Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ILTEK YENİ DEVRELER Haftasonu Haftaicİ 5NİSAN 7NİSAN a bqrtar bonjl hon kot2 M.2SM20>MM7t OnftaratteyehanrMcte m İZMİR DERSANELERİ 56. Yıl; Sayı: 19993 Kurucusu: YUNUS NADÎ huriy 10 TL. ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Yeni Cumhurbaşkanı seçinrinin, turların başlayaaağı gün aksaması sv/asal kulislerde beklenen bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Sorunun, uzun süre sürüncemede kalmasının olumsuz gelişmelere yolaçabileceğine ilişkin kaygılar dile getirilmekteyse de, siyasal ortamın partilerl, özellikle de iki büyük partlyl. kendilerince en uygun bir sonuca ulaşana dek, belü bir zamanlama taktlği \z DERSANESl WINIARI MODERN FİZİK MODERN MATEMAIİK ZİHİPIDENCOZOM lOOIGENELYnENEK 350TL. 24 Mart 1980 Pazartesi Mef Dersanetl, Bcşlktaş T«l: 615369 Sezgin: "Ters değişiklikler yapılırsa vergi tasarısını Meclisten çekeriz,, Maliye Bakanı, «Yeni vergi tasarısını savunurken «mevcut pastanın bölüşülmesi ya da adaletsizlikler üzerinde çok uğraşmak, ülkeye fazla bir şey kazandırmaz» dedi. Istonbul Ekonoml Servlsl Maliye Bakanı İsmet Sezgin, uzmanların «tokelleşmeyi hıziandıracak» diye değerlendirilon Vergi Yasa Tasarısınin «ön lemlerin etkinliğini azoltacak» blçimde çıkarılmak istenmesl durumunda Hükümet tarafından tümden geri alınacağını söylemiştir. Sezgin «Tasarı sadece asgari ücreti vergi dışı bırakacak şekilde yasalaştırılmak istenirse geri çekeriz. Bunu ülkenin içinde bulunduğu gerçeklerden hareket ederek yaparız» biçiminde konuşmuştur. «PASTA VE ADALETSİZÜKLER» Ekonomik ve Sosyal Etudier Konferans Heyeti'nce düzenlenen «Yeni Vergi Tasarıstnın 6e tirdikleri ve Türk Ekonomisine Etkileri» konulu toplantı dün heyet başkanı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı yönetimlnde yapıhnış tır. Eczocıbaşının kısa sunuş konuşmasından sonra söz alan Maliye Bakanı İsmet Sezgin, ta sarının ücretlere ve toplu sözleşmeye kısıtlama yada tavan getirmediğini savunmuş, «Mevcut pastanın bölüşülmesi ya da adaletsizlikler üzerinde çok uğraşmak ülkeye fazla blrşey kazandırmaz» biçiminde konuşmuştur. Sezgin, toplantının ka panış konuşmasında ise özetle şu görüşlere yer vermiştir: • Tasarı bürokratlarca çağın modern vergiailiği izlenerek ve politikacıların hedefleri de göz (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) Cumartesi günü sonuç alınamaması üzerine dün görüşlerinî açıklayan CHP, AP ve MSP'li yöneticiler durumun bir kilitlenme olmadığım söylediler AP SAPTADIĞI HEDEFE YÜRÜRKEN CHP, İKTİDARIDİYALOGA ÇAĞIRIYOR lemeğe iteceğlne işaret edilmektedlr. Niteklm, Cumartesi günkü sonuçsuz, TBMM birleşimi ordından, siyasal parti yöneticilerinln yaptıkları açıklamalar, bu çözümlemeierl doğrular nitelikte olmuştur. AP'NİN TUTUMU AP'nin, azınlık hükumetinln kuruiuşun dan berl Izleyegeldiğl politikayı, Cumhurbaşkanı seçimine de yansıtmak ve bu politlka doğrultusunda sonuç almak Istediğl anlaşılmaktadır. Türklye'de belll çevrelerln hep isteyegeldiği. ancak yeni hükümetin işbaşma gelmesine de$in uygulamaya koyma fırsatını bulamaçığı bir ekonomik modelin yerleştirillp, eördürülmesl çevresinde örülen bu politlka, yaşamsal kararlarda muhalefeti, bu muhalefet, Parlamentodakl sandalye sayısı kendisinlnkinl aşan bir CHP bile olsa. dışalmayı hedef almaktadır. AP, Cum(Arkosı Sa. 9, Su. 7'de) Cumhurbaşkanlığı için parti yöneticileri iyimser ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Büyük Mıllet Meclisi Birleşik Toplantısında, önoeki gün «Aday olmadığı için» Cumhurbaşkanlığı seçim turlarına geçilememesi üzerine görüşlerini açıklayan siyasal par ti yöneticileri, ortaya çıkan tıka nıklığın bir «Kilitlenme» anlamı fia gelemeyeceğini ifade etmek tedlrler. AP Genel Sekreterl Nahlt Men teşe, cumartesi günü, turlara geçilememesine Başkan Karakaş'ın aynı zamanda Cumhurbaşkanı adaylarından biri oluşunun yol açtığını öne sürerken, Anayasada öngörülen olağan süre İçinde seçimin sonuçlandı rılacağını söylemiş, partinin Mil let Meclisi Grup BoşkanveMH Oğuz Aygün de, seçimin uzaması için hiç bir neden olmadı ğını bildirmiştir. CHP Grup Baş kanvekili Coşkun Karagözoğlu, Anayasanın koyduğu 15 günlük sürenin. seçimin sonuçlandırılması açısından «Ciddi önem ta şıdığını» belirtirken, partilerara sı diyaloğun gerekliliğini bir kez daha vurgulamıştır. Cumhu riyet Senatosu Kontenjan Grubu üyelerinden Fahri Coker de, Anayasanın 101. maddesinin Cumhurbaşkanının 15 gün içinde seçilmesini öngördüğünü sa vunmuştur. MSP Grup Sözcüsü Şener Battal ise, turlara' başlanabilmesi İçin, gerekirse «Sembolik olarak» adaylığını koyacağını açıklamıştır. MENTEŞE'NİN SÖZLERÎ AP Genel Sekreteri Nahlt Menteşe, Cumhurbaşkanlığı seçimi için turlara başlanaaajğı önceki günkü birleşimi yöneten Meclis Başkanı Cahlt Karakaş'ın, Danışma Kurulu kararına ters düşen bir uygulama (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Waldheim'in önerileri Rumlar tarafından kâbul edilmiyor İzzet Rıza YALIN LEFKOŞE, (Cumhurlyet Büro•u) Toplumlararası görüşmelerin başlatılması olasılığının Rum yönetiminin, BM Genel Sekreteri Dr. Kurt Waldheim'in önerdiğj yöntemleri kabul etmemesinden zayıfladığı öne sürülmektedir. Rumlar, BM Genel Sekreterinin, «Her iki tarafı bağlayıcı bir toplantı yapmasına, her iki tarafın tutum ve davranışlarını bağlayıcı bir demeçle görüşme leri başlatmasına karşı çıkmak tadırlar. Waldheim'm önerilerine göre, «BM Genel Sekreteri, tarafları (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) Geçinmenin türlü çeşitli,, yolları var... Bir araştırma yapılsa ülkemiz garip geçinme yolları açısından belki de dünyanın en «ilginç» ülkeleri arasına airer. Sokaktan kağıt ve benzerlerini toplama, lodos havalarda deniz kıyısına vuran işe yarar şeyleri toplama, özel trafik görevliliği, sokak başlarını tutarak kendi kendine otopark bekçiliği yapma ve benzeri ışler bizden başka hiç bir ülkede insanların aklının almayacağı türden işlerdir. Denizden ekmeğini çıkaranlara şimdi yenileri katıldı. Bunlar Sahilyolundaki deri , fabrikalarından topladıkları post kıllarını deniz suyunda, yıkıyor, kurutuyor ve kiloyla satıyorlar. Kilosu 15 liradan imalatçılara verilen post kıllarıyla battaniye halı, kilim vs. yapılıyor. Fotoğrafta topladıkları post kıllarını deniz suyuyla yıkayarak kurutmaya çalışan bir aile işbaşında görülüyor. (Fotoğraf: Erdoğan Köseoğlu) israil Savunma Bakanı: i6 Türkiye, Ortadoğu'da Sovyetler'i önleyecek tek güç,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) İsrail Savunma Bakanı Ezer VVeizman Türkiye'nin, Sovyet yayılmasını Ortadoğu'da engelleyebilecek en büyük güç ol duğunu söylemiştir. Haftalık «Yankı» dergisinin sorularını ya nıtlayan VVeizman. Türkiye'nin Ortadoğu'dakj durumunu değer lendirirken, «Türkiye bu bölge için son derece önemli bir dev let. Cok rolü olabilir» demiştir. «Yankı»nın VVeizman'a yönelt tiğl sorular ve İsrail Savunma Bakanının yanıtları şöyledir: SORU Sovyetler Birliği'nl. (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) > v»» • * **?n ^ Emniyet Genel Müdürlüğüne İsmail Dokuzoğlu atandı ANKARA (ANKA) Rafet Küçüktiryaki'nin istifa etmesiy!e boşalan Emniyet Genel Müdürlüğü görevine İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Dokuzoğlu atanmıştır. Rafet Küçüktiryaki'nin Valilik kadrosuna alınarak merkezde görevlendirılmesl, İsmail Dokuzoğlu'nun da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı dünkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu arada açık bulunan Devlet Personel Dairesi Genel Sek(Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) Demirel hakkında Anayasayı ilgadan SENATÖR KAFAOĞLU: Medis soruşturması açılması istendi«ANAYASA ANKARA, (ANKA) Başbakan Süleyman Demirel hakkında «Anayasayı ilgaya teşebbüs» iddiasıyla Meclis soruşturması açılması istenmiştir. CHP İstanbul Milletvekili Sevil Korum ve 65 parlamenter tarafından imzalanarak Meclis Başkanlığına verilen önergede. Başbakanlık Müsteşarı ve DPT Müsteşar Vekili Turgut Özal tarafından Dünya Bankası Başkanı Mc Namara'ya yazılan mektup. «Bir hükümetin politikasını aştın ve Cumhuriyetin temellerini ilgilendiren bir olay olarak» nitelendirilmiştir. Önergede, mektubun Başbakanlığa bağlı en yüksek makamı işgal eden bir kamu görevlisi tarafından yazılmasına karşın «TC adına» yazılmış kapsam ve genişlikte olduğu kay(Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) Pazarlara rağbeî sürüyor ama küfecilere iş kalmadı Meyve ve sebze pazarlarında yakın zamanlara kadar varlıklarını sürdüren küfeciler de artık tarihe karıştı. Artan hayat pahalılığı karşısında pazardan alışveriş edip de. küfeyle mal taşıtacak kimse kalmadığından. küfeciler de işlevlerini tamamladı ve yerlerini başkalarına bıraktılar. Eskinin küfecileri, şimdi naylon torba ve çanta satıcıları oldular. Eminönü pazan istanbul'un en ucuz pazarı olmak niteliğini hâlâ koruyor. Bu yüzden de kentin çeşltti semtlerinden uzun mesafeleri göze alarak gelenler bu pazarı dolduruyorlar. Ucuzluk peşinde koşanlar sadece fakirler değil, Eminönü pazarının müşterilerl arasına son zamanlarda mercedesliler de karıştı. Bu yüzden akşamüstleri ve cumartesi günleri Eminönü civarında araba park etmek bir sorun oluyor. Fotoğrafda, pazardan alış veriş edenler görülüyor, (Fotoğraf: Ender ERKEK) Saat 13.00'ten sonra bilet almayın İstanbul Haber Servisi MilIj Piyango biletlerinin satışı yasal olarak çekiliş günü saat 13.00'de sona ermektedir. Bu saatten sonra Ankara'daki Genel Müdürlük binasında noter önünde çekilişler başlcmaktadır. (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) DEĞİŞİKLİĞI TARAFTAR BULURSA İMZAYA AÇACAĞIZ» DİYARBAKIR'DA KAHVE TARANDI: 1 KİŞİ ÖLÜ • İCİŞLERİ BAKANLIĞI, BUGÜN 12 TERÖRİST HAKKINDA «TESLİM OL» CAĞRISINDA BULUNACAK. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yurt dışında bulunduğu sıra da arkadaşı Coşkun Kırca ile bırlikte 1961 Anayasası'nı değiştirmek için çalışmalar yaptı ğını bildiren kontenjan sena törü Adnan Başer Kofaoğlu, «Var olan fikirlerdir.. Metin yok.. Taraftar bulursa metin haline getirip parlarrentodakl arkadaşiara imzalotaoağız..» do miştir.. Kafaoğlu, Anayasa değişlkilğl görüşlerine katılan 810 arkadaşının bulunduğunu söylemiş, (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) GÖZLEM UÛUR MUMCU Kartpostal Cumhuriyet Haber Merkezl DİYARBAKIR Bağlar semtinde bir kahvehane dün öğle saatlerinde taranmış, olayda Kerim Hamidoğlu ölrrüştür. Kah vehanenin yanındakj ekmek fırını sahibi Sabri Karabulut da yaralanmıştır. Genellikle demiryolunda çalışanların oturdukları kahvehaneye açılan ateş sonucu öldürülen Hamidoğlu'nun, üzerinde bir tabanca ve başkasına alt bir kim lik kartı çıkmış ve maktulün Sıkıyönetim Komutanlığınca arananlardan olduğu saptanmıştır. Olayla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alınmıştır. ADANA Sıkıyönetim yet. (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) İMF, 3. dilim kredi için bugün karar verecek ANKARA, (ANKA) İMF Yönetim Kurulu, Türkiye'nin 52 mil yon dolarlık 3. kredi dilimi için VVashington'da karar verecektir. Bu arada, Türkiye ile İMF arasında yapılması öngörülen yeni «StandBy» düzenlemesinin teknik çalışmaları da nisan ayı içinde başlayacaktır. Bu arada Dünya Bankası Yönetim Kurulu da, yarın VVashing ton'da toplanacak Türkiye'ye sağlanacak 200 milyon dolarlık program kredisi konusunu ele (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) ptAYLAJRİN Dünya Islam Kongresî bugün KTFD'de başlıyor LEFKOŞE (Cumhurlyet Bürosu) Merkezi Pakistan'ın başkenti Karaçi'de bulunan Dünya İslam Kongresinin 8. Genel Kurul toplantısı bugün Magosa'da Salamis Bay Otelinde KTFD Başkanı Rauf Denktaş'ın bir konuşmasıyla başlayacaktır. Kongreye, 40'dan fazla İslâm ülkesi üe 7 İslâm kuruluşundan temsilciler katılacaktır. Türk heyetini, Devlet Bakanı Muham rret Kelleci başkanlığındakl bir heyet temsil edecektir. Heyette, Diyanet İşlerl Başkanı Tay(Arkas, Sa. 9, Sü. 3'de) Bir tstifanın Anlamı ? mniyet Genel Müdüru Rafet Küçüktiryaki istifa etti. Yaşadığımız olağanüstü dö nemde önemll gerçekleri vurgulayan bu olayın üstünde durmak gerekir. 6ERCİK denmesi anlamını taşıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğu, Türkiye Cumhuriyeti devlet yapısında çok önemli bir kilit nok tasıdır. Terör ve anarşinin yay gınlaştığı ve ülkenin üçte birinde sıkıyönetimin geçerli olduğu E dırım harekâtıyla binlerce kamu görevlisinin yerini değiştirdi; en küçük memura dek inen kıyım eylemini kış kıyamette sürdürerek devletin dengelerini büsbütün bozdu. Bu politika azınlık' hükümetinl kayıtsız şartsız destekleyen MHP'nin uzattığı faturanın ö Azınlık hükümetl İşe başlar başlamaz devlet bürokraslsinin altını üstüne getirecek bir yıi ••• (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) ^ mniyet Genel Müdürü Rafet Küçüktiryaki, görevlnden 1 " istifa etti. İstifanın gerçek nedenini pek bilemiyoruz. Ancak Küçüktiryaki önceki gün düzenlediği basın toplantısında silah kaçakçılığı sanıklarından Hüseyin Uğurlu ile olan dostlukları konusunda gazetemizde yapılan yayınlarla ilgili olarak şunları söyledi: Gazetenin söyledikleri, incir çekirdeğinl doldurmayan şeyler. Sözde. Hüseyin Uğurlu'nun yazıhanesine gitmişim ve kendisiyle konuşmuşum. Ne zamandan beri konuşmak suç olmuştu? Bir insan bir insanla konuştuğu zaman hasıl suç oluyordu? Aynı Küçüktiryaki, «Silah Kaçakçılarını Açıklıyoruz» başlıklı yazı dizimize gönderdiği 29 ocak 1980 tarihll açıklamasmda da şunları söylüyordu: İşin aslı şudur: Hüseyin Uğurlu'yu Malatya'da vaII bulunduğum sırada köyünde yaptırdığı cami ve okul (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog