Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 1 MART 1980 BEŞ îstanbuPda bir öğretmen ile bildiri dağıtan bir genç öldürüldü • NÎĞDE ÇEZAEVİNDEKÎ TÜTÜKLULARIN UZUN SÜREDÎR MAHKEMEYE ÇIKARIL. MADIKLARI, MAHKEME MASRÂFI OLARAK KENDİLERÎNDEN PARA ÎSTENDİĞÎ ÎDDÎA EDİLDt (Cumhuriyet Hober MerkezO • îstanbul'da Gültepe 20 Temmuz llkokulu öğretmeni Alptekln Kor öağ, dün Şişlf meydanında otobüs beklerken, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından başına sıkılan tek kurşunla ağır şekilde yaralanmıştır. Şişll Çocuk Hastanesine kaldırılan öğretmen, tüm cabalara karşın kurtarılamayarak can vermiştir. 0 Kuştep'de meydana gelen oloyda bir kişi ölmüştür. Saat 18.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi son durakta devrimci sol Imzalı bildiri dağıtan bir gruba çevrede devriye görevl yapan jandarma erleri müdahale et« mek istemişlerdir. Çıkan silahlı çatışmada, gruptan Kadri Güldü odlı genç ölmüş, diğerleri ise kacmıştır. • Kasımpaşa'daki AP Beyoğ lu Gençlik Lokaline dün 20 sıralarında patlayıcı madde atılmıştır. Bomba, uzmanlarca etkisiz duruma getirilmiştir. • Feriköy Avukat Caddesinde dün akşam bir kuyumcu soyulmuştur. Saat 18.30 sıralarında AIi Reşit özmen'e ait kuyumcu dükkânına giren silahlı üç kişi altınları toplamakta olan kuyumcuyu tehdit ederek 3 mil yon 300 bin lira değerinde altınla 250 bln llra değerinde pırlanta alarak kaomışlardır. • Emlrgân Boyacıköy'de billnmeyen kişllerce denize atıldığı öne sürülen Selahattln Cebenin cesedi dün sahilde bulunmuştur 17 yaşlarında olan ve çaycılık yapan gencin babası AIİ Cebeci. oğlunun daha önce calıştığı bir iplik fabrikasında sendika temsilciliği yuptığını ve Intihar etme olasılığının zayıf olduğunu söylemiştlr. Soruşturmaya başlanmıştır. • Çeliktepe'de dün 21 6irolannda Gümüşhane ve Sakarya Caddesl üzerindekl 2 kahvenin otomatik sllahlarla taranması sonucu birl ağır 7 kişi yaralanmıştır. • Ceşltlı cezaevlerlnde yatan tutukluların uzun süredlr mohkemeye çıkarılmadıkları, mahkeme masrafı olarak kendllerinden önemll miktarlarda para Istendiğl öne sürölmektedir. Nlğde Kapalı Cezaevinde • Ikl yıldır yattığı halde mohkemeye çıkarılmamış tutuklular buiunduğu bildirilmiştir. Niğde Kapalı Cezaevinde yatan Süley man Kaya'nın 25 aydır cezaevinde yattığı halde, bir kez sor guya çekildiği, aradon geçen 23 ay içinde ise mahkemeye cıkarılmadığı iddia edilmiştir. Ay nı cezaevinde cinayet sanığı olarak yatan Hayrettin Bakış'ın da iki yılo yakın bir süredir mahkemeye çıkarılmadığı bildirilmiştir. Hayrettin Bilik adlı tutuklunun da 18 aydır mahkeme ye cıkorılmadığı. davasının gıyabında görüldüğü öne sürülmektedir. 17 Ocak 1979 tarihirv de gözaltına alınan ve Niğde Kapafı Cezaevine gönderllen tutuklulardan AIİ Kepez'den de mahkemeye çıkarılabilmesl Için 9 bln lira Istendiği, kendislnln makbuz Istemesl üzerine. bu isteğin reddedildiği ve aylardır mahkemeye çıkarılmadığı öne sürülen Iddlalar arasındadır. TARSUS Doluktaş mevklln de Cumhuriyet Lisesi yakınında şişlenmiş ve başı ezilmlş bir er kek cesedi bulunmuştur. Yapıian kimlik saptamasında Kergin köyünden Cumali Gülgen'e ait olduğu beürlenen cesedin başka bir yerde öldürüldükten sonra Doluktaş mevkiindekl bahçe ye bırakıldığı anlaşılmıştır. ELAZIĞ Rlza mahallesl Tar labaşı sokakta görevli bulunan er Vehbi Erdamar, dün kendislne csağcı mıstn solcu musun?» diye soran 4 kişi tarafın dan tabancayla vurularak yaralanmışdır. Yaralı er hastaneye kaldırılarak tedavl altına alınmıştır. ANKARA Ankara Sıkıyöne tlm Komutanlığı Askerî MahkemesJ, 1 aralık 1977 tarlhinde Balgat Ömer Seyfettin Lisesi öğrencilerine ateş açarak Ruhi furgut ve Mehmet Akkus adtı kişilerl yaralamaktan sanık sol görüşlü Mustafa Kartal ve Abdullah Simen'l birer yıl 6'şar ay Sallh Sunayol'u İse 2 yıl * ay hapse mahkum etmlştir. Karar sanıklar bugüne kadar yokalanmadıkları ıçin gıyaplarında alınmıştır. MERSİN Tevflk Sırn Gur Lisesi yanındakl Yazlık Sinema önünde gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Işyerinden evine gitmekte olan biriket Imalatçısı Hikmet Karakurt, klmliklerl belirlenemeyen klşilerln sllahh saldırıeonucu öldürülmüştür. İstanbul Haber Servisl Tuzla Tersane bölgeeinde yözer havuz kurmo hakkının, tersanesl olmayan bir flrmaya verilmesl, sonucun doğura oak teblig değlşlkllğl eleştlrilmlştir. 6eml Oreticllerl, Ulastırmo Bakanlığı'nın 3 temmuz 1978 tarihtl Resmî Gazete'de yaymlanan tebliğinde Tuzla Aydınlı Hmanı sahillerinde tersane kurmak Isteyen geml ureticilerlne irtifak hakkı te8İ3 edileceğinin açıklandığını, bu tebfiğe tersanenfn «Tersane, çelik gem), tıcarî ve turistlk olmak şartı İle ahşap gemiler dahil inşa, tadil veya onartm yapabüecek olan tesistir» blçiminde tanımlandtğını belirtmlşlerdlr. Üretlciler, tersanesini Haliç ya da Boğazlar'dan Tuzla'ya taşımak Isteyen girişimcilerln bu amaçla büyük yatırımlara giriş tlklerinl ve tersaneler için büyük paralar harcadıklarını Ifa de etmişler ancak gene Ulaştırma Bakanlığı'nın 16 şubat 1980 tarihll Resmi Gazete'de TERSANESİ OLMAYAN FİRMALARA YÜZER HAVUZ KURMA HAKKI TANINMASI ELEŞTİRİLDİ yayıntanan tebliğinde de «Tuz la Aydınlı Llmanı sahillerlnde, daha önce tersane kuracaklara irtifak hakkı tesis etmek üzere parselasyonu yapılarak numaralandırılmış olan arazinin dışında, 1 numaralı parsel üe mendirek arasında kalan 23250 M2'llk ve 697 parsel nolu arazi havuz getirecek olan müteşebbisler için ayrılmış olup, 45 müteşebblse ir tifak hakkı tesls edllecektlrı denildiğlni bitdlrerek, cYüzer havuz kurmanın, tersanesl olan girişimclter Için bile büyük kolaylık olduğu, oysa, aslında tersane kurulaoak bölge içinde yer alan söz konusu parselin tersane kurmaya coğ rafl olarak elverişll bulunmadığını ve burasının bazı firmalara sadece yüzer havuz kurmaları Için adeta Imtlyaz blçlmfnde tahsls edildlğinl» söylemlşler, 16 şubat 1980 tarihli Resmî Gazete'de yüzer havuz kurmak Isteyen girlşim cilerin 20 gün içinde gerekll işlemleri tamamlayarak başvuruda bulunmalarının gerektiğinin llân edildiğlne değlnerek, «Bu sürede hiç bir girlşim cl yüzer havuz getirmek çln zorunlu hazırlıkları tamamlaya maz. Bu iş en az 3 ayda olur. Bakanlığın kararı. önceden başvurmuş olan Erkal Denlzcilik gibi kuruluşlara kesin imtlyaz nlteliğınde ve diğer gerçek gemı üreticilerinln hak larını çiğner mahiyettedin demişlerdir. Elektrik enerjisi yetmezliğini kısa dönemde önlemek olanaksız ANKARA (o.a.) TMMOB elektrik mühendislerf tarafından yaınlanan «1979 yılı enerji raporu»nda elektrik enerjisi yetmezliğinin önümüzdeki kısa dönemde önlenmesi olanağının bu lunmadığı açıklanmıştır. POLİTİK ÇIKARLAR 1979 yılının, «Türkiye'nin elektrik enerjisi üretimi açısından kendine yeterli olmamo nın açık sonuçlarına katlandığı bir yıl olduğu» kaydedilen raporda şöyle denilmiştir: «CHP ağırlıklı hükümetinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bokanı, politik çıkarlar düşüncesiyle kesintileri kaldırmış, fakat 1979 yılı eylül ayında zoruniu olarak kesintiler gündeme alın mış. gece kesintileri başlatılmıştır. Yine bir politik karar olarak, AP hükümeti gece kesintilerini kaldırmıştır. Fakat tüm bu politik kararlar yaşayanlar açısından karanlıkta kal ma sürelerinl kısaltmamış, akeine uzatmıştır.» TÜKETİM İSTEMİ KARŞILANAMADI Geçen yılki elektrik aretimi, tüketiml, kesinti ve kısıntıların toplamı ile ithal edflen elektrik miktarlanna da yer verilen raporda TEK'in «Türkiye üretim ve tüketim incelemesi» adlı yayın da 1980 1983 döneminde enerji açıklarının önlenmesinin mümkün olmadığının kaydedıldiği ifade edilmekte devamla şu görüşlere yer verilmektedir: «Elektrlk ener|isi yetmezliğinln önümözdeRf îcısa dSnemde önlenmesi clanağı yoktur. E!ek trik enerjisı üretim ve tüketim artışı, 1979 yılında son 10 yılın en düşük oranını göstermiş tir. 1979 ve 1980 yıllarında ser vise alınacak olan elektrik enerjisi üretim santrallarınm ook büyük bir bölümü ertelen miştir. Doğal kaynaklarımız olan su ve linyitin, elektrik enerjisi üretiminde kullanıimasında bir gelişme yoktur. Elektrik enerjisî üretimi doğal kaynaklarımız olan linylte dayandırı'malıdır. Üretimde pet rolün rolü en aza indirilmeli ve böylece dışa bağımlılık azaltılmalıdır. Elektrik enerjisi tüketiminde sektörel öncelik tanınmalı ve sanayide öncelik, yatırım mallan üreten sanayiye verilmelidir. MİLLİ PİYANGO DÜN CEKİLDÎ 547575 6 milyon, 586527 5 mîlyon, 706998 4 milyon, 754367 3 rrilyon. 537941 2 milyon, 565458 1 milyon. 500.000 LİRA KAZANANLAR: 118007 509699 519382 993551 400.000 LİRA KAZANANLAR: 032095 339990 773771 797328 846794 300.000 LİRA KAZANANLAR: 388280 460178 463628 474208 698731 698834 200.000 LİRA KAZANANLAR: 395020 727389 820003 914716 982690 408091 795183 826777 189195 260688 323490 459361 556930 597642 700511 719125 944147 995300 199946 269307 372392 492818 5S5672 661388 710339 719375 968929 998125 223069 308191 429691 507328 558142 663963 714899 878853 989377 248530 316845 439359 545399 580645 670976 719123 895631 990786 705377 714318 719441 742287 759845 787815 833201 854940 870798 875399 906665 915030 920583 922066 938413 940901 968792 975509 714782 750962 790636 860391 880244 916761 925664 943975 975693 715070 758709 795522 869254 885980 919361 927313 960584 9S9079 1.000 LİRA KAZANANLAR: 031390 110693 140328 182568 186676 251136 339442 428792 474947 489385 530643 546620 582606 611539 633332 674099 064395 122606 153373 183310 212509 295790 354330 447770 475498 498510 532698 551480 589360 619354 634860 683302 08003 083379 09299 12439 12833 14084 15278 18238 19134 19770 21368 25871 29199 30854 31176 32320 33399 34608 35616 36319 36629 38255 38891 39517 39958 40058 40303 41432 41607 42225 43132 44348 45579 47139 49605 50042 50088 51401 51731 54303 55412 56508 57209 57673 57690 58706 59457 60137 60606 60697 60718 61281 62782 63463 64234 64895 65029 65299 65629 66532 67905 68161 68901 69003 69597 70582 70919 71316 74230 75768 77372 78621 78955 80190 82170 83331 83528 84057 84097 85389 85630 86667 87215 88286 891S6 89341 90126 91148 92683 92930 10.000 LİRA KAZANANLAR: 100.000 LİRA K A Z A N A N L A R : 085819 092071 233791 357973 462758 655635 760235 795977 896313 974617 50.000 LİRA KAZANANLAR: 029000 190565 427897 540573 618194 854058 963328 088037 281647 392309 473548 646988 725490 815986 879292 037830 206968 432321 573312 680197 916100 068244 210031 491395 578783 783107 925922 110387 402417 514616 593370 845072 938819 005746 070849 123995 159273 184299 227374 310008 363419 463780 476712 502957 537664 567003 590783 627935 650325 012905 071596 128532 166254 186299 239780 323363 391156 472810 483917 510478 545104 569892 606333 631877 671237 93328 93590 93919 95589 95865 96437 97024 97342 97738 97823 500 LİRA KAZANANLAR: 0364 0397 0460 0592 0638 0695 0768 0814 0914 0921 1132 1335 1353 1394 1467 1857 1998 2095 2135 2188 2223 2322 2362 2*75 2668 2683 2693 2857 2982 2986 3042 3391 3582 3809 3908 3909 4200 4313 4357 4509 4524 4548 4554 4699 4986 5002 5390 5397 5439 5460 5712 5749 5816 5969 60*7 6056 6085 6175 6200 6226 6257 6276 6297 6338 6340 6564 8730 6795 6927 7115 7168 7304 7329 7586 7624 7697 7753 7886 7973 8322 8470 8496 8599 8659 8733 8775 8966 8996 9030 9166 9169 9171 9305 9309 9346 9365 9667 9842 9849 9890 CHP Kartal llçe Yönetim Kuruluna görevden el çektirîldi (İstanbul Haber Servlsl) ; CHP Kartal İlçe Yönetim Kuruluna görevden e l cektirilmiştir. CHP İstanbul İl Yönetim Ku rulu kararıyla görevden alınon Kartal İlçe Yönetim Kuruluna durum «Telgrafla» duyurulmuştur. Üc gün önce çekllen cAcefe» telgrafa karşın, yeni yönetim kurulu görevi, görevden alınan yönetim kurulundan teslim almamıştır. Bunun üzerine CHP Kartal İlçe Başkanı Hikmet Cömert, CHP İstanbul İl Başkanı Fikret Gündoğan'a bir te!graf cekerek, «Mühür ve defterlerl size mi teslim edelim?» diye sormuştur. Bir açıklama yapıimamasma karşın «Çalışma yapılmadığı» Için görevden alındığı bildirilen CHP Kartal İlçe Yönetim Kurulu Cevizii Sigara Fabrikası direnişi sırasında büyük bir çalış ma gösterdıği vurguîanmıştır, Bu gerekçeyle görevden alınan Yönetim Kurulu savunma hakkı istemıştir. 400 LİRA KAZANANLAR: 016 123 124 136 201 241 271 311 375 463 492 664 688 692 995 3C0 LİRA KAZANANLAR: 12 18 29 32 37 45 51 60 86 89 92 95 200 LİRA KAZANANLAR: 3 ve 6 40.000 LİRA KAZANANLAR: 137568 338399 401518 492317 654269 762908 826948 953645 188349 355490 407395 529095 669972 781695 843725 259975 378185 453303 611088 703362 791294 878167 ARTAŞ İllustrasyon ve grafik düzenîeme bilgisi, yeteneği ve deneyi olan İLÂN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KİMYA FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Fakültemiz Telefon Santralının 28 75 50 / 6 H no'lu telefonu 2.3.1980 tarihinden itibaren 20 75 50 / 6 H olarak değiştirilecektir. Duynrulur. (Basmt 11677) 1185 30.000 ÜRA KAZANANLAR: 002503 156885 233116 355908 438658 497114 606374 693198 786616 927822 017394 190307 247803 357898 440090 499390 637490 749300 794521 935065 023359 191962 257953 368375 457096 525308 649766 756175 799390 964805 085301 218531 300862 390335 478106 561058 670758 768061 926678 971766 grafikerler arıyor. Tetefbrh 458030 Diyarbakır ve Adana'da esnaf dükkan kapatmaya zorlandı Cumhuriyet Haber Merkezl Diyarbakır'da üç gün önce baş lotılan dükkan kapatma eylemi dün kente yayılmış, Adana* da ise bazı semtlerde dün dük kanların açılmadığı görülmüşJür. Diyarbakır"ın Dağkapı, Mardinkapı, Melih Ahmet, İzzet Paşa Caddesl ve İnönü Caddesi üzerinde bulunan dükkanların büyük bir bölümü dün açılmamıştır. İşyeri sahiplerinin büyük çoğunluğu telefon veya bırakılan notlarla tehdit edildiklerini belirterek, can güvenliklerlnln sağlanması halinde işyerlerinl açacakları öğrenilmiştir. Dükkan kapatma eyleminln genişlemesı üzerine kentte sıkı güyenlik önlemlerl alınmıştır. Bu arada Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Urfa İllerl Sıkıyönetim Komutanlığı dün bir açık lama yaparak, 2728 şubat günlerl Diyarbakır'da işyeri kapatma eylemine girişen 30 klşinln yakalandığını, kapatma eyleml içinde bulunduğu saptanan 22 kahvehanenin de süresiz olarak kapatıldığını bildirmiştir, ADANA'DA Adana'da da dun eabah ba> i ı mahalleierde dükkan kapatma eylemi uygulanmak Istenmiş. yaklaşık 15 semtte çok 6ayıda esnafın dükkanını açmadığı görülmüştür. Zorlama 6onucu geliştiği blldlrilen eylemin uygulandığı kenar semtlerde hoparlör takılı askerl taşıtlarla esnaf uyarılırken, güven llk önlemleri de artırılmıştır. Bu arada Sıkıyönetim KomutanIığı'nın isteği üzerine beledlye de uyarı çağrısına katılmıştır. Çok sayıda kişinln yakalanarak gözaltına alındığı eylemie llgih olarak Sıkıyönetim Komutanlığı TRT aracılığıyla saot 13'te yaptığı bir çağrı İle sa at 15'e kadar dükkuiını açmayan esnaf hakkında Işlem yapılacağını bildirmiştir. 20.000 LİRA K A Z A N A N L A R : 000845 005210 009795 014509 024601 071933 127231 129599 135490 141699 161730 184640 Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Başkanlığından Akademimiz Makina» înşaat ve Elektrik Bölümlerindeki muhtelif kürsülerde açık bulunan kadrolarda görevlendirilmek üzere asistan, uznıan ile Genel İdarî Hizmetler, Avukathk Hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Smıflannda görevlendirilmek üzere eleman almacaktır. Bu smıflann kadro ünvanı ile aranüan nitelikler aşağıdadır. SINIH Ö.O.Y. Ö.Ü.Y. Gİ.H. G.İ.H. Y.H. Y.H. Y.H. T.K T.H. T.H. A.H. S.H. ÜNVANI Asistan Uzman Memur Şoför Bekçi Odacı Kalorifercf Mühendis Mimar Teknisyen Laborant Avukat Doktor ARANILAN NİTELtKLER Makina, İhşaat, Elektrik Yüksek Mühendisi. Makina, İnşaat. Elektrik Yüksek Mühendisi veya Mühendisi. İlk Türk açık deniz balıkçı gemisî hizmete girdi (İstanbul Haber Servisl) 400 ton/yıl kapasiteli ilk Türk açık deniz balıkçı gemisi «Altınel 1» dün hizmete girmiştir. İhsan Altınol Holdlng'e bağlı Altınel Denizcilik ve Endüstrisi A.Ş. tarafından SSCB Sudoimport firmasınca Kiev tersanelerinde yaptırılan «Altınel 1» in 55 metre boyunda, 10 met re eninde ve 5 metre derinliğin de olduğu, 1000 Bhp gücündekl motoru, sonar cihazı ve otomatik trol aygıtı İle güçlendlrlldiği ve «Şok dondurma» yöntemi ile tutulan balıkları anında 40 derecede buzlaştırarak 18 derecede muhafaza ettiği açıklanmıştır414 metreküplük soğuk ambarlarında balık dışında donmuş kümes hayvanları ve et dışsatımı icin de gerekli koşulların bulunduğu v e yılda yaklaşık 2 milyon dolarlık dışsatım geliri sağlaması amaçlanan geminin ayrıca özellikle Atlantik için donotıldığı bildirilmiştir. Holding Genel Müdürü Ataç, gellşmlş tek niklerden yararlanarak balığı arayacak, bulacak ve tutacak olan «Altıner 1» icin «rasgele sözcüğü»nün gelenek olarak kullanılabileceğini belirtmiştir. ANAYASA MAHKEMESİ'NİN TCK'NIN 142/13 MADDESİ KONUSUNDA KARAR VEREMEDİĞI GERKÇESİYLE ASKERİ SAVC1 MAHKEMEDEN KARAR ALINMASINI İSTEDİ İSTANBUL (0.0.) Anayasa Mahfcemesînfn TCK'nun 142/13. maddeslnin Anayasaya aykırılığj iddiosını süresl geçmesine rağmen karara bâğiamaması nedeniyle istanbul Sıkıyönetim Askeri Savcılığı, aykırılık Iddiasında bulunan İstanbul 1 Numaralı Sıkıyönetim Mafokerresinden bu konudar karar alınmasını Istemiştfr. İstanbul 1 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi, Günce Yayınevlnde Lenin'den çevrilen «Emperyalist Savaş» adlı kitapta sosyal bir sınıfın sosyal bir sınıf üzerinde tahakküm kurmayı amaçlayan propaganda yaptîdığı iddiasıyla sanık Abdurrahman Kılıç hokkında açılan davanın 22 mayıs 1979 tarihindeki duruşmasında savun ma avukatiarının öne sürdüklerl Anayasa'ya aykmlık iddiasını ciddi bulmuştu. Bunun üzerine dosya euretl 2 temmuz 1979'da Anayasa Mahkemeslne gönderllrrişti. Sıkıyönetim Askeri Savcıiiğı. Anayasa'nın 151/3. fıkrası uyarınca bellrlenen altı aylık sürenin 3 ocak 1980 de sona erdlğinl ve halen Anayasa'yo aykırılık iddiasının karara bağîanmadığını gözönüne alarak bu konuda Anoyasa'nın 151/4. fıkrası uyorınca Iddianm konuyu ileten mahkemece çözümlenmesi gerektiği görüşünü bildirmiştir. İSTANBUL İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN Akademimiz Diş Hekimliği Fakülte6i; Anatomi Kürsüsüne l Asistan Farmakoloji Kürsüsüne l Asistan Fizik Kürsüsüne 1 Asistan Kimya Kürsüsüne 1 Asistan Pedodonti Kürsüsüm 1 Asistan ahnacakür. Kanuni şartlan haiz isteklilerin tercih ettlklerl kürsü ve sınavjna girraek istediklerı yabancı dili belirieyen ve bir fotoğraf ile kısa özgeçmişlerini ekleyecekleri dilekçeleriyle en geç 28 Mart 1980 cuma günü mesai saati bitimine kadar ilgilj Fakülte Dekanlıgma (Güzelbahçe Büyükçiftlik Sk. No. 6 NÎŞANTAŞI) başvurmaları duyurulur. (Basin: 11613) 1183 Mühendis. Y. Mühendis, Mimar, Y. Mimar. İSTANBUL ÜNİVERSÎTE8İ REKTÖRLÜÖÜNDEN İstanbul üniversitesi Rektörlügüne Sivil SavunUrmanı alınacaktır. Istekîilenn 17 Mart 1980 pa/âjtes! günü saat 17 00'ye kadar müracaat formu doldurmak üzere bir fotoğraf ile Rektörlük Örlük îşleri Müdürlüğü'ne iHorhor Cad. No: 13) basjvurmalan duyurulur. (Basın: 11653) 1181 Yukandaki kadrolar !çin gerekli niteüklere sahip isteklilerin, özgeçmişlerini bildirir dilekçe ve iki adet fotoğrafla birlikte 17.3.1980 günü mesai saati bitimine kadar Akademi Başkanlığımıza başvunnalan ilân olunur. (Basın: 11615) 1182 TEKSTİL SENDİKASI GENEL MERKEZİ ARANDI, SUÇ UNSURU BULUNAMADI (İstanbul Haber Servfsl) VEFATLAR , ' İÇİN KARADES^İZ TEKNİK ÜNİVERSÎTESî TIP VE SAĞLIK BİLÎMLERÎ FAKÜLTESİ DEKAMLIĞIMDAN Faküîtemizde münhal bulunan Gene! Cerrahi Bilim Daluıa 1. Dereceden l adet profesör aimacaktır. lîgililerin öz geçmişlerini. Akademlk çalışmalarmi bir dilekçe ve yayınlarının birer adediyle en geç 25.3.1980 günü saat 17.00'ye kadar Trabzon'da Göğüs Hastanesi yanında bulunan Uygulama Hastanemiz içlndeki Dekanlığımıza başvunnalan gerekmektedir. Acı eOnlerınızl paylaçan fSLAM CENAZE IŞLER1 Dlt t0lotonla emrtnlzctodir. Uazete 1laru ve utnuna muatnftlel^f doKtor raporu, üefln rubsatı. tidtim el'j&st. devtı âualan helva. sefeer tçleri yapıiır. Hassasivetie va ütiziıtle Içlemlermızı dsruhto eder İ L  N Istanbul Fatih Hasan Hallfe Mah. Muhtar Hüsnü Sokak 17/7'de oturan TURHAN YÜKSEL DORKAN ile eşi GÜLTEN DORKAN'ın Noterüğimizde 21.2.1980 tarihlnde 8173 Y. no ile akdettiklerl ve tescili yapılan evlilikte mal ortaklığı sözleşmesi istanbul 13'üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinin 27.2. 1980 tarih ve 980/157 E. 980/ 156 K. sayılı karariyle tasdik edilmiş olmakla keyfiyet M.K.'nun 237'inci maddesi gereğince ılân olunur. İSTANBUL YİRMİNCİ NOTERİ UĞUR KALAFATOĞLU (Basın 1536) 1188 MTA'da direnen işçsler, 400 arkadaşlarınm sözleşmelersni yenilettiler ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nde Işverenin 400 kadar süreli işçinin işine son verilmesi Için başlattığı girişim, Işçilerin toplu direnişlerl nedeniyle önlenmiş ve işveren aynı işçilerın görevlerine devam edecekierinl bildirmiştir. Arkadaşlarınm işten alınmalarını protesto için aralarında bir de komite kuran işçi, memur ve teknik elemanlar, önceki gün kendllerine verilen yemeği yememiş, dün de aynı eylemlerini sürdürerek bağlı oldukları sendikalarca sağlunan peynir ekmeği aralarında payloşmışlardır. İşçiler ayrıca 220 Ilralık yevmlye keslntlsine de karşı çıkmış ve mahkeme kararı gelme den işyerinde kimseye ödeme yapılmamasını istemişlerdir. ^ t DİSK'e bağlı Tekstll Sendikasının genel merkezi dün emnlyet görevlilerl tarafından aranmıştır. Arama He llglll olarak yazılı bir açıklama yapan Genel Başkanvekili Selahattin Uyar, polis tarafından tutulan tutanak ta, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığının belirlendiğini vurgulamış, aramayı iş kolunda başlattıkları grevlerden sonra uygulanan bir dizl baskınm bir parçası olarak değerlendirmiştir. IŞIKLAR DİSK Genel Sekreterî ve Demokratik Eylem Komitesl Başkanı Fehmi lşıklar M Türkiye'de sömörünön en yoğun olduğu !şkollarının başında tekstil işkolunun geldiğlni, 1015 yıilık teks til Işçilerinin asgarî ücretle calıştırıldıklarmı söylemiş, özetle şöyle demiştir: «Gerçekler bu kadar açık ola rak ortadayken. Tekstil grevlerinln amaçlarını olduğundan başka gösterme çabalan tekstil işverenlerine hiç bir şey kazan dırmıyacaktır. Tekstil İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Halit Narin'in grevlerln ekonomlk hedeflerini yok sayarak yaptığı gerçek dışı açıklamalar tekstil patronlarınm Işçileri daha ook sömürmek îçin giriştiklerl saldırıyı glzlftyemez.» ÎSLÂM CE^3ÂZE İŞLERİ TEL: 47 20 06 40 68 86 NOT : BOtOn muameleler işletmeve ait olmak üzere vurt lcl nırt dısı vurt dısındar vurda cenaze nakii vapılır. Günüo aer Katind* dedir. Duyunüur. (Basin: 11674) 1187 (Türkel: ...) 1179
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog