Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Mustafa EKMEKÇİ'nin Bilinmeyen Olayfarı Anlatan Yazı Dizisi Komutanların eğilimini Ecevit Kırıkoğlu nasıl farklı yorumladılSrŞ^ Komutanlar Demirel ile görüsmek içîn nasıl Ecevit'in aracılığını istediler? Faruk Gürler'in Cumhurbaşkanlığı için kimler kulis yaptı? V Pazartesi Cumhuriyet'te) Demirel, Sancar ile gorüştüğünü niçin inkâretti? O.S.S. «12 Fuıklridcn »tu»»n f • Bmltrcc m ı «• «ozt«m4 T M > bw bey .1? F a M M Mpfct « M k I I M T U V n OGRETMEN 3DI3N313A İSTEME AOMSİOĞMTMV İSTAN8M. 56. Yıl; Sayı: 19983 umhuriy Kurucusu: YUNÜS NADİ 10 TL. üniversiteli olmanız için LISE SON BEKLEMELİ 8 MART 17 MART DERSfiNE 14 Mart 1980 Cuma ŞJŞÜ' 4724 87 KENT SINEMASI KAftŞlSI Cumhuriyet altını dün sabah 8400 liraya düştü, akşam 9500 lira oldu Istonbul Haber Sarvlsl Dunyada gözlenen altından kaçış olayı önceki gün !stanbui plyasasına da sıçramış. özeliKle Cumhuriyet altını anormal şekılde duşmuştür Ancak dün sabah 8.400 lira dolaylarında işlem görüp, okşam üstu tekrar 9 3009.500 lıraya çıkmıştır. Altın fıyatlarmdaki bu anor mol inişçıkışlar, dünya altm plyasasımn ve Tiinklye'nin ekonomik durumunun isükrarsızlığına bağlanmaktadır. İlgililere göre dolarm dunya çapında değer kazanması altm fıyatlorını oşağı Itorken, ülkemizdekı enflasyonist boskılar fîyatları yukarı doğru zorlamaktadır. Fiyat düşüşlerlnde Ise para darlığının yoğunlaşması, küoük tasarruf sahiplerınin ellerindekl altını satmaya yönelmeleri etkill olmoktadır. Öte yandan Türk Nümismatik Derneği Genel Başkanı Cüneyt ölçen dünya piyasalarında altının değer kaybının kısa süre içinde duracağını sandığını ve son olarak İran Devlet Başkanı Beni Sadr'ın, Amerikalı rehineleri ellerlnde bulunduran îranlı öğrencilerin komünist etklsınde olduğunu bildirmesinin de altın fiyatlarının yükselmesinde önemIj etken olacağını savunmuştur. Türklş f în Başbakanlığa sunduğu raporda en az geçim Indiriminin asgari ücrete dayandırılarak asgari ücretten vergi alınmaması istendi. Kıdem tazminatlan vergiden muaf olmalı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk İş). laşbakan Süleyman Demirel'e hükümetçe hazırlanan «Mali İstikrar Kanun tasarısı» hakkında bir özet rapor sunmuştur Türk İş Icra Kurulunun raporunda konu ile ilgili olarak, «Türk İş Yönetim Kurulunun olağanüstü toplantısmda alınan karar uyannca teşekküJ ettirilmiş bu lunan teknik komisyon cahş malarııu sürdürmektedir Bu itibarla, konu ile ilgili geniş açıklama ve önerileri miz komisyon çalışmalannır tamamlanmasmı müteakip rapor halinde ayrıca sunulacak» denilmiştir. Türk îş'in «Mali îstikrar Kanun tasansı» hakkında Başbakan Süleyman Demirel'e gönderdiği öneriler o zetle şöyledir: «1 Kıdem ve ihbar tazminatlarının vergilendırilmesi: Tasannın 2'ind maddesinin 3 numaralı bendinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25'inci maddesinin 7 numaralı bendinin değiştirildigi ve madde sonuna 10 numaralı bent olarak odenen kıdem tazminatlan (hizmet süresi 30 yıl olup, birinci derecenin son kademesinden emekli olan bir memurun 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre ala(Arkası Sa. 9. Sü. 5'de 500 milyon dolar olduğu bildirilen köprü kredi, ,nin altın rehini yoluyla gerçekleştiği one s ANKARA, (ANKA) Başbakonlık Müsteşarı ve DPT Müsteşar Vekill Turgut Özal'ın. Londra'da, onümüzdekl hafta nakit olarak Türklye'ye geleceğini acıkladığı 500 milyon dolarlık «köprö kredısi»nin «altın rehint» yoluyla gerçekleştirildiği Iddiaları ortaya atılmıştır Kısa adı BIS olan Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan sağlandığı bıldırilen tköprü kredısısnin, OECD ülkelerinin 1980 yılında Türkiye'y© yapacakları yardımı belırleyeceklerl Parıs (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) KTFD, görüşmelere başlamak için Waldheim*in önerilerinde değişiklik istiyor (Cumhurfyet Haber Merkezl) Lefkoşe'deki güvenilir dıplomatik kaynaklar. BM Genel Sekre teri Kurt VValdheim'in toplumlararası görüşmelerl başlatmak amacıyla Ikl toplumun lıderle rlne sunduğu son önerilerin 23 ağustostaki önenlerinden gerl düşen nıtelikte olduğunu bildırmektedırler. Edinilen bilgilere göre. Wald helm'ln bir söre önce taraftarlara ılettığı önerı taslaklan üze rinde KTFD bazı değışıkHkler ıstemekte ve «anlamlı» görüşmeleri başlatabılecek bir ortak zemınin oluşturulması gereğl üzerınde durmaktadır KTFD hükümet yetkılılerıne göre «Söz konusu ortak zemın oluşturulmadan başlatılacak görüş meler herhangı bir sonuç getirmeyecektır Eğer goruşmelere başlanacaksa, oncelikle bu gö rüşmelerin sağlıklı gecmesıni sağlayacak bir ortak zemin gereklıdır Sadece masaya oturmuş olmak lcin görüşmelere (Arkası Sa. 9 Sü. 1'de) Tarsus'ta bir polis, Istanbul ve Samsun'da UŞAK'TAKI ŞOYGUNDA BİR İŞYERİ SAHİBİ ÖLDÜRULDÜ, KARDEŞI YARALANDI. BAFRA'DA SOYULAN KUYUMCUDAN 5 MİLYON LİRALIK ALTIN İLE 200 BİN LİRA ALINDI. YURDUN CEŞİTLİ YERLERİNDE 12 MARTI PROTESTO EYLEMLERİYLE İLGİLİ 220 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI, 2 ÖĞRENCİ TUTUKLANDI. 120 Mensucat Santral işçisi gözaltmda MENSUCAT SANTRAL'IN BOŞALTILMASINI PROTESTO EDEN ÇEVRE FABRİKALAR ÜRETİMÎ DURDURDU, ARA SOKAKLARDA GÖSTERİLEK YAPILDI. İstanbul Haber Servlsl Mensucat Santral Fabrıkasında ışten çıkartılan arkadaşlarının ışe alınmasını sağlamak amacıyla 40 gundur dırenış yapan ışçıler, dun polıs ve Sıkıyonetım gorevlılerınce fabrikadan çıkartılmışlardır. Sabah erken saatlerde fabrıkanın sarılıp, once kadın, sonra da erkek işçılerın dışarı çıkartılmasından sonra, bunlardan 120 kışı gözaltına alınmışlardır. İşçılerın üyesi oldukları Turkİş'e bağlı Teksif Sendikası yönetıcıleri olayın kendilerıyle ilgili bir sorun olmadığını söylemışlerdir. (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) ıkı ışçı olduruldu •% • • • Erbakan: "Kısa yoldan kurtuluş yeni hükümeti bizim kurmamızdır,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MSP Genel Başkanı Necmettln Erbakan, Demirel hukümetinin Işbaşından uzaklaştırılmasının zamanının belirlenmesını önemlı bir konu olarak nıtelemiş. «Kısa yofdan süratle kurtuluşa ulaşmak mecburıyetindeyız» demıştir Erbakan dun düzenlediğl basın toplantısında Demirel hükümetınin halkı «Oyalanma tüneli icine soktuğunui belirtmış, cDört aylık AP azınltk hükümeti Türkıye'yı meselelere sahıpsız devrlne sokmuştur. Ecevit hükumetinı her şeyı pahalılaştırmakla suclayan Demirel, anarşide nasıl bir dunya (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) GÖZLEM UCUR MUMCU Geçmiş Olsun ... Haberleri 5. sayfada Tekstil grevindeki işyeri sayısı 29'a, işçi sayısı 13.500'e yükseldi ^ DİSK GENEL SEKRETERİ FEHMİ IŞIKLAR, SIKIYÖNETİMIN GREV UYGULAMALA RINA GETİRDİĞI SINIRLAMALARI ELEŞTIREREK ANAYASA İLE CELİŞTİĞİNİ SÖYLEDİ. Edirne Cevaevindekî direniş bastırıldı, 1 hükümlü öldü EDİRNE, (Selim YALÇINER Bildiriyor) Edirne Kapalı Cezaevının 5. kısmında bulunan 298 tutuklu ve hükümlünün 2 gardıyan, kadın ve erkek 10 ziyaretcıyi dört gündür (Arkası Sa 9. Sü. 1'de) Gazioğlu yenîden gözaitma alındı ANKARA. (Cumhuriyei Bürosu) TÖB DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu .dün sabah Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca yenıden gözaltıno alınmıştır Gazıoğlu'nun gözal tına alınmasına gerekce olarak, 24 aralık 1979 günü Kahraman(Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) Cumhuriyet Bajçsavcılığmın Sosyolist Enternasyonal'a katılan CHP ıçın herhangı bir yasal ışleme gerek gormemış olması son derece sevındırıcidır Cünkü eğer, CHP hakkında böyle bir soruşturma yürümüş olsa, yarın. öbürgün. bir Cumhuriyet Savcısı da Sosyalıst Enternasyonal'a üye bir kısım üikeierin içinde bulunduğu NATO ve Ortak Pazar gibi tEnternasyonalı nıtelikli kuruluşlar hakkında da davalar acabilırdi. Belkl, bundan sonra bir başka Savcı da Ceza Yasasının 125'nd maddesıne dayanarak, tdevlet topraklannın tamammı veyo bir kısmını yabancı bir devietin hakimiyeti altına koyan» ikili anlaşmaları imzalayan devlet büyüklerı hakkında yasal Işlemieri başlatacaktı... Neyse kl bu tehlıkell gidiş önlenmiş bulunuyor... Bu tehlikeli gidış önlendiğı gıbl. İMF> gıbl tEnternasyonal» nitelıkli bir kuruluşun önünde avucumuz acık kredl beklerken bir başka Enternasyonal kuruluşa üye olmay» suç saymak gibi bir gülünçlükten de kurtulmuş bu lunuyoruz. Ya Sayın Başsavcı, Sosyallst Enternasyonal'a glrdl dl ye CHP hakkında dava acmış olsaydı, bir Cumhuriyet Savcısı da çıkıp, Sosyalıst Enternasyonal üyesi bir partl nın üerl gelenlerinden Federal Almanya Malıye Bakanı Matthöfer hakkında Alman casusudur diye «gıyabl tutuklarra» kararı çıkarsa ne olacaktı? Bütün bunları düşundükçe. Sosyalist Enternasyonal (Arkası Sa. 9. Sü. 7'de) REKABET HAKKI (Haberi 5. sayfada) MADEN JŞ, MESS'E BAĞLI 12 İŞYERİNDE OREVE BAŞLADI r DİSK'E BAĞLI MADENIŞ'İK GREV UYGULAMASINA GECTİĞİ İŞYERLERİ 5 KEI^ TE YAYILDI VE 4000 İŞÇİYl KAPSIYOR. Banka Kapılarındaki Mehmetçikler AC tanesl öldö ve Kanlar lcînde yuvarlandı banka kapılarının önüne. Bın de bir vatandaşı vurdu öldürdü ve katıl olunca şaşırıp kaldı bankanın kapısında. HEPSİ de Mehmetcik bunların. HEPSİ de vatan evladı. HEPSİNİN de asıl görevlerl yurdu savunmaî? bt vatanı duşmana karşı korumak. Vatan saldırıya uğrayınca saldırganı boğmak Için seve seve kanını akıtır Mehmetcik. Dağda, kırda, bayırda Işverenin ücretlere ilişkin önerisini HAKSIZ REKABET saptaması halinde THY anlaşmazlığının bir haftada sonuçlanması Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU bekleniyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Havalş Sendikası Genel Baş kanı Ibrahım Öztürk, THY ışverenı ile yapılan goruşmeler sonucunda toplu sözleşmede yer alan 82 nnndeden 27 28'ınde anlaşma bagiandığını acıklamıştır. Öztürk, Cumhuriyet'e yaptığı acıklamada, işveren ile anlaşılamayan toplu sözieşme maddelerınm nrasındo /önetıme ka(Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) K ve de smırlarımızda gece ve gündüz nöbet tutar Mehmetcik. Bu işı yaparken, okumuşu da okumamışı da görevinin tam bilincındedir. Bağımsızlık Savaşında bu ülke onun DU bılınci sayesinde kurtuldu, bu bilincı sayesinde ayakto ı duruyor. BANKALARIN kapısına nöbetçi olarak Mehmetciklerin verleştirılmesi, bu uygulamanın başından berı benirn görüşüme, benım ruhuma ters (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) (Haberi 5. sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog