Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALTI CUMHURİYET 18 MART 1980 73 tEvlerl basıldığında Muslu arka pencereden kendinl dışonya sarkıtıp kayalıkların üstüne inivermiş. varmış Memet Efendilerin evine, kurtarın. demiş, Zalımoğlu Halil babamı, anamı, bizim evde kim varsa öldürüyor, demiş. Doha ortada hiç bir şey yokmuş ki, daha Zalımoğlu eve kurşun sıkmamış kl, daha Zalımoğlu eve ateş vermerriş kl, ama Muslu daha önceden Zalımoğlunun babasını öldüreceğini, ocaklarını söndüreceğlnl blliyordu. Doha evlerl basılmadan, ocakları söndürülmeden...» tSöndürülmeden,» diye yineledl Kuş Memet. «Bize, çocuklara geldi, korkuyordu Muslu, ödu kopuyordu, babamı kökçü oldürecek, dedi.» «Hungi kokçü dtye sordu ona,» dedt Kuş Memet. «Zalımoğlu Halil, dedi» diye sözünü sürdürdü Mustafa. «Zalımoğlu Halil.» tNe biliyorsun, diye ona sordu Tırtıl Yusuf.» «Gözlerıni gördüm Halilin, dedi Muslu. Gözlerlnl görüncö her şeyl anlamış.» «Mustafa da Salmanın gözlerinl... Mustafa hışımla ona bakınca Memet sözunön gerlsinl yutuverdi. Dudaklarını sıkı sıkıya kapatıp sustu. Baltayı taşa vur duğunu onlamıştı. Mustafa sesi karıncalanarak eözünu sOrdürdö, daha Memede ters ters bakarak: «Anlayınca da, onlar evl sarınca da hemen pencereden at laırış, kacmış. ötekiler de basmışlar ateşi konağa, basmışlar kurşunu Memik Ağaya...» «Kim?» «Zalımoğlu Halil, öteki kökculer.» «Hepsinl öldürdüler, yaktilar. O evde kim vorsa hepsl körnur oldu.» «Ağaca da kurşun sıktılar da, ağaçtan da kan oktı. Ağası da yaktılar da ağaç da bağırdı, cırpırYdr, kaçmak Içln uzandı ya, kökünden kopamadı.» «Dallan yapraklarıyla göğü çırmalıyormuş oğao. blr yan dan yanarok, blr yandan bağırıp kanayarak, kanı su gibl çığıldıyormuş yalımların ışığında, yokuştan aşağı ırmağa doğru. Sabahleyin ırmağa varmış bakmışlar kl, Hava Ana söyledi, o hic yalan söyler mi, ırmak kızıl kcma kesmlş, köpüklü, kan köpüklü kıpkızıl akıyormuş ağacın kanından... Ağacın dallan, kuş kanatları gıbi can havliyle göğü, inip Inip kalkarak çırrraIıyormuş. O kadar çırpınmış. o kadar göğü çırmalamış, dalları öylesine delirmiş ki ağaç gene de topraktan kopamamtş. hep kanamış, yarısı da yanmış...» «Butün köylü bunu gözlerlyle görmöşler. Babam da görmüş.» «Herkesin babası anası görmüş,» dedi Mustafa. «Sonradan Zalımoğlu bize geldl bir gece, onlar konuşurlarken duydum. Zalımoğlu diyordu ki hic bir şeye acımadım, bu korkudan, acıdan deliren ağaca acıdığım kadar... Ben hic bir ağocın ölürrden kurtuimak icin böylesine çırpındığını, kökünü ahp gitmek için böylesine delirdiğini görmedim. Butün bir ömür boyunca ağaç kestim, kök söktüm, blr ağacın kaçmak icin, yerin altından köklerinl böylesine çatır çatır sökeninl görmedim. Ağaç orada, avlunun köşesinde, kayalığın dlbinde yanarken, bin kolunu açmış çırpınıyor, bln ağzını açmış bağırıyor, inliyordu. HikmetI Hüda bedeninden şakır şakır Insan kanı gibi kan akıyordu. Bizim arkadaç Kısacık Hacı da Inadına durmadan kurşun döşüyordu ağacın gövdeslrte. Ağoç kurşunu ye dikçe kanı şakırdıyordu.» «Hava Ana, onu cinler tutunca hep böyle anlatır o ağaci.» dedl Memet. «Hep böyle,» dedi Mustafa. «İşte Memik Ağanın oğlu Mus lu kaçınca evden doğru Osroonın çukuruna girmiş, oraya bir iyice saklanmış. Bir de bunu gören Salrran...» «İşte o Salman,» dedi Memet, «Mustafa da onun gözünü gördü.» Mustafanın kaşları çatıldı, ıslık gıbi sesle: «Sözünrü kesme Memet,» dedi. Memet telaşlanıp .neyapacağını bilemez, sustu. «Salmanın yepyenl blr flllntası var. Salman var ya, tepeden tırnağa fişeklik kuşanır, bütün bedeni, baştan ayağa hep fişeklik.» «Koskocaman M tabancası, uzun Iki tane hançerl de var,» dedl cabuk çabuk Kuş Memet. Mustafa oynı çabuklukla, gözlerlnl de ona belerterek sözü ağzından aldı: «Dürbünü de var,» dedl. «işte Salman sabaha kadar Osmanın çukurunun dibindeki Musluyu beklemiş. Çukura da kim 8e yaklaşamaz, Salmana da...» «Zalımoğlu Osmanın çukurundan da cok korkrruş. Salmondan da...» Hacı Hasan, ötekl tarcılar apışıp kalmışlar, bu bildiklerl hikayeyi yenl baştan, yepyenl bir biçimde anlatmaktan, coşkudan 8Oİukları taşmış çocukları şaşkınlıkla, blr eskl destancıyı dlnler gibi dlnllyorlardı. «işte o gece herkesl öldüren Zalımoğlu kökçü Halil, Mus lurtun gittiğl yerl butmuş. bulmuş ama korkusundan yanına yaklaşamamış.» «Onu da sonra öldürün, demiş de gitmiş.» «Ondan sonra, her on beş güne bir...» «Köye gelir Zalımoğlu.» «Köylüden Musluyu ister.» «Musluyu bulmak için evleri de basar...» ı «Bulamaz ki...» «Nasıl bulsun ki...» «Muslu her gece başka bir evde uyur.» «Ne bilsin hangi evde uyuduğunu Zalımoğlu onun.» «Köyün bütün evlerini de arayacak olnruş...» «O gece evden eve, evden eve...» «Kaçırdilar Musluyu...» «Bir gün nasıl olsa yakalayıp öldüreceğim Musluyu...ı «Demiş ki Zalimoğlu, ben eşkiyayım, kefenim nasıl olsa boynumda asılı, yemin ettim, ant verdim yüce Tanrıya ki, o Memik Ağa zalımının zürriyetini keseceğim ki şu insanlığın içinden, bir daha insan soyunu öyle aşağılamasınlar.» Şimdi işte, dün geceden beri onbeş köyü Zalimoğlu bastı, Musluyu bu sefer bulup öldurecek, köylü onun İçin topianmış caminin önüne. Mustafayla Memet akıl etmediler ki, eğer akıl etselermiş Musluyu da alıp yanlarına tarlara getirlr kaçırabilirmlş, (ARKASI YARİN) Seçme Smavma Hazırlık Programı GEİVfEL YETENFK 6. 414 8 26 22 16 4 18 12 \J Ulijkl bulunmaktadır. Bu lllşkiye göre (?) yerine hangi sa* yx gelmelldir? A) 15 B) 14 C) 18 D) 4 £) Hiçblri TELEVIZYON 19.00 HABERLER 19.05 GRAHAM VE ARKADAŞLARI Keit'in cocuk hırsızları tarafından kacırıimak istenmosl Graham ve arkadaşlarını yeni bir serüvetıe surukler. OĞUZTÜRK TuncTÜMEN I Harflt tlke Bulma: Her soruda verilmiş olan harf kumeleri vardır. Bunlar, belli bir ilkeye yazılmışlardır. Verilen harfler arasındakl llke bulunduktan sonra. bulunan ilkeye göre doğru yarut seçenek ar&suıdan seçilir. örnek: ] ADC FIĞ HKİ M»? Yukandaki ilk üç kümedeki harfler arasuıda ortak bir ilişki vardır. Dördüncü kümede de aynı iliskinin görülebilmesi için M harfinden sonra seçeneklerdeki hangi harf çifti gelmelidir? A) PN B) OP C) NP D) PO E) RÖ Çözümleme : Burada Uke her harf kümesinin kendi içerisinde aranmalıdır. İlk kümede A.D ve C arasında yazılış Ukesi ikincî ve üçüncü küme* lerdeki harfler arasmdaki llke ile ayrudır. Her harf kümesine baktığımızda, kural olarak, harflerin alfabetik sıralaruş (dört harf lleri. iki harf ge» ri) ilkesi bulunur. O halde (M)'den dört harf llerl giderek (P), (P) iki harf gerl giderek (O) harfleri bulunmuş olur. Doğru yânıt (D) seçeneğldiı. örack: 2 CBD EDG LKN R?> Yukandaki Uk üç kümedekJ harfler arasında ortak bir ilişkl vardır. Dördüncü kümede de aynı Ilişkinin görülebilmesi İçin R'den sonra seçenek* lerdeki hangi harf çiftl gelmelidir? A) PŞ B) PR C) ŞT D) ŞB E) ŞP Çözürakme: Kümeler içerisindekl harflerin alfabeden (bir geri. uç ileri) harf ilerlemesine gore seçildiğine göre doğru yanıt (A) seçeneği olacaktc. II Sayısa) tlke Bulma > Bu tür sorular sayılardan oluştnuştur. Her soruda verilmiş olan sayılann rakamlan arasında ortak blr Uke toulunmaktadır Doğru yanıtm bu» luoabılmesl için sayılann arasındakl ilkenin bulunması gereklidir^ örnek : ] 243 487 363 1?? Yukardaki ilk fiç sayının rakamlan arasında ortak bir illşki vardır. Dördüncü sayıda da aynı ilişıkinln görülebilmesi 1 rakammdan sonra hangi harf çiftinin gelmesi gerekir. A) 01 B) 21 C) 17 D) 23 E) 32 KLASİK BİYOLÖJİ 23. Damar tabaka gözan ön tarafına gellnce düzleşlr. Buna ne denir? A) Klrplksi cisim B) Irt& C) Retina D) Komea. E) Goz bebeğl 24. Göz merceğinîn cisimleri net görmek İçin Incelip kalınlaşma ozelliğine ne denir? A) Miyop B) Hipermetrop C) Astigmat D) GöZ uvumu E) Görme olayı A) Parathormon C) Tiroksin E) lnsültn Anus€RTÜRK 5. Tiroit bezinln hormonu aşağıdakiierderi hangısldır? B) Kortirt D) Adrenalin 19.30 KÖY KAHVESİ sayüar araaında bir 20.00 HABERLER VE HAVA DURUMU 20.35 UYKUDAN ÖNCE 20.45 ÇANAKKALE ZAFERÎ Halil Eroğlu ile Nevzat Şenol'un birlikte hazıriadıklan programda ülkemiz tarımsal üretiminde gübrenin önemi ve üreticiierin bu konudaki sorunlan tartışılacak. 6. Tunç hastalığı hangi hormonun noksanlığından meydana gelır? A) Glukagon D) Adrenalin B) İnsulîn E) Kortm C) Tiroksin 7. M «V Cb) fclsefe Edcbiyıt Rotnon İngilîzce Bolt F.Vro Gaıctc Ralc» MokaU m tataf s A) B) C) D) E) KokoHj 25. Uzağı görememe miyop kusuru cnmla duzeltilir? A) Düz camla B) Kalın kenarlı camla C) tnce kenarlı camla D) Kolormatlk camla E) Bu kusur düzelmes YANIT ÇtZELGESİ 1. A 7. C 13. A 19. A 25. C nasıl 7. Aşağıdakilerden hanglsi yumurtalık hor» monlanndandır? Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış nedenlerl, Osmanlı imparatorluğu'nun savaşa girmesi ve Oanakkale Savaşları'nı anlatan programa konuk olarak katılan Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Kürsüsü'nden Doç. Oral Sander, Canakkale Savaşı'nın Türkiye ve dünya için getlrdiği sorunlorı anlatıyor. Törk Sanat Müziği programında Erol Bingöl, «Sen şarkı söylediğin zaman», «Gönül hikâyesi bu», «Geldi kuşlarla yeşil dallara yaz>, tGönlümün içindedir», «Abant'ta sobah», ve «Hayat atlı yoya geçip gidiyor» adlı şarkıları söyleyecek. 21.10 EROL BİNGÖL SÖYLÜYOR A) Östrogen D) LH B) Androgsn E) LTII C) FUH 8. Bir organizmanın diğer organizmaîarla ve yaşadığı ortamla olan bagıntılaruıı araştıran bili* me ne denmektedir? * A) Morfoloîl D) Sistematik B) Ekolojl C) Anotoml E) Embriyoloji ît. satır İle d sutunu III. satır ile a sütunu KL köşegeni ile b sütunu MN köşegeni ile IV. satır MN köşegeni ile KL köşegeni S. A 4. E 9. B ıa D 14. E 15. A 16. B 201 A 2L B 22. B 2. D & D 5. B İL E 17, C 23? B 6. A 12. D 18. D 24. D 9. Fiziksel, fcimyasal, blyolojik özellikleri olan bir sahaya ne denmektedir? A) Blosönosl» C) Biotop E) Euryök B) Autark blosönosiâ D) Stenök 21.25 TV'DE TÜRK SİNEMASI. «DÜŞMAN YOLLARI KESTλ 22.45 HABERLER TV'DE SİNEMA: % Yukandan eşagı olan sayılar arasında bı> lllşki vardır. Bu ilişkiye göre (?) yerine hangi sa14 " 1 8 42 30 > 38 210 84 ? A) 68 B) 74 C) 70 Düşman Yolları Kesti D) 60 E) 80 9. Yükandan aşagıya olan sayılar arasında bir ilişkl vardır. Bu ilişkiye göre (?) yerine hangi seçenek gelmelidir? 84 40 A) 26 1. A) B) C) D) E) Gmetrop göı nedir? Hlç görmeyen göz Uzağı görmeyen gö», Yakıru görmeyen gös^ Görüş hatası olmayan gOi Uyum yapamayan göz 10. AşagıdakOerâen hanglsi blosönosisi üade etmektedir? A) B) C) D) BlyoloJOc 6zelliklert olan saha Kimyasal özellikleri olan saha Fiziksel özellikleri olan saha Bir biotoptaki bitki ve hayvanlann tama* mıdır E) Bir biotoptaki bitküerin tamamıdır 12 4 36 C) 36 20 D) 20 E) 7 2. ÖstakJ borusu aşağıdakHerden hanglslnde bulunur? A) Dış kulakta B) Ona kulakta C) tç kulakta D) Kemlk dolambaçu E) Zar dolambaçta 3. Aşağıdakilerden hanglsi iskeletln işltme, kemikçikliklerindendir? A) Teme) D) çekiç B) Sapan E) Kaval C) üyluk B) 11 J9 20 15 4 10. 1 4 C) 5 A) 4 B) 12 Sayılar arasında bulunan ilişkiye göre (?) yerine hangi sayı gelmelidir? D) 3 E) 16 11. Aşağıdakilerden hangisl bir biotopta kcndi başına yaşayan blosonosislerdenalr? A) B) C) D) E) Autark biosönosis Xenark biosönosis Stenohalin hayvanlar Euryök hayvan Stenotherra hayvan İLKE BULMA VE UYGULAMA Bu tür sorularda bize yararlanmamz için yeterll sayıda eleman verilmiştir. Bu tür sorularda amaç, verilen elemanların oluşumundaki ilkeyj saptadıktan sonra bu ilkeye göre eksik elemanın yerlne gelecek olan harf; şekil, sayıyı bulmaktır. 4. Aşağıdakilerden hanglsinde işitme olayı olmaktadu? A) Kortl orgaru C) Kulak zarı E) Salyangoz i B) Kulak yolu D) Östaki borusu 12. Belirli sıcaklık derecelerine uymuş hayvanlara stenotherm hayvanlar denir. Buna gore aşağıdakilerden hangisi stenotherm hayvanlard a n d ı r ? A) Sazan balığı B) Deniz yüan bahklan C) Köpek balıgı D) Alabalık E) Kıhç balığı FİZİK(MODERN/KLASİK) 58 f BaşarAKYüREK İ KLASİK KİM YA 35 Bileşiğin molekül ağırlığ» « 252 rNH4)t!S«O;=^2(14 + l 4 ) + 2 x + 7 ' 16 a 252 23+148 ea 2^2 2x «a 104 = 3 X s 52 Olur. Şabri KAYAİ M,V, Başlangıçta e» M,'V, olur.. Seyreltme ya da derlşiklendirmeden sonra Ornek V: 2 M. NaCl çözeltistndest 200 cm' almıp bunun üzerine 50 cm5 su eklenirse yerü çözeltinin Molar derişimi kaç olur? A) 8 B) 4 C) 2.5 D) 2 E) 1.6 ; Çozum : M, s 2 v, s 200 cm» V, . 200 + 50 a cm*/ M, a ? M.V, oM,V, 2 200 a 250 •ftftTT> M = 1,8 Yanıt (E) seçeneği Yönetmen: Osman F. Seden, Senaryo: Tarık Dursun K., Görüntü Yönetmenl: Kriton ilyadis, Oyuncular: Eşref Kolçak, Sadri Alışık Nurhan Nur, Kadir Savun, Yılmaz Gruda, Hulusi Kentmen, Ertuğrul Bilda, İlhan Hemşeri, Kemal Ergüvenç, Nubar Terziyan, Asım Nipton, Nurl Ergün, Osman Türkoğlu, Esen Gökmen. Yapım: Kemal Film. 1959. Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul'da bir örgüt Anadolu'ya silah ve cephane kao'rmaktadır. Ancak aralarına Padişahçılar da sızmıştır. Bazıları bunları lhbar etmektedir. Bu ortamda önemli bir belgenin Ankara'ya ulaştırılması icin İki kişl görevlendirilir. Bu kişiler Nazml Bey (Eşref Kolcak) ve İdrls Bey'dır (Sadri Alışık) kuşkulanılmasın diye yanlarına Makbule Hanım (Nurhan Nur) adlı bir kadın da katılır. Oysa tehlikelerle dolu bir yolculuğa cıkan bu üç kişiden birl casustur. Nazml Bey cok geçmeden İdris'in casus olduğunu anlar. Onu kuşkuiandırmamak İçin kimliğini bilmezlikten gelerek ve Makbule Hanım'ı koruyarak bu yolculuğu sona erdireoek, belgeyi yerine ulaştırabilecek midir? Bunu ekranda izleyeceğiz. fDüşman Yolları Kestl» hem Kurtuluş Savaşı döneminde geçen filmlerin lyisl, hem de Osman F. Seden1IT» en başarılı yapıtiarı arasında sayılır. Bu yapıtında blçlm ustalığını kanıtlayan Seden, öyküyü bir üçlö üzerine oturtmuş, ortaya, Millî Mücadele'yi blr fon olarak kullanıp hızlı tempolu, geriliml yerinde. sürprtzlerle örülmüş bir coşku filml koymuştur. 2. çözüm : Tam esnek çarpışmalarda sıçrama katsayısından yararlanıhr ve kinetik enerjinin ko« runumundan daha kolay uygulanır. Bıçraına katsayısı; Çözüm ı Tam esnek çarpışmalarda e a 1 dır. Şimdi problemimizl çözelim; Momentumun korunumundan; m, v, + m, v, rs m, u, + m, u, » 500 • 120 + 300 • (200) s 500 • u, + 300 a 500 • U, + 300 • u, = 0 •^'«»••• Ü S ı * Momentumun korunumunu yazalıra (Çarpışma esnek değildir. Çünku menni bloka saplanım, v, • m, vt m 10000 4 + 100 v, D (100004100) ' 0 • (Voru» a 0 çünku duruyor.) v, a 400 m/sn <) lik yalnız ruzm v,1n hmnı» ters y âe olduğunu göstedr. (v, yönünü + aldık.) Yanıt: (E). örnek 1 5 : Bir ipin ucuna 8 kg. lık tahta blok bağlanmıtır. (Balistik sarkaç) Tahta bloka kütlesi 100 gram olan merml 324 m/sn. hk hızla saplanıyor. Hedef ilk durumuna nazaran kaç cm 2 yukselir? (g = 10 m/sn ) A) ^tls I örnek 4 : M/lOiufc KOH çözeltlstnm 4 Utresinde kaç*gr. KOH bulunur? (K: 39) A) 22,4 B) 11,2 C) 5.6 D) 2,8. E) 1.4, ÇSZÜZD: M o yanıt (o. RADYD TRT 05.00 Açılı?, program ve kısa haberler, 05.05 Ezgl Kervanı, 05.30 Şarkılar ve Oyun Havalan, 06.00 Kısa Haberler, 06.02 Bölgesel Yayın, 06.30 Köye Haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Haberler, 07.40 Sabahtan Sabaha, 09.00 Kısa Haberler, 09.05 Ttirk Hafif Müzigi, 09.20 Iz Bırakanlar, 09.40 Şarkılar, 10.00 Kısa Haberler, 10.02 Arkası Yarm, 10.22 Bölgesel Yayın va Reklaml&r, 11.05 Okul Radyosu, 12.00 Bölge Haberlerl, 12.05 RCK lamlar, 12.10 Ögle Uzerl, 12.55 Reklamlar ve Radyo, TV program haberleri, 13.00 Haberler 13.15 Saz Eserleri, 13.30 Bölgesel Yeyın ve Reklamlar, 14.30 Güfte Yaz&rlan. 15.00 Kısa Haberler, 15.05 Hafif Müzik, 15.15 Biz Yaşhlar, 15.35 Türküler . Zeybekler, 16.00 Bölge Haberlerl, 16.05 Okul Radyosu, 17.00 Olaylann İçinden, 17.30 Akşama Doğru, 18.00 Kısa Haberler, 18.05 Çocuk Bahçesl, 18.20 Haftanın Çocuk Şarkısı, 18.23 Bölgesel Yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Bölgesel Yayın, 20.00 Köy dağarcığı, 20.25 Biz bize 20.45 Hafif Müzik. 21.00 Kısa Haberler, 21.05 Beraber ve Solo Şarkılar, 21.30 Müzik magazin, 22.00 Kısf> Haberler, 22.40 Çeçitli Müzik, 23.00 Haberler, 23.15 Unutulmayanlar, 24.00 Kısa Haberler, 00.05 Gece Konseri, 00.05 Günün Haberlerinden Özetler, 01.00 Program ve Kapanıs, 01.05 05.00 Gece Yarısı I Vc 4 lt KOB » G o 39+16flV56^T II. ^ . ^ 1 1 . ^ . V G'V ÎO ° 5^4 t=> g 0 22,4 gr. KOH bulunur. Yanıt (A) seçeneğidir. ömek 5 : Ağırhkça % 98 H2SO4 lçeren blr çözeltinin yoğunluğu 1.84 gr/cm» tur. Çozeltımn molaritesl nedir? (S: 32) A) 1,84 D) 49 B) 18,4 E) 98 O 36.8, mol/lt. olur. l*den 5u,+3u, e O*3'»» 5u,+3u, a 0 Ç üen u* u, » 320 » 3u',3u, ss 960 TaraJ tarafa çıkanlır ise %xx?o 960 » u, » 120 cm/sn.; O»U, cs 320 » U, (120) ss 320 » U»» 200 cm/sn. bulunur. Yanıt: (A). • örnek 13 : 10 Nevrtonluk blr cisim 30 m/sn, Hk hızla yere dik olarak düşüyor ve 0,2 saniyede hareketsiz kalıyor. Yerin cisme uyguladığı ortalama kuvvet kaç Newton'dur? (g 10 m/sn,) A) 15000 B) 1500 C) 150 D) 15 E) 1,5 Çözüm \ ıo Nt. s m • 10 G B mg s 10 Nt, m = ı kg. V, s 30 m/sn., v, = o (Problemde cisim hareketsiz kalıyor, deniyor.) uVss V,V, ss 30 m/sn, F u t s s m A V <» F«0,2 130* 30 150 N t Yanat: (C). 0.2 örnek 14: Sürtünmesiz bir düzlemde 4 m/sn, lDc hızla hareket etmekte ölan 10 kg. hk cisme; 100 gramlık mermi hangı hızla saplanmalıdır ki pismi durdurabilsin'5 A) 4 m/sn B) 12 m/sn C) 40 m/sn D) 120 m/sn E) 400 m/sn. 100 B) 90 C) 80 D) 70 E) 60 Çözüm : rn Momentumun horunumunu yazalım. m, •v.+niı v, a 100324 + 8 000 0 = (100 + 8000) •. 32400 = 8100 VOrul a 'o*tot 324 ömek 2 : M/2 Hk 400 cm».Na.CO3 çozeltisinden buharlâştırma işlemiyle 100 cmJ su uzaklaştınlırsa oluşan çözeltinin konsantrasyonu aşa • ğıdakilerden hangisl olur? A) M/20 B) M/10 C) M/8 D) ~ M E) 2 M ları, 12.15 Oda Müzigl, 12.45 Türkülerlmizin dünü bugünü, 13.00 Haberler, 13.15 Bağlama takımından oyun havalan, 13.30 Anılann Müziği, 14.15 Şarkılar, 14.30 Yabancı dil öğrenelim, 16.00 Hafif Müzik, 16.20 Arkası Yann, 16.40 Bilge Pakalınlar'dan sarkılar, 17.00 Olaylann içinden, 17^0 Hafif Müzik, 17.45 Erzurum Radyosu Türk Halk Müziği Topluluğu, 18.15 Günlerle Gelen, 19.00 Haberler, 19.30 Hafif Müzik, 19.45 Türküler, 20.00 İleri Türk Müziği Konservatuan, 20.30 Küçük Konser, 21.00 Sanat Olayları, 21.30 Türküler, 2145 Alaaddin Yavaşça'dfan sarkılar, 22 00 Yabancı dil egrenelün, ?^.45 Müslüm Sünbül'den Türküler, 23.00 Haberler, 23.15 Çağdaş Türk Sanat Müziği, 23.45 Saz Soluları. 23.55 Program ve kapanıs. Çözüm : 1 lt» çözelti e 1000 cm» g o V d a 1000 • 1.84 a 1840 gr: H.SO, => G e 2+32+4 • 16 =s 98 g r M = => M . V .. g Çözüm : M, »a 1/2 V, e 400 Cm» TRT IH ^ V* e 400 100 a'300 cm' M 2 =» ? M, V, 0 M,V, 1 ^ 2 400 M, • 300 =s> M, ^ «S ss g l = 4 m/sa hmyla h kadar yukselir. 1 nci ve II. nci durum için enerjirun korunumunu yazalıra İlk durumdakl enerji E» ss sayısı değişme2, ancak çözelti bir hacım değişimi M 0 • 98• 1 M a 18.4 mol/lt bulunur. Yanıt (B) seçeneğldlr. Bîr çözelti; çözücü ilavesiyle seyreltilir ya da buharlaşma işlemiyle çozucu uzaklaştınlarak derifklendirilirs'e, çozeltide çözünen maddenin rnol GV 1840 • 0,98 Yanıt {Drdir. mol/lt. bulunur. 'son durumda (cisim h yüksekliğine çıktıgmda) potansiyelenerjisiylesahipolurEp K (m,+rn2)gh Enerjinin korunumundan; (nij+m;)V2orı«» = (roı+m^g • h* Orttk = 5 ne uğradığuıdan Molaritesi (konsantrasyonu) d c ğişir. Ornek 3 : 0,1 M. AgNOj çözelüsinden 100 cm ! alınarak 0,25 M. AgNOi çözeltisi hazırlayabilmek için aağıdaki işlemlerden hangisi kesinlik» ]e yapılmalıdır? A) Seyreltilmeli (çözücü eklenmesiyle) B) Derişiklendirilmeli (Buharlaştuarak çozücü çıkarılmasıyla) C) 40 cm çözücü eklenmeh 3 TRT II 08.00 Açıhş ve program, 08.02 Gün başhyor, 09.00 Türküler, 09.30 Sabah Konseri, 10.00 E. Ersoylu . S. Ersöz'den ş&Tkılar, 10.30 Geleneklerimiz • Göreneklerimiz, 11.00 Yurttan Şesler Kadınlar Topluluğu, 11.30 İş iş. ten geçmeden, 11.50 Yüksel Boz doğan'dan sarkılar ve saas solo '" ' I M, ss nj ve M, = oldugundan 1 2g"* ~* n ~ 2 10" "" 20" e; 0,8 metre. h = 80 cm. n,=M,v, n,s=M3v, olur. Bu de|erl« yukarda yerine konuısa; D) 60 cm çozucü eklenmeli E) 60 cm1 çözücü buharlastırılmal» ! 07.00 Açılış ve program, 07.03 Güne Başlarken, 03.00 Sabah konseri, 09.00 Türkçe Haberler, 09.03 Küçük Konser, 09.30 Traffic Topluluğu'nun «When The Eagle Flies» Albümü, 10.00 ÇeşiUi Sololar, 10.30 Ülkeler ve Müzikleri, 11.00 Öğleye Doğru, 12.00 Türkçe Haberler, 12.03 în. gilizce Haberler, 12.06 Pransızca Haberler, 12.09 Sizin İçin Seçtiklerimiz. 13.00 Konser Saati, 14.30 Caz Müziği, 15.00 Gü nün Konseri, 16.00 Oda MüziŞi, 17.00 Türkçe Haberler. 17.03 İngilizce Haberler, 17.06 Fransızca Haberler, 17.09 Muzikli Dakikalar, 18.00 Salıdan Salıya, 19.00 Çağdaş Müzik, 19 30 Çeşitli Müzik, 19.45 Saj Eserleri, 20.00 Müzik Sözlüğü, J0.30 Cfii Müziği, 21.00 Solodan Orkestraya, 22.00 Türkçe Haberler, 22.03 İngilizce Haberler, 22.06 Fraasızca Haberler, 22.09 Gecenln Getirdiklen, 23.00 Salı Konseri, 24.00 Gece ve müzik, 01.00 Program ve kapanıs.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog