Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 28 MART 1980 Küba'mn, Afganistan sorununda arabuluculuk yapacağı belirtili/or Dış Haberler Servlsl Köba'nın Afganistan konusunda tarabuluculuk» yapacağı ve Dışlşlerl Bakanı Malmierce'nln bu amaçla Pakistan'da bulunduğu belirtiimektedir. Küba Dışişleri Bakanı'nın Pakistan'da Devlet Başkanı Ziya ÜlHak ile yapacağı görüşmelerde, gerek Pakistan ve Afganıstan'ın birer tBağlantısızlar Grubu» üyesi olmaları, gerekse Küba'nın bu grubun onderlerinden olorak, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a yaptığı askeri müdahaleyi başından beri onaylar gözükmekten kaçınması bakımlarından, somut sonuçlar alınabilecegi sanılmaktadır. Afganistan, 1979 yılı sonlarında KUDO başkenti Havana'da yapılan Bağlannsızlar Grubu 6. Doruk Toplantısmda üyelığe alınmış ve Küba'nın lideri Fidel Castroda aynı toplantıda üc yıllık bir süre için grubun başkanlığına secümişti. Diplomatik gözlemcller, sosyalıst bır u!ke olan Küba'nın, Bağlantısızların önderi olarak yaptığı bu girişimin sonuçlarının, Bağlantısızlar Hareketinin geleceğini de yakından ilgilendireceğini belirtmektealrler. ordu ve soi, iç savaş hazırlığısıa girdi (Dış Haberler Servisi) Salvador Başpiskoposu Oscar Romero'nun öldürülmesinden sonra solcu grupların ve ordunun, her an icin çıkması beklenen bir ic savaş hazırlığına girdikleri açıklanmıştn. El Salvador'daki bir cok solcu örgütü ve onların gerilla müttefiklerini bünyesı icinde toplayan tDevrim Koordinatörlüğü» yaptığı acıklamada, ülkeyl altı aydan bu yana yoneten askersivil karışımı Cunta Hükümeti yıkılmcaya dek savaş hazırlığından vazgecmeyeceklerin! duyurmuştur. CENAZE TÖRENİNDE OLAYLAR Bu arada Romero'nun cenaze törenî sırasında bilinmiyen kişılerin ateş açması, cenazeye katılanlar arasında kısa sür3İı bır panığe neden olmuştur. Oiaydan kısa bır süre sonra Romero'nun öldürülmesinde Savunma Bakanlığının roiü olduğunu yczan bildıriier dağıtan üc k'şinin güvenlik kuvvetleri tarafınaan yoKalanması havayı gerginleştırmişMr Cenazeye katılan rahiplerden ücünün gencleri serbest bıraktırması üzerine durum normale donmüştür. KTFD'deki Islam Kongresi Rum yönetiminde telaş yarattı GAZİ MAGOSA (a.a.) Kıbrıs Türk Federe Devletinde, kurulduğu beş yıldan bu yana ilk kez geniş kapsamlı uluslararası bir konferans düzenlenerek Türk toplumuna İslam ülkelerin ce her olanda destek vaad edilmesi, Rum yönetiminde telaş ve kaygı yaratmıştır. Lefkoşe'nin Rum kesimlnden alınan habere göre, Kipriyanu yönetimi, Dünya İslam Kongresi Seklzincj Genel Kurul toplantrsı hokkında resmi b'r yorumda bulunmaktan ka/ınmakla birlikte, Rum Dişişleri Kıbrıs'ın Güneyinde aıkredite edilen yabancı diplomatik misyonlar nez dinde diplomatik girişirrlere baş lamış bulunmaktadır. Kıbrıs Rum basını ise, Federe Devletin İslam ülkelerince tanınması anlamına gelen Ulus lararası Konferansı önleyemedl ği icin Rum yönetimini eleştirme^e devam etmektedir. Bu eleştirılerde bulunan gazeteler arasında Kipriyanu'nun kendi gazetesi Eleftheri Kipros'un da bulunması dikkatl cekmiştir. Gazi Magosa'dakl toplantıya katılan İslam ülkeleri deleçelerinin doğrudan hükümetlerinl temsil etmerrekle birlikte, dini liderlerinin görüşlerini yansıttık larmı kaydeden Eleftheri Kipros, Rum yönetiminin Dünya İslam Kongresınin çalışmaları ile yakındcn ilgilenmesfnl ve gerekli önlemleri almasını önermiştir. r [XJNYADA BUGÜN AÜ SİRMEN Magosa Toplantısı ünya İslam Kongresi'nin sekizincl Genel Kurulu hafta içinde Magosa'da toplandı. Üye ülkelerin ve dünyanın çeşitli soruniannı ele alan Kongre Kıbrıs konusunda kabul ettiği kararlar ile KTFD'yi kurulduğundan bu yana saran yalnızlık perdesini de araladı. İslam Kongresinin Sekizinci Genel Kurulunda alınan kararlar KTFD için yaşamsal önem taşımaktadır. Sözü geçen kararları şu şekilde sıralamak olası: 1 Kıbrıs'ta iki topluma dayalı, bağımsız, bağlaıv tısız bir Federai Kıbrıs Cumhuriyeti kurulması. 2 Kıbrıs Türk halkına yönelik olan ve yukarıda belirtilen amaca varılmasını engelleyecek, ekonomlk engellerın üzüntüyle karşılandığının belirtilmesi. 3 Kıbrıs Türk toplumuna her türlü uluslararası yardımın yapılması, ekonomik ve sosyal hizmetlerinin can landırıiması konusunda yardımcı olunmasına çağrıda bulunulması. 4 Tüm islam üikelerinin KTFD İle tlcarî, kültünel, ekonomik tarımsal, endüstriyel ve turistik bağlar kurmaya cağrılması. 5 Yukarıda sayılan amaçlar cercevesl Içlnde islam ülkeleri havayollarının Ercan Havaalanı'nı da kullanmaları ve tüm Müslürnanlara çağrıda bulunulması. 6 24 mart gününün İslam ülkeleriyle KTFD arasındo dayanışma günü olarak ilanı. Bu kararlardan ayrı olarak, İslam Kongresi KaramanHs'e Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine uyguladığı baskı politikasını kınayan bir de telgraf göndermiştir. Yukarıdaki kararların tümü KTFD ve Ankara açısından kesin bir utkudur. İslam Kongresi 8. Genel Kurulu'nun aldığı kararlar uygulama alanına girdiği takdirde, KTFD yalnızca diplomatik alanda içinde bulunduğu yalnızlık cemberin! kırmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomik açıdan da Rum kesiminin uyguîatmayı başardığı ambargoyu tümüyle etkisiz kılan ilişkiler kurabilecektir. Gerçekten, islam üikelerinin KTFD ile ticaret ve turizm alanındaki llişkilerini geliştirmeleri, Türk kesiminin ekonomik sorun larına büyük ölçüde yanıt getirebllecektir. ö t e yandan, İslam üikelerinin yatırımları ile KTFD'nin sanayileşmesl yolunda olumlu adımlar da atılabilecektir. Kararların olumluluğu hiç tartışma götürmez. Ancak, bu kararların kâğıt üzerinde kalmaması için Ankara ve KTFD'ye büyük işler düşmekte, Kıbrıs Türk kesiminin bun dan böyle onüne çıkan olanakları değerlendirebildec©k biçimde orgütlenmesi gerekmektedir. Ankara'nın özellikle Ecevit döneminde başlattığı Batı dışındaki ülkelere açılması poVItikasının olumlu bir sonucu olarak beliren kararlar, hiç kuşku yok kl, Kıbrıs sorununun çözümu açısından da yapıcı nitelik taşımaktadır. Kıbrıs Rum Yönetimi bugüne dek, KTFD'ni diplomatik alanda yalnızlık içine itmiş olmanın ve Kıbrıs Türkleri üzerinde yoğun bir ekonomik baskı uygulamanm rahatlığıyla, her türlü çözüme karşı çıkmakta, Ankara ile KTFD'nin daha da köşeye sıkışmasını beklemekteydı. Kipriyanu Karamanlis ikilisi zamanın kendi yararlarına içlediği varsayımından hareketle, ikili görüşmelere yapıcı bir açıdan yaklaşmamakta direnmekteydiler. Bugun, Kıbrıs konusunda Yunan Rum tarafının uygulaüığı polıtıkaya şans tanıyan dönem aşılmış, yeni bır aşamaya gırılmıştır. Kararlar, yıneleyelim. kâğıt üzerinde kalmayıp, uygulamaya geçirilebildiğı anda, Rum tarafı zamanı kendi yanına çevirmiş güçlü bir KTFD'yle karşılaşmak durumunda kalaaaktır. Dünya İsiam Kongresi 8. Genel Kurul toplantısının kararlarına bu açıdan bakıldığında yalnız KTFD İçin deği), tüm bolge barışı için olumlu nitelikler taşıdığı rahatlıkla görülmektedir. D I ABD devrik Şahla "Resmi olmayan,, anlaşma yapmış Dış Haberler Servisi ABD' nin, devrik İran Şahı ile: «Rıza Pehlevi'nin kişisel sorunları ve sağlık durumu» konusunda yar dım sağlanacağını güvence alttna alan tresmi olmayan» bir anlaşma yaptığı açıklanmıştır. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Üudy Povvell'in acıklamasında: cRıza Pehlevi'nin Teksas'ta Lacklan Hava Üssü Hastaneslnde yattığı günlerde, Başkanlık Danışmanı Lloyd Cutler, kendisini ziyaret etmış ve ABD' nın, sağlık durumu ve kişisel sorunları konusunda devrik Şah'a yardımcı olacağını belirtmiştir» demiştir. Povvell, anlaşmanın hiç bir şekilde «kâğıda dökülmediğini» yalnızca «resmi olmayan» bir nitelik taşıdığını da sözlerine ekieyerek: tAnlaşmanın kapsamına. Rıza Pehlevi'nın Panama'da nerede kalacağı, eşinin ABD'de okuyan çocuklarını hangi koşullar altında ziyaret edebiieceği ve dığer bazı konular girmekteydi» şeklınde konuşmuşturPovvell ABD'nin devrik Şah'ın sağlığıyla iİQiII konularda her türlü yardımı yapmayı daha başlangıctan yükümlendığinj ve bunu sonuna dek sürdüreceğinı de vurgulamıştır. Bılmdlğl gıbı Rıza Pehlevi. Mısır'da «kan serın sardığı» dalağının alınrnası icin yeni bir ameliyat gecırecek ve amelıyatı da Amerıkolı uzman doktorlardan oluşan bir ekıp gerçekleştirecektır. Ancak Judy Povvell, bir gün Başkan Carter'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbgnıev Brzezınski'nin: «Devrik Şah'a karşı ABD'nin hic bır yükümlülük ve sorumluluğu kalmamıştır» şeklindeki sözlerıyle ne kasteîtığini soran basını yanıtlamaktan kacmmıştır. Şah Mısır'a geldıkîen sonra, Kahire'de yayınlanan bazı gazetelerde, Rıza Pohlevi'nin: «CIA'nın kendisini öldürmesinden korktuğu icin Panoma'dan kactığı» yoluncia haberler çıkmıştı. Iran petrolün variline 2 dolar zam yapıyor • CUMHURBAŞKANl BENİSADR SECİMLERİN İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİĞİNİ ACIKLADI • HIZLI MACAR Macaristan'dan bir otobüsle kaçan bir Macar askerini, Avusturya polisi Viyana'nın banliyölerine kadar durduramamıştır. Ele geçirdiği otobüsü, son hızla Avusturya * Macaristan sımrındaki engellere süren Macar askerini izlemeye başlayan Avusturya polisi, otobüsü ancak 75 kilometre sonra, Viyana banliyölerinde yakalayabilmiştir. • DOĞURMA PRİMÎ Fransa Bakanlar Kurulu, önceki gün üçüncü çocuğun doğumunda ödenen aile yardımmı iki katmdan da fazlaya çıkartılmasmı öngören bir yasa tasarısını kabul etmiştir. Aileler, ilk iki çocuğun herbiri için aldıklan 4.346 frank yerine 10 bin frank prim alacaklardır. ÜNYADAN KISÂ..KISA • TARAFSIZLIK BİLDİRÎSt Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin tarafından önerilen «Arap Tarafsızlık Bildirisi» konusunda bir zîrve toplantısı düzenlenmesi için şu ana kader 33 Arap ülkesi ve Filistm Kurtuluş Örgütü'nün olumlu yanıt verdikleri bıldirilmektedir. • CALLAGHAN İngiltere'de muhalefette bulunan işçi partisi lideri James Callaghan'ın mayıs ayında Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceği bildirilmektedir. • KAVUŞMA 41 yıl süren bir ayrıhktan sonra Polonyah bir musevi, Nazl toplama kampında öl düklerini sandıgı erkek ve kızkardeşini bulmuştur. 1939 yıhnda toplama kampına gönderilen Rosenwald aıîesinden sadece Pinkuş kaçmayı başararak Sovyetler Birliği'ne gıtmiştir. • KÜÇÜK KAÇAKÇI New York'un Kennedy Havaalanında bir çocuk, çantasında 5 kg. Marihuana ile yakalanmıştır. • 55 MILYON Empresyonizrn sonrası Fransız ressamlarından Paul Ganguin'in bir tablosu Ingllterfi'de Sotheby Müzayede Salonunda 55 milyon liraya alıcı bulmuştur. Yetkililer, bu fiyatm beklenen fiyatm iki katı olduğunu belirtmişlerdir. • KADIN MAKİNİSTLER Federal Almanya'da kadınların bundan böyle lokomotiflerde «makinist» olabilecekleri bildirilmektedir. TAHRAN (a.a.) îran Petrol Bakanı Ali Ekber Moinfbr, İran' ın 1 nisandan gecerll olmak üzere petrolün variline 2 dolar cîvarında bir zam yapacağını duyurmuştur. SEÇİMLER ERTELENOİ Cumhurbaşkanı Abulhasan Benisadr, 4 nisanda yapılması gereken İran parlamento seçimlerinln daha ileriye ve belirsiz btr tarihe erteiendiğini acıklamıştır. İran Cumhurbaşkanı dün Tah ran'da yaptığı acıklamasında erteleme karannın, ilk tur secimierine hile karıştırıldığı iddialarının ortaya atılması gerekcesiyle alındığını belirtmiş FRANSIZCA STRASBOURG! UNIVERSITESI MEZUNU ÖĞRETMEN TARAFINDAN FRANSIZCA DERS VERİLİR. TELI58 68 96 6.SAYI Cl RErtD îstanbul Teknik Üniversitesi îşletme Mühendisliği Fakültesi Dekanlığından Fakültemizde çahştınlmak üzere 657 Sayıh Yasa uyannca aşağıdaki halen boş bulunan kadrolarda görev yapmak için personel alınacaktır. Kadro Ünvanı Sınıfı Şef (Kütüphanecl) G.İ.H. Derece 8 Sayısı 1 Aranan Nitelikler Edebiyat Fakültesi Mezunu olması (Kütüphanecilik Mezunu olması ter> cih edilir.) ekli dilekçeleri ile 18 nisan 1980 (.İT.Ü. Kampüsü MASLAK) yapılacak sınav için Dekanlıkta ilişkisi olmaması ve 30 yaşını (Bosın: 12655) 1724 Thatcher Hükümeti'ni protesto için 12 milyon İngiliz işçisi direniş yapacak LONDRA (a.a.) ingiliz İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TUC) Genel Kurulu 14 mayıs günü Muhafazakar Parti hükümetinin siyasetini protes to için ülke çapında bir gün lük direniş yapılmasını onay lamıştır. 14 mayısın «eylem günü» olmasını kararlaştıran İşçi Sendikaları Konfederasyonu 12 milyon işoiyi temsll etmektedir. Ülkedekl son büyük Işl durdurma eylemj 1926 mayısında kaydedilmiş ve 4 12 mayıs tarihlerl arasında yapılan genel greve 1.5 milyon işçi katılmıştı. Bu yıl yapılacak bir gün lük direnlşle, İngiliz tarihinin en büyük işi bırokma eylemi ol ması beklenmektedir. TUC Genel Sekreteri Len Murroy'a göre «eylem günü» Muhafazakar hükümetin sosyal yardımları azaltarak fiyatları artırma slyasetlne İşçi harek"etinin artan muhalefetini ifade e decektir. İsteklilerin özgeçmişlerinl belirtlr, fo toğraflan günü çalışma saati sonuna kadar Dekanlı ğımıza başvurmaları ve 21 nisan 1980 günü saat 10.00'da bulunmalan duyurulur. NOT: Tüm elemanlann askerlik ve öğrencilikle doldurmamış bulunması gereklidir. ABD'nin Berbera Körfezine göndermek üzere 10 bîn asker hazırladığı öne sürüldü NAÎROBİ (a.a) Somall'deki Berbera limanma göndermek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 bin kadar asker hazırladığı Etyopyo resmi radyosu tarafından öne sürülmüştür. Adis Ababa Radyosu, ABD' nin bu girişiminin «Kızıl Deniz ve Hint Okyanusu çevresinde bulunan ülkelerin arasındakî barışı ve istikrarı bozmak için» olduğunu bildirmiştir. Aden Körfezinde bulunan Berbera, Somali'nin 1977 yılında Moskova ile dostluk antlaşmasını bozmadan önce Sovyetler Birliği tarafından haberleşme üssü ve denizaltı bakım yeri olarak kullanıimaktaydı. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a yaptığı asker| müdahaleden sonra ABD. Somali, Kenya ve Umman'a körfezde veya Hint Okyanusunda meydana gelecek «olağanüstü» bir durum İçin kullanılmak üzere askeri yardımı artırmıştır. CACOAf VAVINLAM çıfcfı Vedat Nedim Tör Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Başkanlığından (Personel Almacaktır) Akademlmlzde görevlendlrllmek özere aşağı da sınıfı, ünvanı ve derecesl belirtilen kadrolara 657 sayılı Personel Yasası hükümlerine göre sınavla eleman almacaktır. Adayların 657 sayılı Yasasnın 48. maddesinde belirtilen Genel Şartlan ve aşağıda belirtilen özel şartlan taşımaları gerekmektedir. 3 ve 4. dere ce kadrolara alınaca|< personelın bu yasaya tabi kurumlarda en az 7 yı! fiili hizmet yapmış olmaları şarttır. Öğrencilikle ve askerlikle ilişkilerı bulunmayan isteklilerin 11.4.1980 günü mesai saatl sonuna kadar diploma, bonservls, referans, bir adet fotoğraf ve öz geçmışlerini ekleyecekleri bir dilekce ile Akademi Başkanlığına başvurmaları duyurulur. Sınav günü adaylara ayrıca duyurulacaktır. KADRO Kemalizmin Dranıı • KADRO HAREKETİ VE DEVLETİN YAPICI GÜCÜ • DEVRİMİN VO7LASTIRIUŞI • GÜZEL'E ÖZLEM' EDERİ: 50 LİRA ÜNVANI Mediko Sosyal Md (Doktor)" Özlük İşleri Md. öğrencl İşleri Md. Ayniyat Müdürü Satınalma Müdürü Döner Sermaye Saymanı İnşaat İşleri Md. SINIFI DERECESİ Sağ Hiz. 3 G.İ.H. 4 G.Î.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. Tek. Hiz. 4 4 4 4 3 ADEDİ ÖZEL ŞARTLAR ADE 1 Dahiliye Mütehassısi 1 Konu fle iigili yüksek yapmış olması 1 1 1 1 » > v » 1 Enerji fîyatı „ artışları, gelişmekte olan ülkeleri gıda krîzî karşısında bıraktı BONN. (ANKA) Hızla artan enerji fiyatlarının, gelişmek te olan ülkelerin gıda gereksi•nimlerini olumsuz yönde etkilediğl ve bu ülkeleri bir gıda krizl ile karşı karşıya bıraktığı bildirilmiştir. Batı Alman Tarım Bakanı Jo sef Ertl'ın, KuzeyGüney Komisyonu Başkanı Willy Brandt'a gönderdiği mektupta, sanayileş miş Batı ülkelerin!, gelişmekte olan ülkelerin enerji krizi nedeniyle karşı karşıya bulundukları gıda sorunlarıyla ilgllenmeye çağırmış ve ancak bu yardımlarla hem gelişmekte olan ülke lerin sorunlarının çözümlenebileceğini, hem de Batı için gelecekte olası bir gıda krizinden korunmasını sağlayacağını belirtmiştir. Josef Ertl. mektubunda, gelişmekte olan ülkelerin gıda üretimlerinde ulaşabildiklerl artış hızının çok yavaş olduğuna dikkati çekerek, en kısc sürede 7,6 milyon ton tahılın azgelişmiş ve gelişmekte olan ülke, lere ulaştırılmasını Istemiştir. tahsll Mühendls Makina Mühendlsl Teknisyen Doktor Laborant Kalorlfercl Şoför Tek. HlzTek. Hiz. Tek. Hiz. Sağ. Hiz. Tek Hiz. Yrd. Hlz. G.İ.H. 4 6 8 6 8 2 ,1 3 t 1 isteme Adresi: TÜRKOCAĞICAD.3941 CAĞALOĞLU İSTANBIA ,1 ,1 .1 3 6 İnşaat Yüksek Muhendisl, şantlye Mühendisliği veya devlet kurumlarında kontrol Mühendisliği yaptığının belge lendirilmesı Makina Müh. veya Makina Yük. Müh. Mühendıs veya Yüksek Mühendıs. Meslek Okulu Makina Metal Bölümu Dahiliye Mütehassısı veya pratisyen Hekim Teknik Lise veya Endüstrl Meslek Lisesi Metal Bölümü mezunu. Kalorifercl ehliyetlne halz en az ilkokul mezunu. En az 5 yıl tecrübeli ağır vasıta ehliyetli. (Basın ; 12690) .1722 » VEFATLAR İÇİN An günlerinlzl p&ylaşan tsLAM CENAZE İŞLERİ bll telefonla emrinizdedlr.. Gazeta ilanı ve umum muameleler. doktor raporu, defin ruhcatı, hattoı duası, devir dualan helva, çeker işlert vapılır.. Hassasiyetle ve titizlikle içlemlerlnizi deruhte eder. İSLÂM CENAZE İŞLERİ TEL: 47 20 06 40 68 86 NOT: ButOn muameleler 1?letmeye &lt olmak üzere yurt içl yurt dışı, yurt dışmdan yurda cenaze naklj yapılır.. Günün her sa&tinda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog