Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

DERSANESI Ü8E SON : 15 mart son dervre BBKLEMELİLER: 3. 10. 17. 24 Mart Cagfclogtatstanbul 22 24 60 56. Yıl; Sayı: 19971 umhuriy Kunıcusu: YUNUS NADÎ 10TL. mart ayı ÜSS'yehazırljH k« »s d ,n3mle> M*tr«Hcyt MkHmM ifrcneür »ıbtu gentt yeindı teuınm i5len*J* Mtl jruplar 140 M" KIMYA BİYOLOJI 4.400 «• C YETENEK MATEMATIK FIZtK 180 »< KIMYA BIYOLOjl 5.760"• G YETENEK 5 0 «^ 6.VHENEI YATEMATİK FIZIK 1.600 *• an dersanesi 2 Mart 1980 Pazar âgM: &s ankara SSK mesken kredisi 450 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi BAKANLAR KURULU. BAĞKUR'UN MESKEN KREDISİNİ 375 BİN, TOPLU İŞYERİ KREDİSİNİ 350 BİN LİRAYA, EMLÂK KREDİ'NİN FERDÎ KREDİSİNİ 200 BİN. KOOPERATİF KREDİSİNİ 300 BİN. YAPI TASARRUFU KREDİSİNİ 1 MİLYON LİRAYA ÇIKARTTI. ANKARA, (Cumhuriyet) Bakanlar Kurulu mesken kredllerinin artırılmasına karar vermış, SSK mesken kredisi 450 bin liradan 600 bin liraya, Emlâk Kredi Bankası'nca açılan ferdı kredı 100 bin liradan 200 bin liraya, kooperatıf kredisi 200 bin liradan 300 bin liraya, yapı tasarrufu kredisi de 600 bin liradan 1 mllyon liraya yük seltilmiştir. Bakanlar Kurulu'nun önoeki gece yaptığı toplantıya ilişkin açıklama dün yapılmıştır. Açıklamada ,BağKur tarafından açı !an mesken kredisinin 275 bin liradan 375 bin liraya, toplu ışyen kredisinin 250 bin lira(Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) • Emekli Sandığının memurlara verdiği borç para miktarı yarından itibaren artırıldı İŞ0Î EMEKLİ VE DUt AYL1KLARI İLE MART AYI FARKLARI 25 KATSAYIYA GÖRE BANKALARA GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI... Cumhurbaşkanlığı seçimi gündeme geliyor ANKARA. (Cumhuriyet Buroau) Demirel hükümeti bütçesinin Mecliste kabul edilmesinden sonra siyasal gündeme Cumhurbaşkanlığı seçimi gelmiştir. 6 nisanda görev süresi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün yerine ye ni Cumhurbaşkanını seçmek üzere Millet Meclisi ve Cum huriyet Senatosu 22 mart günü birleşik toplanacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemdeki yerini alırken seçimlerde belirleyioi rol oy nayacak olan AP ve CHPde yönetiçiler, konu ile ilgili görüş belirtmekten kaçmmaktadırlar. AP ve CHP yö neticileri, konu İle ÜgiM olarak önoelikle liderlerinin görüşlerini bekler bir hava içindedirler. Parlamentonun 11 günluk tatilinden sonra yeni Cumhurbaşkanlığı seçiminde izleneoek politikalann belirlenmesi için her iki parti yönetim kademelerinde göruşmelerin başlayacağı bildirilmektedir. CHP lideri Ecevlt, son yurt dışı gezisine çıkmadan önce yapılan Genel Yonetim Kurulu toplantısında konu üzerinde üyelerin düşünmelerini istemiştir. Parlamento aritmetiğinin iki büyük parti arasında anlaşma olmadan yeni Cumhurbaşkanının secimini çok güç, adeta olanaksız kıldığı bilindiği için liderlerin ne gibi bir tutum izleyeoeği ilgi ile beklenmekte ve kulis lerde konuşulmaktadır. OLANAKLAR NEDİR? AP'nin, MSP ve diğer yan (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) CHP ve AP liderleri, Devlet Başkanı seçiminde birbirlerinin politikalarınm ne olduğunu anlamaya çalışıyor KOLOMBİYA HÜKÜMETİ 41 KİŞİYİ REHİN TUTAN GERİLLALARLA PAZARLIĞA OTURUYOR (Dış Haberler Servisi) Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Dominik büyükelçiligini işgal altında bulunduran gerillalarla hukumet yetkililerl «pazarlığa oturmak» konusunda anlaşmışlardır. Büyukelçilikte, cuma sabahı beş kadın rehine nin daha serbest bırakümasından sonra, içlerinde ABD Büyükelçisinin de bulunduğu 41 rebine bulunmaktadır. 41 rehinenin 18'inl büyükelçiler oluşturmaktadır. Bir Bogota radyo lstasyo nunun bildirdiğine göre, ge rillalar, hükumetin pazarlığa yanaşmadığını öne sürerek seçtikleri iki rehineyi cu me gecesi yerel saatle 22.00' de öldureceklerini açıklamış lardı. Verilen sürenin dolmaaına bir buçuk saat kala, Kolombiya Devlet Başkanı Jullo C. yala. ulkedekl tum radyo istasyonlanna çağ rıda bulunarak gerillalarla hemen bağlantı kurmalanm istemiş ve pazarlığın Domi nik Büyükelçiliği önüne ge tirilecek bir otomobil aracı lığıyla yapılacağını gerillalara duyurmalannı istemiştir. Bunun üzerine, Radio Cara (Arkosı Sa. 9, Sü. 8 de) ANKARA Emekli Sandığının memurlara verdiği borç para miktarı ortırılmıştır. Yarından İtibaren yürürlüğe gl recek yeni düzenlemeye göre, 12 ay vadeli kredı talebinde bu lunan memurlara derecelerine göre net 14 bin 250 ıla 74 bin 786 lira, 18 ayvadeli kredi tale(Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) Ordu'nun Korgan İlçesi MHP İlçe 2'inci Başkanı ile Bursa'da bir TİP üyesi öldürüldü Silahla yakalanan MHP Susurluk İlçe Başkanı 10 ay hapse mahkum oldu Cumhuriyet Haber Merkezl Ordu'ya bağlı Korgan İlçesi MHP ilçe 2. Başkanı Nuri Biçim dün sılahlı bir saldırı sonucu oldürulmüştur. MHP Genel Merkezinden ya pılan açıklamaya gore, akşam Fatsa ilçesi yakınlarında mey dana gelen olayda. MHP Korgan ilçesi 2. Başkanı Nuri Bıçım'ın arabası kimliklerı belırlenemeyen silahlı saldırganlarça durdurulmuştur. Sılahlı saldırganlar arabayı dur(Arkası Sa 9. Sü. 4 de) Yahya Demirel hakkında bir dava daha açıldı ŞELLEFYAN'IN DA ADININ GEOTİĞİ İDDİANAMEDE YAHYA VE HACI ALİ DEMİRELİN PARAVAN ŞİRKET ARACILIĞI İLE DÖVİZ KAÇAKÇILIĞl YAPTIKLARI ÖNE.SÜRÜLÜYOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hacı Aii Demirel ve Yahya Demirel hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava daha açılmıştır. Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından Haoı Ali Demirel ile Yahya Demirel hakkında hazırJanan iddianamede, sanıkların •«mılletlerarası naklıyat işlem Işık KANSU lerl ile llg!!| olarck dışarıda olu şan alacakiarını memlekete getırmemek ve dışalım işlemlerinde dövız kaçırmak» suçlarından yargılanmaları istenrriştır. Haaı Ali Demırel ve Yahya Demlrel hakkındakl iddianame de, sanıkların düzmeoe belgeler ve hayalı şırketlerle döviz kaçakçılığı yaptıklarının saptandığı öne sürülmüş ve sanıklar hakkında 151 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Ya sası'na göre 1 yıldan 5 yıla ka dar hapte cezası Istenmlştir. ŞELLEFYAN VE PARAVAN FİRMA İddianamede, Hacı AN ve Yahya Demirel'in sahibl bulunduğu tİNTO» şirketinin. yapılan acentalık anlaşması İle 197578 yılları arasında bir İngiliz firması olan Manehester (Arkası Sa. 9, Sü 6 da) Bulgar Gümrükleri Genel Müdürü: "Türkiye'ye silah sokmaya çalışacak kaçakçıların yakasına yapışacağız,, fstanbul Haber Servisi Bulgarıstan Halk Cumhuriyetı Gumrükler Genel Mudürü Lazor St. Bonev, Türkiye ile Bulgaristan arasında 26 şubat 1980 günü imzalanan anlaşma uyarmoa «sınırlardan kaçak mal akımı»nı onlemek için çeşıtlı ortak önlemler alınacağını ve Türkiye'ye Bulgarıstan üzerinden sılah sokmaya çalışaoak kaçokçıların yakasına yapışılacağını bildırmıştir. Bonev, Uzakdoğu'dan ABD'ye uzanan Frenoh Conneotion uyuşturucu madde kaçakçılığı ztn* cırinin dağıtılmasından sonra her türlü uyuşturucuyu Bulgaristan üzerinden Batı'ya aktarmaya yönelık kaçakçılık faa lıyetlerını buyük zorlukkı engelleyebıldıklerini de açıklamıştır. Bonev, kaçakçılık olaylarının Bulgarıstan ıçın sorun olmadığını, ülkesınin aşağı yukarı her kaçakçılık girişımıni önledığını vurgulamış, «Ancak göruyorum ki, Türkiye için durum aynı değıl ve Türkiye. kaçakçılığı önlemek Içın cıddı tedbırlere gerek duyuyor Türk meslektaşım Doğan Ak ile göruşmelerımızde ıkı ülke arasın(Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) İsveç, nükleer santral için kredi vermiyor ANKARA, (ANKA) Silifke1 nın Akkuyu yoresınde kurulacak Türkiye'nin ilk nükleer sant ralini Isveç hükumetının fınanse etmekten vazgeçtiği belirtilmek tedir. Türkiye'nin ilk nükleer santrali konusunda açılan uluslararası ıhale sonuou, santrali İsveç'in «ASEA • ATOM» firmasının yapması kararlaştırılmıştı. Firma ile yapılan goruşmeler sonuou, Isveç hukumetınin sant ralın malıyetının yuzde 85'ıni kredı olarak sağlanması ASEAATOM tarafından onerılmış, Türk tarafı ise santral malıyetinın tumunun kredı olarak İsveç hükümeti tarafından karşılanmasını ıstemışti. İsveç «ASEA ATOM» fırma sının Yonetim Kurulu Başkanı Lars Halle, ooak ayı ortalarında Ankara'ya gelerek, Malıye Bakanlığı ve Türkiye Elektrik Kurumu yetkılılerı ile goruşmelerde bulunmuştu. Haile, Isveç hukumetınin Santralin ana bölumleri ile ilgili finansman sağ lamayı taahhüt ettığini söylemış, reaktör ünitesı dışındakl santral inşaatı ve yakıt zengın leştlrme süreclnin finansmanı konusunda bazı sorunlar olduğunu açıklamıştı. İsveç hükümetinln santralin finansmanından vazgeçmesinin nedenleri konusunda somut bir bilgı edinilememiştir. Bu arada (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) 2 ANKARA SIKIYÖNETİM MAHKEMESİ, TİP BAŞKANI BORAN HA.KKINDA DAVA AÇTİ ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı Askerî Savcılığı. TİP Genel Başkanı Behıce Boran hakkında «Seçım konuşmalarında konnunızm propagandası yap tığı ıddıası» ile dava açmıştır. TİP Genel Başkanı Behıce Boran'ın onumuzdekı gunlerde An kara Sıkıyonetım Askerı Mahkemesırıde yargılanması beklen mektedır Askerı Savcılık ayrıca. seçım konuşmalarıyla ilgılı olarak MH P Genel Başkanı Alpaslan Türkeş ile AP Genel Başkanı Suleyman Demırel haklarında açılan soruşturmalarda gorevsiz lık kararı vererek, dosyaları An kara Cumhuriyet Savcılığına ge rı gondermıştır. Komisyon vergi tasarısını görüşmeye 6 martta başlayacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Demirel hükümeti tarafından hazırlanan vergı tasarısının Millet Meclisi Bütce Plan Komısyonu'nda 6mart perşembe günü göruşülmesi kararlaştırılmıştır. Millet Meclisi Bütçe Plan Komisyonu'nun dün sa at 11'dekj toplantısında konuşan Başkan Nurettin Ok, vergi yasalarının ele alınış biçimiy (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) ÇAĞLAYANGİL, DIŞİŞLERİ BAKANININ KENDİSİNE HAVALE ETTİĞİ SORUYU YANITLAMADI ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve bundan oncekı Demırel hukumetlennın değışmez Dışışlerı Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil perşembe akşamı TV de Dış işlerı Bakanı Hayrettm Erk men'in yanıtlanmasını kendisine bıraktığı soruya karşı' lık vermekten kaçınmıştır. Perşembe gecesi TV'de düzenlenen basın toplantısında Erkmen'e 714 sayılı notamın Barış Harekatından son (Arkası Sa 9, Su 4 de) Odunda geleneksel «çeki»nîn yerîni kilo hesabı aldı İSTANBUL HABER SERVİSİ Yetkililer, hayat pahalılığının suçunu» «bılinmeyen» bir «enflasyon»la Izah etmeye ve kendılerini buna inandırmava calışırlarken. geleneksel terımlerimiz yerlerinj yenilerine bırakıyor... Yakıt darlığının vordığı yeni boyut yüzünden artık «Bırkaç çekı odun aldım» dıyemeyecek, yerine «Karaborsadan ancak birkaç kilo odun alabildım. bunu bulabıldım» dıyeceğız. Tıpkı okka, arşın gibi terimlerin giderek yok olması gıbı, «çekı» ölçusü de artık kalkıyor... Odun bulabilenler ancok çekısine 2000 liraya yakın para ödeyerek bu yakacağı alabiliyorlor. Bir zamanlar konu komşuya dağıtılan portakal sandıkları ise 100 lira Yukarıda, uyanık yurttaşlaroa hemen oluşturulan satış yeriehnden birinde, kilo İle odun alanlar görülüyor. TÖB DER davasında 6 öğretmen tahlsye edildi GÖZLEM UÛUR MUMCU Kim Olacak?.. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TOBDER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu ve 14 arkadaşı hakkında açılan davaya dün Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı üç numaralı Askeri Mahkemesınde başlanmış, ılk duruşma sonunda 6 TÖBDER yönetioisi serbest bırakılmıştır. Mahkeme Gültekin Gazioğlu ve 9 arkadaşının tahliye işlemini ise kabul etmemiştir. Aşkeri Savoı TÖB DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu ve TÖB DER Yürütme Kurulunun beş üyesının Dernek Yasasına muhalefet ve halkı yasalara uymamaya tahrlk etmek suçlarından oezalan dırılmalarnı isterken. TÖBDER' in dokuz şube vönetlcilerl hak (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) • • im olacak? Evet seçime bir ay kaldı. CumRurbaşII kanı klm olacak? AP'nin adayı şımdiden bellı: İhsan • • Sabri Çağlayangil. CHP'den hiç ses seda yok, onların şimdilik bir adayları yok gibi. Hele İstanbul örgüt işini çözsünler. sonra düşünecekler. Millet Meclisi Başkanı Yük. Müh. Dr. Cahit Karakaş'ın da Cumhurbaşkanlığı için aday olduğu söyleniyor. Karakaş eski AP'lidir. Üstelik Millet Meclisi Başkanlık seçiminde MHP'nin desteğini de almıştır. Geriye ne kalıyor? Şimdiki partisl CHP. O da verirse. tamam, oldu bittl. Çağlayangil için «27 Mayıs İhtilâlinde tutuklanıp, Balmumcu Cezaevinde yatmıştı, bu yüzden Cumhurbaşkanı : ~ (Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) Kamu kuruluşlarında «Psikoİojik Savunma» kursları veriliyor ANKARA, (ANKA) Kamu kuruluşlarında, «Psikolojık savunma ve kamu kuruluşları» adı altında kurslar düzenlendiği ve bu kuruluşlarda çalışanların kurslara girmelerinin zorun lu tutulduğu öğrenilmiştlr. 28 şubat perşembe günü başlayan kurslara girenlerin tartışmalarının yasak olduğu blldirilmektedlr. Bu kurslar İçin bir kltap hazırlanmıştır. Kursların, Baş(Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) OLAYLARIN ARDINDAKt Türkeş: «Notam'ın kaldırılması yararlı bir adımdır» ANKARA (a.a.) MHP Genel Başkanı Alpaslan Turkeş. 714 sayılı notamın kaldırılrrası konusundaki goruşunu soran bir basın mensubuna ,«No tam'ın kaldırılmasının yararlı bir adım olduğunu» bildırmıştir. Alpaslan Türkeş, 1980 malî yılı bütçesinin parlâmentoda kabul edılmesı dolayısıyla dün düzenledığı basın toplantısında Türkiye'nın perışan hale düşme sinin baş sorumlusunun Ecevit olduğunu söylemiş, istikrar ve denge plânının hazırlanmafArkası Sa. 9, Sü. 8 de) 6ERÇEK Schmidt mi doğru söylüyor, Demirel mi ? çeyl Inceleyerek eleştirmek gereği duyuldu. Bu olayın nedenleri bütce gö rüşmelerl sırasında ana muha lefet liderınce açıklanmıştır. Alınan son ekonomık önlemler paketindekl ' devalüasyon ve zomların aşırı boyutları, Türklye'dekl bütün parasal dengeleri altüst ettığınden ortada bütçe diye bir şey kalmamıştır. Bunun Içindir ki gerek Millet Mec llsinde, gerek dışında bütce ya sasını ekonomık açıdan eleştir(Arkası Sa. 9, Sü 6 da) B ütçe Yasa Tasarısı Millet Meclısinde 209 kırmızı oya karşı, 228 beyaz oyla kabul edildi. Böylece 1980 mall yılının gelir ve harcamalannı saptayan devletin en önemli kanun larından blri çıkarıldı. Ancak ne basında. ne de Meclis'te büt •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog