Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 1 MART 1980 YEDİ Mohkenre karanyla yayınladığımız tekzlptlr. , Azot sanayiinde Neler olamaz?.. I TURHAIU SELÇUK Gazetenizin 17 Şubat 1980 •arlhli nüshasınm 7. sayfasındaki sözde haber gerçeklere aykırıdır. Şlrketimiz üreîim ve yatırırn programlarını gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Cadı kazanı kaynamamaktadır. Yansız bir genel müdür olarak, Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılan Işlemleri yerine getirmekteyim. Atama işlemlerinde kryım asla söz konusu değildir. Hiçbir makamın emir, talimat ve isteğine göre çalışılmamaktadır. Çalışanların güvenlıkleri ve huzurlu calışma ortamı için çaba sarfedilmektedir. Üst kademede ve odacılarda atama olmamıştır. Şirketirnizde siyasa! nedenli ve özel etkili hiçbir işlem olamaz. Atamalarda aile durumu memur iehine gözetilir. Yakınlarıma göre çalışma özelliğim olmamıştır. Ağabeylmin Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçfml ve benim bu göreve atanmam asla blrbirimizle ilgili değildir. Görevimi. ülkemin ve şirketimin yararlarını korumak lcln yasalar uyannca yapmaya calışıyorum. Bu llkelere aykırı bir tasarrufa alet olmam 6özkonusu değildir, ve oimayacaktır. Gerçeklore saygılı kalmanızı rica ederlm. Saygıyla AZOT SANAYİİ T.A.Ş. Genel Müdürü Yücel ÖZDEN ÜSKÜDAB (33 03 97) cErkek Satı» Çar., Per., 21.00. Pazar 15.30 1B.30. «BalabMi Aga» Cu ma 31.00 C Tesi 15.30 21.00 AlJ POYRAZOĞLtı ($i$1ı CmK T. «7 97 17» «Yedl Deliler» P. Tesi tıarlc ber Reca 21.00. Çar. C. Tesi Pazar 16.00 DOSTLAR TİYATROSÜ (Venfla 8 . 49 69 44) ...... «Kafkas Tebeşir Dairesi» P. Tesi harlc her gece 20.30. DEVERUŞU RABARE (44 46 75) «Reklamlar» P. Tesi harig her jsece 21.15 C » . . C. Tesi. Pazar 18.15. G. ÜLKC G. ÖZCAN (46 80 91) «Ofı Olsun» P. Tesi harlo cece 21.00 C. Tesi. Pazar 16.00. GÜLRtZ SURUKİ ENGİN CEZ ZAR (Kent«r T. 46 35 89) tüzun tnco Bir Yol» Salı 18.00, Çar. 15 00 18.00. Per.. 18.00 21.00. KENT OYUNCULAR1 (46 35 89) «Bodrumdakl Pencere» Cuma 18.00 3100 C. Tesi. Pazar Bu MAU DİLBErUEki BASıMPA ZİVAPE ÎDMANLI OLUP, MMLARıMDA Ba KAftA / ^ifririEdPAHİ MNk R.Pwlk Rrtv/Ai A^ıV/f A ' [\in YAvıi 1 / j AlîMAlLAtf MNE6tizEaî^ ~ VERi PÜ.E 1^. K4, 4İ)I^EN ^ ^ B ^ S DEVLET TÎYATROSU «45 53 SS» Od» T «AntİRone» . Salı, Çar.. Per., Cuma 18.30 «Kurnaa Avukat» C. Test. P&zar 11 00 »Kel Oglan» • C. Test. Pazar 14.30 BUyük Salon «Duruşma» Cuma. C. Tesi 20 00 Pazar 14.30FATtH (38 53 80) .... «Tırpan» Çar., 21.00 Pazar 1S.30 • 18.30 «Atmasyonya Berberi» Per.. 21.00 Cuma 21.00 C TesJ 13.30 • 21.00 MUHStN ERTUCRL'I. (40 77 20) «Genclifcln Tatlı Sesl» Per. 21.00. P u a r 15.30 18 30 cBes Para Etme» Oyun» Çar.. Cuma 16 01) 18.00 21.00. C Tesi »6 30 2100 KADIKÖY (36 3121) ..... «Yollaı MİYATRO VATANDAŞ TtTAT* Tükendl» Cuma lOOO C. Tesi ROSU (Renter T. 46 35 89) cVa 15.30 19 00 «Babanın Gorlllert» tan Yahut Memlelcet» Per.. CuPer 19.00 Pazar 15.30 «Kayıp tr»a naric t\er gece 2100. P Tesi Mektup» Car. 15.30 19 00 18.00 21.00. HAZAL55 Cannes Film Festivaîine katılıyor '35 H er yıl ylnelenmekte olan Uluslararası Cannes Film Festivaline bu yıl İlk kez bir Türk filmi (Hazal) da katılacak. Cannes'in resmi yarışma lı bölümüne bugüne dek hiç bir Türk filmi katıimamıştı. Yönetmenliğini AII özgentürk' ün yaptığı Hazal'ın başlıca rol lerini Türkân Şoray, Talât Bulut. Harun Yeşilyurt paylaşıyorlar. Toplum gerçeklerini bir aşk hikâyesi üe bütünieştiren Hazal filmi Mardin'ın bir dag köyünde altı aylık bir çaiışmanın ürünü oîarak ortaya çıktı. Yönetmen Ali özgentürk asis tanlık yaparak başladığı uğra şısını Al Yazmalım, Endişe gibi önemli yapıtların senaryoîarınt yazarak sürdürdü. Yönettiği Fer hat, Ycsak gibi kısa filmlerie Uluslarcrası Fesîivaüerde ödüller aldı. Büyük başcrı kazanan «Sürü» adlı iik uzun yapımda da ikinci yönetmen olarak görev aldı. Hazal yönetmenin aynı zamanda ilk uzun konulu filmi oluyor. Mayıs ayında yapılacak Cannes film festlvali için ön elemeler mart ayında gerçekleştirüecek elemeler sonrası Cannos'e gönderilen filmlerin bir bölümu yarışmaya katıimaya hak kazanacaklar. Hazal bu ' eleme icin gönderilmiş bulunuyor. Yukarıda Hazal'dan bir görünüm. MÜZİK Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser DEMİRHAN ALTUĞ YÖNETİMİNDEKI JSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASININ GÜLSİN ONAY VE SÜKAN TANGÜNER'E EŞLİK ETTİĞİ KONSER 8AŞARIUYDI Selmi ANDAK * nco piyanist Gülsin Onay'dan kısaca s&z edelim: 1954 yüında Istanbul'da doğan Gülsin Onay. I966'da devletin «Olağanüstü yetenekli çocukiar»a tanıdığı sınavı kazanarak, 1988'de Fransa"ya gönderilerek «Paris Ulusal Konservatuarı»nı 1972'do Yüksek Piyano Bölümünü ve Oda Müziği sınıfmı «1. Madalya» ve «1. Odül» kazanarak bitirmiş. Paris'te Nadia Boulanger, Pierre Sancan, Monique Haas ve Pierre Fiquet gibi müzik otoriteleriyle çahşan Gülsin Onay, sonra B. Amerika, Fransa. B. Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya ile yurt içinde verdiği başarıh konserlerle uluslararası değerini kanıtlajnış. 1979 yılmda Paris'te «Uluslararası Marguerite Long Piyaho Yarışması»nda «Ravel Ödülü»nü kazanması Gülsin Onay'ın «vlrtiöz»lügünü perçinleştirdiğı gibi, ülkemize kıvanç verici bir sanat olayı sayılmıştır. Gülsin Onay, 1980 yılınm ocak ayı sonunda B. Almanya'da Hannover'de Wenningsen Klostersaal ile Laatzen «İmmanuel Kirch»d» verdigi parlak resitaller ile, eîeştirmenlerin övgüsünü kazanmıştır. Gülsin Onay Istanbul Devlet Konservatuan'nda öğretim üyesidir. Gülsin Onay, Istanbul Devlet Senfoni Orkestrasmın konserine, solist olarak katılacağı daha önce bildirilen piyanist Kına Karaca'nın gelemeyişi üzerine, son ajıda katılmayı kabul ederek, programdaki aynı yapıtı (Mozart'ın Re Minör KV 468 Piyano Konçertosu)'nu kısa prova süresi içinde ha" • " zırlayarak, çok başarıh bir yonımla» yışla büyuk alkış toplamıştır. •H Aynı konserin başmda J. Haydn'in «Trompet Konçertosu»nda solist Sükan Tangüner idl. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Grup Şefi olan trompetist Sükan Tangüner'l çalışmalannda yakmdan izleyen bir kişi olarak, diyebilirün ki, sanatçı ülkemizde bu çalgınm hakkmı veren pek az sayıda sanatçmm başmda gelenlerden biridir. 1949 Gönen doğumlu olan Sükan Tangüner, trompet ögrenimine Cemal Cimcoz fte başladıktan sonra İzmir, Ankara Devlet Konservatuarlannda eğitinı görmüş, 1975 yılında îstanbul Konservatuan Yuksek Bölümünü bitirmiştir. Sükan Tangüner bu konserde J. Haydn'in «Trompet Konçertosu»nu kusursuz bir teknikle ve dikkatli bir yorumla seslendirerek, bu çalgmın ustası olduğunu göstermiştir. Şef Demirhan Altuğ, îstanbul Devlet Senfoni Orkestrasını bu konserde yönetiminde, uzun yıllarm deneyinden geçmiş bir anlayışın, uyumun, alışkanlığın ve güvenin içindeydi. Gerek solistlere eşlik sağlamada, gerekse Anton Dvorak'ın «Yeni Dunyadan adlı Op. 99, Dokuzuncu Senfoni»sini seslendirmede, Demırhan Altuğ özellikle ölçülerde ve ritmlerde sağlam bir yönetim uyguladı. 12 34 56789 SOLDAN SAĞA : 1 Destan k&hramam. Köroglu'nuıv baskıcı düzenine karşı savaştığı kişi. 2 . Havada r gidebilecek olan nesneyi harekete getinne anlamında emir. 3 Üzülme, kedcre boğulms. 4 Tersl kesln, tartışmasız. Sonuna bir harf eklendiğinde keyif verici maddelerden. 5 Flil takısı. Madeni para. 8 Tersl dizl. 7 Müzikta duraklama Işaretl. Bir renk. Tersi bir başkent, 8 SUQsuzluk anlamında büeşik terim. 9 Tersl bir zaman birimi. En kısa zajuan TUKARIDAN AŞAĞIYA : 1 Bir eeyl eöz ya da yazı lle. gözönCnde canlanacak blçimde anîatma. 2 Geçmiş büvükler, dedeler. Çoklutu belirle anlarnında emir. 3 Afrika üikelerfnden birtnin ba.şkenti. Tersi duman lekesi. 4 Havada giden taşıt aracı. Ters! etin bölümlerinden. 5 Kayıp nesneyi ele geçir anlamında emir. Heıhangj bir şçyi ceşitli yönlerden baskı altına alma. 6 Tersl eski kadın adjarmdan. Kirayada osmiyumun simgesi. 7 YÜzün bölümlerinden. Meydana gel anlamında emir. 8 Tersi sayısal Herhangi bir dUşfinceyl ya da duyguyu üstü kapalı blCimde ifsde etmek.'9 Haber sjanslarımızâan birinirv simgesîi., t Görüntü yetmeye yarayâri gereç lîöltimti. İDSO'YU DİETER BRUX YÖNETİYORFatos DÎLBER Istanbul Devlet Senfoni Orkestrasmın bugun 11.00'de Atatürk Kültür Merkezinde vereceği olağan hafta sonu konserine Judith Uluğ soiist olarak katılacak ve orkestrayı Alman Şef Dieter Bvux yönetf^ek. Konserin ilk böîümünde Faydn'm «85. Senfoni fKraÜve)» ile VVeber'in «Konzert stück» ikinci bölümde ise Nuri Sami Koral'm «îkî Tür kü»sü ve Gershwin in «Mavi Rapsodi» isimli yapıtları yorumlanacak. 1908 yılında Tekirdağ'da doğan Nuri Sami Koral. mü zik çabşmalarım İstanbul Konservatuannda yaptı. 1941 yılmda bestelenen «İki Türkü» 1942'de Şef Ernst Preatorius yönetiminde Cumhur başkanlığı Devlet Senioni Orkestrası tarafından ilk kez seslendirlldi. 1934'den bu yana PCoral'ın yapıtlan yuıL içizıde ve yurt dışmda başan ile seslendirilmektedir. îlk kez Carnegie Hall'da yorumlanan «Mavi Rapsodi», müzik tarihinde az görülen gösterilerle karşılanmış ve d^rin yankılar yapmıştır. Vapitı yorurnlayacak olan piyanist Judith Uluğ. müzik öğrenimirn Minnesota Üniversitesinde yaptı Eğitimini ünlü Juilliard Müzik Okulu'nda sürdürdü. Amerika da çeşitli konseıier verdi. 1967'de Türkiye'ye gelen Uluğ. halen îstanbul Konservatuannda öğretim görevlisidir. am 1 Turgut. As. 3 Ortakçi. 3 Ramak. Od. 4 Amut. Ma. 5 ıM. Akla. 8 Lirik. lraC. 7 Mr. ~ eJaml. 8 Aa. Ulu. As. 9 ksaM Tata. 1UKARIOAN AŞAĞIYA : 1 Tartılmak. 2 Mints. 3 Roma. 4 Gramşi. Ura. 5 ütku. Kel. 6 Ts, tA. luT. 7 kO. krA. 8 Açımlamak. 9 Sılaacısı. »L'NKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SAĞAı gunün kîtapları IST KÜLTÜR K!IAP FAZARLAMA 1980 KATALOGUMUZ ÇIKTI Kitapçıiara % 25 tndirimli (Posta masraflan bize ait) kitap gönderilir. Nuruosmaniye Cad. Türbedar Sok. No.4 Cağaloğlu tST. TeL 27 82 50 XX. YÜZYIL TUTUKLANDI PAKOİL EDEBİYAT DERGİSİ YAYINLARI Tum buyük kitapçılardo / 50 T L P.K. 50 Bokanhklar /ANKARA İHİNDEN COIİfM kîtabını JtâefYayınfan'ndanahn, İlkokuldaki focuğunuıyn zekası gelissin. lei sınavlanitffl hazırolsun, DERSANESÎ f^VINIARI «Alın, Üniversiteye girJn.» DEVLET TİYATROLARINDA DÖRT SÂISÎÂTÇJYA ALTI AY CEZA VERİLDİ ANKARA (ANKA) Shakespeare'in Macbeth oyununun sahneye konulması çalışmalarında provaiara gelmedikleri gerekçesiyle dört sanatçı için altı ay geçici olarak işten çıkarma cezası verilmiştir. CİLT CIKTI Kftapcıîardan o!abi!irsinlz. Mef Dersanesi Beşiktaş adresinden ödemeli isteyebilirsiniz. Mef yayınlarından isteyen kitapçıla». aynı adrese başvurabilirler. 5 odet ve daho fazla kitap isteyen öğrenciiere % 20 indirim yapılır. Mef Dersanesi, Beşiktaş T e l : 61 53 69 350TL * f vrensel sosyalist oirikjme özgü değerler dışmda tarih boyunca bütün insanlığın ortak ürünü deöerlelr de ansiklopedi de yer alıyor... 1 •k Bu ansik!opedî,''aynı^ zamanda «evrense» sosyalizm antolojisi» niteliğini taşıyor.,. * 8 ciltlik Sosyalist Kültür Ansiklopedisi'nîn ilk beş cildi yabancı, 6,7.8. ciltlerj Türkiye ve türklerden oluşuyor... Devlet Tlyatroları Genel Müdürlüğu Sanat Yardımcısı Bozkurt Kuruç sözleşma hükümlerine uymadıkları gerekçesiyle provaiara katılmayan sanatçılar hakkındo sözleşmenin 63' ünoü maddesine göre ait» ay geçici olarak işten çıkarma cezası verildiğini kaydererek şı bilgiyi vermiştir: «İnglÜz Yönetmen Keith VVashington'un gelmesinden kısa bir süre önce asılan oyun programları »Macbeht» oyunu için gerekli sayıda ve nitelikte sanatçıyı serbest bırakmadığı için, Genel Müdür Cüneyt Gökçer ya konuk yönetmeni geri göndermek ya da oyunlardan birini 56 hafta sonraya bırakmak seçeneklerinden ikincislni seçmiş ve sanatçılardan b!r bötümünü Macbeht'te göreviendirmfştir. Bu sanatçılar ise önce provaiara gelmemiş sonra yine karar değiştlrerek geîmemişlerdir. 8u arada disiplinll çalışmaya alışmış olan Ingiliz yönetmen oyunu bırakmaya karar vermiştir.» BEHER CİLT 800 LİRADIR Babıâü Caddesi 19> Cağaloğlu. istanbul MAY YAYINLARJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog