Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

OTMHURİYET 18 MABT 1980 ÂMELİYAT EDİLMESİNE GEREK GÖRÜLMEYEN DEVRİK ŞAH, HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ PANAMA CİTY (Dış Haberter Servlsl) Adının açıklanmasını istemeyen blr Panamolı doktor, devrik Şah'ın dalağının omeliyatla alınması icin hastaneye yatırılmasını gereksiz bir dovranış ve tyanlış alârm» olduğunu söylemiştir. Nitekim döv rik Şah'ın hastaneden cıktığı bildirilmektedir. Panamalı doktor devrik Şah' *n zatürree ve gırtlağında larenjit olduğunu, kendisinl bu nedenle iyi hissetmediğlrrt, arv cak sağlığı bozulduğunda okla Hk gelenin kanser hastalığında yenf blr gelişme olduğunu kaydetrrriştir. Ancak hastanede gerekli tetkikler yapıldıktan sonra devrik Şah'ın sağlığmdaki son bozulmanın kanser iie bir ilglsl bulunmadığmın anlaşıldığını söyleyen Panamalı doktor, «Şah hemen evine gidebilir, hatta tenis bile oynayabilir» de miştir. fran'da seçimlerde hile yapıldığı öne sürülüyor Oış Habeıier Servisi iran'daki seçimlerde Ayetullah Beheşti'nin İslam Cumhuriyet Par tisl 270 üyelik Mecliste çoğunluğu kazanacak bicimde önde giderken. seçimlerde hile yapıldığı yolundaki söylentiler yoğunlaşmıştır, Solcu ve bağım sız adaylar İslam Cumhuriyet Partisinın seçimlerde hile yaptığını, bu bakımdan seçim sonuçlarının geçerli olamayaoağını ilerl sürmektedırler, Cumhurbaşkanı Benisadr, hilo yapıldığı iddiaları üzerinde duracağını ve hile yapıldığı anlaşılan eyaletlerde seçim sonuçlarını çeçersiz sayacağını söylemiştir. DÜNYADA BUGÜN ALİ SİRMEN Cumhurbaşkanı Benisadr, hile yapıldığı anlaşılan bölgelerde seçim sonuçlarınm iptal edileceğmi belirtti. Oy sayımında İslâm Cumhuriyet Partisi, Mecliste çoğunluğa doğru gidiyor. Bu arada seçimlerin llk tur sonuçlarına göre, İslam Cumhuriyet Partisinin, bu gidişle 270 sandalyeden 110'unu kazanabileceğl görüşü güç kazanmaktadır. İlk tur sonuçlarına göre, mil letvekillikleri kesinleşen 54 uye den 29'unun îslam Cumhuriyet Partisi adayı olduğu, Devlet Başkanı Ebu Hasan Benisadr taraftarları ve bağımsız adayların ise şimdiye kadar 20 sandalye kazandıkları öğrenilmiştir. Direnişçilere göre, Sovyet müdahalesinden bu yana Afganistan'da 40 bin kişi öldürüldü İSLÂMABAD, (AP) Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesinden bu yana 40 bin Afganlının öldüğü, 300 bin Afganlının da ülkeyi terketmek zorunda bırakıldığı öne sürülmüştür. Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki Pe şavar'da bir açıklama yapan tAfganistan İslâm Devrimi Ha reketi» sözcüsü, «Sovyet bom bardımanı ve diğer saldırıları sonucu yalnızca kasaba ve köylerin yıkılmakla kalmadığını, aralarında kcdın ve çocukların da bulunduğu 40 bin Afganlının hayatlarını kaybet tiğini» söylemiştir. Ancak Amerikan AP A|ansının haberlne göre siyasal göz lemoiler, bu rakamların cok abartılmış olduğu görüşünde birleşmektedirler. Sovyetlere karşı savaşan bir Afgan gerillası silah başında da Hua, Afgan halkmın fikri alınmadan zorla uygulanacak böyle bir çözümün kabul edilemiyeceğıni belirt miştir. Öte yandan Çin Dışişlerl Bakanı Huang Hua, dün Kuala Lumpur'da bir açıklama yaparak, Çin'in Afganistan' ın süper güçlerin garantisiy le tarafsızlaştırılmasına karşı olduğunu bildirmiştir. Malezya'ya yaptığı 3 günlük bir gezinin sonunda düzenledığj basın toplantısın «ABBA» PETROL PİYASASINDA 2 MİLYON DOLAR ZARARA UĞRADI LONDRA, (a.a.) Yakın zamanların en başarılı müzik top^ luluğu olan ABBA grubunun, Rotterdam Spot piyasasında. yapılamıyan bir petrol satışından dolayı 2 milyon dolar zarara uğradığı Ileri sürülmektedir. Sunday Tirnes gazeteslne gö^ re, ABBA'nın kurduğu, «Pol Oil» petrol şirketi bu yılın başlarında satın aldığı 55.000 toa ham petrolü Rotterdam'da depolamış ve fiyatlann yükseldiği blr zamanda satarak yüklu bir kâr elde etmeyi tasarlamıştır. Ancak şirket, bu petrole zamanında varil başına 40 dolar ödemiştir. Bugür» Ise. talebin azalması nedeniyle spot plyasado ham patrolün flyatı varil başına 35 dolara kadar Inmlştir. Varil başına uğranan 5 dolarhk zarara ek olarak şirket, de^ poladığı ham petrol icin de, her ay yüklü bir kira ödemektedir. Belll olcm 54 »andalyeden 2* sini Demokratik Kürt Partlsl, 2* sini Amiral Ahmet Madanl IIderliğindeki Ulusal Cephe ve 1'ini de eski Başbakan Mehdl Bazergan liderliğindeki özgüriük Hareketi kazanmıştır. BM KOMİSYONU Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Amerikanİran bunalımını soruşturmakla görevli BM Komisyonunun İranlı yetkilllerin tu tumunun açıklık kazanmasının ardından Tahran'a geri dönüş yapabileceğinl söylemiştir. cNewsweek» dergisine bir demeç veren Waldheim, Soruşturma Komisyonunun görevlnin başarısızlıkla sonuçlanmadığını ancak görevinin ilk bölümünü tamamladığını hatırlatmıştır. Şah'ın ülkede Işlediği suçları incelemekle görevli BM Komisyonu 4 kasımdan bu yana Tahran'daki ABD Elçiliğınde İrcnlı öğrencilerce rehine tutulan Amerikalılar ile bir görüşme sağlayamayınca ülkeyi terkeîmek zorunda kalmıştı. Bu sorunu İranlı yetkililer ile görüşmek yerıne Komisyonu neden aeri cektiği yolundaki bir soruya ıse Genel Sekreter VValdheim'ı Komısyonun İran'daki görevinin bir süre askıya alınması yolunda bir öneride bulunduğunu belirterek miştir. DESTEK Dışlşleri Bakanı Hayrettin Erkmen geçtiğimlz hafta sonunda verdiği bir demeçle «KTFD'nin Kıbrıs hava saha sı ile ilgiti girişimlerini desteklediklerini» açıklamıştır.. Erkmen'in açıklaması ilk bakışta doğal gözükmekle blrlıkte, gerçekte en hafif deyişiyle talihsizliktir.. Açıklamanın niteliğine değinmeden önce, olayın ne olduğunu ve nasıl geliştiğini görellm: Bilindiği gibi, Kıbrısta «barış harekâtı» öncesinde hava trafiği uluslararası Lefkoşe hovaalanının denetimindeydl.. Kıbrıs harekâtı so nunda Lefkoşe havaalanı kapatılmış. Rum kesimi hava tra fiğin! Larnaka havaalanına kaydırmış, Türk kesimi de Ercon Havaalamnı trafiğe açmıştı.. Türkiye'nin 1974 harekâtında 714 numaralı notarrından sonra, Larnaka Havaalanına çelen uçaklar güneyden gelmekte, Ada'nın kuzeyi ile Türkiye arasında kalan sahayı batıya doğru uzattığınız zaman elde edilen clzginin kuzeyinde kalan bölgenln denetlmi İse Ercan Havaalanınm, yani Türk kesiminin elinde bulunmaktaydı.. KTFD'yi tanımayan ülkeler donl, uçuşlar sırasında Ercan'ın denetlmindeki bölgeye girdiklerlnde, KTFD'nin hizmetlne karşı para ödemekteydiler.. Kısacası notam 714'den sonra Kıbrıs'ta güney ve lcuzeyde oluşan iki kontrol bölgesi uluslararası alanda da kabul edilmiştL Ancak bu durum, Ankara'nm notam 714'u kaldırması uzerlne değişmiş ve Rumlar 1974 öncesi duruma döndüklerini ilân eden bir notam yayınlamşlardır.. Son duruma göre, artık Larnaka havaalanına glden ucaklar Kcrpas ve Ercan Havaalanı üzerinden geçebilmek tedirler ve bu bölgenin kontrolu Kıbrıs Rum kesimlndedir. Hiç kuşkusuz bu durum çok büyük tehlike yaratmaktadır.. Çünkü aynı anda Türkiye ile Ercan arasında da hava trafiği bulunmakta ve bu bölgenin denetimî birbirinden ayrı iki merkezin elinde kalmaktadır. KTFD haklı olarak Rumların bu tutumuna karşı çıkmakta, notom 714'ün ilânından sonrakl duruma dönülmeslni istemektedir.. İşte Erkmen, KTFD'nin bu davranışmı desteklediklerl nl söylerrektedir.. Erkmen'in açıklaması. talihslz, desteğl İse etkislzdlr. Çünkü herkes bilmektedir ki, Sayın Erkmen de, yetkilîlerin açıklamaları ne yönde olursa olsun, son dereoe sakıncalı olan notam 714'ün kaldırılması kararınm oluşmasmda rol oynayan, üç yüksek düzeyli kişiden biridir.. Ve bu sakıncalı karar, Dışişlerinin uzmanlarına danışmadan alınmıstır.. Atina da, Lefkoşe'nln Rum kesimi de, Ankara'nm nc~ tam 714'ü Batının baskıları karşısında kaldırdığını, şimdl bu alanda durumu gerginleştireoek yeni bir girişimde bulunamayacağını gayet iyi görüp değerlendirmiş bulunnraktadırlar. Politikasını ve kurtuluşunu, Batı'ya el açma rotasına oturtmuş bir iktidarm egemen olduğu Türkiye'nin notam 714'ü kaldırması, tüm Ege ve Kıbrıs sorununda Batı' dan gelen baskılara boyun eğdiğinin blr göstergesi olarak kabul edilmekle kalınmamış, aym zamanda Ankara'nm Kıbrıs ve Ege konularını kapsayan yeni ödünlere de hazırlandığı şeklinde yorumlanmıştır» Durum böyle olunca, Ankara'nm hava sahası konusunda yeni gerginliklere yol açacak bir girişimde bulunamayacağını düşünen Kıbrıs Rum kesimi 1974 öncesi duru Tra döndüğünü açıklayıvermiştir.. Olaylann bu aşamasındo, Ankara'nm çıkışlarınm yalnız lafta kalacağınt düşunmüştür Yunanlılar ve Rumlar. . . .n .,; Şimdilik durum, karşı tarafın haklı olduğu kanısını uyandırmaktadır.. Soyın Erkmen'ln çıkışlan lafta kalacak gibi görOrnmektedir.. Sadaka kutusu pofitrkasını uygtıhj* yan bir iktidardan klmse çeklnmemefctedir.. Görülüyor kl, Hayrettin Erkmen'in açıklaması yalnızca bir formalitedir ve daha cok ic tüketime yöneliktir.. Ne var kl, artık Türk kamuoyu da Sayın Erkmen'l ve Başbakanı Demirel'i ve politikalarını gayet iyi değerlendirdiğl İçin, Dışişlerl Bakanının açıklamasına hlç de kulak asmamaktadır. Hindistan'da körler polisle çatıştı/ 20 yaralı var YENİ DELHİ (a.a.) Ceşitli isteklerıni bir muhtıra halinde Başbakan İndira Gandi'ye iletmek ısteyen ve sayıları yaklaşık 2.000 dolayında tahmin edilen körlerle Hindistan polisi arasında dün Yeni Delhi'den cıkan çatışmada, körlerden 20'sinin yaralandığı öğrenilmiştirOlayın Başbakanlık konutu önünde meydana geldiği ve polisin Başbakanlık konutuna gir« mek isteyen göstericilere karş! cok katı bir tavır takındığı belirtilmiş, ayrıca 100 kişinin aözaltına alındığı bildirilmiştir. Hindistan'da sayıları 9 milyon olarak tahmin edilen körlerin, yaşam koşullarının iyileştirilmesıni istedikleri, dilencilikten kurtarılarak bir işe yerleştirilmelerine fırsat tanınması isteminde bulundukları ve dünkü gösteriye bu nedenle ka tıldıkları kaydedilmekte, bu ara da, yürürlükteki yasaların, 5 kişiyi aşan bir topluluğun polis tarafından dağıtılmasını öngördüğü hatırlatılmaktadır. PRAVDA: «ABD'NİN HİNT OKYANUSUNDA İZLEDİĞİ POLİTİKA İFLAS ETTİ» MOSKOVA (ANKA) Sovyetler Bırlıği Komönist Partisi yayın organı Pravda gazetesinde yer alan bîr yorumda, «ABD'nln Hint Okyanusunda izlediğl politika Klas etmiştir. Hükümetlerin çoğunluğu ABD donanmasına vasilik etmeyi ve korumayı reddetmlştlr» denilmiştir. Pravda, Umman Emlrllğinden başka bütün devletlerin ABD'nin kendl topraklarında üs kurmasına Izin vermediklerini kaydetmiştir. ABD Savunmo Bakanı Harold Brown ise, Se~noto Alt Komisyonunda yaptığı konuşmada Umman, Kenya ve Somali'nin «petrol hattını korumak icin» topraklarındakl üslerden ABD'nln yararlanablleoeğinl bildirdiklerlnl söylemiştl. Cuma günü ise, Somall Devlet Başkanı Muhammet Siad Barre hükümetinin VVashington'la böyle blr anlaşma yaptığı yolundaki haberleri yalanlamıştı. Pravda, ABD'nin Hlnt Okyanusunda askeri gücunü artırdığını ve politik alanda da eylemlerlni güçlendirdiğinl ifade etmiştir. Pravda, ABD'nin bağlantısızlar harsketini parcalamak istediğini, Müslüman ülkeler arasında da söyledlklerini yaptırabilecek bir blok oluşturma cabasında bulunduğunu yazmıştır. Sovyetler Blrliğl Komünist Partisi yayın o'ganı, Hlnt Okyanusunda bir cPatlama» tehlikesınln bulunduğunu kaydetmiş, bu patlamanın «hesnplanamayacak kayıplaro» yol acacağını İfade etmiştir. GENERAL ROGERS, SOVYET ASKERİ GÜCÜNÜN BATININKJNE DENK OLDUĞUNU SÖYLEDİ LONDRA (a.a.) NATO'nun Avrupa'daki Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Amerikalı General Bernard William Rogers, «BBC>den yayınlanan demecinde, Sovyetler Birliği Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunan silah, araç ve çereçlerin Batılı sanayileşmiş ülkeler ordularının ellerinde bulunan silahlaro nitelik ve nicelik yönünden denk olduğunu, hatta Sovyet askerlerinin ellerindeki silahların bazan daha üstün bir nitelik taşıdığmı söylemiştir. Sovyetier Birliği Silahlı Kuvvetlerinin son 15 yıl içinde Batıiı ülkelerin askeri güçlerıyle boy ölçüşe»cek duruma geldiğlni kaydeden Amerikalı General, her ikl tarafın askeri güçleri arasındaki sayısat ve teknolo|ik farkın, bu 15 yıllık süre içinde tamamer* kapanmış olduğunu anımsatmıştır. General Rogers, salt blr örnek verebilmek için, Sovyetler Birliği'nin Orta Avrupa'daki zırhlı Dirliklerinden söz etmiş ve bu birliklerin ellerinde bulunan tankların NATO Silahlı Kuvvetlerinin elindekl tanklardan daha üstün olduğunu söylemiştir. tBBC»nin düzenlediği söyleşiye katılan Edinbourg Üniversitesi Profesörlerinden John Eriksor» da Batı Avrupa ülkelerine karşı bir Sovyet asKeri tehdidinden söz etmiş ve bu tehdidin bazı askeri danışmanların ileri sürdüklerl gibl 198384 dönemi için değil fakat 18 ay sonrası için en tehlikeli boyutlar kazanaoağım öne surmüştür. Amerikalılar Kennedy'yî «Güvenîlmez» buluyor NEW YORK, (a.a.) * H B l r y»l önce halkmın gözünde en inanılmayan politikacı olon Ric hard Nixon'ın yerinl senotör Edvvard Kennedy almoya başlamıştır. Amerikan haftalıfc derglsl «People»ın son sayısında yayınlanan bir nabız yoklamasınm sonucuna göre, kendllerine soru yöneltilen Amerikalıların sadece % 17'si Kennedy'yi inanılır bulurken, Carter'a Inananların oranı % 34'tür. Nabız yoklamasından altnan sonuç, en sevilen llderin Carter olduğunu göstermektedir. Ayrıca soru yöneltilenlerden % 57'sl. arabasındakl kadının öldüğü Chappaqu Idick kazasından sonra Kennedy'nln yaptığı açıklamalara inanmadığını bildirmiştir. .,« <!• JUt ALTIN 500 DOLARIN ALTINA DÜŞERKEN, ABD DOLARI DEĞER KAZANIYOR Dış Haberler Servisi Başkan Carter'in hafto sonunda yen» bir «anti enflasyonist önlemler paketi»ni açıklaması ABD dolarının güçlenmesine ve altın fiyatlarının da 500 doların altına düşmesine yol açmıştır. Başkan Cîarter'ın önlem ler paketinde kamu harcamalarının azaltılması, borçlanmanın sınırlanması ve ithal malı petrole yeni bir vergi getirilme s\ gibi öneriler yer alıyordu. Başkan Carter'm önerilerlnin açıklanmasının hemen ardından Amerikan doları, sterlin. İsviçre frangı, Fransız frangı ve İtalyan liretine karşı değer kazanırken, altın, Londra borsasında ons başına 46,5 dolar de ğer kaybederek 493 dolara düş müştür. Zürih borsasmda ise 40 dolar birden düşen altın 484 dolardan Işlem görmüştür. Kolombiya'da Dominik Elçiliği'nde rehin tutulan diplomatlardan Uruguay Büyükelçisi kaçtı BOGOTA, (a.a.) Kolomblya'nın başkenti Bogota'dakl Dominik Büyükelçlliğlnde «M 19» adlı gerillalar tarafından 27 şubat gününden berl rehln tutulan diplomatlardan Uruguay Büyükelçisi Fernando Gomez Synz, binanın ikinal kat penceresinden atlayıp kacmıştrr. Büyükelçilik binası önünde günlerdir nöbet tutan basın mensuplarının anlattıklah rına göre, Uruguay Büyükelçlsinin kaçışı, güvenlik kuvvetlerinin ateş desteğl sağlamalan ile gerçekleşmiştir. Dün sabah meydand gelen olay sırasında, gerillalarla Büyükelçilik oevresinl kuşatma al tında tutan güvenlik kuvvetlerl arasında korşılıklı olarak silahlar ateşlenmiştir. HAPİS CEZASI Kolombiya'nın Villavloenclo kenti Askert Mahkemesinde ya pılan duruşmada «Halk Kurtuluş Ordusu» adlı Maocu blr örgüte bağlı 12 gerilla İçin top lam 400 yıl hapislik cezası verilmiştlr. Tutuklular arasında, «Halk' Kurtuluş Ordusu»nun (ELP) başkanlarından birisl olarak ka bul edilen Hugo Patlno da bulunmaktadır. Askeri Savcı 12 gerilla lle Hgill olarak kasten adam öldürme. soygun. Izinsiz silah taşıma ve yasadışı örgut kurma gibi suçlamalarda bulunmuştur. Savunmayı üstlenen 6 avukat, Askerî Mahkemenln bu kararına blr üst mahkeme nezdlnde Itirazda bulunacaklarını söylemlşlerdir. 1 İLAN Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrencilere burs verilecektir 1 Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürluğu torafmdan 1979 1980 öğretlm yılı Içinde bur« kontenjan açığını kapatmak amacıyla öğrenciler okutturulacaktır. 2 Burs verilecek öğrenim dalları ve öğrencl adedi aşağıda bellrtllmiştlr. ÖĞRENİM DAU Tıp Doktoru (Tıp Fakültesf) * Ebelik (Orta ve yuksek dereeeli okuTiarın münhasıran Ebelik bölümü) * Sağlrk Memuru (Sağlık Koleileri) < Laborant (Sağlık Kolefl) i Fizyoterapist (Hacettepe ve aynı oğrenlmî veren diğer Üniversite ve yüksek okullar) * Sağlık İdaresl (Hacettepe ve aynı öğrenlml veren diğer Üniversite ve Yüksek Okullar) t Endüstri Meslek Lisesi ve Elektronik Meslek Llsesi Elektronik Bölümü * Yapı Meslek Llsesi Sıhhl Tesisot Kalorifercilik Bölümü YEKÖN JĞRENCİ ADEDİ 198 150 LONDON SCHOOL OF ECONOMICS STUDY THE SOCIAL SCIENCES IN LONDON The London School of Economics and Political Science (University of London.) offers full undergraduate degree programmes (normally 3 years), a oneyear undergraduate 'General Course' for students with two years University experience, postgraduate diplomas, oneyear/Master's degrees/and research opportunities in central London in a wide range of social sciences. Subjects include Accounting and Finance, Anthropology. Business Studies, Economics, Economic and International History. Geography, İnternational Relations, Law, Industrial Relations, Management Science, Operations Research, Philosophy, Politics, Social Administration, Sociology and Social Psychology. Fees £ 2000 a year. Limited financial assistance available. Application papers from ProDirector, Houghton Street, Aldwy London WC 2, England. State undergraduate or postgraduate. (Basın: 33417) 1511 11 Türk işçisi Fransa'da açlık grevînde CLERMONT • FERRAND {Orta Fransa) (a.a.) Fransa'da otur ma izni bulunmayan 11 Türk Işclsi önceki günden beri Clermont Ferrand kentinde açlık grevl yapmaktadırlar. Lyon'dakl Türk Konsolosluğunun bir temsilolsi Clermont Ferrand'daki piskoposluk merkezine yerleşen grevcl işçilerl ziyaret etmiştir. Clermont rahibl Dardel Insan lık adına yabancılara yardımcı olmak ve göcmen Işcilerle anlaşmayı sağlamak amacıyla işçilerin yerleşmesine izin verdiğini söylemiş, «Grevcileri destekleme komitesi» de kamu görevlilerl ile işverenler birlîğinin bu işçilere yasal kurallar çerçevesinde yaşama ve çalışma koşullan sağlamak amacıyla Çözümler getirmeye çalıştığını belirtmiştir. Destekleme komitesi, bazı Işverenlerin yıllardan bu yana baş ta Türkler olmak üzere oturma izni bulunmayan Işoilerl sömürdüğunü bellrtmiştir. Clermont Ferrand'da grevci İşçilerl desteklemek amacıyla bugün öğleden sonra blr gösterl yapılması beklenmektediç. 50 100 1Û 20 MEVLİD Azlz Vmrlığımız M. Emin Timurkaynak'ın kaybının altıncı yılına tesadüf eden 19.3.1980 çarşamba günü, ikindi namazını takiben, Ankara Maltepe Camii'nde okunacak anmo mevlidine arzu edenlerin teşriflerini saygı ile rlca ederiz. EŞİ VE COCUKLARI (HAS: 331) 1509 D U Y U R U Türkiye Yazarlar Sendikası, Yayıncılar Derneği ve Yayıncılar Kooperatifinden Basın . yayın alanını tehdit eden kâğıt sorunu, siyasal baskılar ve bunlara bağlı sorunlarımızı kanruoyuna duyurmak üzere TYS. YAYDER, ve YAY KO yönetim kurullarınca Türkiye Yazarlar Sendikasının Tepebaşı Meşrutlyet Caddesi 233 numaralı adresindeki (Unlon Française) toplantı salonunda 19.3.1980 çarşamba günu Baat 10.30'da bir basın toplantısı yapılacaktır. Tüm üvelerimiz, ilgill basın ve yayın kuruluşları cağrılıdır. TYS YAY DER SOVYETLER BİRLİĞİ, PERITYA SAVAŞ UÇAĞI SATIYOR Peru'nun Sovyetler Birliği'n den tSukhoi22» tipi 16 bombardımanavçı uçağı alaçağı bildirilmiştir.. ikl ülke arasında biı konudoki anlaşma imzatanmıştır. tLe Monde» gazetesinin haberine göre sipariş tutarı 120 milyon dolardır.. Peru, bu anlaşmayı, Şili'nin son olarak Fransa'dan Mirage50 tipi 16 uçak almak üzere sipariş vermesinden 6onra imzalamıştır.. 1967 yılından bu yana Fran sa'ya Mirage5 tipi 37 uçak sl parişi vermiş olan Peru dört yıl önce Sovyetler Birliği'nden uçak almayo başlamıştır.. Sov yetler Birliği'nden, Küba dışında, uçak alan ilk Latin Ame rika ülkesl olan Peru'nun Sukhoi22 tipi uçak sayısı 52'ye vükselmiştir.. (Dış Haberler Servtel) 12 17 555 Adet 3 Burslardan Istifade edebilmek İcin Kurumumuzun Öğrencl Yardım Yönetmeliğinde ve Kurum mensubu Memur ve Emeklilerln cocukları lle llgill Tallmatnamede «Kapsam» maddesindekl prlm ödeme gün sayısı lle, çalışma sürelerinl bellrleyen şartlar aranmoksızın belirtllen şartlara haiz olmak gerekmektedlr. 4 İsteklilerln Kurumumuzun herhangl blr Onlteelnden alacakları aday kaydı belgelerlnl düzenleyerek en gec 14.4.1980 tarihine kadar Okullarına en yakın Kurum Ünltesine vermelerl zorunlu bulunmaktadır. 5 Daha fazla bilgi almak İçin Kurumumuzun Onltele rlne veya Ankara'da Genel Müdürlük «Eğitlm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı»na başvurulablllr. (Bosın: 12173) 1508 HEDEF DEV BİR DENİZ GÜCÜ! Türk Donanma Vakfma yapacağınız yardımlarla bu hedefe ulaşabiliriz. MtNE . REFİK AKDAĞ 15.3.1980 İstanbul YAYKO Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu .(Cumhuriyet M 1510)"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog