Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

m üniverstteyehanrfckta IITEK HaftaYENİ DEVRELER içi sonu Hafta 5 NİSAN 7 NİSAN 3.beytor borut han kot.2 tel 755620148672 İZMİR DERSANELERİ 56. Yıl; Sayı: 19991 umhuriy Kurucusu: YUNUS NADİ 10 TL. ünîversiteli olmanız için DERSAHE BSŞIIll KENT SİNEMASI KARŞISı LİSE SON BEKLEMELİ 29 MART 24 MART ŞİŞLİ 472487 22 Mart 1980 Cumartesi Ecevit: Seçim 6 nisan'a kadar sonuclanmalı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkam Bülent Ecevit tCumhurbaşkanı seçim eürecinin başladığını» belirterek «CHP, bu konuda TBMM'nln Iradesinin bir an önce bellımesinl kolaylaştırmak için qlrişimlerde ve temaslardo bulundu» demiştir. Ecevit dün düzentediği basın toplantısında, «CHP'nin girişlmlerinin parlamentonun iradesinl gölgelemek ve yönlendirmek Isteği lle bir llişkislnlnt bulunmadığını söylemiş ve özetle şöyle demiş^ tlrs cCumhurbaşkam «eçiml «0 Sa 9. 80. 6 do) Demirel: Diyalog, vakti saati geldiğinde kurulur,. rosu) Başbakan Süleyman Demirel. Cumhurbaşkanlığı seçimi konusundaki temayüllerin henüz belli olmadığmı bildirmiş, bu durumda şu an CHP lideri Ecevit'le kuracağı diyaloğun yarar getirmeyeceğinı yinleyerek, «Cumhurbaşkanını diya log seçemeyecek ki. Diyalog vakti saati geldiğinde kurulur» demiştir. Demirel dün Cumhurbaşkaıu Fahri Korutürk'ü Çankaya Köşkü'nde ziyaret ederek haftalık olağan görüşme ANKARA (Cumhuriyet Bü (Arkosı Sa. 9, Sü. 7 de) Başkanlık seçiminin ilk turlannda sonuç beklenmiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TBMM, bugün saat 15'de bir teşik olarak toplanarak Türkiye Cumhuriyetinin 7. Cumhurbaşkanını seçmek üzere turlora başlayacaktır.. Millet Meclisi Başkanı Cahit Karokaş'ın baş kanlığında yapılacak birleşirrin ilk turunda CHP ve AP'nin aday saptamamaları nedeniyle bir sonuç aiınamıyocoğı belirtilmoktedir.. KARAKAŞ YÖNETECEK TBMM'nin birleşik toplcfitısını yönetecek olan Miflet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş, toplantıdan önce Danışma Kurulunu toplayarak «Meclisin sü rekli olarak çolışmasını» öne receğini bildirmiştir.. Anayasa'nın 9Ş. maddesinde belirtiien esaslara göre yapıla cak seçimde Cumhurbaşkantnın iik iki turda seçilebllmesi İçin, TBMM birleşik toplantısı üye tam sayısının üçte iki coğunluğunun oyu gerekmektedir. Par lomento aritmetiğine. göre TBMM üye tam sayısı 634, İlk iki turda gerekli üçte iki çoğunluk sayısı Ise 422'dlr.. Seçimin ilk iki turda sonuçlanamaması haiinde ise Anayasa'nın 95. rraddesl, seçüme oy sayısını TBMM birleşik toplantı 8i tam sayısının salt coğunluğuylo sonuçlandırılabileceğini beürtmektedir.. Bugünkü parlamento aritmetiğine göre bu sayı 318'dir~ PARTİLERİN DURUMU Parlamentoda üye sayısı ba kımından llk sırayı CHP almak tadır. CHP'nln 204 milletvekill, 63 Senato üyesl olmak üzere 267 oyu buiunmaktadır.. AP'nin 186 milletvekill, 78 Senatörie. Cumhurboşkanlığı seçimi İçin 264 oyu vardır.. MSP'nin fse 22 milletvekill, 7 senatörünün' toplam oy sayısı 29'dur.. MHP' 18 toplam oya sahiptir. MHP1 nin bir Senatörü vardır. CGP' nin bir mllletvekili bulunması(Arkası Sa, 9, Sü. 1 d») İstanbul'da suyun metreküp fiyatı ocaktan geçerli olarak konutlarda 15 liraya yükseltildi Istonbul Haber Servisl fstanbul Sutor Idaresl, suyun metreküpune yüzde 50 ile 150 oranında sessiz sedasız zam yapmış ve abonelere yenj uygulamanın 1 Ocak 1980 tarihinden Hibaren başladığını ilan yoluyla duyurmuştur. İstanbul Sular idaresi Genel Müdüru Gültekin Oskay, Işletme giderlerinin ortması sonucu zam isteğinde bulunduklarını, Eneril ve Tabli Kaynaklar Bakanlığı'nın da istemlerinı olumlu bularok, yenl tarifeyl onayladığını söylemiştir. 1 Ocak 1980 tarihinden itibaren gecerii olduğu cçıklanan toptan ve perakende su satış tarifesinin yeni biçiml şöyle saptanmıştır: (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) tşveren işçi alacaklarını kabul ederse ücretini alamayan işçi hak grevine gidemeyecek Şükran KETENCİ Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Işçinfn ücretinin ödenmediği işyerferinde, Işverenin işçi alacaklarını kabul etmesi. ançak ödeyemiyeçek durumda oldugunu söylemesı haiinde yapılacak hak grevlnin yasol olmadığına karar vermiştir. Yar.gıtay'ın bu görüşünü sürdürmesl haiinde yasayla üaretinl alamıyan işçiye tanınan greve gidebilme hakkı fiilen ortadan kalkabilmektedir. Yargıtay 9 Hukuk Dairesinin 1979/ 14408 esas, 16348 sayılı kararında üc(Arkası Sa. 9, Sü. 8'do Cumhurbaşkanlığı seçiminin AP grupları içindeki huzursuzlukları su yüzüne çıkardığı belirtiliyor Erbil TUSALP ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi AP'de iç çekişrreler su yüzyne çıkarken, Genel Başkan Demirel'in Cumhurboşkan lığı seçimine ilişkin zamanla masını cbir erken seçim» olasılığına göre yaptığı belirtilmektedir.. Demirel, Cumhurbaşkanı adayı konusuhda AP'li parlamenterlerin «açıklama ve yorumlar yapmamasını» istemesi, «soruna hep birlikte çözüm bul mak zorundayız» demesi AP gruplarında tepkl ile karşılanmıştır.. Süleyrran Demirel'in Cumhurbaşkanlığı konusunda ki bu yaklaşımı şöyle değerlen dirilmektedir: # Demirel, grubunun oylannın dağıtılmasından çekinmek tedir.. • Demirel, tek adoyı olan Cağlayangil'in seçim öncesi yıpranmamasinı istemektedir. • Demirel, yakın cevresinden seçilecek bir Cumhurbaşkanı ile değişmez Mder durumu na gelmek istemektedir.. GURUBUN TAVRI Cumhurbaşkanlığı seçirri ne deniyie AP grubunda ortaya çı kan gergin durumun, hüküme te ilişkin rahatsızlıklordan kaynaklandığını beiirten bir yetklii, grupta Cumhurbaşkanlığı se çiminde Demirel'in telkinlerine tepki duyulduğunu söylemiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Cağlayangil'in se (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Haliç şimdi dünyanın en kirli yeri vr7s**'TM s<^«ŞB«» S.wyp; s * * ¥*%,<&>*•< •"<( | B Sanayi ) artıklarından i oluşan 1 • . >•• KUÇllJs. ! * : • • • r : : gMnrmnp •m *M \ ' i "*<' pTJffiıMlln^n adalarla dolu Haliç. Bunlarm üzerinde asalak bitkiler ürüvor. Kirlilik, suyu öylesine yoğunlaştırmış ki, kıyılarda neredeyse suyun üstünde yürümek bile olası... Hallç'in klrliliği konusunda bu güne kadar söylenmemiş söz kalmamış gibidir. Cevre kirlenmesi ile ilgili derneklerden bilim kuruluşlarına, hatta yabancı ülkelerln doğayı koruma örgütlerine kadar pek çok kurum konuya el atmış ye Haliç'in tdünyanın en kirli yerl oiduğu rakamlar verilerek açıklanmıştır. Bu kuruluşlar önerilerini de birlikte getlrmişlerdir önce kirletme durdurulacak, daha sonra temizleme yöntemleri uygulana caktır. Yöntemler arasında ku zeyden Karadenize bir geçit açıl ması bile öngörülmüş ve bu geçitten Haliç'e geçecek olan su ların zamanla yöreyi temizleye ceği ileri sürülmüştür. Fakat ülkemizin içinde bulun (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) Paşakapısı Cezaevınden sağ eylemci 3 hükümlü kaçtı • BİRİ CİNAYETTEN, 2'Sİ SİLAHLI SOYGUNOAN AĞIR HAPSE MAHKUM HÜKÜMLÜLER, TAHLİYE EDİLECEK 3 ADİ SUÇLUYU BAĞLAYIP ONLARIN KİMLİKLERİ İLE CEZAEVİNDEN KACTI İstanbul Haber Servisi Cezaevinden firar olaylarına dün de bir yenisi eklenmiş, İstanbul Paşakapısı cezaevinden dün 3 sağ eylemci hükümlü, başkalarının kimlikleri ile tehliyelerini sağiayıp kaçmışlardır. Firar olayı dün saat 16.30 sıralarında gerçekleştirilmiş, Salim Sevindik, Celâl Abay ve Sedat Hacıoğlu adlı sağ eylemciler, mahkemece haklarında tqh liye kararı verilen adi suç sanıklarından üçünü tahliye hazır lıkları yaparlarken etkisiz hale getirmişlerdir. Sağ eylemciler el ler! ve ayaklarını bağladıkları bu üç kişiyi hüviyetlerini aldıktan sonra çay ocağının bir köşe sine bırakmışlardır. Tutukluların eşgallerine benzeyen bu üç hükümlü, saat 16.30 sıralarında ya (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) 5 ildeki olayîarda 5 kişi öldürüldü SAMSUN AP GENÇÜK KOLLARI BAŞKANI BÜROSUNDA, MARDİN'DE SOL GÖRÜŞLÜ BİR ÖĞRETMEN KÖYÜNDEN DÖNERKEN KATLEDİLDİ DİYARBAKJR'DA KAHVEYİ TARAYAN 4 SALDIRGANDAN BİRİ İÇERDEN AÇILAN ATEŞ SONUCU ÖLDÜ. ANKARA'OA BİR EVE BOMBA ATILDI, EVDEKİ BİR KİŞİ ÖLDÜ Cumhuriyet Haber Merkezl Ankara, Behçelievler'de dün akşam saat 22.30 sıralarında 5'inci sokaktaki bir daireye pencereden patlayıcı madde atılmış ve evde bulunan Mustafa Köşeli yaşamını yitirmiştir. İSTANBUL Sıkıyönetim Komutanhğı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 7 marttan itibaren sürdürülen operasyonlarda, yasadışı tedhiş örgütlerinden Dev Sol'dan 53 Kurtuluş'tan 18, DevGenç'ten 39, DevYol'dan 34, DevBir'den 14, faaliyeti durdurulmuş olmasına rağmen «gizli örgüt» yöntemleri ile faaliyet lerini sürdürmekte olan İKD, İLD ve İGD'den 109, eylemoi soğ kesimden 23 olmak üzere toplam 290 sanık yakalanarak haklarında yasal işlemlere başlanmıştır. • Bayrampaşa 27 Mayıs çad desinde Selahattin Özcan'a oit kuyumcu dükkanına akşam üze (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) GÖZLEM UGUR MUMCU ^* ^0 Sunay: «Seçîlecek kîşi particiüğiyle tanmmamîş, tarafsız bir kişî olmal.» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Eski Cumhurbaşkanı, tabii üye Cevdet Sunay, Cumhuriyet muhabirinin sorularına verdiği yanıtta, Cumhurbaşkanmın tarafsız bir kimse olması gerektiğini söylemiş. «Cumhurbaşkan lığı makammı büyük bir hakem rolu oynayacak bir yer olarak düşünürüm. Bitaraf bir kimse olması, kendi isteğiyle değil. coğunluğun isteğiyle seçilmesi gerektiğini bilmek lazım.» demiştir. (Arkası Sa. 9, Sü. 8'de POLİTİKA GAZETESİ İÇİN DANIŞTAYA BAŞVURULDU EMNİYET GENEL MÜDÜRÜNÜN BUGÜN İSTIFASI BEKLENİYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Emniyet Genel Müdürü Rafet Küçüktiryaki'nin bugün düzenieyeceği bir basın toplantısı ile istifasını açıkiayacağı bildirilmektedir. Küçüktiryaki'nin yerine merkez volilerinden İsmail Dokuzoğlu'nun getirileçeği öğrenilmiştir. Doğuzoğlu bir süredir İçişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcılığına (Arkası Sa. 9. Sü. 6 da) Cumhur Başkanlığı Koşusu.,. umhurbaşkanlığı koşusu bugün başlıyor. Ve koşu, «Cumhurbaşkanı asker kökenli mi olsun, sivil kökenli mi?» tartışmasıyla başlıyor. Bence, Cumhurbaşkanı tpolis kökenli» olsun! Çalışma Bakanlığı tek işyerini bölerek THY grevinin çözümünde zorluk çıkarıyor İstanbul Haber Servisi Türk Hava Yollonnda grevin başlamasından 32 gün sonra, tek iş yerini bölerek yeni sendikal ve yasal sorunlar çıkarma oyunlarına girilmiştir. Hava Yolları tek iş yeri Iken ve Calışma Bakanlığı tek iş yerine göre yetki vermişken Calışma Bakanlığından İstanbul Bölge Müdürlüğüne yöneltilen baskı ile işletmedeki baş kanlıklara bağlı müdürlükler (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) * İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca süresiz olarak kapatılan Politika gazetesi hakkında veriien kararın durduruiması için yedi Baroya bağlı 224 avukat, Danıştaya başvurmuşlardır. 224 avukat, Ankara, İstanbul, Antalya, Çanakkale, tdirne, Giresun ve Sinop Baroîarına bağlıdırlar. (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) 1961 ANAYASASINI BÜYÜK ÖLÇÜDE DEĞİŞTİREN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) 1961 Anayasasının büyük ölçüde değiştirilmesini amaçlayan bir hazırlığın yapıldığı, yapılan araştırmalarır bazı yetkililere verildiği öğrenilmiştir. Bu taslağın hazırlayıcıları arasında Kontenjan Senatörü Adrjan Başer Kafaoğlu ile eski (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) Bu iki ekmek de 800 kuruştan satılıyor Istanbul'daki fırıncılar vatan daşın ekmeği ile oynamaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Siz istediğiniz kadar onlara zam verin, ödün verin... Yine de eksik grama(lı ekmek çıkarmakta adeta cDirenirler».. Her ekmek zammının konusu açıl (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Korutürk: «Ordu mensuplarına yönelen saldırıların tertipçilerîne bu topraklarda yer yoktur» # DİYARBAKIR'DA ŞEHİT EDİLEN ÜSTEĞMENİN CENAZESİ ASKERİ TÖRENLE İZMİR'E GÖNDERİLDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, üsteğmen Ömer Koç' un öldürülmesi dolayısıyla ya yınladığı mesajda «Silahlı Kuv vetler mensuplarına yöneltilen saldırıların tertipçilerine insanlıktan nasibini alamamış bu canilere bu kutsal vatan toprakiannda yer yoktur» demiştir. Korutürk. ülkenln bütünlüğüne ve demokratik sisteme (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de POLDER'li mi olsun POLBİR'li mi? Şaka bir yana, bu seçimde en anlamsız konu, «Asker kökenli mi. sivil kökenli mi?» tartışmasıdır. TBMM İçinde seçilme yeterliğine sahip herkesin Cumhurbaşkanı seçilme hakkı vardır. Bu hakkın, sivil kökenlilere ayn, asker kökenlilere ayrı biçimlerde tanınmaları anayasa Iradesine ters düştüğü gibi, akıl ve mantıkla da bağdaşmaz. «Cumhurbaşkanı asker olmasın» yolundaki yargı, «Gürier olayı» benzeri zorlamolar anımsanarak kullanılıyorsa, bu şüphesiz haklı bir görüştür. Ancak. parlamen(Arkası Sa. 9, Sü. 7'de Süleyman Bey MaJ'a hücum etmeyin sayın vataııdaşlar!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog