Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CüMHURİYET 18 MART 1980 BEŞ AP GENEL BAŞKANININ KOMU* TANLAEIN GÖRÜŞME ÇAĞRILARINA GÎTMEYİŞÎ, ECEVÎT'LE DÎYALOĞU REDDEDÎŞİ, ASKER ÇEVRELERÎNDE OLDUKÇA BÜYÜK TEPKİ YARATMIŞTI. süre basına yansımamıştı ya, görüşmelerln bazılan hlç yansırradı. Örneğin Demokratik Parti adına giden kurulun. Doğu Kuvvetleri Komutam Oramiral Kemaı Kayacan'ın konutunda, Genelkurmay Baş kanı Faruk Gürier ve öbür kuvvet komutanlarıyla görüşmeleri. Milli Birlik ve Kontenjan Grupîarının görüşmeleriyle, bu görüşmelerin içerigi. 1980 yılının mart oyına degin «gizli» kaldı! Demirel, çağnlara gîtmiyor Mustafa EKMEKCİ AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in, Komutanlarm «görüŞ' me» çağrılarma gitmeyişi, Ecevit'le «diyaloğu» reddedışi, asker cev relennde oldukça büyük tepki yarattı. Derrirel, yaKın çevresine, Fa ruk Gürler'in Genelkurmay Başkanlığından soyunup, Cumhurbaşkanlığına aday olması konusu acıldığında, «Hayır» diyordu, «kesinlikle hayır.» Demirel Gürler'in adaylığına kesinlikle karşıydı, oyalama taktiği ile amacına varmayı hesaplıyordu MUHŞİN BATUR'UN EVİNDE, ECEVİT VE ARKADAŞLARIYLA YAPILAN ÖZEL TOPLANT! BİR HAFTA GİZLİ KALDI. BASINA YANSIMADI. CHP'LİLER BU TOP LANTIDAN ÇOK «OLUMLU» İZLENİMLE AYRILDILAR. ECEVİT'İN BULUŞMA İSTEĞİNİ AP LİDERİ OLUMLU KARŞ1LADI. ANCAK RANDEVU SAATİNİN BASIN TARAFINDAN ÖGRENİLMESİ ÜZERİNE GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTI. Demtrel'fn taktiği O günieri yokından ızieyen. bir AP'lı eski senatör, Gene! Boşkan Süleyman Demırel'in o günlerdeki tutumunu şoyle değerlendir mektedir: «Demirel, son kerteye kador görüşünü saklar. Kafasında belii bir kimse oldugu içın değtl. Kafasında şoyle bir düşünce var. rt» nemez. (Demirei'in kafasında Cumhurbaşkanlığı içın bir kişi vardır. ama onu söylemez..) derler.. Hayır. bu doğru değiidir!... Demirel, güne bakar. Yani. bugün ne olocak, yarın ne olacak?.., Onları yaşar. O arada bir takım jsimler çıkar. Bu isimlerin hiç birlne da saplanrnaz. Hangisı. yurrurto kapıya geldiği zaman aklına yatkın olursa, onu çıkarmayı uygun görür. Hatta. bu kişiyi o ana kadar aklma biie getirmez. Dalgalanmaya bırakır. Bu arada. bazı kimselenn cıkmasını ve ekarte edilmesini de düşünür. Biri gelir, «Bunu koyalım» der, obürü bilmem ne der, onu koyar, onu yürütür. Ge lecek olan kişinin aklına, yani huyuna uygun olması gerekir. Da mirel'e göre, bir de, ortama uygun oiması gerekir. Ama, değeri neymiş. ne değilmiş, onun üzerinde durmaz.. Geçen. Cumhurbaş* kanı seçirrinde de öyle oimuştur.. Hatto Belediye Başkanlığı seçimlerinde öyle oimuştur.. Cumhurbaşkanlığı seçiminde her ne ka dar Anoyasaya göre, grup karan alınmaz, şu yapılmaz, bu yapılmaz falan denirse de çoğunlukla merkezden gelir emirler. Ne kadar tutarsa.. Tuttu mu da sonuç aiınır. 1973'tekl Cumhurbaşkanlığı seçlmi de dalgalanmaya bırakıldı. Kulağa bir çok şeyler geldi.,ı Demirel, Gürler'i hlc bir bicimde tutmuyordu. Ancak Cumhurbaşkanlığına adoy olmak Için Genelkurmay Başkanlığından ayrıldığında, yerine Semih Sancar'ın geçeceğini hesapladığından, işi bir yandan da dalgalanmaya bırakıyordu. AP, karışık duygular içinde O gunlerl onımsayonlora göre, AP «karışık duygular lçinde>y dl. Demirel, Faruk Gürler'l, 12 Mart muhtırasını verdiği Için, tutmu yordu. Ama, onun Genelkurmay Başkanlığından ayrılrrasından son ra, yerine Semih Sancar'ın geleceğini düşünerek, ses çıkarmamayı yeğllyordu.. Ancak, üstü kapalı düşuncelerini açıklıyordu. Komutanlarm cağrısına onbeş gün kala. AP grubunda yaptığı konuşmada, özet le şöyle dedi: Devletln basına eeçlmte gellnir, cütus İle değil. Currhurbaşkanı hür ve kâmll iradelerlmizte Meclislerde seçilecektir.. Anayasa nın cari olduğunu sonuna kadar sovunacağız. Pariamento üzerindo kimse ipotek koyamaz..» Gazetelerde 28 ocak 1973 günü çıkan bu haberin arkasında, kü çök bir haber daha vardı. Şöyle: «AP'nin muhtemel adayı Atasaçunt Demirel. 13 şubat günü, Senoto Başkanı AP'II Tekin Anburun' la kısa bir görüşme yaptı. Görüşmeden sonra, gazetecilerin Currhur başkanlığı seçimleriyle ilgili sorularına şu yanıtı verdi: Merak iyi şeydir, btından başka merakınız var mı?.. Demirel'in görüştüğü Tekin Anburun, bir gece önce, Cumhnr başkanı Cevdet Sunoy'la konuşmuştu. Arıburun, Demirel'e. Sunay'la yaptığı görüşmeyi anlatmış olmalıydı.. ~ 2 CHP Gorie! Başk'ant Ecevltin, görüşm© îsteg*lnî, Senoto Grup Boşkan Veküi Hıfzı Oğuz Bekata. telefon edip, arkasmdan doğrudan Süleyman Demirel'in odasma. glderek lletti. Demlrel, «Hay hoy. görüşelim» demiştl. Hıfzı Oğuz Bekata, bu gîrlşirrleri, Muhsin Batur'un konutunda yapılan toplantının ertesinde sabah erken sa otto yapmış, Demirel aynı gün saat 14.00 Için randevu vermlşti.. Yıl, 1973 oylardan şubat. günlerden, perşembe Idi.. CHP Genel Başkanı Ecevlfln de, AP Gonel Başkanı Demirel' İn de odaları, Meclisin Iklncl katındadır. O gunlerde bu odalar bir blrinden eadece blrkac adım uzaklıktaydı.. İk| liderin. o gün saat 14.00'te Mecliste buluşup görüşeceklerini duyan gazeteciler, foto muhabirlerl yavaş yavaş Mecllsln Ikincl kat salonunda tur atmaya bekieşmeye başlamışlardı. Buluşmonın gizll olacaflı haberinî olmış elan gazetecller, bir eure. o saatte, orada ne aradıklarını biribirlerinden saklar gibiydiler. Ama. ne kadar Istense fotoğraf makinaları, gazetecilerln. bayram değil seyran değilken, Ikl liderin odalarının arasında turlamolorı. beklenilenl uzun eure soklanralarına yeterll engeldl. Gazetecllerln, fotoğrafcıların korldoru doldurduflu Demirel'e ber verillnce, AP Genel Başkanı görüşmekten kacındı. Böyle, gozetecl, fotoğrafcı kalabalığı arasında öyle bir günde Ecevit'le rüşmekten vazgeçti. Demirel, randevuyu ipto! ediyordu. Ecevife haber verildl: ha bir çö şu •ezdlğlnden böyle bir konuda gazetecller önünde görüşmeyl polltfka sına uygun bulmamıştı. Komutanlar toplantısı, nasıl gizli kaldı? Hova Kuvvetleri Korrutanı Orgeneral Muhsin Batur'un evind*. Ecevit ve arkadaşlarıyla yapılan özel toplantı, bir haftaya yakın blr süre, basma yansımadı, gizli kaldı. Ecevlt'ie, Demirel'in bu luşacaklorını öğrenip Meclise doluşan gazeteciler, bir gece önceki topiantıyı bîlmiyorlardt.. Toplantıya katılanîardan bazıları ertesi gü nü gazetelerde, founa ilişkln bir haber görmeyince şaşırdılar, Bir gün, iki Gün, beş gün, hayır hiç bir haber yoktu. Altıncı günü, Muh «in Batur'un evindeki toplantılar gazetelerde haber olarck yer alma ya başladı. Haberlere göre, CHP'liler, toplantıdan tcok olumlu» bir izlenimle ayrıimışlardı.. Muhsin Batur'un konutundakl toplantıya katılan CHP'IMerden bazılan, toplantı haberinin basına «sızdırılması» olayının askerler kanadından geldifll kanısmı taşıriar. Partl liderlerini çağırıp görüşsn komutanlar. kamuoyuna yansımasını mı yeğlemişlerdi?... Efendirn, Sayın Genel Başkanımız Süleyman Demirel, bir g« ziye çıkacak, onun icln bugünkü randevusuna gelemlyecek. özür di liyor... Meclisln ikincl kat korldorlannda, bir süre bekleşen gazeteclîar, gelenin gidenin olmadığını görünce. elieri boş döndüler.. CHP Gene! Başkanı Ecevit. bu diyaloğa gercekten umut bağla mış gibiydi. Bir yandan da Komutanlar sıkıştırıyorlardı. «Ne oldu, görüştünüz mü?...» diye. Komutanlara, Muhsin Batur'un konutunda «memnuniyetle» derniştl, Derrirel'le diyalog kurabileceğini um muştu. Komutanlara şu haberi iietti: Ben ellmden gelenl yaptım.. Ama, diyalog kuramıyorum... AP Genel Başkanı Demirel, o gunlerde Kuvvet Komutanlarıyla görüşmemeyi yeğlemlştl. Ecevit'ln «aracılık» amacıyla geldlğini Gizli kalan görüşmeler CHP Genel Başkanı Ecevit'le arkadaşlarının, Muhsin Batur'un konutundo Komutanlarla yaptığı görüşmeler. bir haftaya yakın bir «Geziye çıkacağım» dedikten sonra AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Ecevit'in görüşme ön« risinl cgeziye cıkacağını» bildirerek reddettikten sonra, aynı gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Foruk Gürler'ln adaylığına ne dl yeceginl soran gazetecilere şu karşılığı verdi: «Ben fikrimi söyledim. TBMM'nin hür Iradeslne şu anda en ufak bir teslrl olabilecek beyanda bulunmarr. TBMM hür iradesiyl© Türkly» Cumhuriyetinln başını, Cumhurbaşkanını seçecektir. Ben sececek değillm ki, TBMM seçecek.. Bu, TBMM'nfn Işldir. Kim Q« oıklayacaktı ki, acıklamadı?...» HİSSE SENEDİ VE TAHVİL İLANLARI ARANII.AN HİSSE SENETLERİ AKSA AKAt, ANADOLÜ CAM ANADOLU ÇİMENTO ALARKO ALPA ALTA9 AROMA AStL ÇELÖC AK ÇtMENTO ARÇELİK AYDIN TEKSTtL AYGAZ BAĞPA8 BATI ANAPOLO ÇİMENTO BOLU CİMENTO BURSA ÇİMENTO CEMTAŞ ÇELİK HALA7 ÇIMENTAŞ ÇİMSA ÇUKUROVA »LJBKTRÖf DEMİRDÖKÜM DÖKTAŞ EGE BİRACILIK EGE GÜBRE ECZACIBAÖI TATHU1I HOLDİNO ENKA ERCAN HOLDİNO ERCİYAa EREĞLİ DEMtBÇELÎK FÜRSAN ÜARANTİ BANKASI GOODYEAR GÖLTAŞ GÜNEY BÎRACILIK GÜBRE FABRİKALAJU HEKTA0 İMAR BANKASI ÎMAR BANKASI (RÜÇHAN HAKKD İSTA8 IŞ BANKASI İS BANKASI İŞKIJR İTTİHAT İZOCAM KARSAN KORUMA TARIM KOÇ YATIRIM PAZARLAMA KOÇ HOLDİNO KALEFLEX KARTONSAN KARTALTEI1» MENSUCAT KAV KORDSA LASSA MENTA9 1908.^ Tt*, MUSTAPA NEV8AT MENSUCAT fANTRAL ME7AŞ MAKÎNA TAKIMt MAVİ ÇELİK NASAŞ NOBEL NUH ÇİMEMTO OLMUK ONDULtNB ORMA OTOSAN OYAK YATIRIM PEGA OAZ PEGA PETROL PINARSÜT PLASTİFAT PtMAS POLYU5M RABAK SİFA8 SÎEMENS SUNtA SINAİ KALKTNMA 9AHKA&1 SINAt MALİ TBŞEBBÜ8LEIR SARKUYSAN 6ARK PEÖÎRMENÇtLtK Ş t Ş E CAM TAT KONSERV» TtCARBTT BANKASr TRAKYA tPLÜC ÜNtROYAL YTONO YAPI VE KWBT>I BAN1CA5I gsttlıfc taymetleri Uao MENKUL DEĞERLER r TİCARETA.5. İSTMERKEZTEL: 205320/4 223844 Telex: 23 324 Ankara:175900183254 ANTALY A TEü 75 5150 49 BURSATEL:20369 Telex:32l84 •ZMİRTEU141402 Telex:52678 BANKER KASTELLİ A.Ş. Merkra 4. Vafcıf Han Asnm Ifeft No. 23 Sirked İSTANBÜL Telcfenlu : 30 63 30 (5 bat) 22 M 44. TelelU : 23 314 KMt Tf. ANKARA BÜROSU : At»türk Bulvarı No. M/78 Kk> rüay . ANKARA Telefon : 17 59 00 18 33 54 TELEKS : 43 248 BAIMKER KASTELLİ ÎŞ YASASININ 13. MADDESİNE DAYANILARAK SON 4 AYDA 100 BİN İŞÇİ ÇIKARILDI BÜLENT DtKMENER Haber Ödülü Duyurusu Bülent Dikmenerln anısını yasotmofc v% Törk gazeteclllğlne katkılarını manevl yönden surdürmeyl sağlamak amacıyla konan Gazetecllik Haber Ödülü ,1980 yılmda, 28 nisan 1979 İle 31 mart 1980 günlerl arqsında günlük gazetelerde yayınlanmış bir habere v«ri« lecektir. Her Törk gazeteclslnin Imzaları ile yayınlanmtB berterlna açık olan ödOlün tutarı 20 bln liradır. ha* ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) CHP izmir Milletvftkili Süleyman Gene ve arkadaşlarınca hazırlanan yasa önerisinde, 1475 sayılı Iş yasasının 13'ünçö rnaddesinin deöîştlrllmesl Istenmiştir. Gene, Demirel Iktldarının dördüncü ayı dolmadan, işverenlerin bu maddeye dayanarak yaklaşık 100 bin işçinin iş akidlerinin tek taraflı fesh edildiğinin saptandığını söylemiş, «iktidarın işci haklarına yö nelik tavrı, Iş yasasının 13'üncü maddesinin değiştirilmesinl zo runlu kılmaktadır» demiştlr. Millet Meclisl Başkanlığtna verilen yasa önerisinde, tişverenin haklı nedenlerle hlzmet okdinl fesh edebiloceğl haller yenlden düzenlenmlş. Işverenln haklı nedenlerle işe son verme hakkı saklı kalmak koşuluyla, Işyerlne bağlı gecerll nedenler bulunmadıkca İşçinin işine son verilemeyeceği esası» getirilmiştir. Değişiklik önerisinde ayrıca, tişe son verme zo runluluğunun takdiri iş Mah« kemelerine» bırakılarak, toplu Işcl cıkarma ve Işyerinl kapatma gibi Işçller aleyhlne olan ır/gulamalar yeniden düzenlenmlştir. . iş Yasasının 13'üncö madda sinin değiştirilmesine ilişkln yasa önerisiyle ilgili Cumhurlyet" İn sorularını yanıtlayan CHP İzmlr mllletvekill Süleyman Gene, cİşverenlere tek taraflı olarak verilen hizmet akdinin sona erdirilebilmesl olanağı, sözlesme özgürlüğünün keyfl olarak kullanımı uygulamasını getirmiş tir» demiştlr. 13'üncü maddede yapılması Istenen değişiklikle, bir yıllık Işçilerde bildirimden üc hafta. 3 yıllık Işçilerde 1 hafta, 5 yıllık Işçilerde 8 hafta, 5 yıldan fazla işçilerde Ise, beş yıldan sonra her yıl Için bir hafta llâvesiyle'en çok 12 hafta sonra Iş akitflerl fesh edilmiş olacaktır, Bu arada, Işveren yukarda b© lirtilen bildirim sürelerine HİŞ' kin ücreti peşin ödediğl zaman hizmet akdini fesh edebilecektir. Işveren ayrıca, Iş akdl fesh edilecek işçinin seçiminde yaş, kıdem, medeni hâl, cocuk sayısı ve ailenin gecinme olanakla rını dikkate almok zorunluğu ge tirilmlştir, Iş akdi fesh edilen Işcl İcln getirilen önemli bir değişikliğe göre ise «Feshin gecerslzllğlnl iddia eden ve hizmet sözleşme sinin devam ettiğinin saptanmasını isteyen işçi bir ay lclnde iş mahkernesinp başvuracak, mahkeme en geç iki ay içlnde kararını verecektir.» Komutanlarm sert tepkisi Komutan konutlarında polltikacılarla yapılan görüşmelerln basına yansımasının ertesinde 21 şubat 1973 çarşamba günü Ge nelkurmay Genel Sekreterllğinden blr acıklama yapıldı. Acıklamada ordunun «12 Mart muhtırasının sorumluluğunun Idrakl lcinde» olduğu bildirildikten sonra, komutan konutlarındo yapılan top* lantılara değiniliyordu. Açıklamanın bu bölümünde şöyle denillyordu: Yüksek komuta heyeti, içînde bulunulan bunalım va olağanüs tu durumdan bir an evvel cıkılarak normal döneme arızosızca ge çilmesinl sağlamak amacıyla sarfedilecek cabalar konusunda baş lıca siyasl partilerimfzin; kontenjan, Millî Birlik ve bağımsız grupla rın lider kadrolarıyla fikir teatisinde bulunmak üzere görüşme v© temaslar yapılmasını yurt yararına mülohaza etmiştir. . Bu amaçla davet olunan bütün parti ve grup liderlerl bu göröşmelere böyük bir içtenlikle katıimışlardır. Yalnız Adalet Partisl Genel Başkanı. kendisine özgü bazı nedenlerle, yapılan davetlere lcabet etmekten kaçmrnştır.. Uderler ve beroberindekl heyetlerle yapılmış olan bu görüşmeler, şahıs, zümre, partl ve hükümet lcraatı bahse konu edilmek slzin samiml bir hava içerisinde cereyan etmiş otup. bu hususta yanlış istikametlerde yayılmosına çalışılan her turtü haber ve yo rumlorın hakikatle hiç bir llgisl yoktur.» AP Ganel Başkanı Demirel, bu açıklamadan sonra bir fiüre ko nuşmadı. 24 şubat cumartesi akşamı Isparta'ya gittl.. ANTALVA BÜROSU : AtatOrk Caddesı Raşlt Berberoğlu İ«h«nı N o : »7, Kat: 1 ANTALYA Telefon: 60 49 . 75 U BURSA BÜROSU : Atatflrk Caddesl, Kurtul t«baa( No. 59. Asma Kat BURSA Telefon: 30 389 11 JM Telez: 32 184 Llra tr ÇSKtŞEHtîl BÜROSU î Porsuk tşhsnı Kat: 3 N o : 301304 Köprübaşı Tel: 161 85 tZMİR BÜROSU : Oaaiosmanpasa Bulvan. Tany«l> tm Apt. N o : 3. Kfct 1, İZMİB. Telefon: 14 14 03 14 08 S6 Teles: 53 878 Onay tr. Haberlerlnl aday göstarmek Isteysn gozetecl!«rin, haberlerinin yayınlandığı gazetelerin bir sayısım 10 nl$an 1980 akşamına kadar Ankara Tekel Bira Fabrikasmda MHP yanlılarmm uzmanlık görevlerine getirilmeleri üretimi düşürüyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankaro Tekel Bira Fabrika* sında ilerlcl ve demokrat yapılı işçiler üzerlnde uygulanan boskılor artarken MHP yanlısı Işçilerden. tornacılıktan laborant sefllğine, rakı üretim işciliğinden elektrik ustabaşıiığına otamalar yapıldığı öğrenik miştlr. lleriel ve demokrat yapılı IşCilerln uzmanlık alanlarına bakılmaksızın görev yerlerinln değiştirllerek, «ağır işlerde» gö^ revlendirildiği saptanmıştırTekel Genel Mödürlüğü dtçından Fabrika Müdürlüğüne getlrllen Eyüp Özyurt ile Fabrika Müdür Yardımcısı Gülçin Çavdaroğlu'nun birlikte düzenledikleri operasyonlar sonucu vasıflı işçilerin uzun zamandır ealıştıkları uzmanlık alanların0on ttahmil, tahliye ve meydancılık» gibl işlere verilmelerl uretiml olumsuz yönde etkilemektedlr. Bu araâa Kutfu Ercan adlı kan hastalığı nedeniyle silo bekclllfll yapan blr fsçinln, doktor raporu olmasına karşın. tah mil tahliye Işclliğlne verilmeşl Ankora Bira Fabrikasmda calışan 701 işçi üzerinde olumsuz etkl yapmıştır. öt« yandan 2. MC dönemlnde Işe alınan MHP yanlısı işçilerin Istediklerl yerlere gelmek İcln fabrika yönetimine baskı yapbelirlenmiştir. YARIN: •"'"'•' » GeneKaırmay'm ışıklan yanıyor. '" • • ' .I........ ı.ı.» ..u... ,„•„.,. Arap Emirliklerinde modacı Yorgancıoğlu'nun motiflerini ünlü mankenlerimiz sergileyecek İstonbul Haber Servlsl Arap ülkelerl ile Türkiye arasın» daki turistik ilişkilerl geliştlrmek ve Türk halk giysilerini. goleneklerini tanıtmak amacı İle Abu Dabl ve Dubai emirliklerinde «Türk Haftaları» düzenlenmlştir. Dubal'd» 20 Martta, Abu Dabi'de 28 Martta başlayacak Türk haftalarına Türk rnankenî lerl ve ahçılan katılacaklardır. Türk haftaları boyunca Arap e^ mirliklerinde TV fillmleri gösterilecek ve Türkiye caşltll yönleriyle tanıtılacaktır. Arap emlrliklerindekl Türk haf taları nedeni ile Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay'ın başkanlığındaki bir kurul da res ml ziyaretlerde bulunacaktır. Ba kan Küntay. Arap emlriiklerl İle turizm alanına yönelik anlaşma lar Imzalayacaktır. Türk haftalarının başlaması nedeni ile dün İstanbul Sheraton Otelinde bir basın toplantn sı yapılmış ve emirliklerde sergllonecek Türk giysileri, yemek lerl, el fşleri tanıtılmıştır. Arap emirliklerine gönderilecek mankenler, modacı Zühal Yorgancı* oğlu'nun hazırladığı glysllerl to nıtacaklardır. Sheraton Otell G» nel Müdür Yardımcıgı Ferlt Volkan ise otel ahcılarının mankenlerle birlikte gönderlleceğinl söy lemiştir. Bu arada Arap emirliklerlnln Türkiye'de turistik tesis kurınak amacmda oldukları bellrtümlştir. Arap ülkelerl İle Imza* lanacak turistik anlaşmalarda, bu Ronunun ağırlıR taşıyacağı vurgulanmaktadır. Arap sermayesi İle kurulan bu tesislerde, öncellkle Arap turistlerlne hizmet edlleçektir, Arap ülkeleri ile Imzalonacak turizm anlaşmasımn Türk turizmlne büyük katkılarda buiunması beklenmektedir. BANKEB KASTELLİ A.8.: Ssyın Tasamıf Sfttdplerlnio cUkkattoe : TastJTuflannıo jratınrken dlk kat edeceğlnU bususlar onos guvencell bir şirketio tahvtllaln olup olroadığını ara«tırmaktjr Sonra d a 19 yaptıgıBis müeasesenln tecrübesl <v lacaktiT. Btı sermaye plyasa•ında ylrml jnhnı aşmıs teorObell va güveneell bir kuruluçuz. Bunu slze bir fceı» d*> ba batırlatıyoru*. BÜLENT DİKMENER HABER ÖDÜLÜ P.K. 246 İSTANBÜL fldreslne ulaşacak blçlmde taahhütlö olarafc lerl zorunludur. ödül Komitesl de yaptığı araştırma »o* nunda şaptayacağı adayları Seçicl Kurul'a gönderebilecektir. Seçicl Kurul: Orhan Apaydın, Orhan Erino, Soner Glrgin, Güngör Gönültaş. Oktay Kurtböke, Yılma* Tunçkol ve Ulvi Yanardağ'dan oluşmuştur. ödöl Bülent Dikmener'in 6lüm yıldönümü olan 27 nisan 1980 günü düzenlenecek törenle verilecektir. Durumu saygı ile duyururuz. ÇAĞRI Sendikamızın Tek Tip Demokratik Tüzük Genel Kurulu 30 mart 1980 pazar günü saat 10 da Londra asfaltı Merter sitesi Ahmet Kutsi Tecer Caddesi No: 10, kat 6'da DİSK Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır. Keyfiyet ilgili yasa uyarınca üyelerimize duyurulur. Tekstil İşçlleri Sendikası GÜNDEM: 1 Açılış, 2 Divan seçlrrl, 3 Tüzük tadill 4 Kapanış, Tas&rnıflanmm H4İ.8 B»ll» fetlren ceşitli kunılu?lara alt tahvlllerl müeasesemissden daln a temlD edebUirstni*. Bu eelirlnia aylık, o aylık. 13 aylık ve 34 aylık olabUlrAltarnaUfler aeagıdadır1) tvleml» falılyle birtlkto her an paraya oavirmed* n e t : HSft I» Blr yıl radell aylık öden» taallnd» net : 3941. I ) Blr yü vadeli yü sotm ödan«t : 31J2 4> a yü v&dell 6 aylık Odna» 11 n e t : 334 | ) Ikl yü vadeU ayük ödemell Daha aynnblı bflfl lcia n » manlanraıaa raüracaat •tmenlz rlca olunui. ÖDÜL KOMİTESt DÖKTA8 100 BOE BtRACIUK S00 GÜNEY BtRACILIK «1 KORDSA tnuvakkat maktnu «İ (Yöıde 60 ödanrali..» UEN8UCAT SANTRAJ 01 »de« MAKINA TAKIM M4 (YÛBd» 10C Odenmls.J SANTRAL HOLDtNG S00 VATAN KONSERVE 80 S İ Ş E CAM: 68 adet. BSV BiR D£NİZ GUCtif DONANMA VAKflNA YAPACAGlNrZ YARD1MLARLA BU FRANSIZCA STRASBOURG1 ÜNİVERSİTESİ MEZUNU Ö0RETMEN TARAFINOAN FRANSIZCA DERS VERİLİRİ TEL: 58 68 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog