Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

MODERN FÎZİK MODERN MATEMATİK HKnGENELYETENEK 150TL Mef DarsarMSfj BtşBctoş T«lt 815399 ZİHİNDEIICOZOM 56. Yıl; Sayı: 19992 Kurucusu: YÜNUS NADİ huriy ı j ı ı DERSANESI LİSE SON : 15 mart son dervre BEKLEMELİLER: 17. 24 Mart 10 TL. 23 Mart 1980 Pazar CağalogHıfetanbul 22 24 60 Aday çıkmadı, turlara geçileme J ı J * ı j j ı J ^%« • m^g m | ^ LJ D n m ^ " ••• l l l l l ' ı { ! • f M T I I IT"1 M I"1 I I ANKARA, (Cumhtırfyet Bürosu) CHP ortak grubu, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oylamalara geçilmeden önce toplanarak, olası geiişmeleri görüşmüş, b' r konuşma yapan Genel Başkan Bülent Ecevit, seçimin kısa sürede olumlu bir sonuç verebllmesino yardımcı olmak üzere 1 * f " ^ AN fY«k î |*/\ | L / Ç > l T l 11 O l t*%¥\ 1 n U 1 L J Yj ı 1 ı Q ©1 |S m 0 1 0 T© ^ I U L U I 1I U I I U •• • ' şimler öteki parti ve gruplarm yetkilileri ile başlatılan görüşmeler hakkmda bi! 9İ S' "Y m c e kad ar yapılan giri ı ! J ı | 1 J Q O ı C ^ Ç2 f* ^ % / î • L ü t / V 1L l „ r \ m CHP ortak grubunda herhanbir aciav ismi uzerinde durul 9' vermiştir.. •• \ / O l u n n P L l y C / I V ^ I I I I C // ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) 1 1 Başbakan ve AP Genel Baş 1 kanı Süleyman Demirel, TBMM' 1 1 nin dünkü birleşik toplantısın 1 dan önce yapılan AP ortak grubunda yaptığı konuşmada, ı cCumhurbaşkanlığı secimi mutlaka bir çözüme bağlanacaktırs demiş, «Anayasa'ya ve onun gösterdıği merciye sadakatla hareket edildiği takdirde netice almamanın mümkün olamayacağını» belirtmiştir. FÜSUn Ö Z B Î L G E N . ^ m . C 11 Q M 11 W 11d 1 11 1 1^. Jj ^ ^ ANKARA (Cumhuriyet Büro j hurbaşkanı seçmek* için toplan tılar dön başladı. Aday olmadığı Içln hiçbir tur ydpılamayan dürtkü toplantı yine de cok önemli bir olayı ortaya çısüahlı Kuvvetlerin Cum kardl: hurbaşkanı seçimi ile «yakın İl9İ ' IV U V V 0 t l 0 r | [ 1 1 ' î bCJpLdydUdK ! C Q n t O \ / Q r » Q İ / mamış ve öteki gruplarla sür' ndürülecek diyaloğun sonuçlarıa 9öre, grup eğiliminin genel başkan Ecevit tarafından sap tanması uygun görülmüştür.. Eoevit, grupta yaptığı konuş ı S 3 D i r • V 0 m G I d r l G L , 1L ^ ^ vr\ i KJ I 11? 1 U 1 r*ı^ + />»nrv+ net» istemiş «meselenin vasati v e sartları nenuz teşekkül et tsoğuk kanlılık, sabır ve meta Demirel, grup üyelerinden 1 1 1 ' " . /oL'lf^ y Q |x 1 1 1 11 fsm \ l l U l f , Ç\r\ty\r^ S 0 C l ı M 0 N mini yaşamış olanlar, *Geçen Cumhurbaşkanı 'Cİnde oImad| 9 |nL • * (Arkas, Sa. 9. Sü. 1 de) . teşekkül ettikten sonra Cumhurbaşkanı seçiminde netice alı (Arkası Sa. 9. Sü. 4'de) miş değildir. Vasati ve şartları | j yucjicııııcuı YYY\ C*f\ 1 nun etrafının askerlerle dolu olduğunu ve dinleyici localannı üst rütbeli subayların doldurduğunu hatırlıyordu. Bu kez ise porJamentonun etrafında tek asker bulunmadığı gibi din leyici localarında üniformalı bir kişiye rastlanmıyordu. Parla(ArkasıSa 9 Su 3>de) turları yapılırken parlamento J seçlsecim !ı j ı ] ı | j ı j j j | J ı j ' ! J , TBMM Birleşik toplantısı 6 dakika sürdü. Başkan Karakaş'ın aday gösterilmeden de turlara geçilebileceği yolundaki görüşüne üyeler itiraz ettiler. Ecevit, «bu sonuç, diyalogu somut aşamaya vardırmanın önemini gösteriyor» dedi. Karakaş, salı günü de aday gösterilmezse durumun danışma kurulunda görüşüleceğini söyledi. Haberi 5. sayfada Uçak Servisi AŞ'de grev başlarsa yabancı uçak seferleri de duracak Yılmaz GÜMÜŞBAŞ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) THV A.Ş.'nin önümüzdeki günlerde yapılacak Genel Kurul için hazırlanan mali raporda belirtildiğine göre şirket 1979 yılında 400 milyon lira kâr etmiştir. Hatırlanacağı gibl halen uygulanmokta otan grev nedeniyle açıklamalar yapan Ulaştırma Bakanlığı ve THY yetkilileri, şlrketin geçmiş yıllarda olduğu gibl ylne zararda olduğunu iddia etmişlerdi. YAZ TARİFESİ UYGULNAMAYACAK öte yandan 1 nisanda başlayacak uluslararası yaz tarifesl THY'de uygulanamıyacaktır. Özellikle dış hatlar uçuşları için ge(Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) DİSK'in îzmit'te düzenlediği «Demokrasi Mitingi»nde konuşan Konfederasyon Genel Başkanı, başlatılan grevleri yenilerinin izleyeceğini, 1 Mayıs'ı yurt çapında kutlayacaklarmı söyledi. Aslen MSP'li olan Turgut Özal aleti,, olmaktan çikıp "hak yoluna,, dönmeye çağrıldı ANKARA (ANKA) Mılli Selamet Partisi Genel Başkan vekili Fehmi Cumalıoğlu Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal'ı «hak yoluna» davet etmiştir. Fehmi Cumalıoğlu ANKA mu (Arkası Sa. 9, Sü. 8'de İstîfa eden Emniyet Genel Müdürü: Huseyın Uğurlu hesap soracağız İZMİT, (Cumhuriyet) DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk İzmit'te düzenlenen «Demokrasi mitinginde» yaptığı konuşmada, «Siyasi iktidarın başı 100 günün hesabını ver meye çalışıyor. Ama onlardan yüz günün değil, hesabın tamamını soracağız» demlştir. Demirel azınlık iktidarının sö mürü, baskı ve zorbahğa dayalı iktidarı sürdürme çabalarına karşı bölgesel grevleri, genel grevl içeren direnme karar ları alındığını hatırlatan Baştürk, «Bu işçl sınıfımızın tarih " Iktidardan sel "bir görevidir. Dlrenlşin kaynağı Anayasadaki meşruluğunu kaybetmiş iktidara karşı direnme hakkıdır. Büyük grevler başlamıştır. Bunu diğer grevler direnişler izleyecektir. Ayrıca 1 Mayıs'ı Türkiye çapında kutlayacağız. Buna şimdiden hazır olalım. Turklye Işçl sınıfı ve © mekçiler, ülkeyi hapishane haline getirerek yönetmek Şili, Brezilya modellerini tekrarlamak is teyenlere karşı mücadelede yeterli tarlhsel deneye sahiptlr. Meydanı egemen sınıflara bırak (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) ile konuşmak suç mu dedi ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Konya'da solcu bir avukat, Adana'da bir MHP'li öldürüldü ŞİŞLİ'DE BİR SİNEMA MÜDÜRÜ ÖLDÜRÜLDÜ. ADANA'DA TERCÜMAN GAZETESİNİN BİNASI TARAJfDI. ICumhurlye Haber Merkezi) .KONYA Konya Çağdaş Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu toplantısını basan silah lı bir saldırgari bir avükatı öl dürmüş iki kişiyl de yaralayarak olay yerinden kaçmak isterken halk tarafından yakaInmıştır. Saat 15.00 sıralarında Konya Çağdaş Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mus tafa Ufacık'ın yazıhanesinde yapılan toplantıya gelen silah lı bir kişi Mustafa Ufacık'ın kim olduğunu sormuş sanığın silahlı olduğunu anlayan avukat Aytekin Olcay saldırganın üzerine atlayarak elinden sila hını almak istemlştir. Kavga sırasında saldırgan silahını ateşlemiş, ve Aytekin (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Emniyet Genel Müdürü Rafet Küçüktiryaki, dün bir basın toplantısı düzenleyerek görevinden istifa ettiğini açıklamıştır. ( Küçüktiryaki, istifasını açıkladığı metinde, Hüseyin (Arkası Sa 9, Sü. 7de Tek Gıdaİş, 64 bin işçiyi . kapsayan grev kararını yerine getirmeyecek İstanbul Haber Seryisl Türkİş'e bağlı Tek Gıdaİş Sen dikası işyeri yetkisine dayanarak 64 bin işci adına almış ol duğu grev kararını uygulamıyacağını açıklamıştır. Tek Gıdaİş'in yaym organın da yapılan yorumda «Maceracıların tahriklerine kapılmayın» başlıklı yazıda işyerlerinde gre ve niçin gidilmediği anlatılmakta sendika icin asıl olanın işkolu sözleşmesi olduğu, 1.3. 1978 28.2.1980 tarihleri arasın daki işkolU'SÖzleşmesınin o gü nün koşultarına göre iyi bir söz leşme plduğu vurgulandıktan sonra yeni başlayan işkolu gö rüşmelerî ile işçinin ekonomik istemlerine karşılık aranacağı bu nedenle de işyeri yetkisine dayanarak alınmış olan grev ka rannın uygulanmayacağı belirtilmektedir. Et'Balık zammmdan sonra kuyruklar ortadan kalktı Kuyumcuyu soyan dört kişi 20 milyonluk altın ve pırlanta aldı İstanbul Haber Servlsl Çağlayan'da karakola 150 metre uzaklıktaki bir kuyumcuyu so yan silahlı dört kişi, parasal de ğeri 15 milyon lira olan 10 kilo altın ile 5 milyon liralık pırlanta yı alarak kaçmışlardır.. Saat 11.30 sıraldrında Çağlayan'daki kuyumcuya gelen yüz leri maskeli, silahlı dört kişi içeride bulunanları tehdit ede(Arkası Sa. 9, Sü. 3 do) SEÇICILER KURULU GÖZLEM UGUR MUMCU Demîrerin • Yazarı 22 mart 1980'de yaklaşık 6 ay sonro çekilmiş bu fotoğrafta ise aynı yerde sadece bir tek kişi görülüyor...» Şellefyan'ın Başbakan Demlrel'e «Süleyman» dlye hitap etmesi. eski iş ortaklığındaki karşılıklı vaziyetlerini hep devam ettirme kudretinin bu Ermeni vatandaşın elinde olmasının sonucudur. Bu ortaklıkta Mıgırdıç Şellefyan'ın maiyetinde, daha ziyade bir «paravan adam» olarak çalışmış, menfaatten kendisine pay vermiştir... Bu satırları kim yazmış? önce hemeh açıklayayım, ben yazmadım. Ben yalnızca yazamn yalancısıyım! Ya kim yazdı? Altan Öymen mi yazdı? Hayır. Altın Öymen yazmadı. İlhan Selçuk mu? Hayır İlhan Selçuk da yazmadı Oktay Akbal mı? Değil, Oktay Akbal da yazmadı. Yoksa MiMiyeften Örsan Öymen mi yazdı bu satırları? Hayır, Örsan Öymen de yazmadı.. Demırel'e, «Mığırdıç'ın paravan adamı» diyen kim? Siz merak ededurun ben bu değerll gazetecinin satırlarmı aktarmaya devam edeyim: (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) BAKANLAR KURULU TEKFEN, BASTAŞ VE MARSA'DAKİ GREVLERİ BİR AY ŞÜREYLE ERTELEDİ ANKARA, (a.a.) Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS)'na bağlı «Tekfen Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi» ile «Birleşik Aydınlatma Sanayl ve Ticaret Anonim Şirketi (BASTAŞ)»nin tüm fabrika işyerlerinde Türkiye Maden, Madeni Eşya ve Makina (Arkası Sa. 9. Sü. 9 da) Kuramım sattığı et ile maballe kasaplan arasında fiyat farkı kalmadı. «3 eylül 1979'da Zeytinburnu EBK mağazası önünde çe* kilmiş fotoğrafta yüzlerce metre uzunluktaki et kuyrukları ve çile çeken insanlar görülüyor. Et Bahk Kurumu zammını fırsat bilenler ,yeni zamlat yapmayı dügünüyor.. İSTANBUL HABER SERVİSİ Et ve Bahk Kurumunun. perakende olarak sattığı ete yüzde 400 oranında yaptığı zamdan sonra. et fiyatları kasaplardakîne eşit olmuş ve her gün görülen uzun kuyruklar ortadan kalkmıştır. Et ve Bahk Kurumu ilgililerl, bugünkü fiyatların geçicl olacağını, serbest piyasadakl fiyat oluşumunu' etkileyemeyeceğini ileri sürmüşferdir. Buna karşın,' et piyasasının en büyük firmalarından birinin yöneticisl Kurum'un zamlarından sonra en geç 2 ay çinde et fiyatlarının 350400 lirayı bulacağını öne sürmüştür. EBK Kombina yöneticlle.ri. Kurumun yıllardır et ahmsatımını denetim altına alamadığın'ı, 36 ana ünite ve 40'a yakın (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) Danıştay, merkeze alınan iki valî hakkında «Yürütmeyî durdürma» kararı verdî Danıştay Dava Daireleri Ge nel Kurulu. Demirel hükümetl nin Merkeze aidığı iki Vali hakkında «Yürütmeyi Durdürma» > kararı vermiştir. Danıştay'dan ıırütmeyi durdürma kararı aan eski istanbul Valisi Orhan Erbuğ ile eski Corum Valisi Nev zat Şensoy'dur.. Orhan Erbuğ ile Nevzat Şensoy hakkındakl «yürütmeyi durdürma» kararları, henüz taraflara bildirilme. miştir.. Demirel hükümetinin görevden dldığı Valilerden 34'ü daha (Arkası Sa. 9. Sü. 6 da) ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog