Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

genel yetenek kursları Her aym Btrtnde ve Onbeşınde açıhr ISZL«itHt22 8310274093 lım»M5«6* Elazığı 27 04 merkez dersaneleri ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMADA 56. Yıl; Sayı: 19989 Kurucusu: YUNUS NADÎ huriy sivlllerden ml, yoksa askerlerden ml olması?» yolundakl bir soruya ise, şu karşılığı vermiştir: «O şekılde blr seçme yapma durumuyla karşı karşıya değlllz. Ve parlamentoda da üye bu lunan, Cumhurbaşkanı seçilebllecek durumdakj klmselerin de (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) DERSANESI LİSE SON : 15 mart son dervro BEKLEMEÜLER: 17. 24 Mart J i 10 TL. 20 Mart 1980 Perşeffibe CağtüogtaIstanbul 22 24 60 ECEVİT: "DEVLET BAŞKANININ PARLAMENTO İÇİNDEN SEÇİLEMEMESİ İÇİN BİR NEDEN YOK, ANKARA, (Cumrturtyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Bu!ent Ecevlt, dün duzenledlğl ba sırt toplantısında, tCumhurbaşkanının parlamento Içinden seciimemesi için şu anda blr neden göremiyorum» demlştir. Ecevit, yenl Cumhurbaşkom secıml ile Jlgili olarak, AP llderine yaptığı görüşmo konummda da, ciM bOyöfc portfnin diyaloğu hemen hemen ka çınılmaz oldugu fota, öncelikle CHP l!e AP arasında bir dlyalog gereğl görüyorum. Dlyalog başladıktan sonra Isimler üzerinde durulabillr» demıştır. Ecevlt. özetle şunları söylemlştır: «Bu görüşmede, böyle bir gö ruşme olursa. herhalde Cumhur başkanlığı seoimlne yaklaşımımızın ne olduğu yolunda blrbirimizin görüşünü almamız, ondan sonra, elbette kendi gruplarımız arasında da kamuoyu yoklaması yaparak, adayların belirlenmesine katkıda bulunmamız mümkün olur. Kaldı kl, bunu yalnız iki büyük partlnln diyaloğu yoluyla değil parlamentoda bulunan butün partllerln ve parti gruplarının katkı sıyla oluşturmak uygun olur. İkl buyük partlnin diyaloğu, hemen hemen kaçınılmaz olduğu için oncelıkle CHP ile AP arasında bir diyalog gereği görüyorum. Dıyalog başladıktan sonra lsım üzerinde durulabilir.» Ecevit, fCumhurbaşkanının BAŞBAKAN, CHP LİDERlNlN CUMHURBAŞKANÜĞI SEÇlMl ÖNCESİNDE GÖRÜŞME ÖNERISİ İÇİN «CUMHURBAŞKANINl ECEVİT'LE BEN SEÇECEK DEĞlLlZ* ŞEKLİNDE KONUŞTU Demirel "CHP ile goruşme için şartlar oluşmadı,, ANKARA, (Cumhtırtyftt Büroeu) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, son yuıt gezislnde edindlği Izlenimlerl kamuoyuna ve hükumete iletme gereğini duyduğunu belirterek, cDemlrel. kendi yanaaşlarının Işiedigi cinayetlerden dolayı, boşkalartm suçlayomaz» demlştir. Ecevlt. dOn duzenlediğl basın toplcnv tmmöa. Basbokan Demlrelin ton basın (AıfcaM 8 a 9, 80. 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Btirostı) Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevlt'In Cumhurbaşkanlığı seçiml örv cesinde kendisine yaptığı görüşme cağrısı İle ilgill olarak. tŞartların henüz oluşmadığını» belirterek, «Cumhurbaşkanı'nı Ecevit ile ben seçecek değiliz. Cumhurbaşkanı TBMM'de gizli oyla seçilir» demiştir. Demirel. tHenüz ortam teşekkül etmedı. şartlar oluşmadı, ayrıca grubumun da bu konudaki eğılimlerini almadım. Bunları bılmeden yapılacak blr görüşme fayda yerıne zarar ge tirir endışeşınl taşıyorum» şekImde konuşmuştur Demirel, gö rüşmeyl ilke olarak kabul ettiğini ancak öne sürdüğü gerekçeler nedeniyle şu an İçin yapılamayacağını anlatmış, «Ne zaman görüşebılırsiniz» sorusuna da, «Söyledığim şartlar yerine gelmeden bir zaman vere(Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) CHP lideri: "Demirel, yandaşlarmm işlediği cinayetleri başkalarma yüklüyor,, Başbakan: "Ecevit'in kırdıklarını düzeltiyoruz, iş bilenin kılıç kuşananın,, ANKARA. (Cumhuriyet Bürostı) Başbakan Süleyman Demirel. alınan ekonomik önlemler sonucu Türklye'nin 1980 yılında Ihtiyaçlarını karşılayacak ka dar döviz sağlandığını bildlrmiş, tTürklye'nin llmanlarında artık mazot yüklö Semiler vardır.. Herkes Istedlğlnl bulobllmektedlr..» demlştir. . Demlret, dün gazetedlerln Eeevftin lArfcast 8 a 9. 80. 8*4* Demirel, Yüksek Komuta KonseyiYıln kendisini suçlayan bildirisine yanıt vermedl. Gazetecilere, «O konuyu hiç münakaşa etmiyorum. O tartışmaya da girmem» dedi. Ecevît, CHP Grubunda komutanlarla yaptığı göröşmeyl anlatırken konuştu: «Bizden herhangl bir kimse iieiigill bir istekte bulunulmadı. Ima yolu ile bile böyle bir istek gelmedi.» Mustafa EKMEKÇİ şöyle Çeşitli gruplarla yapılan konuşmalar Faruk Gürler ve yakın çevresine güven vermekteydi I *1 Yazısı 5. Sayfada. BAKKALLAR DEMİREL'İ YALANLIYOR • TÜM RESMİ ACIKLAMALARA KARŞIN YAĞ DARLIĞI İSTANBUL'DA SURUYOR. DARLIK, BİR YANDAN İZLENEN TUTARSIZ POLİTİKANIN, BİR YANDAN DA SANAYİNİN CARPIK YAPISINDAN KAYNAKLANMAKTA. Istanbul'da yağ darlığı yapılan tüm açıklamalara ve alındığı yinelenen önlemlere karşın süruyor. Yağ darlığı temelde, uygulanan tutarsız polıtıkalarla, Türk sanayiinın «Yuksek ma liyete dönük» yapısından kaynaklanıyor. Et fıyatlarının yukselmesi de yağ darlığının yoğunlaşmasına yol açan bir baş (Arkası Sa. 9. Sü. 2 de) F 1 MSP Başkanlık seçiminde CHP AP işbirliğinden endişe duyuyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MSP Grup Sözcusü Konya Mılletvekili Şener Battal. «CHP AP işbirhği ile belirlenecek Cumhurbaşkanının Batı çevrelerınin hoşlanacağı bir aday olmasından endişe duyduklarırn» belirterek «bu ıki parti ne zaman bir araya gelip ciddj bir işbirliği yapmışlarsa, sonuçta Turkiye, Batının tez gahladığı bir oyunun içine düşmuştur» demiştir (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) İNZÎBAT ERİNÎ ÖLDÜREN "SOL GÖRÜŞLÜ>» EYLEMCİ ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILDI TABANCA İLE YAKALANAN BİR SANIĞA. İSTANBUL SlKIYÖNETİM ASKERİ MAHKEMESİNCE, YENİ YASA UYARINCA 5 YIL AĞIR HAPİS CEZASI VERİLDİ. GÖZLEM UÛUR MUMCU ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yukan Ayrancı Hoşdere Caddesinde 2 Şubat 1980 günü yapılan bir korsan miting sırasında inzibat eri Zekeriya Önge'yi öldür mekten sanık sol görüşlü Er dal Eren Ankara Sıkıyönetim 1 Numarah Askeri Mahkemesi'nce Türk Ceza Yasası nın 450/9 maddesî gereğince ölum cezasına çarptınlmış br. Askeri Mahkeme karannda, «insan sevgisine ve doğal olan yaşama hakkına yer vermeyen insanlann, ba zx kutsal değerlerin savunu Yeşilköy hava alanının iti uçuş pisti kara yollarından farksiz THY grevinden önce yoğun fcrtr trafiği olan Yeşilköy Havaalanına girmek güvence açısından tehlikeil bulunduğu İçin oldukça zordu. Girılse bile terminallerin önünden fazla uzaklaşılmasına Izin verilmezdl. THY grevinden sonra salt yabancı uçaklar Inip kalktığı, bunların da sayıları pek fazla olmadığı İçin gazetecllerin alanın tum köşelerinde dolaşmasına Izin veriliyor. Bu Izınden faydalanan foto muhabirlert alanı dolaşırken inanılmaz görüntülerle karşılaşıyorlar. Dümdüz olması gereken havaalanı pisti, karayollarımızdan bile bakımsız. Yer yer büyük çukurlar, hatta yağmur sularının doldurduğu hendeklerle dolu. İlgililer bu çukurların tnlş • kalkış İçin kullanıian pistin boyunu tehlıkelı olabiiecek şekilde kısalttığını söylüyor. Yaklaşma clhazları açısından en modern havaalanımız olan Yeşilköy bu durumu yüzünden yîne de yabancı pilotların korkulo rüyası olmayı surduruyor. THY pilotları (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) culugunu da yapamayacağı» görüşüne yer verilmiş, öldürulen inzibat eri Zekeriya Önge'nin Ulusal Kurtuluş Savaşmda emperyalist ordulara karşı savaşıp kesin zafer kazanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir üyesi olduğu belirtilmiştir. Mahkeme heyeti. karannda hafifletici bir neden görulmedığinden sanıgın cezasmın indirilmesini reddetmiştir. Karar okunduktan sonra sanık Erdal Eren mahkeme (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de Eksiklikleri Var ... 4 Madenİş 39 işyerinde daha greve başladı İstanbul Haber Servfsl DİSK'e bağh Maden İş Sendlkası, MESS üyesi 39 işyerinde daha greve başlamıştır. Böyleco, Maden İş'ın kademeli ola rak greve başlattığı işyerleri sa yısı 53'e, işçı sayısı da 15 bme ulaşmıştır. Madenİş ile MESS 108 Işyerl ve yakloşık 30 bin işçi için kar (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) İVİALATYA VE IĞDSRDA 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, İSTANBUL'DA KAÇIRILAN İŞÇİNİN CESEDİ BULUNDU, • SİVEREK'TE SON 3 GÜNDE OLDURÜLENLERİN SAYISI 10'A ÇIKTI. BEŞİKTAŞ KIZ LİSESİ TÜRKCE ÖĞRETMENİ SİLAHLI SALDIRGANLARCA KURŞUNLANDI Cumhuriyet Haber Merkezl IĞDIR Erol Çiftçi adh sağ görüşlü bir kişi, dükkanında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. Lise mezunu Erol Cıftçi'nın öldürülmesi üzerine kentte hava birden gergınleşmiştir. Ancak sıkıyönetim güvenlik kuvvetlerinin aldığı önlemler sonucu olay çıkmamıştır. Güvenlik güclerl operas> (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) ^ ^ eçen pazartesl günü televizyonda terörö konu aian ^ ^ blr program yayınlandı. Programda, Emnıyeı Genel ^ • ^ Müdurümüz Rafet Küçüktiryakı'yı de tanıma olanagı bulduk. TRT Haber Merkezınce hazırlandığı ılerı surulen programda bazı eksıklıkler göze çarpmadı değıl. Örneğın, Tarış olaylarından önce Kahramanmaraş soykırımı gösterılebılırdı. Denilırdı kı, «Mezhep kışkırtıcılığı böyle olaylara yol açıyor».. Ayrıca, Adana Emnıyet Mudurü Cevat Yurdakul'un, Arrkara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Oz'ün öldürülmeleri olaylarına da yer venlebılırdı Abdı Ipekçı'nın katil sanığının MC dönemlerinde Gümruk ve Tekel Bakanlığında memur olarak çalıştığından da söz edılebılırdi, evlerinde boğazlanan Türkıye İşçı Partilı yedı gencıh niçın ve nasıl öldürüldükleri de anlatılabılırdi Alçakça şehıî edılen polıslerımizden söz edılırken Tarsus'da MİSK arabasından atılan kurşunla olen polis memuruna da yer ayrılabılirdı, Adana Emniyet Mudüru (Arkası Sa 9. Sü. 7 de i 4 İ 1 tstanbul Haber Servisi Türkiye İşçi Partisi Başkanlık Kurulu üyesi Can Açıkgöz tarafından dün yapılan yazıh açıklamada «TRT'nin (Terör Ne İstiyor?) programında komando kamplarına hiç değınmediği» belirtilmiş ve «Faşist demagojinin. Hitler ve kamplarını bil e kurtarmaya yetmediği unutulmamalıdır. İşçi sınıfimız e(Arkası Sa. 9, Sü. 5'de TİP, TS«P ve SDP TV'de yayınlanan «Terör Ne İstiyor» programını eleştirdiler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog