Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURÎYET 1 MART 1980 E*7 «Celtikten kazanıp, yıllor yılı kökçulükten, senden kozanıp 6ana emanet olaraktan verdiğimlz paraları...» «Hele siz şu cebinizde kalan paraları verin hele... Ondan sonra konuşuruz.» «Olur,» dedi Halil, cebinden çıkardığı bir deste parayı ona uzattı. «Başüstüne. buyur Ağam.» Şahin de çıkardı verdi cebindekl parayı. «Buyur MerNk Ağamız.» «Ha şöyle,» diye derin blr soluk alorak yerine oturdu Memik Ağa. «Söyleşin şimdi ne istiyorsunuz?» «Sendeki emanet paramızı...» Memik Ağa dudaklarım büktü, diiini çıkarıp bıyıklarını yaladı. «Eeee?» «Gidiyoruz Ağa. Yeter çalıştığımız, yeter kazandığımız. Paramızı...» «Ne parası oğlum?» «Hani sana her yıi, bir de buraya ttk geıldiğim zaman ceJtikten, portakal bahçelerinden...» «Sen buraya geleli kaç yıi oluyor, söyle bofartım Halil?» Bıyıkları kabarmış, kaşları çatılmış bekliyordu. «Söye!» «Atı yıl sekiz ay. on blr gün oldu.» «Peki, o gün bugündür sen yemek yeyip su içmedin mi?» «Yedik.» «İşte senin yed! yılda yediğinl hesap kitap ettim, bir de her Kurban bayramında harcadıklarını, bir de dünkü dağıttıklarını oturdum hesap kitap ettim, deftere, yazıya döktüm, sen bana elli dokuz lira yetmiş üç kuruş borçlu kalıyorsun. Yoaa. Halil Efendl oğlum... Hepiniz çalıştığınızı, kazandığmız parayı bir iyice biliyorsunuz da, yediğinizi içtiğinizi hio bilmiyorsunuz. Şu yedi yilda kaç kat giyit eskittin?» «Üc kat,»dedi Hatil. «O da eskl... Sen şaka edlyorsun değı! mi Ağa?» Orada durmuş, yarı inanır. yarı lnanmaz gülümsuyordu, u suldon da yaltoktanarak. «Ne şakası be,» diye ayağa kalkarak bağırdı Memik Ağa. «Ne şakası... Yiye yiye, bende bir dirhem tarhana, hern de ne tarhana. bulgur, hem de ne bulgur, ayran, soğan, yoğ. hem de ne yağ, bitirmişler bir de karşımda durmuşlar daha benden diş kirası istiyorîar. Yemlşler yemişler, batırmışlar benl; blr de üstüne üstlük...» «Ağa, şaka ediyorsun Ağa. Herhalde şaka ediyorsun.» Ağa öfkesinden çıldırıyor, duvarı yumrukluyor, bağırıyordu: «Ne şakası, ne şakası be!» Halil sapsarı kesilrriş, gülumsemesl daha dudaktarındcr, boynunu bukmüş: «Ağa, vallahi sen şaka ediyorsun, olur mu, deği! ml, şaka ediyorsun.> «Şaka ediyorum yaaa, şoka edfyorum Halil Ağa, şaka...» Dinginlemiş, yüzü sert, kaya glbl clddi bir hal almıştı. Bıyık altından, tepeden güler gibiydi. Blr yandan tesbihinl çekiyor, bir yandan da düşünüyor, parmaktarıyla bir şeyler hesabediyordu. Sonra ağır ağır başını kaldırdı, çakmak oakmak gözlerirri HaMi'in gözlerinin içine dikti, yumuşacık: «Şimdi sen işi, kök sökmeyi bıroktın mı?» «Bıraktım.» «Köyüne ml gldeceksin?» «Allah nasibederse...» «Kesin mi?» «Bir gün bile, bütün ÇukurovaVı verseler, kalamam.» «Kcrioookstn,» dfye güried! Ağa. «MecburJ kaiacaksın.» «öldürseler kalarram.» «Eeee, o zaman benim sendekl alacağım elli dokuz lira yetmiş üç kuruş ne olacak?» Halil gene gulümsedl: «Ağa, vallahi sen şafca ediyorsun.» «Bok Halll, sen bu parayı çetirmeden bir yere gidemez, bu köyden dışarıya bir tek adım atamazsın.» Halil'in arkasında öyle durup duran Şahin'l gördü: «Köse, sende otuz üç lira altmış ikl kuruş borcunu vermeden sen de hiç bir yerlere gldemezsin.» Köse blr kuş glbl boynunu uzatmış öyle bakıyor, onun ne demek istediğlrri bir törlü anlamıyordu. Hclil: «Ağa, şoka edlyorsun, vallaN de billahi de sen bizlrrle eğtertiyorsun.» Bu sefer dudakfcırındakl gölümseme gttmiş. ağzının içi kurumuş, boyun damarları şişmiştl. Ağa hışımla ayağa kalktı: «Şakası mokası yok bu Işin. Eğer borounuzu verrrveden glderseniz, sizi daha şu gediğl aşmadan yakalatır, eşek cennetlne attırifim. O paramı alıp da kaçan var ya, senin köylünu de hemen gerlye çevlrtlr, onu dövdüre dövdüre, kan işete Işete buraya aldırır getiririm. Sesl çın çın ötüyordu. «Nankörler, alçaklar, ekmefc yedlkleri sofraya bıoak sokanlar, insanlıktan çrkanlar.» «Aman Memlk Ağam, amon ha!» «Narrussuzlor... Hem yedl yıi kapımda yemek ye... Buraya geldiğinde bir uyuz, uyuz, bir uyuz It gibi olan şimdi karşıma geçmiş de... Borounu vermiyor. Ey insanlık, ey çiğ süt emmiş Insanoğlu...» «Aman Memik Ağamız, aman ha...» «Defoluuuun! Sizi gözüm görmesin, lyillkten anlomaz fnsanlar, çorba Içtiği kaba sıçanlar, defolun. Borounuzu getirmeden de bir yere gideyim demeyin.» Merdivenin oltına birikmlş bir sürü yanaşma, Memik Ağanm adarrları bekleşiyorlardı. ÜstJerine yürüdüler, ötekiler döndüler merdiven başına geldiler: «Aman, aman ha Memik Ağamız. Aman, aman, aman ha Memik Ağamız,» diye yineleyerek merdivenleri Indiler, insan kalabalığını yarıp dışarıya çıktılar, vardılar. o yazılı eski zaman taşının üstüne sırt sırta oturdular. Şimdi varır da Duranca, sevinç içinde köye haberl verlrse, Halil zengin olmuş. bakın bana da kuoaık dolusu para verdi. derse, nene de, ana da, İpekçe de umutlan yollara bakarsa. bekler bekler de umudu keserlerse... İşte o zaman, ne olacak bu iş böyle, ölümden, zulümden beter değil nri? Bu işin altındon nasıl kalkılır? (ARKASI YARİN) ffuv Wjniversite Seçme Sınavma Hazırlık Programı MÂTEIVIATİ K iş ömek 14: ömek 1 6 : Şeküdekî egik duzlem üzertnde bulunan dsmin aşağir doğru harekete başlaması için sürtünme katsayısı ne olmalıdır? 3 4^ 5 A) 4 3 5 D) A noktasından bırakılan m, ve m, cisimlerinin b ve c kenarlan üzerindetei tvmeleri a, ve a, ile gös\ terilirse ~J oranı aşağı3x~9 2x) (3x9):> 0 çözüm : Önce ifadeyi sıfır yapan x değerleri bulunur. 2X e D = > X = 2 ', 3X9 s= 0 = > X ss 3 bunlar işaret tablosunda yerlerine konulur. X 00 sti 17.00 HABERLER 17.05 FLİPPER tKaçak» adlı bölümde ıssız bir adaya Ramp giden Po ve çocukları, küçük denizaitısıyla Bahama Adaları'na doğru yolcuîuk yapan Bayan Bilgin Vela'ya raslorlar. Aynı zamanda bir kaçak da Bahama Adaları'na doğru gitmektedir. Koşan Yöresi kadın halk oyunlarından «Konuk Aâırfamasyı cümbüş geleneği içinde sergilenirken izleyeceğiz. Ayrıca Ege Folklor Eğitim Merkezi oyunculan cEsiyor yeller». cBinbeşük yarim». «Kan bana» ve «Çoban oyunu»nu sergileyecekler. Charles ile Caroline evlenmeye karar veren Mary İle Adarr'in nikâh töreninde bulunmak üzere VVinoka'nın yolunu tutarlar. Mary ileride doğacak çocuklanna bokamayacağını düşünerek bu evliliği pek Istememektedir. Vazgeçer, oncak aniden çıkan bir toz fırtınası evîenme kararına saygı duymasına neden olur. hariç bütün değerîer için iş.aret a'nın aynıdır. îstenilen yanıt ise x = 3 hariç bütün değerler için eşitsizlik sağlamr. 17.30 DIMIDAN 2 3 A X 6x+9 > 0 1 c dakilerden hangisidir? c ÜL D) E) <L A) • b c a Çözüm: b kenan Gzerindekl Ivmesi a, « g sin C = c kenan üzerîndeld ivmesi a, = g • sin B dir. O halde , + + + İj 1 •h + 0 + 3<X< E^itsizliğini gerçekleyen 18.00 KÜÇÜK EV ( j*oo < X < 3 5. " j r r İ T î f > ° aralıklar nelerdir? + | AB* ss AC* + BC* • AB = v/9 + 16 ss 5. CLsmin harekete başlaması için f es R olmalıdır. f ss mg • sln a N ss mg.^cosa ( S F , =3 0*3 e k N » R = k • mg • cos a î o R • mg • sin a k • mg • cos a • mg • sin a * mg • cos a tga • k = t g a es •» • ib. ss g s ı n C *.** = sfop ^, esinB a, ~ sinB A sin teoremınaen; sİnC g e siııB b . = ~* O halde 1 » r » , a, sın B b a, o dir. Yanıt: C örnek 1 ? : Eğim açısı 45* olan egik düzle» mln alt ucunda bulunan 110 kg. lık clsml yukan çekebilmek için en az feaç kg. hk kuvvet gerekir? (Düzlemin sürtünme katsayısı 0,1. sin 45 = cos 45 = 0,7) A) 48,3 B) 57.6 C) 70.3 D) 84.8 E) 93.7 Çözüm : 2 < x < 3 Istenîîen yanıtdır. Çünkü Ifadeyl pozitif yapan x değerleri ktenmektedir. 2. x*+5x6 < 0 eşitsizliğini sağlayan arahklar hangileridir7 Çozüm: tfadeyl « ü r yapaır (X) değeriert x, es 2 ve x, » 3 S 6<0 <x<2 Eşitsizüğl sağlayan andıklar <•• < x < 2) ve ( 3 < x < + « ) dir. 3. x 5 x + l > 0 eşiteizliğinl sağlayan aralık' lar nedir? Çözüm: u • b»4ac'den ^ =».14 m 3 < 0 olduğundan ifadeyi sıfır yapan değerler y&ktur. tşaret ise türn aralıklarda a'run isaretinin aynı* dir. * K. Çözüm : Kesrin payını sırır yapan (x) degeri x = 3 dir. KesriA paydası A = 14(2) = ~ 7 < 0 olduğundan(x) değerleri yoktur. X 18.45 TAŞ DEVRİ 3 1 4< / 3x 4.00 + + 3x 3C*X+2 >Q 19.15 KAPTAN ONEDİN Dizinin 16. bölumu «Konuklar» başlığını taşıyor. Fred, evlerini su bastığı İçin otele gitmek Isteyen Betty iie Barney'l evlerine davet eder. Anoak Betty ve Fred kooalarının iyi geçinemeyeoeklerinl bildiğl için buna karşı çıkarlar. Gerçekten de Fred Barney'in kendl evindeymlşcesine rahat hareket etmesine kızmaya başîar. tsteniden aralıls (« < x < 3) diı 6. (ll+m)x +2{13+m)x+m+l9>0 eşlt* eizliğl (x) ne olursa olsun m'nüı hangi değerleri için gerçekleşir. Çözüm : A' < 0, a > 0 eşitsizlikleriniıı aynı samanda gerçekleşmesl gerekir. t= 169+26m4m3 m» 30m 209 a 4m 40 4m 40 =s 0 => m, «s 10 a =; m+11 = * m + l l e O = > r a s s I t J ömefc 1 5 : Eğlml 30* uzunluğu 125 ctn <Wan sürtünmesiz eğik düzlemin tist ucundan bırakılan clsira kaç saniye sonra all uca <gelir? (g = 980 cm/sn»), A) 10 ' 10 « ; 20.00 HABERLER VE HAVA DURUMÜ 20.35 DENİZİN KANI (ffl) Anne Isyankâr gemicl Jesson'un karısı Elten'in yanında setll bir yaşam sürmektedir. James da Anne da barışrnafc İçin gururlarından özveride bulunmak niyetinde değildir. Sürtünmesiz eğik dtlzlemde ivmenin a =: g stna olduğunu biliyoruz. a es 980 sin 30» a = 980 JL = 490 cm/sn f 125 » * • 490 t» • 250 = 490 • t ' « «• + «• Dizinin bugün ekrana geleoek olan üçüncu bölümunde Gömü, sefer önoesl sözünü aldıklan tekne kendilerine tesliır. edilinceye dek yanında çalışmama kararına varan süngeravcıiarırKi karşı bir plan kurar. Bir başka kıyı kasabasından yeni sünger avcıları kiralayacoktır. Ancok yeni gelen süngerciler de Şaoan Reis ve tuyfası kılavuz vermeylnoe denizde avlanma olanağmı bulamayacakiardır. 21.30 CUMARTESİ ŞENLİĞİ Ankara Televizyonundan Özkan Yeğen'in hazıriadığı müzrk eğlence programında Coşkun Demir «Sevgiye tutsak». Aynur Gürkan «Yola çıktım Mardin'e», findim gönül bağına», IşH German «Ağlıyorum», «Sen aldırma», Tahir Engin İçöz «Her halinle her şeyinle gözelsin», «Mazideki oşk», Rezzan Yücel «özveri», Gönü' Akın «Todı yok sensiz geçen», «Duydum ki unutmuşsun» adlı parçaları söyleyecekler. Selahattin Alpay'ın da dinienebileceği programda ayrıca dört bölüm halinde sunulacak bir gü'dürüye yer veriliyor. = '"'Yanıt. ~* t = T saniye II (E) R t = k N ( I F, = 0 * NG, = 0 N s G, s G cos 45) R = O.J 110 0.7 = 7.7 kg. t = G sin 45 = 110 0.7 = 77 F = f+R F o 77 + 7.7 = 84,7 kg. Yarnt: D. Çünkü en az kaç* kg. deniyor. x*x + l > 0 + + 4 + + .. ıo Istenilen aralüc <•» < x < + » ) dir. » 4. x*6x+9 > 0 eşltslzliğini sağlayan ara* hklar nedir? çözüm : A = 3636 =s o oîduğundaa » 3 A'<0 a >0 o o 10 < m < + ** îstenîlen aralık (10 < m < + «.) dir. 22.30 SAİNT'İN DÖNÜŞÜ «Eroin Zinciri> adını toşıyan böiüm yayınlanacak. Tempfar'ın bir kız arkadaşının kardeşi kuilandığı eroinin saf oimayışı yüzünden zehirlenerek yaşamını yitirir. Kızlann babası olan errek'i general suçlulan ortaya çıkarmak ve öoünü almak amacındadır. Templar yaşlı adamın bşmı belaya sokmasını önlemek için eroinin kaynağını araştırmaya başlar. AnusERTURK 5. Goz kapalüanmn kırpılması refleksı hangi organa bağlı rerieks hareketlenndendir? A) Oniuriiık B) Bejön C) Omurilık soganı D) Beyıncik E) Arabeyıı: Doğru yanıt (B) seçeneğıdır. 6. Ikı nöronlu basıt bır refleks yayında tîu kıbedilen yol hangisidir? A) Omunhk motor noronu B) Omunlık duyu noronu" C) Bevln duvu noronu D) Beyın motor noronu E) Duyu noronu Omurilık Motor noronu Doğru yanıt (E) seçeneğıdır 7. Sınır hucıelerinın salgıiadıgı hormunlar aşağsdairilerden hangisidir 0 A) Glıikagon ve insulun B) Oksin Östrogfn C) Tıroksin Gastrın D) Adrenalin A&etil koliî. E) însulin tıroksin Doğru jarııt (D^ şeçeneğidir. 8. Bir diz kapağı reflekfi ile ilgilı oîarak aşa^ gıdaküerden han?ısi yanlıştır? A) Duyu r<nT>nu uya.rtıyı cmurihğe iletır B) Ornurüıkten çıkan motor noronlar kasian uyarır C) Rîotor noronda l>elıren tmpuls duyu noronuna iletılir D) Duyusal ünpulslardan bir kısmı omurillkten boyne geçebilirler E) Bu refleks oınurilık tarafmdan denetlenlr Dogru yanıt (C) seçeneğidır ronda aşa£ıdaki organellerden hangısl en fazJa bulunur? A) Lizozom B) Mitokondrt C) Golgl aygıta D) E. R E) Kofullar Doğru yanıt fB> seçeneğıdir. 11. Uyartımn frekansı, şiddeti. süresl aşağıdalu seçeneklerden hangisirü etkıler? A) İmpuls hızını B) Nöron sayısmı C^ Adrenalin miktarmı D) Asetil kolin miktannî E) İmpuls sayısmı Doğru yanıt (E) seçenegidir. DESTEK YAPILAR ve KAS SÎSTF.MLERÎ Basit yapüı bitkilerde ve kompleks yapılı bıtkilenn genç dokulannda diklığı ve sertlıği sağlayan turgor basıncıdu:. Yaşlı kısımlarda ise bu işı destek dokular görür. Destek doku: 1 Pekdoku (Kolîenkima) hücreleri canlı, çeperleri seluloz ile kaluılaşmış. fakat odunlaşma gorulnıez. 2 Sertdoku (skelennkıma) OdunlaşniLş ölü hucrelerder" oluşnmş. Sert doku hucrelen şekillerine gore a) Sert doku ıpliğı b) Taş lıucreieri diye ikı çeşıttır. H4YVANLARDA DESTEK YAPILAR: Hayvanlar iskelete sahıptır Hayvan vucudu dışmda meydana gelen iskelet dış ıskelet admı. hayvan vucudu lçınde meydana gelen ıskelet iç isıtelrt adım alır. Dış ıskelet organık ve ınorganik maddelerden yapilmıştır. Örneğm; bocekîerdekı kıtın (yapısı azotlu pol;^a.kkarıt) midye ve salyangoz kabukları dış iskelettır. Iç ıske>t omurgahların ozellığıdir. İç ıskelet eklemü ve esnfktır. Iskelet cansız ara maddesi (oseın) Ue canh kermk hucrelerinden meydana gelmıştır.HucreIer içinde kan damarları ve sıniıler bulunan havers kanallan etrafında yerleşmişlerdar. Kemikte az miktarda su, bcfl miktarda Ca*', Mg*', (PO,) \ (CO.)" J halindekı tuzlar bulunur. Böbrek ve sindirim kanalı yoluyla CBL+< , PO»3 kaybı olur. Kemikte madensel tuz oranının düzenlennıesi ve değişmez halde tutulması besinlerdekl madensel tuzlara, vitaminlere ve hormonlara baghdır. A,C,D gibi vitaminler kenııklerin normal gelışmesmde onem taşırlar, KAS YAPISI ve GÖREVLERt : Kaslar hareket meydana getirmek ve olmak üzere iki görevl vardır. KİMYA (MODERN/KLASİKV 26 CHARLES II YASASI: Hacmı sabit tutulan gazlann basınçlan, sı« caklıkla doğru orantılı olarak değişir. sabitse p, T, e NevzatGÜNGOR Sabri KÂYA Sıcakhk 7°C'den 27°C'ye yukseldiğinden oto lastiği; t , t , = 277 = 20°C ısıruru§tır. O halde doğru yanıt (C) seçeneğıdir. ÎDEAL GAZ DENKLEMt: 23.15 HABERLER P, T, örnek: 27°C ve 3 atm. basmç altında bulunan 250 cm J gazın basıncı. hacmı değiştirilmeden 2 atm. e düşürülürse sıcaklığı kaç e C olur? A) 200°C B) 73°C C) 18°C D) 18'C E) 73"C Çözüm : t, T, t, P, P« = 27'C o 273+t, a 273 + 27 o 300'K e? » 3 atm. es 2 atm. zn o Moleküilerl arasmda hiçbîr etkileşmcnîn ol» tnadtğı varsayılan ve PV es nRT bağıntısını ger* çekleyen H,, ile, ... gibi gazlara ideal gaz denir. Onceki derslerimizde belirledığimiz gibi, V 1 (Boj'le Marlotte) p V ~ T (Charles). V n (Avagadro) RADYO TRT I 05.00 Açıhş.. 05.05 Ezgî Kervam. 05.30 Ş&rkılar. 06.00 Kısa haberlcr. 06.02 Bölgesel yaym 06.30 Köye haberler 06.40 Günaydın. 07.30 Haberler 07.40 Bölgesel yayın 09.00 Kısa haberler 09.05 Çocuk saati (1). 10.00 Kısa haberler. 10.02 Arkası yann. 10.22 Hafta sonu (2) 12.55 ReklâmIar ve radyo TV program haber lerl 13.00 Haberler 13.15 Saz eserlerl 13.30 Bölgesel yayın 15.45 Bando Müziği. 16.00 Bölge haberleri 16.05 Kimliglnia lütfen 16.25 Türküler 16.45 Şarkılar 17.00 Dilek kutusu 18.00 Kısa haberler 18.05 Türkçe sözlü haflf müzik 18.20 Bağlama takımm dan oyun havalan 18.35 Bölgesel yayın 19.00 Haberler 19.30 Bölge scl yayın. 20.00 Çocuklanmız ve biz.. 20.20 Bölge sanatçılarımız.. 20.45 Ankara radyosu çoksesll korosu. 21.00 Kısa haberler 21.05 Beraber ve solo şarkılar 21.30 Dınleylcl seslyle lstekler. 22.00 Kıss haberler 22.02 Dinleylci istekleri 22.30 Küçük konser 23.00 Haberler 23.15 Cumartesiden pa zara. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program, kapanış. müziğl korosu. 13.00 Hsberler« 13.15 Hafif müzik 13.30 Halk ozanlan 14.00 Belde lerimiz . Belediyelerimlz 14.20 Nadir Hilkat Çulha'dan çarkılar 14.40 Ezgilerle Halk edebiyatı 15.00 Radyo gazetesi 15.30 Rfedlfe Erten'den şarkılar 15.50 Halk müziğinden secmeler 16.20 Arkası yann 16.40 Hafif müzik 17.00 Saz musikimiz 17.30 Beraber ve solo türküler 18.00 Petek müzikseverin saatl 18.45 Dostlar beni hatırlasm 19.00 Haberler 19.30 Hafif müzik 19.45 Beraber şarkılar 20.15 Akşam konseri 20.45 Recep Birgit' ten çarkılar 21.00 Her telden.. 21.30 Müzik söyleşileri 22.00 Fikret Kozinoğlu'dan şarkılar 22.20 Hafif müzik 22.35 Ezgi kervanı 23.00 Haberler 23.15 Caz müziği 23.35 Solistler geçldi 23.55 Program ve kapanış.. Hacım; bastnçla ters, sıcaklık ve mol sayısı ile dogra orantılıdır. R gaz sabıU olmak uzere bu tarumı bır eşitlik halinde aşağıdaki gibi yazabilıriz; Ve» R ya da PV a nRT Eldeedüen bu bağmtıya îdeaî ga"z denkleml denır. Gaz sabiU olan R"nin değeri koşullara göre beürlenir. Örneğın N • K'da (0 C ve 1 atm.) 1 mol gaz duşunülürse; PV = nRT'den 1 22,4 = 1 • R • 273 1 R = 0,082 It. âtm/°K. mol olur. 1 P~ Tn V i sam oldugundan ~ • =r* formaiüı> * de Ugill değerler yerlerine konursa; ' 3 300 2 T, T, ss 200*K T, = 273 41, 200 = 273 + t, bulunur. Yanıt (E) seçenegidir. Örnek : 7°C ds bulunan bir otomobil lastiğinin iç basıncı 7 atm. dir. OtomoDıl 120 km/h'lik bir hızla gıderken lastik Iç basıncı 7,5 atm. e yükseldiğine gore otomobilin lastiği kaç 'C ısmmıştır? (Lastiğın hacım değişmeleri onemsenmeyecektîr). A) 34'C B) 27*C C) 20°C D) 13°C E) 7°C Çözüm : Lastik hacım değişmeleri onemsenmedığine gore V »sabittir. t, = TC T% « 273+t, = 273+7 = 230'K P, = 7 atra. P, s= 7,5 atm. T, T, s 73*C Problem çözümlennde problem verilerine göre ideal gaz denklcmi genişletüerek kullanılır. îdeal gaz denklemındeki mol sayısı olan n ye» rine, n » * yazılırsa, PV = nRT'den PV « •&> RT bağmtısı bulunur. G (Victore Mayer) g = V • d (Ağırlık = Hacım x Yoğunluk] değeri yukardaki bağıntıda yerine yazıürsa, Vd PV •RT PG = dRT olur. h:' 9. Bır hucrelilerden paıamesyumaa •uvartı"arm ilrtilmesı sirir telcıkleri ile olur. Bu teleikîenn zedelonmesı sonucu paranıesyumda hangı olayiar cerey&n eder? A) Sil hareketleri duzeasiale^ir B) SU hareketlen fazlalaşır C) Sindtrim kcfuP.an fazlalaşır D) Kontraktil kofullar fazlcJf^ır E) Makro çekirdck bulüm fazlalaşır Dogru yanıt (A) seçeneğidir. 10. Sinir impulslarınm neden olduğu kımya* sal reaksiyonlarda enerji harcanır. Buna gore no TRT II 08.00 Açılış. 08.02 Gün başlıyor. 09.00 Bir dilden, bir telden. 09.20 Makamdan makam& 09.40 Birimlzin derdi. 10.00 Türk hafif müziği 10.30 G. Akın T.E. îçöz'den şarkılar 11.00 Türkiye Ta rün 11.25 lürküler. 11.45 Sevilen eserler 12.10 İx bırakanlar. 12.30 Açıklamalı klâsik Türk T, = 30C'K T, = 273+t, 300 = 273+t, => t, e 27"C 07.00 Açıhş.. 07.02 Güne başlarken 08.00 Sabah konseri 09.00 Türkçe haberler 09.03 Merhaba 10.00 Müzik stüdyosu 11.00 Öğleye dogru 12.00 Haberler 12.09 Sizin için seçtiklerimiz 13.00 Mü zik köşesi 13.45 Müzik bahçesinden. 14.45 Saz eserleri. 15.00 Günün konseri 16.00 Bir dönemin müziği Tango 16.30 Tatil müziği 17.00 Haberler 17.09 Çag daş Türk S&nat MÜzigi 18.00 Gençîer için 19.00 Orkestra çalgı lan. 19.45 Ankara Eadyosu Çoksesli korosu 20.00 Dünden bugün den 21.00 Günümüzde caz. 22.00 Haberler 22.09 Gecenln getirdikleri 23.00 Cumartesi konseri.. 24.00 Gece ve müzik 01.00 Program ve kapanıç. TRT III
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog