Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

DÖKT CUMHUÎÛYET 1 MART 1980 POÜTİKA VE ÖTESİ MEHMED KEMAL TURKİYE'DE DUIMYADA EKONOMİ/TİCARET ANKARA, (ANKA) 1980 yıh ödemeler dengesi hedefleri revi'ze edilmiş ve dış kaynak gereksinimi 3.1» milyar dolardan 4.65 milyar dolara yukseltilmiştir. 1980 yılı ödemeler dengesi hedeflerinde dış kaynak gereksiniminin yükseltilmesi, ithalat, ihracat ve işçi dövizi bekleyişlerinin degiştirilmesinden kaynaklanmıştır. Bu arada, Besmi Gazete'de yayınlanan 1980 programmda, 1.96 milyar dolarlık dış borç ödemesinin gerçekte 2.5 milyar dolara ulaştığı belirlenmiştir. Dış borç ödemelerinin 1.3 milyar doları faiz ödemeleri. 1.2 milyar doları ise anapara ödemelerinden oluşmaktadır. Dış borçların 2.3 milyar dolarlık bölumünun ertelenmesi için OECD bünyesindeki 2 nolu çalış. ma grubu çerçevesinde girişimlerini surduren Türkiye, ertelenmesini sağlayabilecegi tutar ölçüsünde dış kaynak gereksiniminden kurtulacaktır. 1980 yılı programmda 7 milyar dolar olarak öngörulen ithalat hedefi 7.5 railyar dolara yukseltilmiştir. Bu arada, 3.5 milyar dolarlık ihracat öngörusü 3.2 milyar dolara düşurülmüştür. îşçi dövizlerinde İse, prim uy^ gulanacağı varsayımıyla 1.65 milyar dolara ulaşılması amaçlanırken, bu yönteme başvurulamayacağı gerekçesiyle 1.5 milyar dolara inilmiştir. Böylece, dış kaynak gereksinimi 4.45 milyar dolara yükselirken 800 milyon dolarlık proje, 825 milyon dolarlık program kredisi kullanılabileceği hesaplanmıştır. 1980 yılında IMF'den sağlanacak kredilerin ise 500 milyon dolan bulacağı tahmin edilmektedir. Buna göre saglanması gerekli ek kaynak 2 milyar 250 milyon dolar olmaktadır. Ote yandan, Merkez Bankası Cumhurryet EKONOMİ SERVİSİ Saçma Sapan A na Muhalefet Partisinin Genel SekreterL «îpekçi'nin katilini kimlerin nasıl kaçırdığını hükumetin başı biliyor» diyor. Madem biliyor, öyleyse niye yakalatmıyor? Eğer bu çok dddi bir iddia ise, ne olur hükümetin başı? En azmdan katili kaçırtan, katili kaçıranlan saklayan olmaz mı? Bizim Ceza Yasamızda da bunun bir karşılığı yok mudur? Başka demokratik ülkelerde, böyle ulu orta söylenmiş blr söz karşısmda hükümet düşer, bizde hiç olmazsa kovuşturma açıLmah değil mi? Hayır, söz boşlukta kahyor. kimsenin kılı kıpramıyor. Ikl eskl Adliye Bakanı (biri CHPTI. blrl AFli). mahkemelerin onayladıgı, Meclisin henüz onayından geçmemiş idam cezalannın bir an önce uygulanmasını öneriyorlar. Dünyamn uygar toplumlarmda Adliye Bakanlannın idam cezalan uygulanmıyordiyetelaşa kapıldıklan görülmüş müdür? Başka demokratik ülkelerde idam cezalan gecikiyor diyen eski Adalet Bakanlannın değil bir dahaki seçimde milletvekili olması, yüzüne tükürürler, «Sen ne biçim Adliye Bakanısın?» diye adam içine çıkarmazlar. Ama bizde öyle olmuyor. hukuk okumamış, hukuk mektebinin yanından geçmemiş kişiler idam cezası verdiler, sonra da bu cezayı verdiklerl için öğünerek meydanlarda konuştular ve milletvekili oldular. İşkencecilik iddialan ayyuka cıkan biri İstanbul halkının karşısma geçip, «Senatör olmam için bana oy verin!...» demedi mi? Hem sıkılmadan aydın İstanbullu'dan oy istedL Gerçi oylan alamadı ama ortalığa çıktı ya!... Kendinden saymadığı memurlan ordan oraya sürer, öğrstmenleri «Alçak» diye niteleyip aşından işinden eder, her işyerinde binlerce işçiyi tazminatsız, kıdemsiz işten atarken, en kalabalık sendikalanmızdan birinin yöneticileri «Ya sabır» diye susarlarsa, faşizm elbette curetini de, cesaretini de artınr. Türkîş yöneticilerinin aklı, işler lyice sarpa sardıktan sonra başa gelmektedir. Eğer bu davranış da bir aldatmaca değilse aklın başa gelmesine kıvanabiliriz, Devalüasyon kimin işine yaramıştır, enflasyondan kimler ceplerini dolduruyor, bunlar şimdi de» ğil daha başında bilinecek şeylerdir. Enflasyondan yararlananlar sadece büyük sermayecilermiş... Kim olacaktı, işçiler mi olacaktı? İşçilerin siyasal kanılanndan, mezhep aynlıklanndan, meslek çalışmalarından ctürü işîerinden atılmalarına karşı imişler... Tariş'de, Antbir'de. türlü işyerlerinde binlerce işçi sokağa atıldıktan sonra mı farkına vanyorlar? Kapı biraz geç çalınmadı mı? Sendıkalar sadece kendi sendikalanna bağlı olan işçilerin haklanm aramazlar, öteki emekçi kitlelerinin de haklanm ararlar. Memurlann. öğretmenlerin sendikalan yoksa, haklanm arama gücünden yoksunsalar. Türkîş, elleri kollan bağlı uzaktan bunlan seyir mi edecek? Bu ne biçim sendikalizmdir. bu ne biçim emekçi hakkı aramaktır? Bayar Menderes ekibi 1960'larda sıkıyönetimIer ilan ettiler, Tahkikat Encümenleri kurdular, Meclis yetkisini bir komisyonun buyruğuna soktular, ne oldu? Ortada birkaç tane ipe giden baş, birkaç tane elsiz ayaksız insan, binlerce acı çekmiş yurttaş kodular. Kendileri de hapisaneden hapisaneye doluşurken az acı çekmediler, az acı çektirmediler!... O günlerde körpecik. bugün toplumda yerlerini almış çocuklanna sorun bakalım, az mı utandılar, az mı acı çektiler? Demokrat Partinin bu eylemi ile demokrasimize kıyması, tarihimin bir yüz karasıdır. Bugünkü faşizm de tarihe bir yüz karası olarak geçecektir, hiç kuşkunuz olmasm? Yaban parası alarak kapitalizmi kimse kuramamıştır ki biz kuralım... Yaban parası gözlemek bazılan için borçlanma demekse, bazılan için de dilencilik demektir. Hiç dilenci kapitalizmi olur mu? Geldiği yok ya, hani yaban parası şaşırıp gelse kimin cebine girecektir? Bundan önce kimlerin cebine girdi ve kapitalizmi kuramamışlarsa gene onlan n cebine dolacaktır. Zaten Batı da usanmıştır bizden... «Size bunca para verdim. onlan ne yaptınız ki, bundan sonra vereceklerimi ne yapacaksınız?» diyor. Somoza'ya verdi. Iran Şahı'na da verdi, ne oldu? Usandı, ellerini boşlayıverdi. Siyaset yoluyla aldıklarmı alacaklar, alamadıklan kalınca trapezdeki oyuncunun elini boşlar gibi salıverecekîerdir. Aşağıda delikli kurtarma ağı da olmayacak tepetaklak geleceklerdir. Ne anayasa tanıdıklan var, ne babayasa... Ceza yasasmda bh 141 var ya, bir smıfm zorla egemenliğini kurmak, tam onun içindeler... Bir sermayeci sınıfı diktasını kuruyorlar. Kuruyorlar da ne söz, kurdular bile... Peki kime dayanacaklar? Sermayeci dediğin azmlıkta, emekçi dediğin çoğunlukta... Bu diktaya çoğunluk, bir azınlık daha ne kadar dayanır? «Bizden sonra demokratik rejim yıkılır» diye gözdağı veriyorlar. Soralım bakalım. bu uyguladıgmızın adı demokratik rejim midir? Demokıatik rejim daha başka türlü nasıl yıkılır? Demokratik rejim çökuyor da, bazı heveslileri var, henuz çökmedi sanıyorlar. Kâğıt sanayiinde üretim durma noktasmda GR! KARTON YOKLUĞU, KİBRİT DIŞSATIMIN! DA OLUMSUZ YÖNDE ETKlLlYOR. ISTANBUi: HABER SERVtSİ Kâğıt sanayiinln tüm kestmlerinde hammadde yeterslzllğl nedeniyle üretlmin durma noktasına yaklaştığı, bu arada grl karton yokluğundan ötürü klbrit dışsatımının durduğu ve mi! yonlarca dolarlık döviz kaybı doğduğu saptanmıştır. Yapılan belirlemelere göre, kâğıt sanaylinin, basım, defter üretlml, ambalâj, kitap, dergi ke simlerl, özellikle son aylarda hammadde yetersizliği nedeniyle tam bir fdarboğaza» girmiştir. Görüşlerinl aldığımız işietmelerin yetkilileri, son yıllarda kâğıt sanayiine yönelik istemin artmasına karşılık, ana hammadde üreticisl SEKA'nın yüzde 40 kapasite ile çalışmak zorunda kaldtğını belirtmişlerdlr. Yetkililer, SEKA'ya ait işyerlerinde hammadde sağlanomaması, projelerin gecikmesl, Işletmelerin zamantnda üretime başlatılamaması, enerjl ve fueloll yetersizliği gibi nedenlerden ötürü üretimln plânlananın altında kaldığını söylemişlerdir. SEKA'da meydana gelen üretim noksanlığının, kâğıt sek törünün tüm kesimlerlnde olumsuzluğa yol açtığmı da belirten sektör yetkilileri, darboğazın gl I980 DIŞ KAYNAK GEREKSİNİMİ 4,65 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ na gelen ihracat dövizi gelirlerinîn son aylarda önemli ölçüde azaldığı gözlenmektedir. ANKA muhabirinin edindiği bilgiye göre, toplam 508.1 milyon dolarlık ihracat dövizi geliri sağlanan 1979 yılı eîdm aralık döneminde, Merkez Bankasma yalnızca 27.5 milyon dolar gelmiştir. Merkez Bankasına gelen ihracat dövizi gelirlerinin azalması eeğiliminln 1980 yılında da süreceği ve bu yıl kendi döviz gelirlerinin yüzde 80'ini kullanma olanağına kavuşan özel bankalardan yoğunlaşan gelirlerden öncelikle kabul kredili ithalatm ödemeleri ile ihracatçı sanayicilerin ithalat gereksinimlerine ilişkin ödemelerin yapılacağı belirtilmektedir. Bunun. sanayi üretimi için girdi ithalinde belirli bir kolaylık sağlayabilecegi, ancak özellikle petrol ithalatmda ödeme güçlükleri doguracağı ifade edilmektedir. derek yoğunlaştığını, tum keslmlerde üretimln durma noktasma yaklaştığını blldirmişlerdir. öte yandan gri karton uretlminin yeterli düzeye ulaşamaması öncelikle kibrit dışsatımının durmasına yol açmıştır. SEKA'dan sınırlı düzeyde mal alabildiklerini belirten kibrit sa nayicilerl, Kartonsan'daki grevin de etkisiyle grl karton üretlminin glderek azaldığını, bunun sonucu oiarak da kibrit dış satımmı durdurmak zorunda kaldıklannı açıklamışlardır. Dışsatımın durması nedeniyle milyonlarca dolarlık döviz yitimJ olduğunu belirten llgilller bu atstanbul Haber Servisl rada pazarlarını kaybetmekten Toprak Mahsulleri Ofisi dekaygı duyduklarını da belirtmiş polannda Türkiye'nin eklerdir. mek gereksinimini karşıla " ZAMANINDA STOKLAMA YAPILABILİRSE İSTANBUL EKMEK S1KINT1SB ÇEKMEZ yacak düzeyde bugday stok lan bulunduğunu belirten İstanbul Değirmenciler Derneği Başkanı ve İSO Meclis Oyesi Hüsnü Çakır. «Ankara, İzmir için ekmek sıkmtısından söz edilemez. Ofis stokları zamanmda İstanbul'a getirilirse şehrimîzde de ekmek sıkmtısı bütunüyle ortadan kalkar» demiştîr. Istanbul'daki ekmek dar* boğazı ile serbest piyasada tırmanma eğilimi gösteren buğday fiyatlan konusunda gazetemize aynntıh açıklama yapan Çakir şunları söylemiştir: « îstanbul'un ekmek sıkıntısı Ofis stoklannın Haydarpaşa Silosıına nakledilememesinden kaynaklanmaktadır. Trakya gibi İstanbul'un ekmek ihtiyacma büyuk ölçüde cevap veren bir bölgede Ofis stoklannın erimesi günümüzdeki darboğazı oluşturmuştur. Aslmda Ofisin Anadolu'dakı depolannda Türkiye'yi yeni sezona kadar idare edebilecek miktarda bugday bulunmaktadır. Ancak bu stoklann İstanbul'a zamanında nakledilmemesi batab olmuş, bastıran kış şartlan da sıkıntının artmasına yol açmıştır. Eğer bu stoklar yaz sezonun da Mersin'deki silodan nakledilmiş olsaydı İstanbul ekmek sıkmtısı çekmezdi. Şimdi karayolu ile yapılmak istenen bugday sevkiyatı, yeterli miktara ulaşamamakta bu yüzden İstanbul'da ekmek sıkmtısı başgöstermektedir.» FİYAT ARTIŞININ NEDENİ Hüsnü Çakır, Trakya'da 700 bin tonluk bir bugday stoku bulunduğunu, ancak bunun özel sektör elinde olduğunu, İstanbul'a getirildiğinde söz konusu bugday için 13 lirayı aşan fiyatlann ortaya çıktıgını belirterek şunlan eklemiştin « Bugday fiyatlanmn art masma da Trakya'daki Ofis stoklannın erimesi yol açmıştır. Türkiye'nin ekmek tüketiminde yüzde 15'lik payı bulunan istanbul'a, Anadolu'daki Ofis stoklan getirilirse, bugday fiyatlanmn serbest piyasada da gerileyeceğinden kimsenin şüphes{ olmamahdır. Depolama İstanbul için sorun değildir, çünkü Haydarpaşa Silosu îstanbul'un iki aylık ekmek ihtiyacına cevap verebilecek kapasiteye sahiptir. Halen, fırıncılara Ofis unu 600, serbest piyasa unu X200 liradan verilmektedir. İşte çözüm yolu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Fırracı* ya Ofis tahsisi zamanında, yeterli miktarda verilirse, ekmek sıkmtısı ortadan kalkacaktır.» DÜNYA FtYATLARI Ankara, İzmir çevresindeki Ofis depolarmda bu illerin gereksinimini karçılaşacak düzeyde bugday bulunduğunu da söyleyen Hüsnü Çakır, «bu illerde ekmek sıkıntısmdan söz edilemez» demiştir. Hüsnü Çakır, «buğ day fiyatlan dünya borsalartnda 200 dolan buldu. Bu Türkiye'yi nasıl etkiler?» bi. çlmindeki sorurauz üzerine de şunlan söylemiştin « Bugday fiyatlan Dunya borsalannda değişik kriterlero göre tesbit edilir. Türkiye'de durum daha değişiktir. Tanmda ileri ülkelerde bugday fiyatı rekolte ve öteki şartlara göre zaman gelir düşük tesbit edilir. Bizde ise destekleme ahmlan söz konusu oldugu için bugday fiyatı şartlar ne olursa olsun yüksek tutulur. Bu nedenle. dünya borsalanndaki fiyatla, iç piyasadaki fiyatı birbirinden ayn tutmak gerekir.» KÜÇÜK İLÂNLAR... KÜÇÜK İLÂNLAR... KÜÇÜK İLANLAR.. KÜÇÜK İLANLAR. BUGÜN SAAT 21. DE KTFD BÜTÇESİ 3,5 MÎLYAR OLARAK BAĞLANDI. MUHALEFET BÜTÇEYİ GERÇEKÇİ BULMUYOR MÎYATRO VATANDAŞ TİYATROSU VATANYAHUT MEMLEKET Yöneten: MÜJDAT merkez dersaıteleri Y A Y I N L A RI YETENEK EĞİTİMİ Celil Alpak • Oursun Önal yazdı 400 Sayfa 150 T L ÜNİVERSİTE ADAYLARINA SOSYALDERSLER ÖZETi vs TESTIERİ 400 Sayfa 100 TL MODERN K L A S İ K BİYOLOJİ tSO Sayfa t 0 0 T L F O R M Ü L L E R 64 Sayfa t5 TL LİSE 1 PI Z I K Başkentin sokaklannı çöp götürüyor. Lağımlar patlamış, pislikleri akıyor... Ankara tarihinde hiç bu hale düştü mü? Bu plsliğin içinde hep birlikte çimeriz diyorlarsa, birşey söylenemez. îktidan, muhalefeti, «Direnişe geçen işçilerin parasmı verelim de, kurtulahm» demiyor. Pisliğe kanıksamışlar. Neye benziyor bu? Hadi adım biz söylemeyelim, kendileri bulsunlar... 1961 Anayasasının İçinde, topraksıza toprak, işsize iş, konutsuza konut, hastaya hastane, okuyana okul, çahşana fırsat eşitliği, yoksula varlık verecek bir devlet vardı. ne oldu? O devlet şimdi çoktan gitti. onun yerine sarmayeciye yaban borcu, sermayeciye enflasyonla cep doldurma sağlayan bir devlet geldi. Anayasa suçu mu, kim soracak? LEFKOŞE (Cumhurfyet Bürosu) KTFD, 1960 mall yttı butçesi, önceki gün (perşembe) yasalaşmıştır. Üc milyar 473 milyon 294 bfn Türk Urası olarak bcğlanan bütcenin f i nansmanı için ikl milyar 239 milyon, 603 bin, 609 T L öz gelir öngörülmektedır. Öz gelir dı şında finansman kaynağı olarak, Türkiye Cumhuriyetinin 500 milyon liralık yardımı, 6 milyon 554 bin liralık Birieşmlş Milletler yardımları, 589 milyon 137 bin, 293 liralık ek TC dış yardımları ilo borçlanmalar gösterilmiştir. «Bütçedekl 75 müyon Türk liralık açık ise ıç borçianmayta karşılanacaktır.» MUHALEFETİN GÖRÜŞÜ Kıbrıs'tâki muhalif çevre ve konuyla ilgili yetkililer, bütcede 1 milyarı aşkın Türkiye Cumhurlyeti yardmı öngörüldüğünün bunun, özgelirler gibi, sağ lanmasmın olanaksız olduğunu belirtmişlerdir. «1979'dok| yerel gelirlerin 1 milyarı ancak bulduğunu, oysa 1980 bütçesinde 2 milyardan fazla yerei gelir öngörüldüğünü» belirten yet kililer. 1979'da gerçekleşmeyen 150 milyon gelir vergisinin de, 1980'de 450 milyon, 1979'de gerçekleşmeyen 450 milyon gümrük vergisinin de 1980 büt çesinde 750 milyon olarak abar tıldığını kaydetmişlerdir. PROBLEMlERl ÇÖ2ÜMLÜ3Ü 93 Sayfa 40 T L GEZEN PRATİK KİMYA L t l k e r Oemir yazdı 392 S a y f a 200 T L Harbiye Kenter Tiyatrosunda 46 35 89 47 36 34 19791978*1977 ÜSS SORULARİ vo ÇÛZÜMLERİ ÜC KİTAP 160 TL. 10 Adetten fazla siparişlere % 25 indirim yapılır. İSTEME ADR£Sİ:P.K.328 AKSARAYİSTANBUL Son [4] hafta İstanbul LALELİ tel. 27 40 92 22 8316 İZMİT tel. 159 67 ELA2IĞ tel. 27 04 TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ MESLEK TOPLANT1SI • (GELİR VERGİŞİNDE BEYANNAME TANZİMİ) Konusu 18 Mart 1980 Salı günü Saat 15.00'de Harbiye Cumhuriyet Caddesi No. 329 YAPI • ENDÜSTRİ MERKEZİ salonunda sunulacaktır. KONUŞMACI: Hüseyln Per vlz PUR. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Muhaselpe Uz« manı. Müracoat: TÛRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ. Telefon: 45 06 45 Türk İş " THY grevi için Başbakanlu görüşecek Türkiye Madenlş Sendikası Genel Başkanlığmdan Sendikamız ile AHMET KAMÎL ELtÎALTIOGLU DEMİR ÇEKME VE ÇİVİ FABRİKASI işverenliği arasmdâ adı geçen işverenligln «Tepebag Durağı. Teyyarec'i Sami Sok. No: 5 TOPKAPI İSTANBUL» adresinde kurulu işyerinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi akdedilecektir. 275 sayıh Yasanm 12. maddesl uyannca ilgililere ilânen duyurulur, (Basın: 1529) 1189 ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Havaiş Sendikasının THY'nda sürdürdüğü grev ve Işverenin aldığı lokavt kararıy ta ilgili olarak Türkİş Yürütme Kurulu'nun Başbakon'la bir görüşme yapacağı öğrenilmiştir. Sendika ile işveren arasındaki görüşmelerin kesilmesi v© iş verenin sendikayı suçlamaya devam etmesi karşısmda Türkİş Genel Başkanı İbrahim Denizcier ve Yürütme Kurulu üye* leri. büyük bir olasılıkla bugün, Başbokan Demirel'Ie bir görüş me yapacaklar ve Uloştırma Ba kanlığının uyarmasını isteyeceklerdir. Öte yandan Havalş Sendikası İzmir Şubesl, THY işvereni tarafından uygulamaya konulan lokavtın katdırılması İçin girlşimlerdo bulunmuştur. Havaİş İzmir Şube Başkanı Mustafa Yalçın, Lokavt'ın kaldı rılması içln başta Cumhurboşkanı Fahri Korutürk olmak üze* re, Meclis Başkanı Karakaş, Başbakan Demirel, ana muhalefet partisi lideri Ecevlt İle diğer partiierln genel başkanlarına bir telgraf gönderdiklerinl bildirmiştir. TOPLANTI • S.S. TRT İstanbul Radyo Televizyon Çalışanları Arsa ve Yapı Kooperatifinln 11. Olağan Gensi Kurulu, 17 Mart 1980 Pazartesi günü saat 17.00'de Radyoevi Yemekhanesinde yapılacaktır. Coğunluk sağlanamazsa, top lantı 24 Mart 1980 Pazartesi gunü aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır. Duyurulur. GÜNDEM: 1. Acılış. Divan Heyetl seCîmJ. 2. Yönetim Kuruiu roporu, 3. Denetim Kurulu raporu, 4. Raporların aklanması, 5. Arsa önerilerinîn görüşülmesl. 6. Secimler. 7. Dllekler, 8. Kapanış. YÖNETİM KURULU 1974 MODEL OPEL ASCONA 165 OTOMATÎK, TEKKAPI SAHİBİNDEN 400 BİN TL 64 45 54 OKayıp • İETT Pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. Hülya SÖNMEZ • NÜFUS cüzdanımı kaybettim. hükümsüzdür. Muzaffer Bolel OLCA • NÜFUS Cüzdanımı yltlrdim. Geçersizdir. Semlya ALTAŞ • PAMUKBANK 215 2393 hesap no'lu Kadıköy şubesine ait çekleriml kaybettim. Hükümsüzdür. Vell Ergün GÜRTEKİN # Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet GÜLCAN # 43 8901 • 438950 numaralı perakende satış vesikamı kaybettim. Hükümsüzdür. Nafiz ŞAHİNLER • ODTÜ şebeketni kaybettim. Geçersizdir. Hulusi ÖZOĞUL Satılık Arsa Çayırova'da, Pimaş fabrikasuun hemen arkasında Ankara yoluna 300 metre uzaklıkta elektriği ve suyu olan ev yapmaya musait arsa satüıktır. Müracaat: Cağaloğlu Nuruosmaniye Cad. No: 36 Garant Han Kat; 3 İşte Ajans'a.. • 1980 Peugeot 305 Sahibinden 37 41 87 SATIUK , komple modern OFSET Film Tesisi 3. Kllmsch. Auto Super * Vertlkal Kamera (50X50) 2. Colerex, Honn Hahn Agrandizör (18X24) 4 Ob|ek. 3. Sixtan. Kontak Şase. 4. Termostatlı, Banyo kuveti (Avr.) 5. Retuş küvetl (Avr.) 6. Oensitometre (Soniscopı 7. Farb Opter (Herrmann) 8. Agfa Gevoert (Gevaprooff) 9. Kurutma Dolabı. 10. Klimsch . Pertorex. 11. Retuş masaları. 12. Diğer teferruatiyleTel.: 26 33 47 Satılık müzik setî • Pioneer 5X 650 stereo receiver • Pioneer PL" 1117 D turn table • Sony TC * 199 SD stereo cassette deck • HPM 60 çift kolon Orjinal ambalajı lld. 180 bin T L peşine Tel.: 64 84 95 SATILIK BÜRO Bursa Ataturk Caddesi Tayyare Sineması karşısmda henüz inşa hallnde satılık büro. İı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog