Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

SEKİZ CUMHURÎYET 18 MART ÜÇ YIL ÖNCE OYNANAN OYUN YlNELENlYOR MU? //öl\ Böyle bir oyuna gerek ne?.. Abdülkadir YÜCELMAN «Huylu huyundan vazgeçer mi?» derler ya, şimdi Basketbol Federasyouu bir takım acıklasa hemen kuşku jle bakıp «acaba kaç kişinuı yaşı küçültüldü?» diye araştırma gellyor aklımıza. Anımsanacağı gibi üç yıl önce basketbol genç takımımız yaşlan küçuitülen basketbolcularla Avrupa şampiyonu olmuş ve Cumhuriyet bu konudaki yayını ile adeta vatan haini îlân edilmiş ve konu kamuoyunda haftalarca tartışılmıştı. Bu kez de küçük bir araştırma basketbol federasyonunun üç yıl öncekl oyunu yeniden sahneye koyma çabası içinde olduğunu ortaya koyar gibi... Basketbol Federasyonu kendi yaymladığı bültene kendisi aykırı hare< ket ederse ve biz buna karşı çıkmazsak kim kimi aldatraış ohır acaba bir düşünelim mi?.. ••• Basketbol Federasyonunun sayın başkanı Osman Solakoğlu'nun üç yıl önceki sözleri sanki dünmüş gibi kulagımda çınhyor. «Yazdıklannızda hakh noktalar olabilir. Ama bunların yazılması Türk basketboluna bir şey kazandırmaz. Üstelik tüm ülkeler de bunu yapıyorlar..» Yazdıklarımızda hakh noktaların bulunmasını sayın Solakoğlu'ndan duymak bizi yayındakı hakhhğımız açısından meranun eder kuşkusuz. Ama soralım saym Solakoğlu'na göz göre göre yapılan bir aldatmaca ile sahibi olduğumuz Avrupa Şampiyonlugu Türk sporuna ne kazandırmıştır. Daha açıkçası bu bir patlama oldu mu, basketbolumuz bu başarısmı (!) sürdürebüdi mi, Türk basketbolu istenilen aşamayı yapabildi mi?.. Bu kez şampiyon olduktan sonra degil, daha takımlanmız açıklanı r açıklanmaz yapılan bir yanlışlıgı ve tezgahlanmak istenen oyunu ortaya koyuyor ve ilgilileri uyanyoruz. Türk sporünun göz boyamaca ile tırmanacagı basamak lar bizi istediğimiz yere götürmez. Ve Türk sporünun böylesine bir aldatmacaya gereksinmesi yoktur. Basketbol Federasyonu, kulüplere gönderdiği bildiride şampiyona için genç takım aday kadrösuna 1961 doğumlu basketbolcülerin almacağmı bildirmesine karşın açıklanan kadroda 1960 doğumlu Beşiktaşh. Mehmet ile G. Sarayh Hüseyih'de bulunuyor. Genç Basketbol Takımına yine yaşı büyük oyuncular alındı Aybars HÜNALP 1519 nrsan torlhleri arasmda Fransa'da yapılacak Avrupa Gençler Eleme Grubu karşılaşmalarına ye 610 ağustos tarihleri arasmda İstanbul'da organize edilecek Balkan Gençler Basketbol Şampiyonasına katılacağı açıklanan Genç Millî Basketbol Takımırnıza çağrılan basketbolcularımızdan bir kısmının FİBA ve basketbol Federasyonu ta rafından belirlendiği gibi, 1961 doğumlu olmadığı saptanmıştır. Bilindiği gibi, Basketbol Federasyonu 2 mart 1980'de gerekli makamlara gönderdiği bültende Genç Milli Takımm 1961 doğumlu eleman lardan kurulu olması gereKtiğini açık lamıştı. Buna karşın Galatasaraylı Hüseyin Şirtner ile Beşiktaşh Mehmet Baç'ın 1960 doğumlu olduğu lilisanslardan yapılan araştırma sonuçu ortaya çıkmıştır. 8111960 tarihinde Ankara'da doğan Beşiktaşlı Mehmet Baç'ın 315230 sicil no'lu tisansında 61 doğumlu olmadığı açık olarak belli olurken. Galatasaraylı Hüseyin Şiriner'ln de 317219 no'lu lisansında doğum tarihlnin 181960 olduğu açıkça gözükmektedir. Bu arada, Karsıyakalı Tuğrulun doğum tarihi lse hayli ilginçtir. Yılın ilk gününde doğan ender insanlardan olan Karsıyakalı Tuğrul un 317221 sicil no'lu lisansında doğum tarihi 111961 olarak belirlenmiştir. Genç Uiusal Takımın ilk beşinde her maçta yor alan bu sporcularımızın durum böyle iken Ulusal Takım aday kadrosuoa çağrılması, basketbol camiasında çeşitli biçimlerde yorumlanmaktadır. Bazı çevreler Osman Solakoglu Federasyonu'nun bu oyuncuları, FİBA lisanslarında 1961 olarak göstererek Avrupa maçlarında oynatacağıru öne sürmektedirler. Bilindiği gibi, 1977 yılında da Osman Solakoglu, Avrupa Yıldızlar Basketbol Şampiyonasına katılan sporcularımızın gençlerden de büyük olduğu o tarihte gazetemız tarofından saptanrrtıştı. Gençlerden de büyük elemanlarkı «Yıldız Takım» görünümü altında katılan takımımız bu Şampiyonada Birinci olmuştu, Türk kamuoyuna o za~ man Yıldız Basketbol Tckımımız dlye tanıtılan takımımıza FİBA tarafından bir tepki gelmesin diye oyun cularımızın pasaportlarında ve FİBA lisanslarında gerekli düzeltmeler yapılmıştı. 1977 yılında gazetemiz torafından ortaya çıkanlan bu spor rezaletinin üzerinden üç sene geçtikten sonra olaym unutulmasından yararlanıp, göstermelik, kendi kendimizi aldatıcı başarılartn peşinde ko şan çevrelerin bu garip tutumu uzerine görüşlerini aldığımız eski Federasyon üyelerinden adının açıklanmasını sakıncalı bulan bir yetkiH ise, «Osman Solakoglu 3 yıı önce de buna benzer bir oyunu tezgâhlamıştı. O senelerde şimdiki gibi gazeteniz aracılığıyia bu olay su yüzüne çıkarılmıştı. Bu sene de ilk beşin değişmez iki adamı statülere u/ mamasına karşın Millî Takım aday kadrosuna çağrılmıştır. Kendi kendimizi aldatmamıza hiç gerek yok, belki bu çocuklar katılırsa dördüncü olmayacağız da üçüncü olacağız, ama bu Türk Basketbolüne ne kazandıracak?» şeklînde konuşmuş tur.. Solda 1960 doğumlu Galatasaraylı Hüseyin Şirlner'in (317216 no'lu) Tofaş maçında saha komlserliğine llettiği lisans. Sağda ise Beşiktaşh Mehmet Baç'ın (315230 no'lu) Karşıyaka maçında sa ha komiserllğine lletilen lisans. (Fotoğraf: Ender ERKEK) JBasketbol Federasyonu hem FÎBA'yı hem de Türk kamuoyunu yanılttı' Oyuncularm yaştarım değiştlren ve bunu ls* tenilene uygun nüfus kağıdı ve pasaport gibi belgelerle sağlayan Basketbol Federasyonu: böyieee yaşlı eklbî Yıldızlar Birinci. Hğinde oynattı. Fransa'da yapılan Avrupa Birinciliğinin gençler değii, yıldızlar 6V>TPITOVANIN. CF.NCl.KP. DRCtl. •YH.ntZIAB. ARA&l OU)l"Gl : M1 MS SFOB C.\7.ETESt I,'KÇUtrK DKN BtR Kr^ SIK <t:sTTF) VE AVM C.A/.E\EM:N, tSPASYA* M N TCRK TAKIMIK» tTIRA/, K7VlCt> K PKft ^•,! •!,'piwuı.|«r.»t'llı.1s.>"3l "•:> '"" 7 nr.rJ.Tir.nr Cem ATA8EYOĞLU Il/S lliCh«llfi'«e *"""> of « f XX IJâ m Erıreım» Chimpıomhır. u»5«<*ı| 4 ••• arasında I>.• "d Slalf». Cnr.vl*. etl»ıuln l'J» ,,1 Atabeyoğlu: «Oyuncularm yaşını kulüplerin büyütmediğî ne malum» Konuyla ilgili olarak görüşlerini aldığımız Federasyon As Başkanı Cem Atabeyoğlu ilk önce Mehmet Baç'ın doğum ta rthinin 1962 olduğunu, Galatasa ray'lı Hüseyin'in ise 1961 yılında doğduğunu söylemişse de, lisanslarından bu sporcuların 1960 doğumlu olduğunu saptadığımızı beiirtince «Kulüplerin bu çocukların yaşını büyütmediği ne malum, Benim elimdeki kanıtlara göre bu çocuklar 1962 ve 1961 doğumludur» demiştir. RECEP OGAN «60'Ü İSE OYNAYAMAZ» öte yandan lisanslar üzerln de araştırma yaptığımız sırada karşılaştığımız Merkez Hakem Komitesi Üyesj Recep Ogan ise Mehmet Baç'ın 1960 doğumlu ol duğunu görmüş, ve 6O'lı oyuncu Genç Uiusal Takımda oynayabilir ml diye yönetilen soruya 61 'M oyuncular aday kadroya çağrıldığına göre, 1960 doğum lu Mehmet Baç'ın Genç Takımda oynamaması gerekir, Bu oyuncu 1960 doğumlu ise oyna yamaz» demiştir. r Atatürk spor için «spor asgarl ahlâktır» demişti. Amacımız ahlâklı bir spor olmalıdır. Eğer onur kürsülerine ahlâkımızı ayaklar altına alarak çıkabillyorsak böylesine bir ahlaksızhğa ülkesini gerçekten sevenlerin tahammülü olamaz. Ama gerçekten seven kimselerin... Biz saym Osman Solakoglu ve federasyonundan böyle bir hatayı daha başmdan düzeltmesini bekliyoruz. r ^vrupa Yıldızlar düzenledigi saptandj. takımımızda yaşı tütan w tek oyuncu Eczacıbaşılı Emir tofet.GE 1 • S AtBERT SGH^H 1 ! |flJVASlN!N «ÜMİTLER» AF MAYIP GF.NCLSRİN SAVAŞIM VB BİR ŞAMPİYONA OLDUĞUNU VE SAOAKİ TURNUVA'NIN DA «YILDI BEMSB * Gerok «» «m 19» «itari» ItaUraila ARASINDA VAPILDIĞINJ VTJKARID^ 6EU3E KANITUYOR Türkiye Eltopu Birinciliği dün Bursa'da başladı BURSA {Levent GENÇELÜ blltflriyor) Genç Erkekler Türkiye Eltopu Birinciliği dün Burso'do başlamıştır. Daha önce oltı takımın kcrtıkıcağı açıkianar» şampiyonaya Konyo Demirspor takımı katılmadığı icîn organlzasyon birinciliği beş tafcıma indirmek zorunda kalmıştır. Konya Demlrspor'un ilk günkü rokibi Bursa Oyak Renault hükmen yenik sayılmıştır. Genç Erkekler Türklye Eltopu birlnciliğinin iik gun gündöz seansında şu sonuçlar alınmıştır: Eskfşehir Kılıçoğlu: 24 izmir Genç Adalet: 21. Adana Cukobirlik: 16 Toçspor: 14 Fransa'da 3 yıl önce yopılan Avrupa Yıldızlar Şampiyonasına Genç Millî Takımımız götürülerek şampiyon olmuştuk. Olayı su yüzüne çıkaran Cumhuriyet'in o günlerde verdiği haberin kupürü. Dan Kolov Turnuvası, Avrupa şampiyonası için umut verici olmadı SOFYA Ulusterarası Dan Kolov Turnuvası Bulgarların büyük üstünlüğü ile sonuçianırken, Türk 9ür©şçilerî yaptıkları maçlarda 17 yengi, 19 yenilgi akhlar. Nison ayında Çekoslovakya'da yapılacak Avrupa Birincilîği öncesinde oiddi bir sınav niteliği taşıyan turnuva, İran, Kore ve Kübalı güreşçilerin de katılmastyla minik bir Dünya Birinoiiiği biçiminde geçti. Sekiz stktett» 10 gümşçiyl* katıldığımız turnuvada Bulgarlara karşı dördü sayı, dördü tuşia, birl diskalifiye olmok üzftre dokuz ye nilgi oiırken, iki yengimizden biri scryı, biri d * tuşla okJu. 48 kiloda birinciliğe ulaşon Bu! Romon Yordanov, 1979 Avrupa Şampiyonu Sovyet Arsak Sanoian'ı geride bırakarak sürpriz yaparken. bu kilodaki güreşçimiz Kuddusi Özdemir iki Koreliyte, Ma car'ı yenerek beşincl oldu. 52 kiloda 1979'un ©n formda güreşcisi olarak gösterilen, Balkan Gençler Şampiyonu Aslan Seyhanlı, 1978 Avrupa şampiyonu Bulgar Nermedin Selimov'a boyun eğdi. Üçünoülüğtı kazanan İranlı Muhammed Sabbahi 1978 dünya altınaısı.. 57 kiloda şampiyonlugu kazanan İvan Tzotchev (Bulgar) 1978 ve 1979 Avrupa üçüncüsü. Gümüş madalyalı ü Ho Fen'in Avrupa ve dünya çapında bir derecesi yok. Kolu kırıldığı için bir buçuk aydır antrenman yapabilen Akgün finale değin lyl maçlar çıkardı ve İtalya, Rumen, İranlı ve Kübalıyı yendi. 62 kiloda 1978 ve 1979'un Avrupa şampiyonu Bulgar Mioho Du kov, Sovyetler'in yeni güreşcisi Muhammed Abochev'e geçildl. 68 kiloda ise birinciliği 1978 Avrupa ikincisi Sovyet Seyfullah Absaidov elde etti. Bu kilodaki güreşçilerimizden Oktay Aktaş, Macar ve Bulgar'ı, Fevzl Şeker de Bulgarı yenebildiler. 74 kiloda birinoiliğe 1979 Balkan Gençler Şampiyonu Valentin Rayçev ulaştı. 1979 Spartoklad birincisi Sovyet Otiro Katchiachili ise ikinciliği alabildi. Rumen rakibini tuşla yenen Doğan Şahin ise statü goreği üçüncülüğü kazandı. 82 kiloda Yakup Topur, 90'da Mehmet Öztürk, Ağır'da Arif Cetin ancak iki maç yapabildiler. 82 kilonun dev isimleri 1975 ve 1977 Avrupa şampiyonu Bulgar İsmail Abilov'la, 1979 Avrupa şampiyonu Sovyet AIexei Alekseyev'in savaşımmdan Abilov galip çıktı. 90'da 1979 Avrupa ve dünya üçünoüsü Bulgar İvan Guinov, 100' da 1979 Avrupa ikincisi Bulgar Slavçio Tchervankov, Ağır'da 1978 dünya ikincisi İranlı Rıza Suhteray birinciliğe rahat ulaştıalr. Dan Kolov Turnuvası, bir aydır kampta bulunan güreşçilerimiz için iyi bir deneyim olanağı sağladı ancak Avrupa Birinciliği için umut vermedl. KİMLERLE KARŞlLAŞTIK? YENGİ S. T. D. 1 1 1 1 1 YENİLGİ S. T. D. 4 4 1 2 22, 1 • 1 1 1 » > 7 8 4 ı 2. Amatör Küme Düzenleme Kurulu, Çıksalın'ın iki puanını silerek 1 0 yenik saydı İstanbul 2. Amatör futbol ligj düzenleme kurulu 8 mort 1980 günü Eyüp stadmda çıkan olaylar nedeni ile yarıda kalan Çıksalm Soğanlık karşılaşmasının orta hakemi Metin Cerrahoğlu'nun raporunu değerlendirmiş Çıksalm'ı 10 yenik saymış, ve iki puanını silmiştir. Bilindiği gibi Çıksalın Soğanlık karşılaşmasının 35. dakikasında Orta hakem Metin Cerrahoğlu Çıksalınlı İskender tarafından hastanelik edilinceye kadar dövülmüş ve maç yarıda kalmıştı. Öte yandan İ.A.S.K.D.F. Türkiye Spor Yazariarı Derneği Maçka tesislerinde îstanbullu tüm ajanlarla blr toplantı düzenlemiştir. i Ülketer Bulgaristan Romanya SSCB Kore 11 Macaristan 2 Polonya 1 Çekoslovakya 1 İran 11 Yugoslavya 1 1 İtalya 1 Küba 1 Toplam ... 6 5 6 10 Martta sona eren ÖnlÖ Portekiz rallisinde elde edilen bu büyük başarı dikkatlerl H at 131 ekibine çektl. Gerek, dünya otomobil klasmanında başta bulunan Fiat 131 ekibi, gerekse, sürücü klasmanında birinci durumda olan Fiat sürücüsü Walter Rohrl, iki ay son raki Akropol rallisinde de favo ri gösteriliyor. • • Portekîz Rallisinde ilk iki sırayı Fiat 131 ekipleri aldı 2. Amatör Lig'de Tunusbağı ve Küçükköy ilk puanlarını yitirdiier Fehrai ÖZGÜLER Şener (Telslz) Hovan (Suleymaniye), Hasan Sümerspor), İbrahim (Üsküdor) (B) Grubu: Haftanın takımı: Y. S. Seiim, Haftanın hakemi: Kemai Bayram, Haftanın karmas»: Şükrü (Kuruçeşme) Kadri (Y. S. Selim), A2iz (Kuruçeşme) Mehmet (K. Cekmece), Derya (Örnekspor) Şaban (Yeşilbağlar). Yakup (Fındıklı), Cemal (Y. S. Selim) İzzet (FeriKöy), Mahmut (Örnek spor), Ziya (Boğaziçi) (C) Grubu: İstanbu! 2. Amatör Futbol Haftanın takımı: CerrahpaLigi'nde geçtiğimiz hafta raşa, Haftanın hakemi: Çoşkun kipleri ile berabere kalan Uygun, Haftanın karması: Ah Tunusbağı ve Küçükköy ilk met (Eminönu) Mehmet puanlarını yitirmişlerdir. (Defterdar). Salih (Anadolu), (F) GRUBU: Haftanın başarılıları şöyle Yavuz (Zeyrek), Ahmet (AcıHaftanın takımı: Levent, olmuştur. badem) Recep (CerrahpaHaftanın hakemi: Ömer Cü(A) Grubu: şa), Ali (Mimarsinan), Zöynel lük, Haftanın karması: Adnan Haftanın takımı: Sürner(Langa) Atakan (Langa), (Levent) İsmail (Aksoray), 8por, Haftanın hakemi: KeHalit (Cerrahpaşa), Soir (DefCabbar (Altınyıldız), Ufuk mal Cevlan, Haftanın karmaterdar) (Gökspor), Remzi (Güngö3i: ilyas (Telsiz) Ahrnet (D) GRUBU: ren) Ayhan (Levent), Ba(Kuçtepe). Fahri (Üsküdar), hattin (Aksaray), Ulvi (GökHaftanın takımı: YeşildiŞoban (Karagüoü), Sadık (Sö v spor) Hasan (Güngören). rek, Haftanın hakemi: Releymaniye) Alpaslan (SüAffcası 9. Sayfada) merspor), Orhan (Karagucü). cep Öztüfk, Haftanın lcar mnı: Gursel (Y. Direk) Hasan (Beylerbeyi), Ahmet (Şehzadebaşı), Suat (Y. Direk), Kemal (Haydar) Mehmet (Haydar), Coşkun (Çatalca), Hilmi (Küçükköy) Ahmet (K. K. Zara), Varol (Y. Direk), Kemal (K. K. Zora). (E) GRUBU: Haftanın takımı: Yakacık, Haftanın hakemi: Hüseyin Su, Haftanın karması: Ali (Kâğıthan«) Ergani (Yakacık) Vedat (DSİ Spor), Kadir cık), Naci (Kâğıthane), Nevzat (Tunusbağı), Hacı (İlkadım) Ömer (Yakacık), (B. Spor) Necdet (Yakacık), Nedim (DSİ Spor), İnanç (Hasköy). Ziya Şengül: " 3 8 puana ulaşan takım şampiyon olur Fenerbahçe Teknik Direktörü Ziya Şengül «38 puana ula şan Şampiyon olur. bizim hesabımıza göre şu anda 35 veya 36 puan toplayabiliriz» demiştir. Çarşamba günü İstanbul'da Türkiye Kupasında Lüleburgaz ile karşılaşacak olan Fenerbah çe'nin bu akşam kampa gireceğini de vurgulayan Şengül söz lerine şöyle doyam etmiştir: «Bu hafta ^ddialı olan ekip, öbür hafta düşme potasına giriyor. Böylesine enterosan bir iigte Şampiyon ben olurum de meyi gülünc olurum> Beşiktaş Kulübü Başkanı Gazi Akınal ise Bursaspor maçı ile ilgili olarak «Biz bu kadar oynayabiüyoruz. İkincilik veya üçüncülük İçin savaşım vereceklerinl de vurgulamış ve Beşiktaş'ın yediği golü ofsayt olarak nltelemiştir. Adanademirspor'u yenen Rizespor Teknik Direktörü Zeynel Soyuer «Şampiyonlukta biz de Iddialıyız» demiştir. Soyuer her iki takımın da açık bir futbol sergilediğinl söyleyerek, karşılaşmadan Rize'nin kârljcık tığını belirtmlştlr. Ordu maçından Ikl puanla dönen Eskişehlrspor Teknik Dl rektörü Candan Dumanlı he deflerinin ilk dörte girmek olduğunu açıklamıştır. Gazi Akınal «Biz bu kadar oynayabiliyoruz ne yapalım. Bundan sonra ikincilik, üçüncülük için oynayacağız» BİRlNCl LİGDE HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ Trabzonspor dışında şamplyonluk savaşımı veren takımlar haftayı ikişer puanlarla kapadılar. HAFTANIN TAKIMLARI: Eskişehir spor ve Zonguldakspor. HAFTANIN FUTBOLCUSU: B. Meh met (Fenerbahçe) HAFTANIN HAKEMİ: Ünal * Şahin (Rizespor Ad. D. Spor) HAFTANIN KARMASI: Izzet (Ad. Demirspor) Erhan (Göztepe). Tur gut (Zonguldakspor), İsmail (Eskişe hirspor). B. Metin (Galatasaray) Recal (Bursor/jor), Zafer (Rizespor). Serdar (Trabzonspor) Ender (E3 kişehirspor), Metin (Kayserispor). B. Mehmet (Fenerbahçe) SARI KARTLAR: Sedat, Oktay (Diyarbakırspor), Sami, Erdal (Gaziantepspor), Erol, Muharrem (Rizespor), Orhan (Ad. Denrrirspor), Giyasi (Kayserispor), ömer (Beşiktaş). B. Mustafa. K. Mustafa (Altay), Bllal (Eskişehirspor), B. Turgay (Or« duspor), Mustafa, Sadık (Zonguldatf spor), Mustafa (AdanasporK B. MEHMET • Fenerbahçe'de basarılı maçlor çıkorıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog