Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

lts« son sınıtıarflan . 20 Liseyl bitirenlerden 20 Usa son sınıflardan . 20 Liseyl bıtlrenlerden ı 30 Lisey 0 Use son sınıflardan 40 Liseyl bltirenleröen 40 bltirenleröen 40 kısı kl 5 l ki$ı « li klsl ı r u r l m kisll (a »r» ki /0 T U Uis< s Öğrenci Alınacaktır. Al Sınav Içln Daşvurma tarlnı ,14 Mart Cuma gunuae l tln Sınav Tarlhl :15Mart Cumarteol Saat 15 30 da yıldız^dersanesi 60 25 30 61 32 9? 61 ' 6 40 Besıktaj 56. Yıl; Sayı: 19986 Kurucusu: YUNUS NADİ huriy 10 TL. üniversiteli olmanız için DERSflNE BAŞAB, ŞİŞLİ 4724 87 mJ KENT SİNEMASI KARŞISl LISE SON BEKLEMELİ 8 MART 17 MART 17 Mart 1980 Pazartesi \ 33 hükümlü 24 metrelik tünel kazarak Van cezaevinden kaçtı, 16'sı yakalandı VAN (Cumhuriyet) Van Cezaevinde aralarında çoğunlukla sıyasi suçlardan hüküm giyenlerin de bulunduğu 33 hukumlü ve tutuklu 24 metre uzunluğunda bir tünel kozarak kaçmış, ancak bunlardan 16'sı dün akşama kadar oeşıtli yorelerde ele geçirilmiştır. Toplu fırcr olayı. önceki gece saat 21'de gerçekleştiriimiş, iki saat sonra da Van'lı bir tutuklunun çarşıda gezerken polis tarafından tanınması üzerine götürüldüğü karokolda durumun anlaşılması üzerine ortaya çık(Arfcası Sa. 9, Sü. 8'de Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un konutundaki toplantıda Gurler, müstakbel Cumhurbaşkanmda aradıkları nitelikleri anlattı. Kınkoğlu'na göre. komutanlar ad vermemişlerdi ama, sayılan ve aranılan nitelikler düpedüz Gürler'i işaret ediyordu. Ecevit görüşmeden aynı izlenimj almış bile olsa böylesi bir yorum çıkarmaya yanaşmadı. Orgeneral Gürler: Başkanlık seçimi önemli bir aşama, bize yardım edin,, diyordu Genelkurmay Başkanı, söylemek istediklerini özenle seçtiği sözcüklerle dile getirmişti. Dinleyen lerden biri «akıllıca bir konuşma» diye geçirdi içinden, «isabetsiz» sayılabilecek bir şey yoktu konuş mada.. Söyledikleri, oradakilerin tümünün de benimseyebilece ği türden şeylerdi... Yazısı 5. sayfada TAR9US, (Cumhuriyet) CHP Genel Başkanı Bülent Ece vlt, dün Tarsus'la partisinin duzenlediği açık hava toplontısında konuşurken. mıtıng alanına gelen «Dev Yol» grubuna mensup gençlerın süreklı slogan atarak toplantıyı engellerrek istemelerı üzerine çatışma çıkmıştır. Çatışma sırasında olanda bulunan topluluk ile Dev • Yol'cu gencler birbirlerine tahta sopalar atmışlardır. Catışmada CHP Genel Yönetim Kurulu üyesi İstanbul milletvekili ilhan (Arkası Sa. 9. Sü. 6'da) Karşılıklı suçlamalarını sürdürdüler n: Cumhurbaşkanı seçıminm tartışılması zamansızdır ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirei, dün duzenledığı basın toplantısında, gazetecılenn ceşıtli sorularını yanıtlarken, «Cumhurbaşkanı secimının tartışılrrası zamanı gelmemıştır» demıştır. Demirel'ın gazetecilerın sorularına verdiği yanıtlar. şöyledir: SORU Basın toplantısı düzenlediğiniz şu anda Sayın Ecevit de Tarsus'ta konuşuyor. O da size bir takım sorular yöneltiyor. Sizce Ecevit(Arkası Sa 9. Sü. 4'de) CHP lideri konuşurken DevYol'cular kavga çıkardı Demirei; «CHP partizandır» dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirei. 1977 yılı sonunda Türkiye'nin herşeyi bulunduğunu, 1979 yılında ise, «Yoklar ülkesı» haline geldiğinl bir da ha yineleyerek «Halk Partisi Genel Başkanı, milletln huzurundo yüzlerce suale cevap vermek zorunluluğu ile karşı karşıyadır» demiştir.. Ecevit'ln TV'dekl basın toplantısmdakl (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Ecevit, Demirel'i kışkırtıcılıkla suçladı TARSUS, (Füsun ÖZBİLGEN Bildlrlyor) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit. dün partisinin Tarsus'ta duzenlediği açık hava toplantısında yaptığı konuşmada. Başbakan Süleyman Demirel'in orduyu kışkırtmayar başladığını söylemlştlr. Ecevit. cVur kaç turünden eylemlerin sona erdirılmesinl başta ordunun göreviymiş gibi göstermek, silahlı kuvvetlerimızi bu alanda, gerçek işlevınin ötesinde bir (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de ABD'nin, Basra Körfezine müdahale için Türkiye üzerinde hava koridoru istediği one suruldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ABD'nin Basra Körfezı'nde girişebileceği askeri mudahaleler için Türkiye üzerinde ozel hava koridoru ıstedığı öne surülmektedir. Batı istihbarat kaynaklarına dayanılarak verilen bir habere göre, ABD, Portekız, İspanya. Yunanistan ve Türk hükümetlerinin dıkkatini çekerek, eğer Basra Korfezi'ne ve Hint Okyanusu'na askeri müdahale gerekii hale gelırse, birlikleri ve savaş malzemelerınin transit nakliyesi için kolaylığa ihtiyacı oiabileceğini bildirmiştir. Ankara'da yayımlanan haftalık YANKI dergisi. Ingilız istihbarat servislerinin de katkısıy Id hazırlanan bu konudakl bir raporun bazı bölümlerini yayın lamıştır Aynı haberde ABD'nin hava koridoru istemı konusundakı gorüşlerıni açıklayan bir Turk askeri yetkılısı de «Bızim ne düşunduğumüzü anlamak istiyorlar. havamızı yokluyorlar» demiştir. Hükümet içinden bir kaynak ise «Başbakan defalar ca bu konuyu açıkladı Türkiye'nın NATO dışı amaçlar için Turkıye'deki, üs ve tesislerin kullanılmasma izin vermesi mümkün değıl» şeklinde konuşmuştur. Batılı istihbarat kaynaklarınca hazırlandığı belirtilen rapor da şöyle denilmektedır: «Ön uyarılar, dıplomatık kanallar vasıtasıyla geçen ay verildil Bu dort hukumetten anın da cevap vermelerı beklenmı(Arkası Sa. 9, Sü. 7de Baştürk: İktidar daha büyük katliamlar peşinde GÖZLEM UGUR MUMCU J Başkası Yok mu?.. İSTANBUL, (ANKA) DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk bugün ışbaşındaki iktıdarın emekçi halka karşı yoğun bir saldırı içinde alduğunu soy lemiş ve «emekçi halkımız artan saldırılar karşısında susmamada kararlıdır» demiştir. 1 Mayıs 1977'de gerçekleştlrilen katliamı açığa çıkartmayanların demokrasl havarısı olarak ortada dolaşamayacağını belirten Baştürk, İstanbul Üniversitesindeki bombalı katliamın 2. yıldönümü nedeniyle yap tığı açıklamada, «faşist katillerden hesap sormayan iktidar öte yandan tutuklanan gözoltına alınan faşist canileri hapishanelerden kaçırmaya devam etmek tedir» demiştir. Sağa da sola da karşıyız mantığının faşızmin ekmeğıne surdüğünü, bu mantığı savunanların Kahramanmaraş faşist katliamını önleyemediklerinf ifade eden DİSK Genel Baş kanı, emekçi halkın saldırılar karşısında susmamakta kararlı olduğunu belirtmiş ve daha sonra şöyle devam etmiştir: Giderek kinlenen, patlamaya hazır kitlelere vergi masalları eşelmobil hikâyeleri anlatılmaktg, kitleler tarafsız olması gereken TRT'den aktarılan yalanlarla avutulma istenmektedir. İçinde bulunduğumuz bugün ku koşullar, faşistlerle Işbirüği içındeki iktidarın işbaşında bu» lunması, faşizme karşı olan tüm güçlere daha da önemli görevler yüklemektedir. önümüzde zor ve çetin gün ler var. Bugünlere hazırlıklı olmalıyız. Onlar 16 mart katliamını aşan olayları tezgahlamak peşındedirler. Bu nedenle bizim de gündemimizde 20 martı aşan eylemler vardır. ÖKÇÜN: «HÜKÜMETİN DIŞ POLİTİKASI KOMŞU ÜLKELERE TERS DÜŞÜYOR» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dışişlerl eski Bakanı Eskişehır CHP Milletvekili Prof. Gündüz Ökçün, Demirei azınlık hükümetinin yüz günlük dış politikasını, «Tek boyutlu dış politika» olarak nitelendirmıştlr. Ökçün. «Hükümetın dış politikadaki en büyük yanlışı, Batı'dan gerekii mali desteği sağlamak için Batı'ya hoş görünme gerektiği inancına kapılmasıdır» demiştirProf. Ökçün, haftalik «Yankı» dergısinin sorularını yanıtlandırırken, Batı ile ilişkılere «aş:rı» önem verildiğini kaydetmış, «Buna karşın Türkiye'nin komşularıyla, İslâm ülkelerıyle Balkan ülkelerıyle Sovyetler Bırliğı ve Doğu Avrupa ülkeleri ile ve genel olarak gelışme sürecındeki ülkelerle olan ilışkılerinin geliştirilmesıne gereken özen gösterlrmemiş, bu ilişkiler fhmal edılmiştır» şeklinde konuşmuştur. m* ugün Milll Eğitım Bakanlığındakl bir dosyanın kaI I pağını aralayacağız. Dosya, Millı Eğitim Bakanlı! • ğınca yayına hazırlanan «Türk Ansiklopedısı» ile ilgılidir. Kültür Bakanlığınca yayın hakkı Milll Eğitim Bakanlığına devredılen Ansıklopedi'nin cıkarılması, bir Bilimsel Kurula değil, doğrudan doğruya, AP eskl milletvekıllerınden Yılmaz Öztuna'ya bırakılmıştır. Bizım biıd'ğımiz, böylesine ansiklopediler, öğretim üyelerınden ve uzman tarıhcılerden oluşan bir kurulca hazırlanır AP ıktidarı, hem bir eski milletvekilinin cebini doldurmak. hem de Ansiklopediye AP kökenli bir ideolojik damga vurmak ıçin bu yolo başvurmuştur. «Nedir bu AP'nin ideolojik damgası» derseniz, onu da aynı Yılmaz Öztuna'nın Imzasını taşıyan lise tarih kıtabından alıntılar aktararak sunalım: Öztuna'ya göre, «Saltanatın düşmesi ile Türkiye tarihinın ıkinci devresı kapanır ve içinde bulunduğumuz üçüncü devre. Cumhuriyet devri başlar» ...Oysa, Cumhuriyet devri, Cumhuriyet'in kuruluş tarihi olan 29 Ekim 1923'de başlar. Yazar, Osrranlı ve Selçuklu İmparatorluklan için (Arkası Sa. 9, Su. 7de KORUTÜRK, BUGÜN ÇACLAYANGİL VE KARAKAS'A VEDA ZİYARETİNDE BULUNUYOR ANKARA. (a.a.) Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk. görev süresinin 6 nisan'da sona er mesi dolayısıyle, bugünden Itibaren veda ziyaretlerinde bu lunacaktır. Cumhurbaşkanı Korutürk, bugün saat 10.30'da Cumhu riyet Senatosu Başkanı İhsan Sabrl Cağlayangil'i, 11.30'da da Millet Meclisl Başkanı Ca (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) ANKARA, DİYARBAKIR VE NİĞDE'DE 3 KİŞt ÖLDÜRÜLDÜ Cumhuriyet Haber Merkezl Nevşehir'in Avanos ilçeslnde çıkan olaylarda bir kişl ölmüş. bıri polis ikj ftişi de ağır bıçlmde yaralanrrıştır. Saat 01 sıralarında 12 Mart Muhtırasının yıldönümü nedeniyle protesto gösterilerı yapmak isteyen bir gruba güvenlik kuvvetleri müdahale etmişlerdir. Ancak güvenlik kuvvetlerirıe ateş açılması üzerine çatışma çıkmış, bu sırada olay yerinden geçmekte olan Süleyman Sevmç ölmüş, polis memuru Yaşar Toprakçı ile göstericılerden İbrahim Seymen ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Gergin hava üzerine ilçede sokağa çıkma yasağı konmuş, 42 kişi gözaltma alınmış, 8 ki(Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Kıbrıs'ta Waldheim'.n yeni girişimleri başlıyor LEFKOŞE, (Cumhuriyet Bürosu) BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'ın, toplumlararası görüşmelerin başlatılması konusunda, Kıbns özel temsilcisi Reinaldo Galindo Pohl aracılığıyla. Türk ve Rum toplumlarma bulunacağını bildirdiğj yeni girişimlere. bu hafta içinde başlayacağı öğrenilmiş tir. Konuyla ilgili tamamlayıcı bilgide. BM Genel Sekreteri Siyasal Işler Yardımcısı ve eski Kıbrıs Özel Temsilcisi Perez de Cuellar. yann Lefko$e'ya gelecektir. BM Genel Kurulunun son karan. «Waldheim'm göruşmeleri başlatmada başartsızlığa uğraması durumunda, (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog