Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÖSS'y# hazîrHk hızlı kurs dörtferfilerimiz «UtOIKJ» •gnenıtev* tcKiemft •grencöo y»lnu gend ytienek tatımn «Itndıgl tealgnıplar 120 150 «* 41 MATEMATIK FIZIK KİMYA BIYOLOJİ G VETENEK MAfEMATIK FIZIK KIMVA BIYOLOJİ S YETENEK 3.840 n 4.800 n. 1300 » i.rrtu<u A A N j Ü tel 183346 1894672531*4 255891 umhuriy 56. Yıl; Sayı: 19997 Kurucusu : YUNUS NADİ 10 TL. 28 Mart 1980 Cuma OECD tarihinde ilk kez rastlanan, yardım taahhüdünün ertelenmesi uluslararası bir skandal olarak nitelendiriliyor. Kararm ardmda Türkiye'nin devletten devlete olan borçlarıyla, uluslararası firmalara olan ticari borçlar bulunuyor. BEKIEME SAL0NU DERSANESI LİSE SON : 15 mart son dervf» BEKLEMEÜLER: 17. 24 Mart Cagaloğhıktanbul 22 24 «0 • TBMM'NİN CUMARTESİ VE PAZAR DIŞINDA HER GÜN TOPLANARAK TURLARI SÜRDÜRMESİ KARARLAŞTIRILDI. EYMEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ CHP'Lİ İBRAHİM ÖZTÜRK ADAY OLDU ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Cumhurbaşkanı se çimi konusunda dün yapıian turlardan da bir sonuç alınomazken, TBMM'nin Cumhurbaşkanı seçılene dek. cu martesi ve pazar dışında hergün toplanarak turların sürdürmesl kararlaştırılmıştır. TBMM'nin cumartesl, pazar dışında hergün toplaıv tı yapılmasına ilişkin önerl, CHP Grup Başkanvekillerince Danışma Kuruluna getirilmiş. ancak Danışma Kurulunda MHP. MSP ve AP grup yöneticllerl bu öneriye karşı çıkmışlardır. Bunun üzerine Genel Kurul toplanınca CHP'liler önerilerinl bir önerg© ı!e Genel Kurula sunmuşlardır. Bu arada AP grubu toplantı halınde olduğu için AP'liler Genel Kurul salonunda btılunmamışlar ve önerge. CHP'lflerin oy çokluğu ile kabul edil miştir. (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) YAZISIZ BİLGÎÇ'ÎN ADAYLlCl AP'DE SORUN YARATIYOR ECEVİT, cCUMHURBAŞKANLIĞI SORUNUNA BİR PARTİİÇİ SORUNU GİBİ DEĞİL DEVLET VE REJİM SORUNU OLARAK BAKMAK 6EREKİR» ANKARA, (Cumhuıiyot Büro•u) Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demirei, Cumhurbaşkanı secimini aceleye getirerek devletfn en yüce makamının naehil ellere gecmeslnin düşünüleme yeceğiniı söylerken, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit Ise. Cumhurbaşkanı sorununa b!r partiiçi eorunu gibi değil, önem li bir devlet ve rejlm sorunu ©• (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Yardımın ertelenme nedeni: Borçlar ve IMF koşulu PARİS Uluslararası sfcatvdcH niteliğini taşıyan OECD'nin Türkiye'ye yardımın ertelenmesi kararında, Türkiye'nin borçlarına ılışkin olarak Batı ülkelerınln değişik tavır takınmaları önemlı rol oynamıştır. Türkiye'nin borçlarına İlişkin Itirazlarının yanısıra, Demirel Hükümetinin IMF İle anlaşması da Paris'te yeniden koşul ola ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel, partisinin dünkü ortak grup toplanîısında OECD yardımının ertelenme3İ konusunda cOECD Toplantısında taahhötter kesinleşmiş olsaydı lyi olurdu, ancak 15 nlsanda kesinleşmiş olma8t işimlzj aksatmaz. Tebüğdekl anlayış ve karar, verllecek para kadar önem lldir» demiştlr. «OECD ülkelerlnfn TörMy*'nln aldığı ekonomik önlemlerln başarıya ulaşacağı konusunda görüş blrtlğl Içlnde olduklarını» savunan Başbakan özetto şunlan eöylemiştlr: «OECD ülkelerlnin kesJn t<w ahhüdö 15 nlsanda sonucl ana» caktır. 300 milyon dolar Alman ya ve ABD tarafından zaten ke «inleşmlştlr. Biz kimseden slya•I para da tetemedik. Blz para vwtn demeden onlar kendjtori ortaya crictılor. Veriten pa(Aricası Sa. 9. Sü. 4'd«) Demirel: " Yardımın 15 nisanda kesinleşmesi işimizi aksatmaz,, PAR'STEN DÖNEN TURGUT ÖZAL ERTELEME İÇİNı «BEKLENMEDİK BİRŞEY DİYEMEYECEĞİM, GİTMEDEN ÖNCE DE BAZI ENDİŞELERİM VARDIB DEDİ. Yalçm DOĞAN rak fine sörölmüştör. önceki gün Paris'te İlk kez bir OECD ülkesine yardımın mik tannın açıklanması ertelenirken, konu dünya basınında bü yük yankılara yol açmıştır. OECD tarihinde İlk kez bir ülkeye uygulanan taahhüt toplantısı bfldîrîyor nın ertelenmesi karannın arkasında, Türkiye'nin devletten dev lete olan borçlarıyla, uluslararası firmalara Mılliyetçi Cephe Hukümetleri döneminden kalan garanîisiz tlcarî borçlar yatmaktadır. Borç ertelemesl konusunda. Törkiye, Parls'te, OECD ülkelerine bir önerl götürmüştür. Buna göre, 1983 yılına kadar 3 mll yar doları bulan devletten devlete borçların Demirel Hüküme tl tarafından ertelenmesi Istenmıştir. 3 milyar dolarlık borcun 1983'ten sonra belli bir ödeme programına bağlanması üzerln de durulmuştur. Bu öneriye kar (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) Gümrük ve Tekel Bakdnlığı Müsteşarı'nın Sıkıyönetimin istemiyle görevden alındığı ogrenıldı ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarı Hacı Burhan Özfırat'm Ankara Sıkıyönetim Komutaniığının Isteği üzerıne gö revden alındığı öğrenilmiştir. Müsteşar Haoı Burhan Özfırat'ın görevden alınması Için Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının ısrar ettiğf ve bu ısrarın sonuou Özfırat'ın görevinden alınarak yerıne Mazhar Kısacıkoğlu'nun Müsteşarlığa a(Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) îktidarın nişan tahtasındaki Aşkale • AŞKALE MADEN OCAK( LARINDA 1977'DEKİ OLAYLAR YİNELENDİ. ŞONUÇ: BİR İŞÇÎNİN ÖLÜMÜ, BİR ÇOĞUNUN YARALANMAST, KA,RAKOLLARDA İŞKENCE GÖRMESİ. Reha ÖZ i ı İŞ ÇEVRELERİ PARJSTE ALINAN SONUCU HEZIMET,, OLARAK YORUMLADI rarların temellnde Türklye'dekl polıtik Istıkrarsızlık onemh etken olmuştur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerınde turların uzaması da olumsuzluğun dozunu artırmıştır.» (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) 1 Aşkale Kükurtlü Maden Ocaklannda Yeraltı Maden Iş Sendikası'na Dağhişçilerin, faşist baskılan. 20 arkadaşlarınm işten atılmalannı bir yülık sosyal haklannm ve Çayırh ocaklarında çahşanlan n 4 aylık ücretlerinin ödenmemesıni protesto için başlattıklan direnış geçtiğımiz günlerde sona erdi ve bugün üretim yeniden başlayacak. Sonuç: Bir işçinin ölümü, bir çok işçinin yaralanması, karakollarda işkence görmesi... (Arfco»ı 5. Soyfada) Emniyet Müdür ve görevlileri arasında geniş çapta değişiklik yapıldı ANKARA, (ANKA) fçişlerl Bakanlığı, emmyet müdürleri Ile, müdür yardımcıları ve emniyet görevlileri arasında genış çapta değişiklikler yapmıştır. Dönkü Resml Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kararname ile Erzurum, Kütahya, Kocaeli Emniyet Müdürleri Mer kez emrine alınmışlardır. (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) Aşkale Kömur Ocaklarında direnişe geçen işçiler, Maden Ocaklannm önünde toplu halde, DLİ Aşkale Bölge Müdurunü dinliyorlar... Kütahya'da"Selim Hoca99örgütü yakalandı Giresun'da maçta seyircileri kurşunlayan 5 kişi yakalandı, bir trafik polisi yaralandı. Adana*da taranan kahvede ölenler 2'ye yükseldi. Tarsus ve Gülnar'da adam öldürmekten 6 kişi yakalandı. Uşak'ta eczaneyi tarayan teroristler, 3 kişiyi ağır yaraladı. Keşap'ta bir yurttaş öldürülmüş olarak bulundu. Urfa'da silahlı saldında bir işçi öldü. Cumhurlyet Haber Merkezl Urfa'da YSE Işçisl Mahmut Balcık dün sabah işıne gıderken Bedendıbi mahaileslnde kimliğl belirsiz kişılerin silahlı saldırısına uğramış, hastaneye kaldırılırken yolda ölmüştür. KÜTAHYA tSelim Hoca» takma adlı dokuz kîşilık yasadışı bir örgüt meydana çıkarıl mıştır. örgüt başkanı olduğu belırlenen Güven Doğanay'ın Emet ilçesinde Hakkı Cehk adlı bir kişiyi tabanca ile yaraladıktan sonra yakalanmasıyla dokuz kişilik bir örgüt saptanmıştır. Örgütün diğer eleman(Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Cumhuriyet Ekonomi Servlsl OECD ulkelerınin Türkiye'ye yardımı ertelemeierl, sanayicilerle bankacılık kesımınde «Turkıye ekonomik ilışkilerde bıtkısel hayata gırdl» biçıminde yorumlanmıştır. Dün bu konuda görüşlerini saptadığımız sanayıoıler ve bankacılar Pans toplantısından çıkan sonucun Türkıye açısından chezımet» olduğunu söylemışierdır. Sanayıcıler ve bankacılar. dış ilişkiierle ilgıll randevuların 26 mart toplantısına gore düzenlendığıni bellrterek şunları söylemişlerdir: « OECD ulkelerınin yardımı ertelemesl, öncelikle taze para geliminln durmasına yol açmıştır. Ayrıca devlet borçlarının ertelenmesi Istemlnln mayıs ayında gorüşülmek Istenmesi olumsuzluğu daha da artırmıştır. ikı konuda alınan olumsuz ka ÜSİ TUSIAD, kredi için OECD ülkelerine heyet yolluyor Selîm YALÇINER Bir TÜSİAD heyetinin, 4 mil yar dolarlık yordımın gerçekleş tırilmesini sağlamak amacıyla önümüzdeki günlerde OECD ül kelerine geziye çıkaaağı öğrenılmiştir. Programın basına açıklanmamış olmasının, fHükümetin sorumluluğuna politik olarak katılmış görünmeme» eğıliminden kaynaklandığı belirtilrriştir. (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) • GÖZLEM UÛUR MÜMCU Ayrıcalıklı KatiL. THY GENEL KURULU'NDA ORTAKLARA BİLANÇO SUNULMADAN ALPER YÖNETİMİ IBRA EDİLDİ İstanbul Haber eSrvts! THY Anonim Ortaklığının Olağan Genel Kurulu, yasal gurı dem maddelen görüşülmeden ve 1979 yılı Mall Bilançosu Yönetim Kurulunca ortaklara sunulmadan yapılmıştır. THY eskl Yönetim Kurulu üyelerl, Er tuğrul Alper yonetimındeki ye ni idarenin bu uygulamasını eleştirmişler ve Genel Kurulun Türk Ticaret Kanununun 369'uncu maddesınin emredicl hü kümlerine dıkkat edilmeden yapıldığını Iddia etmlşlerdir. Genel Kurul sonunda, gündemdekl son madde oylanmış ve «te peden Inme bir biçimde» yönetim kurulu ibro edilmiştir. THY'nun Genel Kurulu, dün Odakule toplantı salonunda başlamış ve Divan Başkanlığına getirilen Yönetim Kuru(Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) ( ARDINDAKt 6İRÇEK Cumhurbaşkanlığı Seçimi mi? yasal heyecanlar v« gertlimîer yaratan bir yarış niteliğine döî nüşmesi doğaldır. Türkiye'de Ise Anayasanın 98'inci maddesl Cumhurbaşkanının csorumsuzluğu»nu vurgular. tCumhurbaşkanı göreviyle ilgilı Işlemlerinden sorumlu değildir. Cumhurbaşkanının bütün kararlan Başbakan ve Ilglli Bakanlarca Imzalanır. Bu ka* rarlardan Başbakan İle ilgill Bakan sorumludur.» Böylesine edilgln b!r Işlev anlayışıyla Anayasal re|imde yerinl bulan Cumhurbaşkanlığı mak'arnj, siyasa! yaşamda Anayasayı ve yasaları aşan bir önem kazanrnıştır. Cumhurbaşkanlığı seçiminin partiler arasında büyük bir çekişme ortamı oluşturması ve parlamento dışındakl etkili güçlerin olaya belirll ağırlıklar koymalannın görenek niteliğine dönüşmesi. Türkiye'de demokrasl anlayışının yeterlnce gerçekleşmemiş olduğunu kanıtlamaktadır. Henüz ülkenln Ikl büyuk par(Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) umhurbaşkanıığı seçimlerN nln gerek bugüne dek parlamentodakl gellşiml. gerek polltika kulislerine ve basına yansıyış biçiml oldukça düi şundürücüdür. Bir açıdan bakıldığında TQrkfye'de Cumhurbaşkanlığı seçl» minin büyük önem taşımaması gerekir Çünkü ülkemizde başkanlık sistemi geçerll değildir. ABD'de veya Fransa'dakl örnekleriyle devlet başkanının siyasal yaşamdakl yerl değişiktlr. O tür parlamenter re|imlerc de Başkan seçiminin büyük si C Istanbul, İzmit ve Tarsus'ta üç hükümlü ve tutuklu kaçtı İSTANBUL Bayrampaşa Cezaevınden önceki gün bir tutuklu, bir başkasının yerine sahte kimlikle kaçmıştır. 19 mart 1978 günü 1 Mayıs mahallesinde 5 İşçinin kaçırılarak kurşunlanması, sılahlı gasp ve bomba atmak suçlarından bir yıldan berl tutuklu bulunan (Arkası Sa. 9, Sü. 8'de) • çişlerl Bakanlığı. 12 sanık haktfında ttesilm oî» çağ1 rısında bulununca, birçok lnsan, cneden Abdi İpekçi'nın katilı bunlar arasında yok?» dıye duşünmüştür. Slzler gibi. benlm de aklıma bu soru takıldı. Evet nıçin? cTesüm ol> çağrısmdan sonra silah kullanma yetkisi veren yasa. 15 eylül 1971 tarihlidır. Yasa. kimler hakkında tteslım ol> çağrısmdan sonra silah kullanılacağını şöylece sınırlamaktadır. İdam veya ağır hapis cezasını gerektlren suçlardan bir veya bir kaçını Işlemekten sanık veya nükümlü olup da haklarında tevkif veyo yakalama müzekkeresl çıkarılan ve silahla dolaşarak emniyet ve asayişl tek başına veya toplu olarak fiilen tehdit ve ihlal ettikleri anlaşılan... Ağca, bu kapsama glrmlyor muydu? Milliyet gazetesine bakarsanız. glrmiyordu, gazetenin verdiği bilgıye göre. bir sanık için Bakanlığın ctesllm ol» çağrısı yapması için, bu sanık hakkında cgıya(Arkası Sa. 9, Sü. 7de) Luns: «Türkiye yitirilirse Akdeniz'dekî savunma sistemini yeniden gözden geçirmek gerekecek» PARİS (Ajanslar) NATO Genel Sekreterı Joseph Luns, Türkiye'deki askeri ve sosyal durumun kaygı verioi olduğunu ve Türklye'nin yitirilmemesı gerektığini soylemlştir. Paris'te kendısıyle yapılan bir görüşmede konuşan Luns Türkiye'nin içinde bulundutfu (Arkası Sa. 9, Sü. 3 6 '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog