Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Özel indMnfl indirimti % 10 IndJrfanO 60 29 »0 61 32 91 «I 76 «0 B*s*M«« 56. Yıl; Sayı: 19987 Kurucusu: YUNUS NADİ huri f üniversiteli olmanıziçin LİSE SON BEKLEMELİ 29 MART 24 MART DERSBNE BflŞflR ŞJŞL/' 4724 87 10 TL. 18 Mart 1980 Salı KENT SİNEMASI KARŞISı Bakan Toptan: "Olağanüstü Hal Yasası Anayasa'mn 123. maddesiyle bağdaşmaz,, DEVCET BATOiNf. «MADDE BÖYLE KALDIĞI SÜRECE. ANARŞİK 0UWLARIN ÖNLENMESİNİ AMACLAYAN YASANIN Çl KARILMASI MÜMKÛN DEĞİLDİR» DEDL ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Devlet Bakanı Köksal Toptan. «Anarşlk olayların önlenmesl amaçlanarak, hazırlanması kararlaştırılan Olağanüstü Hâ! Yasası, benim hukük anlayışıma göre. Anayasa'mn 123. maddesine sığmaz» demiştir. Köksal, Cumhuriyet muhabirlnin Otağanüstü Hâl Yasasına lllekln sorularını yanıtlarken. Anayasa'da sınırları belirlenen mal ve çalışma yükümlülükleriy 123. madde <bu biçimiyle kaldığı le ilgilidir. Anarşik olayların ön sürece» Olağanüstü Hâl Yasalenmesine dönük çıkartılacak sının çıkartılması durumunda bir yasayı Anayasanm bu mad bazı tartışmaların olabileceğini desiyle bağdaştırmak imkânbelirterek şöyle demiştir: sızdır. Benim hukuk anlayışım cAnayasamızın 123. maddesin Olağanüstü Hâl Yasasının Ana de olağanüstü halin tanımı ya yasa'nın 123. maddesine sığma pılmıştır. Bunlar tabiî afet. yan yacağı yolundadır. Bu konudagın, sel gibi durumlarda vatan ki düşüncelerimj gerektiği daşlar için konulabilecek para, (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) Ecevit'in buluşma isteğini Demirel olumlu karşıladı. Ancak randevu saatinin basm tarafından öğrenilmesi üzerine görüşmsyi iptal etti. Batur'un evinde, Ecevit ve arkadaşlarınm da katıldığı toplantı bir süre gizli kaldı. CHP'liler toplantıdan «çok olumlu» bir izlenimle aynldılar. Cumhurbaşkanlığı için APCHP ilk kez görüştü Demirel AP Genel Sekreteri Menteşe, konuyu CHP Genel Sekreteri Üstündağ ile görüştüğünü, isim üzerinde durmadıklarım söyledi. MSP adına yapılan açıklamada AP'li adayın destekleneceğine ilişkih haberler yalanlandı. ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) AP Genel Sekreteri Nahit Men teşe, CHP Genel Sekreteri Mus tafa Üstündağ ile Cumhurbaş kanı seçimi konusunda bir görüşme yaptıklarmı söylemiş; «Üstündağ ile görüştüm. Konunun esası meclisin çalışmalarına yöneliktl. KonuşmaJarımız da Currhurbaşkanı seçimi ko nusuna da yer ayırdık. Ancak herhangi bir adayın adı üzerin de hicbirşey konuşmadık» demiştir.. Menteşe konuya illşkin Cumhuriyet'in sorusunu yanıtlarken, özetle şöyle demiştir: «Görüşme talebi kendilerin den geldl. Üstündağ İle görüşmemiz 12 mart carşamba gü nü mecliste oldu. Konunun esa sını meclis çalişmaları oluştur d u v Biliyorsunuz mecliste bir tı kontklık meydana gelmişti. Bu arada parlamento gündeminta birinci sırasında bulunan Cum hurbaşkanı seçimi konusunu da, gayet tabil görüştük. Ancak herhangi bir ad üzerinde bir konuşrramız olmadı.» Öte yandan, AP çevrelerinden edinilen bilgilerde, Genel Başkan ve Başbakan Süleyman Demirel'in «Bu girişimin CHP' den gelmesinden memnun olduğu» belirlenmiştir.. Demirel, CHP'den gelen taleple, Cumhurbaşkanı konusunun Genel Sekreterler düzeyinde başlatılan görüşmelerin, seçimin anlayışla yapılacağına ve kolay (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) Gürler'ln Genelkurmay Başkanlığından ayrılmasının Demirel için tek olumlu yanı, yerine Sancar'ın gelecek olmasıydı.» THY ile arasında ücret ve yönetim konularında ilerleme olmadı İstanbul Haber Servfsl Havaİş Sendikası yetkililerl ile Türkiye Taşıt İşverenleri Sendikası (TÜTİS) ve THY jşverenl arasında Ankara'da bir haftadan bu yana süren toplu sözleşme görüşmelerinde henüz bir ilerleme kaydedilememiştir. Alınan bilgiye göre bugüne kadar yapılan çalışmalar, an* laşmazlık konuları olan ücret zamları ve yönetim konuları dışındakl ayrıntılar üzerinde ya pılmış, Işveren yetkilileri, Havaiş'in tüm Israrlarına karşın ücret konusunda yaklaşımımn ne olduğunu açıklamamıştır. Bu hafta Içinde ücret zamları ve Işçinin yönetime katılma ko nuları üzerinde durulacağı, grev ve lokavtın kaderinin ancak bu görüşmelerden sonra or taya çıkacağı açıklanmıştır. Bu arada İşverenin bazı yabancı hava yollarında kullanılan ve Iş değerlendirilmeslne dayanan yeni bir skala sistemini toplu sözleşme masasma geti(Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Hayrettin Erkmen'in bazı dış gezileri geri bırakıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu} Libya Arap Sosyalist Halk Cemahiriyesl Genel Halk Kongresi Genel Sekreteriiği üyesı Abdüsselam Callud, Türk hükümet! tarafından resmî bir zıyaret için Ankara'ya davet ed>Imlştir. Bir süre önce lletilen cağrıda ziyaret tarihi olarak mart ayının öngörüldüğü öğrenilmiştir. Zîyaretin gerçekleşmesinin söz konusu olmakla birlikte, henüz kesinleşmediği bildirilmiştir. Öte yandan, Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, bu ay Içinde Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyetine yapmayı tasarladığı ziyaretleri Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyia ertelemiştir. Demirel hükümetinin kurulmasından sonra bu iki ülkenin daha önce Türk tarafına yapmış olduklan davetleri yineh(Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) oyalama taktiğiyle Gürler'in adaylığını engellemeyi hesaplıyordu Mustafa EKMEKÇİ Oramlral Kemal Kayacan'ın konutunda Demokratik Parti temsilcilerl Komutanlarla görüştüler« Yazısı 5. sayfada . î Yardım için Genelkurmay'dan bir yetkili ABD'ye gitti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye ile ABD arasında parafe edilen Savunma İşbirliği Anlaşması'nın bu ay sonuna kadar imzalanacağı bildirilirken. Genelkurmay Plan ve Pren sipler Dairesi Başkanı Necdet öztorun. bu anlaşma çerçe vesinde ABD'nin yapaoağı askeri yardım konusunda görüşmelerde bulunmak üzere ABD' ye gitmiştir. General öztorun'un geçtiğimiz ocak ayında ABD'ye davet edildiği öğrenilmiştir. Dışişlerine yakın kaynaklar. Savunma İşbirliği Anlaşması'nın imzalanması için General Öztorun'un temaslarını sonuçlandırmasının beklenmeyeaeğini bildirmektedir. SİA'nın, geçioi statünün sona ereceği 31 mart tarihine kadar kesin bir biçim(Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) Adana Sıkıyönetim bölgesi dışına çıkâfılan 217 kişinin 2 9 u polis ADANA, (Cumhuriyet Güney İlleri Bürosu) 6. Kolordu ve Adana. K. Maraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay illeri Srkıyönetim Komutanlığınm son bir ay içerisinde aralarında 29'u po lis. 14'ü öğretmen, 37'si öğrenci ve 2 kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 217 kişiyl yetki ve sorumluluk bölgesi dışına sürgün ettiği açıklanmıştır. Sıkıyönetim Basın ve Halkla llişkiler Şubesinoe dün konuya ilişkln olarak yapılan açıkla mada, 5 ilde 15 şubat 1980 ile 15 mart 1980 tarihleri arasında yasadışı 21 örgüt ortaya çıkarıldığı, bu örgütlerle ilişkileri olan 126 kişinin gözaltına alındığı belirtilmiştir. İdeolojik nedenlerle 5 kişiyi öldürmek, 2 ki şiyi öldürmeye teşebbüs, 10 kl(Arkası Sa. 9. Sü. 6'da) i 1 "'1 Japonya'nm Türkiye'den çok, Tayland ve Pakistan'a yardım etmeyi duşundugu bildirildi BONN Batı ülkelerinin Türkiye'ye yapacakları mali yardımın koordinasyonu ile görevli Federal Almanya Maliye Bakanı Türkiye'ye yapılacak yardımın artırılması amacıyla Japon ya yetkilileri ile yaptığı temasları tamamlayarak Tokyo'dan ayrılmıştır. Mathoefer önceki gün Japonya Maliye Bakanı ve Başbakan Ohiro ile ayrı ayrı görüşerek Japonya'nm Türkiye'ye yaoılacak yardımın katkısmı yüzde 25 oranında artırmasını istemiştir. Çeşitli ajanslar, Joponya hükümet yetkililerinin Mathoe(Arkası Sa. 9. Sü. 6'da) YURTTA DÜN DE 7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ MARDİN'İN DERİK VE AMASYA'NIN TAŞOVA İLÇELERİNDE ÇIKAN OLAYLARDAN SONRA İKİ İLCEDE DE GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KONDU. GÜLŞEHİR'DE CHP. ALAŞEHİR'DE İSE AP İLCE BİNALARI SALDIRIYA UĞRADI. Cumhuriyet Haber Merkezl Urfa'nın Siverek ilçesinde dört ayrı olayda iki kişi öldürülmüş, 4 kişi de yaralanmıştır. İlk olay saat 12 sıralarında meydana gel miş, Yalı Caddesinde yürümekte olan Mehnret Yeşildağ'a klm likleri belirlenemeyen kişilerce ateş açılmıştır. Olayda Mehmet Yeşildağ ölmüş, yoldan geomekte olan Gülizar Bardakçı adındaki kız çocuğu da ağır şe kilde yaralanarak Diyarbakır Tıp Fokültesi Hastanesine gönderilmiştir. Kemaliye Caddesindeki olayda ise Endüstri Meslek Lisesi öğrenoisi Ekrem Bıçak silahlı saldırıya uğrayarak (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) i 'i GÖZLEM UGUR MUMCU Yersiz Konuk: Onuk,.. ÇALIŞAN EVLİ KADINLAR ASGARİ ÜCRETE DAYALI VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANAMIYOR istanbul Haber Servisl Gazeteciler Cerriyeti Yönetim Kurulu, Mecllse sunulan «MaII istikrar Kanunu Tasarısı» üzerindeki calışmalannı bitirmiş ve bu konudaki görüşlerini tes bit etmiştir. Kıdem tazminatına sınır getlrllmesl. asgari ücretin tanım olarak gözönüne alınmaması ve tüm ödemeJerin ücret sayılarak foirlikte vergilendirilmesl sonuc larını doğuracak hükümlerinin bu tasanda yer almasına Cemiyet kesinlikle karşı çıkmıştır.. Cemiyet. ayrıca. flgill madde lerde değişiklik önerilmediği Icln. çalışan eşlerden. kadınların asgari ücret Indirirrinden yararlanamayacağını, bu suretle. esasen varolan adaletsiz liğin artarak süreceğini vurgulamıştır.. Bu arada. telif verglleri konusundakl değişiklik önerileri• • (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) •, VAN CEZAEVİNDEN KAÇIŞTA SAĞ VE SOL İŞBİRLİĞİ YAPTI VAN (Cumhuriyet) Van cezaevinden geçen oumartesi akşamı 33 tutuklu ve hükümlünün kaçması olayıyla ilgili soruşturma sürdürülürken, firar eden lerden Hüseyin Erol'un dün sa» bah ele gecrresiyle yakalananların sqyısı 17'ye yükselmiştlr. .• (Arkası Sa. 9, Sü. 5'cto V MADEN İŞ'İN UYUŞMAZLIKTA BULÜNDUĞU TÜM İŞYERLERİNDE GREVjE GİTMESİ BEKLENİYOR İstanbul Haber Servisi Kademeli olarak greve giden DİSK'e bağlı Madenİş Sendikası'nın yarın ya da perşembe günü grevi uyuşmazlığının söz konusu olduğu bütün işyerlerin de birden yaygınlaştırması bek( lenmektedir. ç v ^ f ^ f r * •' ) Bugün toplanacak Yürötme' Kurulu'nun herhangi bir karar değişikliği almaması halinde ye nl grev uygulamdları ile grevdeki işyeri sayısı.. 10,8'e. Işcl (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) Kapıkule'de satışı yapılabilecek 5 bin araç bekliyor... U I 5 mayıstan itibaren işçiler Kapıkule'den 5 dakikada girecek Selim YALÇINER Kapıkule Gümrük Müdürü Durdu Kastal, girişçıkışlarda yeni başlanan uygulamadaki bazı eksikliklerin de tamamlanmasıyla takıntısı olmayan işçilerin tüm işlemlerini 5 dakika4a gerçekleştlrebileceklerini ve bu düzene 15 mayıs 1980 tarihinden itibaren kesin olarak başlanacağını açıklamıştır. Kastal. giriş çıkışlarda meydana gelen sorunlarra (Arkası Sa. 9, Sü% 3'de) MİLLİ GÜVENLİK KURULU BUGÜN TOPLANIYOR ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Millî Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Fahrl Koru* türk'ün başkanlığında toplanacaktır. Son bir ay Içlndekl Iç ve dış gelişmelerin ele alınacağı Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren. ilgili Bakanlar, Kuvvet'Komutanları ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katılacaklardır. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Atilla Onuk'dan.yenl bir mektup aldım. Mektubu, Türkçe yanlışlıklarını da düzeltmeden aynen yayınlıyorum. Böyleçe, a.a. Genel Müdürü'nün «uslup» ve «kişiliği» hakkında yeterli biigj sahibi olmanız kolaylaşacaktır. Mektup şöyle: «Ha şöyle sayın Mumcu!... Şimdi, sadede geldin işte... Maksadının Atilla Onuk'u yıpratmak olduğu, daha Işin başında belliydi... Ama, hernedense, laf'ı. bir süre döndürüp dolaştırdın... A|anstan çıkartılanların hakları, telsiz frekansının ayarı gibi konufarı vesile ettikten sonra, nihayet hedefe yönelebildin... O'nun içindir kl, sana, «Bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışır haldesin» demiştim... Hele biyol otur karşıma da al. istediğin hesabı... Ve eğer söylediklerimin aksinl ispat edemezsen, müfteri durumuna düşeceğinide asla aklından çıkartma... Müsaade edersen yazdıklarının, serlevhasmdan başlayayım... «Konuk: Onuk..» Demişsln... Benim sana konuk oldu fiumu kim söyledi?.. Oysa ki, kapının önünden geçmeyl bile düşünmüş değilim. Anlaşılan kendi kendine gelin güveyi olmuşsun... Kimlerin misafirperverliğine sığınacağımı iyi bilenler denimdir. Aralarında sen yoksun. Evet: Bay Mumcu.. Sana konuk olmadım. olmamda... Sadece kanunun verdiği cevap hakkını kullandım, hepsf o kadar... Bilahare anlaşılmaz bir heyecana kapılrrış, çala ka lem bazı şeyler karalamışsın.. «Yanıt» ismini takdığın ve her kelimesinde büyük hukukçuluk hevesl. Papinyanus edası sezilen bu satırların hepsi yanlış... (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de .; • 1 * * KAPIKULE GÜMRÜK MÜDÜRÜ. EKSİĞİ OLMAYAN İŞÇİLERİN İŞLEMLERİNİN HEMEN BİTİRİLMESİ İÇİN ÖNLEMLERİ TAMAMLAMAYA ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ,..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog