Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

tfse son sinıfiaröan Useyl bıtırenlerden Llse son sınıflardan Useyl bıtirenleraen Llse son smıflardan Llseyl bltlrenlerden . 20 kı$ı /. • : 20 kl$l U Z d ı 20 klşl . 30 t<l$ı, . 40 Klşı n • ft • 40 kıs< / 0 l u Öğrenci Abnacaktir. Sınav Içln basvurma tarihi ıl4Mart Cuma gunune kadar Sınav Tarlhl :15Mart Cumartesl Saat : 15 30 da yıldız@dersanesi 60 25 30 61 3? 9i> 61 76 40 Bes.kUs umhuriy 56. Yıl; Sayı: 19980 Kurucusu: YUNUS NADİ 10 TL. 11 Mart 1980 Salı DERSANESt MODERN FİIİK MODERN MATEMATİK 1001GENEL YETENEK ZJHİNDENCOZ0M Mef Dersanesfj Beşiktaş T«l: 61 53 69 Iç kabine toplantısında Doların 25 lira olması kararlaştırıldı KISKPCINDA TÜRKİYE Yalçın DOĞAN IMF •SUNUŞ Türkiye ile IMF ilişkilerine baktığınızda neler görmezsiniz kü. Haşhaş eKimino konulan sınırlamalar, ATAŞ'ın devletleştirilmesindekı engeller, Kamu İktisadi Kuruluşlarının 440 sayılı yasasmın arkasındak! damga, W©lls Fargo Olayı, Dünya Bankası uzmanlarının başbakanlarının odalarından kovuimaları, Türkıye'nın ikilj anlaşmalarına karşı çıkması, «Kardeş Ülke» Başbakanlarının Ankara'ya yine de VVashington'un yolunu göstermeleri... Otuz yılı aşkın süredir perde arkasında kalmış nice olaylar hep bu ilişküer sisteminin ürünüdür. Dış olayların yoğunlaşması, basın özgurlüklerinin sınırlanması «ilginç rastlantılarla» hep IMF'ce önerilen devalüasyonların dönemine gelir takılır. Bunca öneme karşın, ne yazık ki, Maliye Bakanlığında bu ilişkilerin sistematik blr biçimde düzenlendıği doğru dürüst bir «IMF Dosyası» bile yoKtur. Yazışmalar kaybolmuştur. Tutanaklar eksıktir. Onlar bır yana, Türkiye'nin IMF ıle yaptığı anlaşmaiar (standby) biie kaybolmuş, geçen yıl IMF'den «yeni bir takım» ıstenmıştır. Türkiye IMF llişkilerinln tarlhsel geçmişini, perde arkasında kalmış olaylarla gün ışığına çıkarmak amacıyla hazırianan bu dizide dönemler itibariyle çeşıtlı gorüşlerde bulunmuş (bakan, genel müdür, müsteşar v.b.) kişilerle uzun uzun konuşulmuştur. Bir olay, bir başka kişıye doğrulatılmaya çalışılmıştır. Boyiesıne önemli bir konuda Türkiye' de tek bir kaynak yoktur. Bu dizi, Türkiye IMF İlişkilerine yeni kuramlar getirmek değil. sadece açıklık getirmek amacındadır. Ziya Müezzinoğlu Işletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu, hükümetin kurulmasından iki hafta son ra Ecevit'e verdiği notta devalüasyon öneriyordu. Vergi düzenlemeleri için Bakanlar Kuruluna yetki verecek tek maddelik yasa tasarısı önerisi, Müezzinoğlu'nun karşı çıkışıyla reddedildi. ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Yok. Artık bu kadarına da dayanmak olanaksızdı. Saatler dir süren eleştiriler karşısında, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu yumruğunu masaya vuruyor ve ayağa kalkıyordu: « Ne demek istiyorsunuz?.. Siz beni Batı'ya teslim olmakla ve iktidarın hayatıyla oynamakla mı suçluyorsunuz?» Saat geceyarısını geçiyordu. 27 Şubat 1978 akşamı 21'de baş layan toplantıda Türkiye'nin önünde yeni bir dönem açabilecek ekonomik kararlar tartışılı yordu. Müezzinoğlu'nun yumruğunu vurduğu masada Başbakan Bülent Ecevit, Devlet Bakanı Hikmet Çetin, Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, Sanayi ve Tek noloji Bakanı Orhan Alp, Dışiş(Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Ecevit: "MSP'nin muhalefeti yetmiyor,, Ege'deki toplantıları nı sürdüren CHP lideri, MSP'nin muhalefetinin hükümeti «kerhen desteklemesinin günah çıkartma sı» olduğunu söyledi. ' İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit dün düzenlediği basın toplantısında MSP'nin salt muhalefet yapmasının yetmediğini, gerekli cabaları göstermemesi durumunda hükümetin sorumluluğuna katılmış olacağını belirtmiş. «MSP'nin muhalefe ti, kerhen desteklemesine günah çıkartmaktır» demiştir. Ecevit Demirel'in halka yanlış bilgiler verdiğini gübre mazot sıkıntısının en geniş boyutlarda sürdüğünü söylemiştir. CHP li deri partiye yeni bir dinamizm kazandırılması İçin bölgesel ör güt toplantılarının sürdürüleceğini acıklamıştır.. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit dün sabah Kesre, Orta köy. Gümüldür, Bulgurca, Cumaovası, köylerinde üreticilerle konuşmuş dertlerini dinlemiştir.. Daha sonra bir basın toplantısı düzenleyen Ecevit. Baş bakan Süleyman Demirel'in üre ticileri açıklamalarıyla yanıltma ya devam ettiğini öne sürmüş, özetle şöyle konuşmuştur.. «Gezdiğim yörelerde her par tiden yurttaşlarla konuştum. Yurttaşlar gereken yerde ve za manda gübre bulamadıklarını ve kullanamadıklarını belirttiler.. Gecen yıl Ege bölgesinde mazot darlığı çekilmemiş üreti ci gübreyl zamanında alabilmiştir. Üreticiler bu yıl mazot sıkıntısı çektiklerinl söylemişlerdir.. Yolda gelirken benzin istasyonlahnın önünde gittikçe uzayan mazot kuyrukları gör düm.. Üreticiler mazot yokluğun dan dışsatım ürünü olan narenciyeyi pazarlamada güclük cektiklennj belirttiler. Kendilerine sayın Başbakan'ın yok denilen şeyleri kendisine bıldirılmesi durumunda yollayacağını söylediğini ilettim. Üreticiler posta telgraf ücretleri çok arttığı için bunu yapamadıklarını belirttiler.. Bunları TRT aracılığı ile Başbakana iletiyorum..» Daha sonra gazetecilerîn sorularını yanıtlayan Bülent Ecevit Cumhurbaşkanlığı seçiml konusunda «Herhangi bir üyenin aday olmak için resmi girişimde bulunduğu bana gelmedi. Aday için partiler arasın(Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) Yağmur ATSIZ BONN Federal Almanya Maliye Bakanlığı'na çok yakın çevre'erden ilk kez olarak, Bakan Hans Matthoefer'in 25 Mart'ta OECD çerçevesinde top lamak istediği yardıma ilişkin somut bir rakam ortaya atılmıştır: 1,2 milyar dolar.. Matthoefer'in hesabına göre ABD'nin ve Federal Almanya' nın, söz konusu 1,2 milyar dolarlık yardım fonuna 300'er milyon dolarla katılması, geri kalan 600 milyon dolarlık bölümünün ise, öbür OECD üyesl ülkeler tarafından karşılanması yerinde olacaktır. Oysa Washington 200 milyon dolardan fazla vermeye yanaş mamaktadır. Bonn'daki siyasal gözlemcile rln kanısınca ABD'nin bu tutumu, üç gerekçeden kaynaklanmaktadır: # Carter yönetiml, özelllkle seçim yılı olan 1980'de, yüzde 18'e varan enflâsyon oranmı önemli ölçüde düşürmek niyetindedir. Bunun için herşeyden önce, dolar emisyon hacminin büyük ölçüde daraltılması gerekmektedlr ki bu, ABD büt(Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) Bir pasaj kurşunlandı; olu5 2 agır yaralı var Yeşilköy'de dün gece bir restorana giren silahlı bir grup müşterilerden 100 bin liradan fazla para alarak kaçtı Trabzon'da 300 kişi gözaltma almdı, ölü sayısı 2'ye yükseldi. Cumhuriyet Haber Merkezl Mecıdiyeköy'de dün bir pasajın silahlı kişilerce taranması sonucu 5 kişi ölmüş, 2 kişi de ağır şekilde yaralanmıştır. Emniyet yetkHilerinden alınan bilgilere göre, Mecidiye Caddesi Sair Sabri Sokakta bulunan Yeniçarşı Pasajı dün 17.15 sıralarında dört ya da 5 kişi oldukları bildirilen saldırganlarca basılmıştır. Ellerinde otomatik silahlar bulunan saldırganlar, içeride buiunan Mutlu Düğün Salonu ile oeşitli işyerlerini silahla taramışlardır. Açılan yaylım ateşi sonunda koltuk döşemecisi Erdoğan Karaboğa, çayocağ, işleticisi Nesimi Nüzket, Cafer Palaz ve Mehmet Palaz adlı kişiler aldıkları yaralar sonucu hastaneye kaldırılırken yolda, Dursun Selvi ise hastanede ölmüştür. • Şişll Palazoğlu sokaktan gecmekte olan bir gruba MHP binası önünde duran kışilsrce ateş açılmıştır Bu ateşe karşılık verilmesı üzenne ccıtsma çıkmış, olay yerine gelen güvenlik kuvvetleri duruma engel olmak istemişlerdir. Ancak buna uymayan gruplara polis de silahla karşılık vermiş beş da(Arkası Sa 9, Sü. 3'de) Başbakan, son basın toplantısında anarşiyi önlemek için vatandaşm tanıklıktan korkmamasını ve yardımmı istedi. Demirel, bir soru üzerine «Nükleer mezarlık gibi lâflar boş lâflardır, büyük devletlere yakışmaz» dedi Demirel: Türkiye ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel, hükümetin güven oyu almasından bu yana geçen 100 günün değerlendirmesini yaptığı üç günlük basın toplantılarını dün tamamlamıştır. Demirel, son basın toplantısında, cTerör, OECD çerçevesin gelecek yardım l,2 milyar dolar Matthöefer, 1,2 milyar dolarlık yardım fonuna ABD ve Almanya'nm 300'er milyon dolar, diğer OECD üyelerinin de 600 milyon dolarla katılmasını öneriyor. uzun bir s anarşl, bölücülük ve yıkıcılıkla mücadelenin ne safhada olduğunu» anlatmıştır. Türkiye'nin kısa sayılamayacak bir süredir rahatsız olduğunu v e pek çok olayın devletin demokratik otoritesini zedelediğini söyleyen Başbakan Demirel, bazı anar• irrahatsız şik olaylarda halkın olaylara seyircl kaldığından hattc tanıklık etmekten dahi çekindiğinden yakınmış ve «Halkımızın anarşiden şikayet ederken bu konuyu da göz önünde bulundurması, her zaman güvenlik (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) NOTLAR.. EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ KÜÇÜKTİRYAKİ: ıs UĞURLU OLAYINI SORUŞTURACAĞIM,, ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Emniyet Genel Müdürü Rafet Küçüktiryaki, Abuzer Uğurlu' nun Almanya'daki bir kaçakçı lık olayı ile ilgili olarak gözaltına alınıp sonra salıverilmesine ilişkin haberle ilgili soru lan bır soruya, «konuyu İstan bul'dan soruşturacağım.. Böy le bir şeyl ilk defa gazetenizde okudum.. yanıtını vermiştir.. Küçüktiryaki daha sonra şöyle konuşmuştur. «Haberi Cumhuriyet gazetesmde okudum. Ne Abuzer Uğurlu'nun gözaltma alındığından haberim var, ne de onunlo ilgili bır polisi naklettim.. Ne de bakan lık yapılmış böyle bir tasarrufu durdurdu. Şimdiye kadar bana boyle bir konu intıkal etmedi..» Alman polisinin interpol ara cılığı ıle Türk polisınden yakalanmasını istediği Abuzer Uğurlu'nun yakaiandığı, soruşturmanıti yapıidığı, savcılık ta rafından serbest bırakıldığı Em niyet Genel Müdürlüğü Merkez İnterpol Dairesine bildirildiği öğrenilmıştir.. Bu konunun bu güne dek Emniyet Ge nel Müdürü Küçüktiryaki'ye ulaştırılmadığı veya yoğun ya(Arkası Sa. 9. Sü. 3'de) Demirerin bildikleri ve bilmedikleri Işık KANSU TÖBDER Genel Başkanı ve 3 arkadaşı tahliye edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TÖB DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu ve arkadaşlarının yargılanmalarıno dün An kara Sıkıyönetim 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde devam edilmiş, duruşma sonunda TÖB DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden İsmet Yalçınkaya, AN Rıza Aydın ile öner Yağcı tahliye edilmişlerdir. Diyarbakır Şube Başkanı Şeh muz Dip, Şavşat Şube Başkanı Erdem Uzun, İzmir Şube Başkanı Muammer Toprckçı ve Tunceli Şube Başkanı Alj Can öztürk'ün tutukluluklarımn devamına karar verilen duruşmada söz alan TÖB DER Genel (Arkası Sa. 9, Sü. 8'de) Edirne Cezaevinde ayaklanan tutuklu ve hükümlüler bazı zîyaretçîlerle gardiyanları rehin aldılar EDİRNE (Cumhuriyet) Edlr ne Kapaiı Cezaevinde bulunan 200 kadar tutuklu ve hükümlü ayaklanarak 10'un üzerinde ziyaretçi ile iki gardiyanı rehin almışlardır. Yetkılilerden alınan bilgiye gö re, dün saat 15 sıralarında adi tutuklu ve hükümlüler ziyaretçi qünü olmasından yararlanarak ayaklanmış, 10'un üzerinde .ziyaretçi ile iki gardiyanı rehin alarak koğuşlara kapatmışlardır. (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) OLAYLARIN ARDINDAKİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Demirel, 100 günün hesabını verdiği dizi basın toplantılarının sonuncusunu dün «Anarşi»ye ayırdı. Demirel'e göre, hükümet kuruldu ğundan bu yana mesaisinin ço ğunu «Anarşik olaylara» harcı yordu. Yine Başbakanın ifadesine göre hükümetin kurulduğun dan bu yana geçen 100 gün içe risinde 866 kişi ölmüştü Basın toplantısında Demirel' in okuduğu 24 sayfalık küçük kitapcnğın 9 sayfası geçmlş dö nemlere ait bilgilerden oluşu(Arkası Sa. 9. Sü. 7'de) Humeyni: "Komisyon ABD'nin suçlarını yayınlarsa rehin eleri görebilir,, Dış Haberler Servisl İran daki Amerika'lı rehineler sorunu İmam Humeyni'nin dün yap tığı açıklama ile yeni boyutlara ulaşmıştır. İmam Humeyni açıklamasfnda, Uluslararası Komisyonun ABD'nin İran'a karşı işlediği suçlara adı karışmış rehineler le görüşebileoeğini, ancak Tahran'da Şah'ın ve ABD'nin İran'a karşı işlediği suçlara ilişkin bir bildiri yayınlamadan, diğer rehinelerle görüşemeyeceğini belirtmiştir. Humeyni'nin dün yaptığı açıklama şöyledir: İran halkı. ABD ile Şah'ın bize karşı işledikleri suçlar ortodadır. ABD'ye karşı ölüme dek savaşacağız Rehinelere i(Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) GÖZLEM UGUR MUMCU Suçîşliyor... GERÇEK Yaşam Yanıtım Verecek gelerini kurmuştur, hesabını yapmıştır. Ancak sonuçların alınması için beklemek ve sabırlı olmak gerekmektedir. Başbakanın basın toplantılarının ekonomik bölümü baştan sona CHP'yi suçlamakla ve her olumsuzluğun nedenlerini 21 aylık Ecevit hükümetine yüklemeye çalışmakla geçmiştir: Ne var ki Sayın Demirel'in bütün söylediklen doğru olarak kabul edilse de gerçek acıdır. Türkiye bugün «felç» olmuş durumdadır. 18 milyar dolara varan borçlarını ertelemek, yenlden borçlanmak gereksinmesi içindedir. Tüm dış satım gelirleri petrol ıçın gerekli dövizin sağlanmasına yetmemektedir. Bu tablo karşısında insaf ıle şöyle düşünülebilir: 21 aylık Ecevit yönetimi ne denli kötü olsa da Türkiye'yi 18 milyar dolar borçlandıran ve kısa süreii borçları 30 katına çıkaran. 19751977 arasındaki MC hukümetleridir. Hele dış satım ge(Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) aşbakan Demirel'in basın toplantıları bitti. Göreve başlarken açıklanan «100 günlük program»ın hesabını vermek ve sonuçları bildirmek için bir değerlendirme yapacağını söylıyen sayın Süleyman Demırel'irt ekonomik kapsamda ileri sürdüğü savlar (pek inandırıcı olmasa da) ilginçtir. Başbakana göre Türkiye'de «Fevkalâde hal» vardır. Bu olayın sorumlusu ve suçlusu CHP' dir. Azmlık hükümeti gerekli önlemleri almıştır, devletin den B Roma'da THY Bürosu •• • • I I • ÜSTÜNDAĞ: «AP VE CHP BİRAN ÖNCE ELELE VERMELİ» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, dün düzenlediği basın toplantısında AP'ye çağırıda bulunarak «Ülkemizin böylesine sıkıntılara sürüklendiği, demokrasimizin esenliğinin böy lesine tehlikeler altında olduğu bir ortamda elele vererek ulusumuzun tüm desteğinı arkamıza alarak kısır çekişmeleri süratle bir tarafa bırakarak öncelikle Türkiye'nin karşı karşıya olduğu temel sorunlara çözüm (Arkası Sa. 9, Sü. 8'de) ••• ROMA Roma'da Türk Hava Yolları bürosu ile Türk Turizm bürosu önünde dün akşam meydana gelen iki patlamada bir İtalyan ölmüş, 9 kişi de yaralanmıştır. Saat 19 sıralarında meydana gelen her İki patlama olayını Ermeni Glzli Ordusu adlı tedhiş örgütü üstlenmiştir. onundekı patlamada bir İtalyan öldü * asaları uygulama görevl hukümete düşer. Anayasa, bu nedenle, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşan güce «yürütme» adı verir. Bir hükümet, yasaları uygulama yerine uygulamama yoluna giderse, bunun adı yalnızca Ceza Yasasında yer alan tgörevi kötüye kullanma» suçu olmaz. Yürutme gücünün, yürürlüktekı yasaların uygulanmaması amacıyla kullanılması, tam anlamıyla «Anayasayı ihlal suçunu» oluşturur. Y CHP hükümeti döneminde çıkartılan sağlık hizmetleriyle ilgili TamGün Yasası ıle devletce ışletılecek madenler hakkındakı yasa uygutamaiarı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı iıe Enerjı v/e fabii Kaynaklar Bakanının açıkça suç ışledıklerını gostermektedır AP ıktidarı, bu ıkı yasayı beğenmeyebılır Temsılcisl oldukları sınıf ve tabaka ve çevreler, bu iki yasanın değişmesıni kendilerınden isteyebilirler Bunlar doğaldır. AP, öteki sağ partılerle birleşip, bu yasaları değiştirebilir. Buna da bır dıyeceğimiz yoktur. Bütün bunlar, de(Arkası Sa. 9. Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog