Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

DÖET CUMHURİYET 28 MART198C ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKÇİ , DUNYAOA Cumhuriyet EKONO.Mİ SERVİSİ Umut'un Çelengi... onya'da geçtiğimız cumartesl gunö, göpegöndüz, silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat Aytekln Olcay'ın cenazo törenine, Ankara'dan pek çok parlcn menter de gltmlştl. CHP Genel Sekreterl Mustafo Üstündağ da törene gidenler arasındaydı. Aytekln Olcay'ın cenazesino altı yaşındakf oğlu fUmut» da katıldı. tUmut» adma yaptırılan celenk, çelenklerln en başındaydı. Cenaze törenlni izleyenlerden. Aytekln Olcoy'ın altı yıl önc* doğan çocuğunun admı neden «Umut» koyduğunu duşünüp. gelenlerden dinledim. Blrl arkadaşına söylo demlştl: K IMF'nin, kredi açacağı ülkenin ekonomi politikasına daha fazla karışması isteniyor Osman ULAG AY Faşlzm, CHP'nin Içindekl solu. dısındaki «oiu ayırmıyor bak.. Cenaze törenine fcatılanlar o kadar kalabalık değlllermlş. Çoğu, yılgıdan gidememiştlr belkl. faşizmln Türklye'de yaratmak istediğl de yılgı. Korku.. Konya'da avukatlar, cenazenin kalktığı gön, duruş^ malara katılmadılar. Orada, Baro ve Oağdaş Hukukcular Derneği, örnek bîr dayanışma gösterdller. 1979 secimlerinden önce, nabız yoklamaya glttifllmde Konya'da estirilmek Istenen faşist terörO de yakından gözlemiştim. Orduevl'nin 100 metre yakınında. ramazanda, günduz acık duran bir lokantayı yakmıslardı faşolar. önce gidip gözdağı vermişterdb • Lokantayı gündüz açamazsın. AncaK Iftarda acabillreın. Yoksa yakarız senin dükkanını, demlşlerdi. Adam karşılık vermişti: • Ah yavrum, ben de oruc tutarım, AP'llylm de Ama. sizin tutumunuz yanlış. Dinlmize de oykırı. Konya'ya, sayısız turist geliyor. Onlar aç mı kalacok? Yol. dan gelenler, zorla oruç mu tutacaklar? Bizden söylemesk demlşlerdi. Yakarız dükkanını.. Yakılan dükkanın önünden geçtlm. Faşizrnln kara blr lekesiydl görünen. Dönüşte. tAnkara Notlamnda değindlm... Konya'da olayların yoğunlaştığını duyuyordum. Ankara dan giden öğretlm üyelerinin, yolları kesilip: Burada sıze yer yok, dönunl denlliyordu. Garajlara gltmek için arabaya binen öğretim uyesine şoför: Siz. öğretmen misiniz? diye soruyordu. Şoför de bllıyordu öğretmenlere baskılar yapıldığını... Konya'da 1977 yıhndan beri, adam öldörme, yaralama, bomba atma gibi ağır bicimde sürdürülen faşlst terörün maşalan, nedense blr türlü ele geçmiyordu. Orneğin 1978 mayısında öldürülen llericl öğrencl Mehmet Taşdemir'in katil sanığı Cengiz Ceylan, eylül 1978'de öldürüien Fethl Demlr'in katll sanığı Ergun Karaçay ile suç ortakları yakalanamayanlar arasındaydı. Satılmış Karacabey'in katili saptanamadı daKonya'daki Selçuk Eğitlm Enstitusü tek yanlı öğretlm yapmakta üniversite ve akademi, tek yanlı öğretim nedeniyle kapalı bulunmaktaydı. Geçen oy. Konya'nın Seydişehir llcesinde yoğunlaşan faşist baskı nedeniyle, ilçenin yargıçları Sıtkı Soydaş'la eşı Semra Soydaş, can güvenlikleri bulunmadığı gerekçesıyle. sendikalar arası yetki nedeniyle açılan itiraz davalarından cekildıler. E konomlslnl kurtomna umutlarını dış kaynaklara bağlamiş görtmen Türkiye'nln !MF ve Dünya Bankası glbi uluslararası kuruluşlardcn ve çe şitli devletlerden destek sağlama çabaları sürerken 1980'in uluslararası finansman açısından kolay bir yıl olmayacağı. kredi sağlamanın giderek daha ağır koşulları beraberinde geti receğl anlaşılmaktadır. Bu arada IMF'nin uluslararası krediierin yönlendirilmesinda daha Türkiye gibi uzun vadeli «StancUby» anlaşması yapmak isteyen ülkelerin ekonomi politikalanna IMF'nin «genel» değil «özel» reçetelerle karışması ve yön çizmesi isteniyor. OPEC ülke ve kuruluşlanyla IMF, Dünya Bankası ve sanayileşmiş ülkeler arasında önerilen eşgüdümün Türkiye'nin S. Arabistan'dan beklediği kredide uygulanabileceği belirtiliyor.. etkin blr rol üstlenmesl ve bu rolü yerine getlrmek için kredi alacak ülkelerin ekonomi polltıkalarına daha büyük ölçüde karışması önerilmektedir. 150 ÜLKE ACIK VERECEK Yapılan tahmlnlere göre 1980 yılında OPEC ülkelerinin ödemeler dengesl cari hesap fazlaları 100 120 milyar dolar do layında gerçekleşecek, buna karşılık petrol dışalımcısı, «Gelişmekte olan» ulkeler 60 65 milyar dolar, sanayileşmîş ülkeler Ise 60 milyar dolayında açık verecektir. The Economist, açık verecek ülkelerin sayısının 1980'de 150'yi bulabileceğıni ilerı surmekte, bu arada gec miş yıllarda büyük fazlalar sağ layan F. Almanya ve Japonya gibi devletlerin de hatırı sayılır açıklar vereceklerl anlaşılmaktadır. Bu durum ise dünya capında bir «açık finansmanı» sorununu gündeme getirmektedir. «EUROPAZARLAR» Bu konuda ilk akla gelen se IMF 9 özel kesim krediîerine de tavan getirilmesini istiyor ANKARA, (ANKA) Parasal genişlemeyi kontroi altmda tutabilmek amacıyla, Merkez Ban kası kaynağından özel kesıme açılan krediler için de tavan uygulanacağı bildirilmektedlr. ANKA muhabirinin edindiği bllgiye göre. özel kesim krediîerine uygulanacak tavan, Türkiye ile İMF arasında yapılacak yeni «StandBy» düzenlemesi çerçevesinde belirlenecektir. İMF'nin tStandBy» düzenlemelerinde, geçmiş yıllarda yalnızca kamu kesiml kredilen ile Merkez Bankasının net iç varlıklarına tavan uygulanmaktaydı. Bu arada, Merkez Bankası İdare Meciisi de, kamu kesimi kredileri İçin geçtiğimiz yıl özel bir aylık tavan uygulamasına başlamıştı. Yeni düzenleme çerçevesinde Turkiye, kamu kesimi kredileri yanında özel kesim kredileri için de tavan uygulamasına başyurulacağını taahhüt etmiştir. Özel kesim krediîerine uygulanacak tavan, büyük bir olasılıkla Merkez Bankasının Işlemlerini de aşan bir kapsamda olacak ve ticarl bankaların krediîerine de belirli artış IImltlerl getirilecektir. ÖZEL KESİM KREDİLERİ öze| kesimin Merkez Bankası kaynağından yaptığı kredi kullanımları. 14 mart itlbarıyle 201,91 milyar liralık blr büyüklüğe ulaşmıştsr. Buna göre, özel kesim kredilerinde yılbaşından 14 mart tarihine kadar 29 milyar liralık bir artış gerçekleşmiştir. özel kesimin Merkez Bankası kaynağından yaptığı kredi kullanırnlarının 1979 yılının bütününde 46,4 milyar lira arttığına dıkkat çeken ilgililer. bu yıl kredilerde hızlı bir artış gözlendiğine dıkkat çekmektedirler. Özel kesim kredilerindeki artışın öngörülen sıkı para politikası amacıyla ters düştüğünü vurgulayan Maliye Bakanlığı yetkilileri. özel kesim krediîerine tavan uygulamasının kaçınılmazlaştığını ve bunun İçin yeni tStandBy» düzenlemesinde bağlayıcı hükümlere yer verileceğinl belirtmişlerdir. * stanbul Haber Servisl Yabancı plakalı TlR'ların ülkemizden, ve Türk TIR'larının yabancı ülkelerden geçişlerini düzenleyen kararname salt 1979'da 40 milyon marklık döviz kaybına neden olmuş, D.B. Deniz Nakliyat'ın uyguladığı yüksek tarlfe Ise bu gemilerln Işslz kalmalarına yol açmıştır. îstanbul Sanayi Odası Yönetim Ku ruiu Başkanvekill AH CoşKun'un verdlğl bilgîye göre, sonayicilerle Ihracatçılar özellikle son iki yılda ulaşım sorunuyia karşı karşıya kalmışlardır. Karayolu lîe sanayi ürünu gönderen sanayiciler, yabancı ülkelerin Turk TIR'larına uyguladığı yüksek geçlş tarlfeslnln maliyet TIR 40 milyon mark döviz kaybına yol açtı I artışına yol açtığını beürtmlşlerdlr, Bu arada yabancı plakalı TIR'lara ülkemiz den geçişlerinde uygulanan tarıfe de TIR geçişlerini alabildiğine azaltmıştır. Ali Coşkun, yabancı TIR geçişlerini duzenleyen kararnamenin yayımlanmasından önce ülkerrizde yılda 130 bın 656 yabancı TIR'ın geçiş yaptığını, 1979'da yabancı TIR geçişinin 20 bln 460'a düş tüğünü söylemiş, salt bu nedenden 40 milyon mark döviz kaybı olduğunu bıldlrmiştir. D. B. Deniz Nakliyat'ın uyguladığı yüksek tarife de bu kuruluşun iki Ro Ro gemisirtin Işslz kalmasına yol açmışiır. Coşkun'un verdiği bilgiye göre, cenek, tıpkı 1974 petrol bunalımında olduğu gibi, Avrupa kre di piyasaları, yani cEuropazarlar»ın fazla OPEC fonlarını top laması ve acık veren ülkelere dağıtmasıdır. Ne var ki bunun 1974'deki kadar kolay olmayacağı görülmekte, 1976'da %38, 1977'de %44. 1978"de %68 ve 1979'da ancak %20 büyuyen «Europazarlarsın bu yıl % 4 8 arasında gerilemesi beklenmek tedir. Ayrıca geçen yıl yaşanan kimi olayların bankerleri ürküt mesl ve sanayileşmiş ülkelerin finansman gerekslnimlerinln art ması toplam «Europazar» kredileri lcinde tgelişmekte olan» ülkelere ayrılan payın düşmesine yol açabilecektir. DEVLETTEN DEVLETE îklnci seçenek, «Devletten dev lete» yardımlar ve fon akışlarıdır k| bu konuda da fazla Iylmser olmaya olanak yoktur. OPEC dışında bu tür yardım. ya da fon sağlayabilecek olan gelışmış sanayileşmiş ülkeierın kendilerl ekonomik durgunluk ve cari hesap açıklanyla karşı karşıya olup, Türkiye için yapabüecekleri OECD'nin tPledge» toplantısında belirlenen sınırlar içinde kalacaktır. S. ARABİSTAN KREDİSİ Bu durumda geriye OPEC ül kelerl ve IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar kalmaktadır. Türkiye'nin durumundaki ülkeler icln uluslararası forumlarda geliştirilen önerilerde de S. Arabistan gibi OPEC ülkeleriyle Suudi Para Fonu. OPEC Özel Fonu gibi örgutlerin IMF. Dünya Bankası ve hat ta bazı sanayileşmiş ülkelerle işbirliği yapmaları, aralarında bir eşgüdüm kurarak dış açıkları ve borcları büyüyen «geüşmekte olan» ülkelere finansman sağlamaları Istenmektedir. Tür kiye'nln S. Arabistan'dan olma8i söz konusu olan krediyl bu çerçeve İçinde değerlendirmek herhalde yanlış olmayacaktır. EKONOMİYE KARIŞMA Son üç yılda kredi isteyen ulkelere empoze etmek istedlğl ağır koşullar nedeniyle kaynak larını yeterlnce kullanamayan ve hatta net kredi hesabı eksi bakiye veren IMF'nin bu yıldan başlayarak daha etkln bicimde devreye girmesi de ilerl sürülen öneriler arasındadır. Ancak bunu yaparken IMF'nin «Deflâsyonist». yani ekonomiyı daraltıcı nıtelikteki tGenel recete»lerden vazgeçerek kredi vereceği ülkelere daha ayrıntılı özel receteler empoze etmesi istenmektedir. Bunun anlamı ise IMF'nin kredi vereceği. özellikle Türkiye ile söz konusu olduğu gibi 35 yıl süreli «StandBy» anlaşmaları yapacağı ülkelerin ekono, mi politikalarım daha ayrıntılı bicimde yönlendirmek istemesi olacaktır. Bu tür önerilerin IMF ile bcşlayacak yeni pazarlık sü recinde gündeme gelmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Türk RO RO'larında birlm yükıcm 1250 iıra naviun odenmesi öngörülmüş, buna karşıliK Yunanistan RO RO'ları ayni yükü 750 liradan taşımoya başlamışlardır. Bu gelişrrm «onucu Türk RO RO'ları Işsiz kalmış ve yabancılara kıralanmıştır. Coşkun, ulaştırmada bürokrotik engellerin de sürdüğünü söylemiştır. Karayolu taşımacılığında gerekli «geçlş belgesı»nin sağlanmasinda bürokratlann güçlük cıkardığını belirten Ali Coşkun bu ve öteki alanda karşılaşılan so« runları îstanbul Sanayi Odası'nın btr rapor halinde ilgili bakanltkiara sunduğunu da söylenriştir. KÜÇÜK İLÂNLAR.. KÜÇÜK İLÂNLAR.. KÜÇÜK İLÂNLÂR.. KÜÇÜK İLÂNLAR.. Kitabın gerçek emekçisi DÖNEM yayın dağıtım pazarlama açıldı Tum kltopları buloblleceğlniz yokın dostunuz. Turklye'nln her yerine ve yurt dışına (önceden ücreti gönderilmek şartıyla) Indirimlı gönderillr. Adres: Behçet Herdem, Dönem Dağıtım Yayın Pazarloma» Nuruosmaniye Cad. Atasaray Han No: 37/10 Cağaloğlu İSTANBUL BUGÜN SAAT 2V DE MİYATRO VATANDAŞ TÎYATROSU VATAN YAHUT MEMLEKET Yöneten: M Ü J D A T İJKayıp • Nufus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Şükrü GÜNER • Sivas kütüğüne kayıth Nüfus Hüviyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Cemal ASLAN • D.G.S.A. kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. Leyla TÜRKER • Pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. Zekl FETTAHOĞLU • Ehllyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ayşe ÖZKİŞİ Konya'nın Karaman llçeslnde. avukatlardan CHP IIçe görevlilerı Ali Duru ile Şahin Yıldız'ın yazıhanelerlnln camları kırıldı. Konya'da 10 mart 1980 günü Çağdaş Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ali Niyazi Uğur. yazıhanesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olay sanığının kimliği de saptanamamştı. Konya Barosunun düzenlediği basına açık toplantısında, bazı Emniyet görevlilerinin tutumları tartışıldı. Burada söz alan Cağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Mustafa Ufacık, Konya'da faşist saldırıların avukatlara yöneldiğinl, saldırıların sürmesinden kuşku duyduğunu belirtti. Bir üye de. Dernek Yönetim Kurulu üyesi Aytekin Olcay'ın da vurulabileceğinl toplantıda söyledi. Basına açık toplantı île ilgili haber, 17 mart 1980 günlü tKonya'nın Sesi» Gazetesinde yayınlandı. 17 mart günlö, «Konya'nın Sesi» gazetesindekl ha« berde şöyle deniyordu: «Korkunç bır iddia: Aytekin Olcay'a silahlı saldırıda bulunulacakmış!.. Konya'nın Sesi muhabirinin edindiği biiglye göre, silahlı saldırı duzenleneceği konusunda söylentiler dolaşan avukatm Aytekin Olcay olduğu ileri sürülüyor. Aytekin Olcay, bir süre önce süahlı saldırıya uğrayarak yaralonan Avukat Niyazi Uğur ile aynı bınada yazıhane sahibl bulunuyor. Bu söylentiler karşısında, Emniyetln avukatlar ve adı geçen Aytekin Olcay'ın korunmaları için sıkı önlemler alması beklenıyor...» Gazete uyaradursun, 5 gün sonra Olcay öldürüldu. Mustafa Ufacık'ın yazıhanesinde Çağdaş Hukukçular Derneği üyelerinden Aytekin Olcay, Ali Elibol, Sıtkı Şaplak. Cağdaş Hukukçular Demeğl üyelerl olarak toplantı yapmaktaydılar. Gelen silahlı saldirgan elleri arkasmda, sakladığı tabancası elmde, Içeri gırer. Mustafa Ufacık'ı sorar. Ufacık. şöyle der: Bır dakika.. «Dışarıda, çağırayım» diye ekleyecekmiş. Aytekin Olcay. saldırganın arkasına sakladığı silahı görünce, «tabanca var!» diye bağırmış ve arkadaşını kurtarmak için saldırganın üzerine atlamış. Bu kez. saldırgan, tabancasını Aytekin Olcay'ın önce karnına, sonra basına çevirip ateşlemiş. Üç el ateş etmiş. Aytekin Olcay ateş sonucu ölmüş. Saldırgan. bir el de Ali Elibol'a ateş edıp onu da yaralamış.. Mustafa Ufacık'ın pencereden sokağa bağırması üzerine. aşağı inen katil, halkın yardımiyla yakalanmış. Olay sanığının adının Hasan Çiftçi olduğu «ülkücü» olduğunu soyledıği, daha önce Niyazi Uğur'u da onun vurduğu, ifadelerinden anlaşılmış. Katil sanığının bir yapı kooperatifinde çalıştığı saptanmış. Burada, işkence odaları, atış poligonları varmış. Bu konuda yine, Konya'nın Sesi gazetesinde yayınlar yapıldığı halde, hiçbir önlem alınmamış. Konya'ya faşizmin ölüm sessizliği çökmüş.. • İETT kartımı yltirdim. Geçersizdir. Hlkmet KURTER • İ.T.Ü Makina Fakültesi Şebekesini ve İ. E. T. T paso 8unu yftirdim. Geçersizdir. Raslm SELÇUK • BOĞAZİÇİ Ünlversltesl şebekemi kaybettim. Oeçersizdir. Raslm SELCUK • Pasomu ve özel evroklarımı kaybettim. Hükümsüzdür. Hakan TAMTÜRK • EMİNÖNÜ Mal Müdürlüğünden almış olduğum 25 Mart 1980 tarih 12582/5572 nolu makbuzumu yitlrdim. Geçersizdir. Stelyanlkiryakl PARIŞOĞLU Harbiye Kenter Tiyatrosunda 46 35 89 47 36 34 GEZEN Son hafta merkez dersaneleri Y AY I NLA R I YETENEK EĞİTİMİ Celil AlpakOursun önal yazdı 400 Sayfa 150 T L L İ 8 E 1 F İ Z İ K PftOBLEMLERİ ÇÖZÜMLÜSÜ 93 Sayfa 40 T L PRATİK KİMYA L l l k t r Dcmir yazdı S92 S a r f * 2 0 0 T L SOSYALOERSLER ÖZETJ «• T E S T L E R İ 400 Sayla tOO T L MODERN KLASİK BİYOLOJİ I S 0 S a y l a 1 0 0 TL. P O R M Ü L L E R 84 Sayfa 15 T L ÜNİVERSİTE ADAYLARINA 5 nisandan itibaren Ankara Çankaya Sînemasında ACELE Satılık Arsa İstanbul Gaziosmanpaşa Taya Kadm Köyu Soğuksu Deresi mevkiinde Edirnekapı'ya minibüsle 45 dakika, asfalta 150 metr^ mesafede müstakil tapulu (860 m2). İhtiyaç üzerine çok acele satüıktır. Müracaat: Orhan Tuna Tel. t 24 10 58 Satılık Sahibinden 1975 1303 model Wolkswagen 65 50 51 Erol Aksoy: «Özel sektör döviz için Merkez Bankasına güvenmemeli» Türk Ekonomik Hukuk Araştırmalan Vakfı'nca düzenlenen «Ekonomik Önlemler ve İhracat» konulu toplantıda konuşan Garanti Bankası Genel Müdürü Erol Aksoy, «Merkez Bankası'nm dövizlen ancak petrol ve milli savunma harcamalanna yetebilir, özel sektör ken di dövizinî kendi bulmak zorundadır», demiştir. Ziraat Bankası dövizlerinin de tünıüyle gübre dışahmma harcanacağını belirten Erol Aksoy, sanayicilerin Merkez Bankası ya da ülke riskinden bağımsız olarak firma düze yinde «performans riski»yle dış kredi bulabileceklerini ileri sürmüştür. Aksoy, yabancı bankalann ihracat yap mayan firmaya kredi vermesinin beklenemeyeceğini belirterek, «ihracat yapacağmı kanıtlayan firmalar ise döviz kredisi bulabilin 25 ocak kararlan da bu uygulamayı kolaylaştırmaktadır» demiştir. Aksoy getirilen ye ni uygulamalarla ihracat kredisi açmanın Türkiye'deki bankalar için çok çekici bir hale geldiğinj de sözlerine eklemiştir. Tükryie Konfeksiyon Ihra catçılan Birliği Başkan Veki li Eyüp İlyasoğlu da ihracat çı için ithalâtı ucuzluatan 25 ocak kararlarını olumlu bul duklarını belirtmiş ancak uy gulamanm ilk 45 gününde he man hiç teşvik belgesi verilmediğini ileri sürerek «kaybedilen zaman ihracatçı İçin çok önemlidir» demiştir. Türkiye île Libya arasında ekonomîk ışbırııgını düzenleyen uygulama protokolü imzalandı ANKARA, (Cumhurlyet Börosu) Libya Arap Halk Sosyaiist Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Ömer Durda ile Ankara'da üç gundür sürdürülen görüşmeler sonuçlanmış ve 1978 yılında Ecevit hükümeti döneminde imzalanan ekonomik, mali ve ti cari işbirliği anlaşmasının uygulanmasım düzenleyen bir sözleşme dün düzenlenen bir törenle imzalanmıştır. Ceyhun, törende yaptığı konuşmada, sözleşme ile daha önco Imzalanan ekonomik Işbir liği anlaşmasını hızlandırmayı amaçladıklarını bildirmiş. cBu metinde öngörülen hususları yerine getirmek İçin devamlı gayret sarfedeceğiz. Tarihten gelen TürkLlbya dostluğunun daha da gelişeceğine Inanıyoruz» demiştîr. ömer Durda Ise, tBu protokol ile iki ülke arasında yeni İşbirliği sahaları açılacaktır. Her iki ülke halkı ve Islam Dün yası için yeni işbirliği sahaları nın bulunacağına inanıyorum» demiştîr. 1 9 7 9 1 9 7 8 1 9 7 7 ÜSS SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ OÇ KİTAP 160 TL. Satılık Arsa Gebze'ye 5 kllometre uzaklıkta Cayırova'da PH maş'm arkasında O. Kemal Mahallesinde satılık arsa. Müracaat. Cağaloğlu Nuruosmaniye Cad. No: 36 YETENEK KURSLARIMIZ HER AYIN BİRİNDE ve ONBESİNDE AÇILIR. 10 Adetten fazla siparişlert *A 25 indirim yapılır. İİP ÇeutU İSİM TASHİHİ • Kadıköy 1. Asliye Hu kuk Hakimliğinin 1980/98165 sayılı kararı ile Antlka olan ismim Ebru olarak değiştirilmiştir. Antika ARDA İSTEME ADRESİ:P.K.328 AKSARAY İSTANBUL LaleliiStANBUL t 2 7 4 0 9 2 2 2 83 16 Odemen Isfekler* PTT mosrofı eklenlf. İZMİT tel. 159 67 ELAZIĞ tel. 27 04 SATILIK Fındıkzade'de 96 m2. dalre satılıktır. Müracaat: 23 74 15 îstanbul Tıp Fakültesi birinci smıf öğrencilerimizden Konut Yapımcılarının Dikkatine HAYRİ ÖZBAY'ı yitirdik.. Ailesi ile arkadaşlarmm acısmı paylaşır, başsağlığı dileriz.. İ. Ü. Yabancı Diller Okulu, İ. Tıp Fakültesi Okutmanlan s Yalova'da Sahibinden Acele Satılık Arsa Doğanın tum güzelllklerlne safilp olan YALOVA CİFTLİK KÖYÜ'nun hemen altında olup, asfalta 150 metre cephell ve deniz tarafında bulunan (20 DÖNÜM) arazl, her türlü konut yapımına elverişlidlr. MÜRACAAT: Metln Dlzer Tel: 20 97 03 SATILIK ARSA • Ayvalık Sarımsaklı Plaparına yakın eatılıktır. NOT: Oto Ile deölştlrlllr. Tel: 25 47 09 / İZMİR 17 24 13 10 / AYVALIK 400 m2 ar«a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog