Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

( J M ton «mfiardan ı 20 kist M. • • J • • • U t t ton jınıflardan , 20 kl$l Llsayl bitlrenlerden ı 30 kl*ı LİM son sınıflardan ! 40 kljı Useyl bltlrenlerden . 40 klji Llsayl bltlrenlerdan • 20 kljl Ozel İndinmll m /0 .u l n öğrenci Aünacaktır. Sınav lcln bajvurma Urihl ıKMart Ctımı gonon* Sınav Tarlhl :15Mart Cumartesl Saat : 1 5 30 d» yıldız^dersanesi 60 25 30 61 32 9 ; 61 76 40 Besıktai 56. Yıl; Sayı: 19981 urıy Kurucusu: YUNUS NADİ 10 TL. 12 Mart 1980 Çarşamba DERSANESl YuTNIARI MODERN MATEMATİK ZİHİNDENCOZOM 1001GENELYETENEK MODERN FİZİK KX)TL Mef Dersanesl, Beşiktas Tel: 61 53 69 ABD ile savunmaişbirliği anlaşmasının imzalanması Genelkurmayın bazı itirazları nedeniyle gecikiyor Genelkurmay Başkanlığının" uygulama anîaşmalarma ilişkin itirazları arasında İncirlik üssünün kullanılmasma ilişkin bazı konularm yer aldığı bildiriliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye ile ABD arasında parafe edilen yeni «Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması»nın hükümetler düzeyinde îmzasınm uzamasına Genel Genelkurmay Başkanlığmın uygulama anlaşmalan ile ilgili bazı itirazlannm neden olduğu öğrenilmiştir. Ocak ayı başmda Ankara'da*parafe edilen yeni Savunma İşbirliği Anlaşması ile buna ek üç ayn tamamlayıcı anlaşmanın parafe edilmesinden sonra bunlarm uygulamalannı düzenleyecek uygulama anlaşmalan üzerindeki görüşmeler başlatılmıştır. Parafe işlemi sırasında geçici statünün sona erdiği 21 şubat tarihine kadar anlaşmanın hükümetler düzeyinde imzalanacağı da açıklanmıştır. Buna karşılık, 21 şubat tarihine gelindiğinde anlaşma (Arkası Sa. 9. Su. 4'de) Tarafsız davranmasmın hoş karşılanmadığmı belirten Ordu Valisi Merkeze alınmasını istedi • Vali Gülsen, İçişleri Bakanlığına gönderdiği yazıda, politikanın Ordu halkmm ruhuna işlediğinden yakınarak, «Yasaların verdiği yetkiyi tarafsız kullandığım için, AP hükümetinin valisi CHP'li çıktı dediler» diyor. DEVALÜASYON KARARI ONAYLANDI. ANCAK PETROL ZAMMI KABUL EDİLMEDİ. ENERJİ VE TABİI KAYNAKLAR BAKANI DENİZ BAYKAL, KENDİSİNDEN HABERSİZ HAZIRLANAN ZAM SEÇENEKLERİNE KARŞI ÇIKTI. PETROL ZAMMININ YAPILMAYIŞI, BİRKAÇ AY SONRA ECEVİT HÜKÜMETİNİN BAŞINA BÜYÜK İŞLER AÇACAKTI. Denlz Baykal, kendisine haber verilmeksizln Hikmet Çetin ve uzmanlarınca hazırlanan petrol zammı önerisıne karşı çıktı. KISK£QNDA TÜRKİYE Yalçın DOĞAN ORDU (Cumhuriyet) Vall Hikmet Gülsen, içişleri Bakanlığına gönderdiğl bir yazıyla merkeze alınmasını istemistir. Valı Gülsen yazısında, politika yapmanın Ordu halkının ruhuna ışlediğinl bildirmiş, cYasaların bana verdiği yetkiyi tarafsız kullandığım için AP Hükümetinin Valisi CHP'li çıktı dediler» demiştir. Ordu'da emniyetin yaptığı operasyonlarda Istenilen sonuoa ulaşılamamasına karşın, sanki başarılı olmuş(Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) 28 ŞUBAT I978'DE KABİNE DEVALÜASYON KARARI ALIRKEN ECEVİT HÜKÜMETİNDE DE İLK ÇATLAK MEYDANA GELİYORDU BUGÜN 10. SAYFADA Pasaj baskımnda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi ADAPAZARI (Cumhuriyet) İstanbul Meroan'da bir bankanın soyulması sırasın da Iki erin şehit edilmeslyle ilgili olarak Adapazan'nda üsteğmen üniformasıyla ya kalandığı bildirilen şahsın, asker kaçağı olduğu ve aklı dengesinm yerinde bulunmadığı belirtilmiştir. Sağ basın tarafından dün «2 erin katili subay elbisesiyle yakalandı» başlığıyla büyük puntolarla yayınlanan haberin abartma oldu ğu ortaya çıkmış, bu arada Sakarya Valisi de olayı doğrular nitelikte bir açık lama yapmadığını söylemiş (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Matthoefer Batılı ülkelere; " Ekonomik çöküntü içindeki Türkiye'yi kurtarmamız şarttır,, dedi BONN Federa: Almanya Maliye Bakanı Hans Matthoefer bazı batılı ülkelerin Maliye Bakanlarına gönderdiğı mektupta Türkiye'nin yalnız kendisi açısından değil, müttefikleri Içinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir ekonomik çöküntü için de bulunduğunu belirtmış, «Müt tefikimiz Türkiye'yi içinde bulun duğu bu durumdan kurtarmamız şarttır» demiştir. Matthoefer söz konusu mektubunda Türkiye'ye bu nedenle en kısa sürede ve yeterli düzeyde ekonomik yardım yapılması Için çağrıda bulunmuş, böylece Türkiye'nin üretim kapasitesini artırarak ekonomik sorunlardan kurtulabıleceğini belirtmiştir. îki erin katili diye yakalanan kişinin asker kaçağı olduğu anlaşıldı • ÖLDÜRÜLEN GENCİN YANINDA cYOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR» YAZILI BİR BİLDİRİ BULUNDU... • TÖB . DER ÜYESİ 4 ÖĞRETMEN K. MARAŞ OLAYLARINI PROTESTO ETTİKLERİ İÇİN 6'ŞAR AY HAPSE MAHKUM OLDU. » 12 MARTIN 9'UNÇU YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YERLERE BOMBALI PANKARTLAR ASILDI, KORSAN GÖSTERİLER YAPILDI... (Haberi 5. Sayfada) istanbul'da bir genç mezarlıkta öldürüldü, Bursa'da Tekel soyuldu GAZETELERE TELEFON EDEN BÎR KÎŞİ, «BU EYLEMI 12 MART'I PROTESTO İÇİN THKPC OLARAK DÜZENLEDTK» DEDİ. OLAYLA İLGİLİ 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI... İstanbul Haber Servisi Mecidiyekoy'de önceki akşam Yeniçarşı pasajında yapılan kan lı baskında ağır yaralanan Hikmet İşnaz'ın da dün gece ölmesıyle, olayda ölenlerin sayısı 6'ya yükselmiştir. öte yandan saldırı ile ilgili so ruşturma ise polis, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ve Sıkıyönetim Askeri Savcılığı'nca sürdürülmektedir. Olayın önoekl gün öğle uzerl Şlşll MHP İlçe Merkezi önünde kl. çatışmadan kaynaklandığı vo bir misilleme olabileceği savı üzerinde duran polis. olaydan sonra yaptıkları operasyonlar sonucu 15 kişinin gözaltına alın dığını bildirmiştir. Gözaltına alınanlardan 5 kişinin Mecıdiyeköy çevresinde yakalandığı, diğer 10 kişinin ıse şehrın çeşitli bölgelerindeki operasyonlar sonucu gözaltına alındığı kaydedil miştir. Bu arada dün sabah Be şiktaş Ihlamur da bir polis ekibi dört kişinin önünü çevirmek istemiştir. a.a'ya göre yetkıliler (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) 12 Mart'ın yıldönümünde TİP ve TSİP "birlik çağrısı,, yaptı (İstanbul Haber Servisi) Türkiye Işçi Partısı, 12 Mart'ın 9. yıldönümünde demokrasi güç lerinın birleşmelerıni isteyerek, birlik çağrısında bulunmuştur. TİP Basın Sekreteri Gündüz Mutluay, yeni bir 12 Mart'ın oluşmaması için demokratik hak ve özgürlüklerin korunmasını is temiş, emperyalizmin ve tekellerin karşısına bir cephe biçiminde çıkılması gerektiğini bildırmıştır. Türkiye Sosyalist İşçi Partisl Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz. ülkenin içinde bulunduğu güç . (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) KOÇ: "DEMOKRATIK REJIMLE IDARE EDİLECEKSEK ÇEKİŞMELERİ BIRAKALIM 9f İstanbul Haber Servisi Koç Holding'in düzenlediği tEnerji Tasarrufu Semineri»nde konuşan ünlü iş adamı Vehbi Koç petrol konusunun önemine değınerek «birbirimizle çekışmeyl bırakalım bu gibl meselelerle meşgul olalım» demiştir. Holdinge bağlı kuruluşların üst düzeydeki yöneticileriyle yerll ve yabancı bilim adamları ve uzmanların katıldığı seminer çalışmalarına dün Tofaş Han'da başlanmıştır. Seminerl bir konuşmayla açan Vehbi Koç, petrolün dünyada bir numaralı sorun haline geldiğlni belirterek, ülkemizin 1980'de 3 milyar dolar, 1985'te ise 5,5 milyar dolarlık petrol ödemesi yapacağını söylemiştir. Vehbi Koç «zorunlu» diye tanımladığı bu ödemeye gerekll kaynağın nereden sağlanacağını. sanayl hammaddelerl İçin ötekl döviz gellrlerlnin nasıl bulunacağını sormuş, özetie şunları söylemiştir: t, Bugün para bulmak İçin her türlü Imkan zorlanmaktadır. Taşma su ile değirmen dön mez. Bize kendimizden başka kimseden hayır gelmez. Memleketimiz hür demokratik parlamenter sistemle idare edilecekse, birbirimizle çekişmeyi bırakıp bu gibi mühim meselelerle meşgul olmamız lazımdır.» ŞEKER AÇIĞI Petrolün sanayide, ulaşımda, ısıtma ve aydınlatmadaki öneminin giderek arttığını vurgulayan Vehbi Koç. «Geçen yıl mazot bulunmadığı İoin, köylüye (Arkası Sa. 9. Sü. 1'de) Katil sanığı dışçinin avukatı polisi suçladı (İstanbul Haber Servisi) öğretmen Muazzez Paçaoı'nm kaybolması ve diş heklmi Füreyd Dosdoğru'nun Paçaoı'yı öldürmekten sanık olarak tutuklanması ile başIayan «Sosyete Dışçisi» olayı. polisın çeşitli açıklamaları ve Dosdoğru'nun avukatı Yıldırımakın'ın iddiaları ile değişik boyutlara ulaşmıştır. Dosdoğru'nun Vaniköy'deki evlnde yapılan tatbikatı yürüten Cinayet Masası Komiserlerinden Metln Ömeroğ(Arkası Sa 9, Sü. 7'de) SIKIYÖMETİM KOMUTANLIĞI, YAŞAR DEĞERLİ'NİN ORDU'YA GÖREVLİ OLARAK GİTMEDİĞİNİ AÇIKLADl istanbul Haber Servisi 12 Mart donemınde lstanbui Sıkıyönetim Komutaniığı'rida askeri savcı olarak çörev yapan Yargıç Binbaşı Yaşar Değerli'nın oenazesi dün törenle toprağa verilmiştir. Bu arada Sıkıyönetim Komutanlığı bir açıklama yaparak, (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) ÖZAL, EXİM BANK'TAN DA 100 MİLYON DOLARLIK BİR KREDİ OLANAĞI DOĞDUĞUNU SÖYLEDİ LONDRA Federal Almanya'dakl görüşmelerini tamamlayıp dün Londra'ya gelen Başbakanlık Müsteşarı Turgut özal Türkiye'nin ekonomik bakımdan içinde bulunduğu zorlukların çözülüp çözülemeyeceğl ve bu konudaki herşey, (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) Sağlık Bakanı, "Tam gün yasası,,m hazırlayan Tonguç Görker'i Londra'dan Bitlis'e tayin etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Münif islamoğlu, Tam günün mimarı, eskl müsteşar Ton guç Görker'i Londra'dan alıp memleketi tanıması İçin mahrumiyet bölgesine gönderdlmt demiştir. Cumhuriyet Senatosunda dün gündem dışı bir konuşma üzerine söz alan Sağlık Bakanı İslamoğlu, tam gün yasasının sağlık kurumlarını hançerlediği görüşünü yınelemiş, özetie şöy le demiştir: cYasanın çıkmasından sonra 57 llde sağlık kurulu oluşturula mıyordu. Adeta hasta turizml doğmuştu. Bız bu yasayı duzetmek için bir tasarıyı parlarnentoya sunmuş bulunuyoruz. Hem tam gün yasası kabul edip, hem de, muayenehanelerde çalışan doktor olduğunu sanmıyorum. Bizim tasarımız kanunlaşırsa yüzlerce doktor geri dönecektlr. (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) MUZAFFER ERDOST SIKIYÖNETİM'E GÖNDERİLDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sol Yayınları sahib' ve Genel Yönetmenl Muzaffer Erdost, öncekl gün Ankara Sıkıyonotlm Komutanlığınca gözaltına alınarak, Mamak Askerl Cezaevine konulmuştur. Muzaffer Erdost. güvenlik kuvvetlerlnce 7 mart gecssl evine yapılan aramada blr ta(Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) İnşaat Mühendisleri Odası : <4 Ayaş tüneli Köln'de Türk işçilerînin gittîğî tavernaya bomba atıldı, iki Türk ağır yaralandı • ROMA'DAKİ THY VE TÜRK TURİZM BÜROLARINA YAPILAN SALDIRIDA ÖLENLERİN SAYISI 2'YE CIKTI. GÖZLEM UGUR MUMCU Yeni Dizi... İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, A3UZER UĞURLU İLE İLGİLİ SORUŞTURMAYI DERİNLESTİRİYOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) İstanbul Emnıyet Müdürlüğünün, Emniyet Genel Müdürlüğü nün istemı üzerine Abuzer Uğurlu'nun Almanya'daki bir kaçakçılık olayı ile ilgili olarak gözaltına alınıp serbest bırakılmasına ilişkin soruşturmayı derınleştırıldığı ögrenilmiştir. Edmılen bılgiye göre. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emrı ile çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Abuzer Uğurlu'yu yakaladıkları gerekçesiyle hangi polis memurlarının görevlnden alınıp, başka illere atandıklarını araştırmaktadır. için gerekli soruşturma açılmalı' f f ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TMMOB'ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesince Ayaş tüneline ilişkin yapılan açıklamada. fTünel inşaatında. başlangıçtan bu yana meydana gelen gelişmeler mutlaka gözden geçirilmell. gerekll soruşturma açılmalıdır» denllmlştlr. Açıklamada, daha önce tünel yarmasında meydana gelen göçükler nedeniyle iki kez TMMOB İnşaat, Jeoloji ile Harita ve Kadostro Mühendisleri Odalarınoa durumun kamuoyuna açık landığı belirtilerek özetie şöyle denilmiştir: cAyaş tüneli Inşaatında bu kez de yeni yolsuzluk haberlerl basında da yer almaktadır. Bu konuda TMMOB'nin ilgili Odaları kamuoyuna gerekli açıkla* maları yapmışlardır. Bu açıklamalarda, Ayaş tünelinin Ihalesinin yapıldığı mayıs 1976'da tü(Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) ROMA (Ajanslar) İtalya'nın başkenti Roma'da öncek' gün THY ile Turk Turizm bürolanna /apHan sal dırıda ölenlerin sayısı 2 ye çıkarken, Federal Almanya'nın Köln kentinde de genellikle Türk işçilerinin gittiği bir tavernada önceki gece patlayan bir bomba sonucu (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) l^aşbakan Demirel'i televizyon ekranmda dizlH film izler gibi izliyoruz. ön sıralara, adı sanı B*duyulmamış yayın organlarından gönderilen gazeteciler oturuyor. Daha arkalarda, AP'li Bakaniar ve milletvekilleri. «Erkekler Saz Topluluğu» gibi yanyana, ardarda dizihyorlar. Demirel de gösteriye başlıyor. Adama sormuşlar. adın ne? Mülayim.. Sert olsan ne yaparsm... Bu söz üzerine Demirel'in hmk deyici gazetecilerle, erkekler saz topluluğundan kahkahalar: (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog