Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÜSS'ye hazırlık hızlı kurş d6f%j^İerin}fz 120 tflrtncl* MATEMATIK FJZIK KIMYA BİYOLOJI MATEMATIK Fİ2İK 3.840 i rnmrn 15041 4800 «1300* tecf gftfplv tVCTENOI KARANFİLSOKAK N0 45 KIZILAY tel!83346 189467 253184 255891 an dersanesi 56. Yıi; Sayı: 19996 umhuriy Kurucusu: YUNUS NADİ 10 TL. 27 Mart 1980 Perşembe üniversiteli olmanız için LİSE SON BEKLEMELİ 29 MART 24 MART ŞİŞLİ' 4724 87 KENT SİNEMASI KARŞlSI TBMM' turlar 1 sonuçsuz ediyor J OECD ülkelerinin 10 saat süren toplantısı beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. İlk kez daha önce bir OECD ülkesine verileceği açıklanan yardım ertelendi. Gelecek toplantı 15 nisana bırakıldı. Türk heyeti şoke oldu. OECD Genel Sekreteri, «Teknik engeller dışında bir neden olduğunu sanmıyorum» dedi. j SEÇİM KULİSİ AP'Yİ IYİCE ! KARIŞTIRDI, CHP'Yİ İSE | BİRLEŞTİRDİ İ [ [ ı [ ı J [ ı ı J • ! Füsun ÖZBÎLGEN ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Nurettin Yılmaz'ın ilk ıki turu başlatmasmdan sonra dün Cumhurbaşkanlığı için bir «şike aday» ortayo çıktı: Hosan Cemalettin Ezman. Bu beklenmedik aday, doğulu parlanmenterlerden 80 kadar oy alarak, itei secim turu attırdı. Seçim turlorının şike adaylarla sürdürülmesi bazı parlamenterıer tarafından, «Ciddi konunun yozlaştırıl(Aricosı Sa. 9, Sü. 7'de) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l | l 1 1 1 CHP'NİN BUGÜN YA DA YARIN ADAYINI 1 GÖSTERMESİ BEKLENİYOR ı \ [ ı ! [ ı ! ı ! [ ı ! ! ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Cumhurbaşkanı seçim! konusunda partiter arasında yoğun biçimde sürdürülen görüşrrelerden sonra bugün ya da yarın CHP'nin gerçek adayını göstermes] beklenmektedir. AP'nin ise, CHP aday gösîerdiğl tokdirde bir aday göstermeyeceğl blldirtlmektedir. j j • j j \ J ı ! J ı ! j ! j ' ! | j • CUMHURBAŞKANLIĞI İCIN 3. TURDA ADAY OLAN CHP' Ü EZMAN 80 OY ALDI. 4. TURDA SALT COĞUNLUK SAĞLANAMADI. TURLAR BUGÜN DE SÜRECEK ANKARA, (Cumhuriyet Büro•u) Cumhurbaşkanı seçlmlnin dünkü 3. ve 4. turunda da sonuç alınamamıştır. TBMM'nin dünkü toplantısmda AP aday göstermemiş, CHP Genel Başkanı Ecevit'ln Cumhurbaşkanı adayı için partilçl kamuoyu yoklaması sonucuna göre, belirecek aday için son temaslarını yaptığı öğrenilmiştir. Bu arada, AP ve CHP Grup Başkanvekilleri 3. kez bir araya gelmişlerse de bir sonuç alınamadığı görülmüştür. TBMM'nin dünkü birieşik top lantısını yöneten 3aşkan Cahit Karakaş, CHP Bingol milletvekili Hasan Celalettin Ezman'ın adaylığını koyduğunu açıklamış, nıteliklerinin Cumhurbaşkanlığı için uygun bulunduğunu bıldirerek üçüncu tur oyla (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) OECD ülkeleri yardımı ertelediler PARİS Ekonomik işblrriğl ve kalkınma örgütü (OECD) ülkeleri dün Paris'te Türkiye'ye yapmayı ön gördükleri yardımı ertelemişlerdir. Sabah saat 10'da başlayan ve 10 saat süren toplantı Türkiye açısından umul madık bir şekilde sonuçlanmış, iik kez bir OECD ülkesine daha önçe verüeceği açıklanan yar LEFKOŞE (Cumhuriyet) KTFD'nin Magosa kentinde topianan Dünya İslam Kongresi'nln 8. Genel Kurulu, kongreye katılmak Isteyen Gümüicine ve İskeçe müftülerine ül'ke dışına çıkma izni vermeyen Yunan hükürretlnl protesto etmlştir. İslam Kongreel Genel Sekreteri Dr. inamullah Khan, Genel Kurulda dün oybirliği ile alınan karar gereğinae Yunanistan Başbakanı Karamanlis'e gönderdl $ telgrafta Gümüicine ve iskece müftülerine Dünya İslam Kongreslnln 8. Genel Kuruluna katılmalan İçln gerekll İzni vermeyen Yunoni8tan'ın tutumunu şiddetle protesto etmlşNr. Telgrafta özetle şöyle de(Ari«Mı Sa. 9. 80. 3 d») İslam Kongresi, Gümüicine ve İskece müftülerine izin vermeyen Yunanistan'ı protesto etti 1 J J 1 1 1 1 1 AP'II iki grup başkanvekill dün birbirlerine aykın açıklamalar yaparken, AP ve CHP Grup Başkanvekilleri diyalog içln© girmişler, AP Gen&l Sekreteri Nahit Menteşe ise, MSP (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Yalçın DOĞAN Paris'ten bildirîyor. dım ertelenmlştfr. Toplantıdan önce dün sabah Türkiye'nin ekonomik programı tartışılmış ve toplantıda Türkiye'ye yardım konusunda «olumsuz bir hava» estıği gözlenmıştır. Ekonomik proğramın, özeillkle Ihracat. Ithalat ve Işçl dövizleri rakamları «güç ulaşılacak hedefler» olarak nitelenmiş tir. Ayrıca fıyat artışlarının hız la arttığı üzerinde durulmuştur. İMF yetkılısi de toplantıda yaptığı konuşmada ücretlerin hızla orttığını öcret artışlarının flyat artışlarına yol açtığını öne sür müştür. Turgut Özal ise alınan son ekonomik kararların csonu na kadar mutlaka uygulanacağı> yönünde güvence vermiştlr. Daha sonra Turkiye bu tür toplantıiarın geieneklerine uygun olarak toplantıdan ayrılmış (Arkası Sa. 9, Sü. 2'ds) Istanbul, Ankara, Tarsus ve Adana'da 4 kişi öldürüldü Cumhuriyet Haber Merkezl Istanbul'da dün Hasköy semtinde bir grubun çevreye ateş açması sonucu 10 yaşmdaki bir llkokul öğrencisl ölmüştür. Adana'da dün geçe bir kahvehane taranmış, olayda bir kişı ölmüş, 2 kişi de ağır yaralanmıştır. Ankara ve Tarsus'ta ise fki kişi öldürülmüştür. Giresun'da oynanan bir amatör küme maçı sıralarında ideolojik tartışma yüzünden çıkan olayda 3 kişi tabanca kurşunu ile yaralan mıştır. Ankara'da Olkü Tek Başkanı Konya'da bir öğretim görevli&l silahlı saldırı sonucu yaralanmışlardır. İSTANBUL Hasköy'de dün saat 16.30 sıralarında Piripaşa mahailesl Dereiçi sokakta bir grubun çevreye rastgele ateş aç ması sonucu, evlnin önünde oynamakta olan Hasan Bülbül odlı ilkokul öğrencisi ağır yaralanmıştır. Yaralı çocuk hagta(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Askeri Savcı: Babı Hümayun 100 yil önceki durumuna getlriliyor Ağca • AYASOFYA MÜ2ESİ ÖNÜNDEKİ DÜKKANLARIN ONAkaçtıktan RILIP TURİZME DONÜK HİZMETLER JCİN DEĞERsonra ihbar LENDİRİLMESİ PLANLAN1YOR. ettiğı İstanbul Haber Servisi Babı Hümayun caddesinin yak laşık 1 asır önceki durumuna gerekçesi ile getırılmesi için çalışmalaryapıl maktadır. Turizm veTanıtma Ba kanlığı 1. plan proıe grubunca hazırlanan projeye göre Ayasof ya Müzesinın önündsn Topkapı Sarayına kadar ulaşan Babı Hümayun caddesi ve bu cadcia üzerınde bulunan III. Ahmet Ceşmesi çevresi ile Topkapı Sa rayı gırişi eski görünümüne kavuşturulacaktır. ı • ** I I •• ** ** bir ulkucuyu kurşuna dizdi Babı Hümayun caddesi üzerinde bulunan Topkapı Sarayı girişi temizlendi. Yaz aylarında çay bahçesi olarak turlstlerin hlzmetine sokulacaK. (Fotoğraf: Erdoğan Kösecğlu) FİRAR ETTİKTEN SONRA DA AĞCA'NIN 2 CİNAYET İŞLEDİGİNİ BİLDİREN SAVCI DÜNKÜ DURUŞMADA İPEKÇİ'NİN KATİL SANlĞININ İDAMINI İSTEDİ. • «AŞIRI SAĞA KARŞI TAVİZKÂR BİR TUTUM TAKINILDIĞİNI» İFADE EDEN İDDİANAMEDE, «AĞCA'NIN ARKASINDA HENÜZ ORTAYA CIKARILMAYAN BİR KURULU ŞUN VARLIĞININ KESİNLİK KAZANDIĞI» BELİRTİÜYOR. Cumhuriyet Haber Merkezl İstanbul Sıkıyönotım 1 Numaralı Askeri Mahkemesi Savcısı Mılliyet Gazetesi Genel Ya yın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi'yi öldürmekten sanık Mehmet Ali Ağca'nın cezaevinden kaçtıktan sonra bazı arkadaşlarıyla birlikte cinayetler işlediğini söylemiştir. Mehmet Ali Ağca ile birlikte Abdj İpekçi'nin öldürülmesl olayına karışmaktan sanık Ya vuz Çaylan'ın yargılanmalarına (Arkas, Sa. 9, Sü. 3'de) • Enflasyon yüzünden hiçblr kullanım değeri kalmayan 5 1 0 kuruşluklar, meraklılarına, 100 liradan satılıyor, Projenin uygulama çalışmala rını yürüten Türkiye Anıt Cev re • Turizm Değerlerini Koruma < (Arkası Sa. 9, Sü. 5de) Memur sürgünlerinde APMi ilçe yöneticileri rol oynuyor • AP MENEMEN İLÇE YÖNETİMİ, GENEL MERKEZE GÖNDERDİGİ BİR YAZIOA, İLÇEDEKİ 83 DEVLET MEMURUNUN GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILMAS1Nl VE YERLERİNE, EKLİ LİSTEDE ADI VERİLEN «MİLLİYETÇİ» KİŞSLERİN ATANMASIN'I İSTİYOR. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP hükümetinin tüm dev let memurlan üzerinde yürüttüğü kıyım ve atama listelerinin AP İl ve İlçe Merkezieri tarafından hazırlandığı bildirilmektedir. AP Menemen İlçe Başkanlığmın bu konuda eie geçen bir yazısı, kıyım listelerine llginç bir örnek oluşturmaktadır. AP Genel Başkan Yardımcısı Ali Naili Erdem, AP Genel İdare Kurulu üyesi Cemal Tercan ile İl Başkanlığına gönderilen yazı, Menemen İlçe İkin ci Başkanı Ali Dicle ve Sekreter üye Yılmaz Şenol tarafmdan Jmzalanmıştır. Yazıya eklj listede kaymakamdan savcıya ka dar 83 memurun «Devletin köküne dinamit koyan sol fraksiyonlara hizmet ettikieri» ilerl sürülerek görevden alınmaları istenmekte ve yerlerine atanacak «Milliyetçi» memurların l« simleri de ayrı bir liste olarak sunulmaktadır. Yazıda şöyle denilmektedir: cilçemiz hudutları dahilinde (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Madeni paralar "hatıra eşyası,, oldu Aykut POTUROĞLU İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) İçine düşülen ekonomik darboğazların sonuou yaşadığımız enflasyon, giderek bozuk paralarımızın «Hatıra eşyası» durumuna dönüşmelerine neden oldu. Bu olgu, kentin belirll günlerinde kurulan pazar yerlerlnde adım başında gözlenebiliyor. (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) CHP GENÇLIK KOLLARI BAŞKANI : «TÜRKEŞ KENDİ SUÇLULUĞUNU GİZLEME ÇABASI İÇİNDE» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Gençlik Kollan Genel Başkanı Hasan Belovacıklı, MHP Genel Baş kanı Alpaslan Turkeş'in 18 anarşik olayda CHP Gençlik Kollannı suçlU göstermek gayretinin «kendi suçluluğunu gizleme çabasmın bir ürünü» olduğunu söylemiş, «Biz yalana ve iftiraya dayalı 18 olay değil, devletin (ArkasıSo. 9, SU. 5'de) GÖZLEM UGUR MUMCU Apaydın ve Sav: «Saldırıların amacı savunma hakkını işlemez hâle getirmektir» Yeter, yeter... VALLAHİ «KAZ» DEMEDİM, «ENKAZ» DEDİM!» Cumhuriyet Haber Merkezl Türkiye Barolar Birliği Genel Başkanı Atılla Sav Ankara'da, İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın da İstanbul'da düzenlediklerj basın toplantılarında, tAvukatiara yöneltilen saldırıların amocının savunma ve hak arama özgürlüklerinin işlemez duruma getirilmesi olduğunu» belirtmişlerdir. Atilla Sav, avukatlann yanı sıra bir kısım yargıç ve savcılara da silahlı saldırılor yapıldığını ifade etmiş, tBu da terör olaylarının son zarranlarda tek tek kişileri değil, yargı erklni amaçladığını göstermektedir» (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) Beşyüz Milyon TL.. R MUZAFFER ERDOST TUTUKLANDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) fSol yayınları» sahibi ve yö netmenl Muzaffer Erdost Anka ra Sıkıyönetlm Komutanlığı (2) Nolu Askeri Mahkemesi'nde ya pılan ilk sorgusundan sonra tutuklanarak Mamak Askeri Cezaevlne konulmuştur. Erdost. bundan 15 gün önce evinde ya pılarj aramada tabanca ve mer (Arkası S a 9, Sü. 6 da) Yeni emlak vergi bildirimleri I nisanda verilmeye başlanacak Emiâk Vergisl genel beyannamelerinin yeniden cîınmasına ilişkin çaiışmaların tamamicnması haünde, yükümlülerden bildirimlerın 1 nlsandan başlayarak alınacağı bildirilmlştir. Yetkililer vergl oranlarında bir artış oimamasma karşın emlak vergisinin önemll ölçüde artmasının beklendığinl bildirmişierdlr. (Haberi 4. Sayfada) esml Gazete'de arasıra Maliye Bakanlığının Türk Parasını Koruma Yasası hakkında teblığleri yayınlanır. Bu tebliğlerle. bir bakarsınız, hakkında Türk Parasını Koruma Yasası gereğince koğuşturma açılmış bulunan Iktidar yakını gazetecilerin suçları bağışlanıverir! Bir başka tebliğ çıkarılır, bununla da dışalım şirketlerine ayncalıklar, kolaylıklar sağlanır. Bu teblığleri. Işadamlan büyük bir dikkatle izlerler. Çünkü, Türk Parasınm değerinin sık sık düşürüldüğü bir dönemde, dışalım ve dışsatımcılann yazgıları bu tebliğlere bağlıdır. Sizleri kararnameler, tebliğler ve bunlann hukuksal yorumlarıyla sıkacak değilim. Yalnızca bir olayı, çok kaba çizgıleriyle özetlemeye çalışacağım: Traktör dışalımı ile ilgilenen şirketlerin başında, ünlü eHEMA» şirketı gelmektedır Gazetelerde boy boy ılanlarına rastladığ.nız HEMA Şirketler Topluluğu, MC hü(Arkası Sa. 9, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog