Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 1 MAET 1980 ABD, Pakistan'ı nükleer silâh yapımmı durdurması için uyardı Carter yonetiminin Pakistan'ı nükleer sılâh yapımında ısrar etmesi konusunda uyardığı ve ABD Pakıstan ilişkilerinın bu nedenle zarar görebıleceğinl bil dirdiğl açıklanmıştır. İsminin açıklanmasını Isteme yen bir ABD yetkîlisi. uyartya rağmen, Pakıstan Devlet Başkanı Muhammed Ziyaü! Hak'ın nükleer bornba üretecek olan bır tesisin İslâmabad yakınlannda kurulması yönündekJ çalışmalarını sürdürdüğünü belirt mış V9 Pakistan'ın henüz nükleer bomba denemesi yapacak güçte olmadığına işaret ederek, «Ancak, bu yolda devam ederlerse, bizim için giderek so run olacaklardir» demiştir. ABD Dışişleri Bckanlığı sözcusu Hodding Carter ise Pakıstan'ın nükleer silâh yapımının uygulamaya koyması halinde, ABD'nin bu ülkeye iki yılda yapacağı 400 mllyon dolarlık askeri yardım öngören projeden vazgeçebileceği yolunda basında cıkan haberlerle IIgıli olarak yorum yapmayı reddetmiştır, Söz konusu haberlerde, ABD Başkanı Carter'ın Güvenlik Danışmanı Brzezinski'nin şubat ayı başında İslâmabad'a yaptı ğı ziyaret sırasında Devlet Başkanı Zıya Ül Hak'a bu konuda bır uyarıda bulunduğu acıklanmıştı. Hodding Carter, Pakistan'ın, bu yardımla ilgili projenin kongreden geçırilmesinin biraz gecıktirilmesıni istediğinl, çunkü VVASHİNGTON, (A|anslar) KOLOMBİYADA DOMİNİK ELÇİLÎĞİNDEKÎ REHİNELERDEN I3'Ü SERBEST BIRAKILDI BOGOTA, fa.a.) Kolom biya'nın başkenti Bogota'daki Dominik elçiliğinı basan gerılJalar. aralarmda ıki yarahnın da bulunduğu 13 kişiyj oncekı scece serbest bırakrnışJardır. Genllalar da ha sonra rehıneler arasındaki kadmlardan son be<?ını daha serbest bırakmıştır. Serbest bırakılanlar arasın da Kosto Rıkamn Bogota Bu yükelçisi Bayan Maria Eiena Shasaul da bulunmaltt'idır. Böylece binada hepsı erkek olmak uzere 41 rehı ne kalmaktadır M19 adh bir solcu örgutun uyesi olan genllalar, Kızühaç temsücılerinın, elçı DÜNYADA BUGÜN ALİ SİRMEN PANAMA HÜKÜMETÎ, GERÎLLALARA SIĞINMA HAKKI TANIYABİLECEĞİNİ AÇIKLADL bölgedekl ülkeletie topyekun bir askeri programın hazırlanmasıyla ilgili goruşmelerı sonuca ulaştırmaya çalıştığını soylemiştir. Iıge yapılan baskın sırasında ölen arkadaşlarınm cesedini almalarım ve elçilikte bulunanlara yiyecek getirmelerini kabul etmişlerdir. Bu arada genllalardan birınm tabancasının gergın bekleyiş sırasmda kazayla patlaması rehineler ve güvenlik kuvvetleri arasında heyecana neden olmuştur. Kolombiya yetkilileri, elçılık binasım basan M19 gorillalarının 30 kişi kadar olduklarmı ve bunlann 6'sınm kadın olduğunu açıklamışlardır. Gerillalar 50 milyon dolar fidye ve tutuklu bulunan 300 arkadaşlannm serbest bırakılmalannı ve ülkeden aynlmaları için ken dilerine uçak sağlanmasmı Uluslararası Komisyon: "SAVAK işkenceleri insanoğlunun çektiklerinin en acısı,, Devrık Şah'ın suçlarını soruşturmak amacıyla İran'da bulunan Uluslararası Komisyon, SAVAK işkencelerine uğramış 1200 kışiyi gormuş ve durumlarını ınceletmıştır. Uluslarara sı Komisyon'un başkanı Cezayırh dıplomat ve hukukçu Muhammed Beccavî, SAVAK kurbnnlarına hıtaben bır konuşma yapmış ve «Bu, ınsanı ço|< duy guiandıran tecrübe. Komisyon uyelerının belleklerine kozınacaktır» demiştir. Konvsyon soz cusu iso Komisyon'un SAVAK kurbanlarıyla yaptığı görüsmeler uzerıne verdıği demecte, Komısvon un bu konuyla ılaıh sözlerinl, «İnsanoğlunun çektiklerınin en acı verenı» bıçımınde ifade etmıştır, Uluslararası Komisyon üyeleri, devrık Şah'ın sarayını gezmış v e ışkencelerın yapılmış olduğu Evin hapıs hanesınde ıncelemelerde bulunmustur. nuda karara varmadıklarını» acıklamıştır. Ayrıca, İran Ulusal Yonlendırme Bakanlığmdan yapılan bır açıklamada, İran'a gırmele nne musaade edılecek ve tarafsız davranacakları konusun da İran Buyukelçıiıkleri tarafmdan haklannda guvence ve rılecek olan Ameııkah gazetecılenn sayısının 25'ı geçmeyeceğını belırtmıştirIstemesine karşın, llkl 14 martta olmak üzere ikj turda yapılmasına karar vermıştlr. Secimlerln koşullarıyla İlgili olarak yetkılıler arasında ıki ayrı görüş belirmış, Benisadr ile Devrim Konseyi sözcüsu Ha san Habıbı, seçımlerin bır tur da yapılmasiRi ıstemişler, Ayetullah Beheştı ıse ıki turda yapılması halınde tum halka seçımlere katılma şansı tanınabüeceğmı savunmuştu Bu arada, Tebriz'de Halk Fe dayılen Örgütü ıle İslamcı grup lar arasında çatışmalar çıktığı ve en az 12 kışınin yaralandıği haber verılmıştır. I L AN 13'ÜNCU SULH HUKUK HÂKİMÜĞİNDEN 980/36 Şehremlnı Melekhatun Mn hallesi Dıngıl Sokak No 18 öznur Ap Kat 5, Daıre 9'da ıkamet eden Kadrlye Ağırman, avnı adreste ıkamet eden Kucükler Selıme Haydar ve Hedıye Hnydara 27/ 2/980 Tarıhınde vası tayın edılmıştır. Keyfiyet ilân olunur. 27/2/980 (Basın: 1515) > 1186 öte yandan, Devrim Kon^eyı üyesı ve eskı İçışlerı Bakanı Hüccetühslâm Rafsanıani, Komisyon üyelerınin ABD buSECİMLER yukelçılığındeki rehmeleri gormesı yönünde çaba gosterıldığı İran Devrim Konseyl, son top ni bıldırmiş, Büyukelçılıği işgal lantısında İran'dakı genel sealtında bulunduran öğrencılecımlerın, Devlet Başkcnı Abulrın bır sözcüsu, «Henuz bu ko hasan Benısadr'ın tek bır tur istemektedirler. Madrid'de yaymlanaa «Di ario 16» gazetesinin muhabiri Kolombiya'nm Başkenti Bogota'da Dominik Büyük elçiliğini işgal eden ve 50 dolayında insanı rehin tutan «M19» gerilla grubunun başkanı ile telefonda görüşmeyi başarmıştır. Gerçekleştirdikleri eylemin aylardan beri hazırlanmakta olduğunu bildiren ge rilla şefi, mucadelelerini Kolombiya özgürlügüne kavuşuncyaa kadar sürdürecekle rıni belirtmiştir. Bu arada Panama hükümeti, gerillalara sığınma hak kı tanıyabileceğini Kolombiya hükümetine resmen bildirmiştir. İspanyol hükümeti ise Kolombiya Dışişleri Bakanhğına başvurarak, olayın çözümunde arabuluculuk yapmaya hazir olduğunu açıklamıştır. Arabuluculuk önerisi, İspanya'nın Bogota Bü yükelçisi tarafmdan Kolombiya makamlarına iletilmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, dün bir açıklama yaparak, elçilık binasım basan ve bazı Amerikah diplomatlarla birlıkte 19 büyükelçiyi rehine alan (M19) gerillalanyla pazarlık yapılmayaca ğını duyurmuştur. Dışişleri Bakanlığı sözcüsu Hoddîng Carter, «Bu Kolombiya yetkililerini ilgüendiren bir sorundur» şeklinde konuşmuş bir soru üzerine, elçilikte 80 kadar rehine bulunduğunu ifade etmiştir. PetV Oil ve Dışişleri ir kaç yıl sonra geçmlşe yenlden göz atmak amacıyla gazete kolleksiyonlarını karıştıracak olanlar 1980 şubatınm son haftasında Türklye'dekl en büyük tartışmanın Pet'r oil çevresinde geliştiğini göreceklerdir. Geçtiğimiz haftaya Pet'r oil haftası dense yeridir. B Pet'r oil'in Türkiye'yl Eurovisıon yarışmasında temsil edecek, güya Türk ezgüerinden oluşan bir arabesk şarkı olduğunu yeniden belirtmeye gerek yok. Ülkemizin petrol sorunu üstünde 15 dakika bile kafa yormayı çok görenler, bir hafta süreyle petr oil'in öyküsünü dillerinden düşürmediler. Şarkının söz yazarı Şanar Yurdatapan ile TRT'nin başı Doğan Kasaroğlu arasındaki tartışmayı da herkes ilgiyle izledi. Şarkının sözleri konusunda TRT'nin gösterdıği duyarhlık bir alemdi. Şanar Yurdatapan'ın yazdığı sözlerin değiştirilmesine tepkl gösterlrken, aynı zamanda TRT'de yıllardır uygulanan sansüre de karşı çıktığını, Doğan Kasaroğlu'nun kafa yapısına sahip bir kişinin anlayabilmesi doğallıkla beklenemezdi. Ama bizce Pet'r oil cevresindekl gellşmelerin en llglncl. şarkının sözlerinin Dışişleri Bakanlığı tarafmdan onaylanmasıdır. TRT Genel Müdürluğü, şarkının sözlerinde Arap dostlarımızı incıtecek bir yan bulunup bulunmadığının Incelenmesi için, metni Dışişleri Bakanlığına göndermiş, Dışişlerimiz de hiç kuşkusuz çok derin bir inceleme sonucunda, sözlerin Türkiye'nin dış ilişkiieri açısından bir sakınca taşımadığını bildirerek şarkıyı onaylamıştır. !şte Ince diplomasl dlye buna denlr. Bir şarkı sözünün Arap petro! şeyhlerl özerlnde tepklsinin ne olacağını bile inceden inceye hesap etmek, özenli bir dış politikanın en güzel örneğidir; hele bu Işin Dışfşlerinin bakanlık koltuğunda, Cezayir bağımsızlık savaşında Fransa'nın yanını tutmuş bir hükümetten arta kalan bir kişinin oturduğu sırada yapılması olayın öneminl ve inceliğinl daha da belirginleştirmektedir. Dışişlerimizi bu konuda ne denli kutlasak azdır. Hele hele Sayın Kasaroğlu'nun Türk halkının haber alma özgurlüğü konusunda göstermedıği ozeni, Arap petrol şeyhleri konusunda göstermesindeki ferasete şapka çıkarmak gerekır. Işte Türkiye böyle bir özen, böylesl bir düzenle kurtı/laccktır. istanbul'un düşmesinden az önce, meleklerin cınsıyetıni tartışarak kurtulma yolunu arayan Bizans da son gunlerınde boylesine ınce yontemler kullanıyordu. Dışişlerımızın aynı duyarlılığı dığer alanlarda da göstermesınde büyuk yararlar bulunduğu kanısındayız. orneğın, Demırel iktıdarının Irak ile ilgili tutumunun, Türk Irak ilışkılerini ne yönde etkileyeceği, NATO'cu ve Amerıkancı tutumumuzun İran'da nasıl büyük sevinçle karşılandığı, bırdenbıre bir soğuk savaş politikasının tam qobeğıne balıklama dalmamızın, SİA anlaşmasıyla ABD'ne usler kıralamamızın, üçüncü dünya ve sosyalist blok ulkelenyle ıhskılerimizi ne kadar olumlu bir şekilde gelıştırdığı hep Dışişlerimizce incelenmesi ve kamuoyuna belırtılmesı gereken konulardır. Bruksel'dekı son NATO toplantısında, Türkiye'nin Avrupa'ya yeni Cruıse ve Pershing II füzeleri yerleştırilmesl yolunda olumlu oy kullanmasının, tüm dünyada ne denlı hayranlık yarattığı. bu tutumun Atatürkçu dış politikayla ne kadar guzel uyuştuğu hep Dışişlerimizce açıklanmalıdır. Dışişlerimiz bunlarla da yetinmemeli, sanat konularıyla daha da yakından llgilenmelidir. Yurtdışına çıkarılacak fılmierin Türk halkını yoksul, Türkiye'yl pahalıMğın, yolsuzluğun, baskının, sömürünün cirlt attığı bir ülke gibi gostermesi önlenrneli, sansürün sinemaya nefes aldırmayan baskısından geçmiş filmler. uynı zarnandö Dışışlerınden geçirılerek onay alınmalıdır. Hatta. ülkemizde ortaya konan yapıtların da bir gün yabancı dıllere cevrilebilecekleri ve dolaylı yoldan da olsa, Türkiye'nin dostlarıyla ilişkllerini zedeleyebileceği düşünulerek bunlann tümü Dışişlerinin denetimnden geçirilip onay alınmalıdır. Türk dış polltikası ancak boylesine özenli girişimlerle rayına oturacak. Türkiye'nin dış ilişkileri ancak boylesine dikkatli incelemelerie sağlıklı bır yola sokulacak, Türkiye'nin yeryüzündeki yalnızlığı ancak boylesine titlz elemelerle ortadan kaldınlabilecektır. TRT'nin harika çocuğu Doğan Kasaroğlu ve Erkmen diplomasısi Pet'r oil konusunda gösterdikleri dikkat ile Türkiye'ye kurtuluş yolunu da işaret etmişlerdir. İşte Türkiye bu kafayla kurtulacaktır. Belçika'da jandarma kıhğındakî soyguncular posta treninden 40 milyon lira çaldılar Rodezya seçîmlerinde Mugabe'nin Partisî önde gidi/or SALİSBURY (Dış Haberler Servisi) Rodezya'da yönetımin sıyahlara devrim sağlayacak genel secımler icın çarşamba gunu başlayan oy verme ıslemı dün tamamlanrnıştır. Oy ayırımı işlemı surerken Robert Mugobe l'derlığındeki Yurtsever Cephe ZANU Partısının secimien onde goturdüğü bılaırılmektedır. Seçimlerde ıddıalı olan diğer ı^ı partının Joshua Nkomo'nun Yurtsever Cephe ZAPU Partısi ne Abel Muzorevva'nm Afrıka Ulusal Konseyi Partısi oy oranlarının aynı duzeyde olduğu ve Mugabe'nın partısının arkasından atbaşı gittikleri haber vorilmektedır. Nkomo'yu destekleyen Zimbabvve Times adlı gazetenın yaptığı araştırmaya göre Nkomo ve Mugabe'nın partileri oyların % 75'ini alacaklardır. ABD'nin dış temsîlcifSklersnîn korunmasına yöneiik önSernler arfırılıyor BRÜKSEL (a.o.) Bröksel'e 50 km. uzoklıktakl Zoerzel'de, jandarrnaNkflığmcr, girml? 3 kışh bir posta vagonuna saldırmış 18 milyon Belçıka frankı (ycfklaşık 40 milyon TL'sı) çalarak kaçmışlardır. Arabalarını demiryolunun öze nne bırakarak treni durmaya zorlayan soyguncular, 3 posta göreviisini tabanca ıle tehdit ederek etkisiz hale getirdikten sonra 5 cantada bulunan paraları almışlardır. Kelepçe taktıkları posta görevlılerı ancak 20 dakika sonra ellerıni kurtararak alarm vermeyi başarmışlardır. Araştırmalardan henuz hiçbir sonuç alınamamıştır. ,> S.S. MAHMUTPAŞA *: KONFEKSİYON VE TRİKOTAJ SANAYÎt MENSUPLARI ARSA VE YAPI KOOPERATİFt. Istanbul'a en yakın Ege sahili VVASHİNGTON (a.a) Amenkan hukumetı, ö\r? temsılcılıklerını go^ ycşartıcı gaz ve hemen tahrıp edılebılocek plaklar uzerıne binadakı belgelerin kaydedılmesı gıbı yollarla korumak amacında oiduğunu açıklamıştır. Yetkili geçtığımız kasım ayında Tahran Büyükelçıliğı gorev lilerinin rehin alınması, 22 kasımda İslâmabad Büyükelçilığının tahrıp edılmesı, 2 aralıkta da Libya'dakı ABD Buyükelciliğinin yağma edılmesinden sonra ışgalcüere gerekll yanıt verilene dek bu gibi önlemiere ihtiyac bulunduğunu kanıtladığını söylemışitr. Güney Çin Denizî'nde bir feribotun batması sonucu 300 kişi öldü HONG KONG (a.a.) Hong Kong'da yayınlanan gazeteler Güney Cin Denizinde bir feribotun batması sonucu 300 kişi nin öldüğünü bildirmışlerdir. Güney Çin'de Kanton bölgesı yakınlarında çarşamba günü meydana gelen kazada 60 kışinin kurtarıldığını belirten gazeteler, feribotun bir kasırgaya yakalandığinı ve ikl dakika Içinde battığını kaydetmişlerdir. Güney Çın Denizinde kasır gaların çok ender görüldüğünü belirten yetkililer, kazayı şanssızlık olarak nitelemışlerdir. Israil, îşgal altındaki Arap topraklarında kurduğu yerleşme merkezlerînin sayısını artırıyor TELAVİV Israil'ln Işgal al tındaki Arap topraklarında kur duğu yerleşme merkezlerinin sayısını arttırmayı planladığı bildirilmiştir. Kudüs'te yayınlanmakta olan «Jerusalem Post» gazetesınin haberine göre halen mev cut 94 yerleşme merkezinin sa yısı, 1 nisanda başlayan yeni mali yjl içerisinde 113'e çıkartılacaktır. Gazeteye göre İsrall Huküme ti. bütçemn cgizll kalemlerınde>, yeni yerleşme merkezlerinin finansmanı için 194 milyon dolar tutarında tahsisat öngörmüştür. Bu arada. yerleşme merkezlerinden sorumlu Tarım Bakanlığı bütçesinin de geçen yıla kıyasla yüzde 15 oranınöa artırıldığı beürtilmiştlr. Gelibolu kazast, Güncyli köyü tahilinde tapunun 12. pafta vc 128146149 parsellerinde kayıtlı bulunan kooperatif arazimiz tüm Saros körfezinc hakimdir. Bir koy'u tamamen sınırlan içerisine alan bu sahilin yolu, suyu ve elektriği mevcut olup, 250 M2 ve dublex iraar miisaadesi vardır. Kalan üycliklcrin tamamlanarak, parsclasyon ve altyapı çalışmalannm kısa •ürede başlayabilmesi kooperatifimiz yaranna olacaktır. Y\KIN DOSTLARIMIZI, ARKADAŞLARIMIZI, MÜŞTERİLERfcVlİZİ MESLEKTAŞLARIMIZI VE Tt)M SEVDİKLERİMİZİ ARAMIZA ÇAĞIRIYORUZ. ÜYE KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR. ÖLÜM Rızo Başaran'ın cok kıymetli eşi, Yalçın Başaran, Kaya Başaran, Kâmil Başaran, Oya Başaran'ın biricik anneleri, Süleyman Sırrı Turan, Mediha Rahtımon'ın biricik ablaları, Gülen Başaran, Handan Başaran'ın kayınvalideleri, Volkon Başaran, Meltem Başaran'ın Babaanneleri Aykut Başaran, Halit Başaran'ın yengesi, Taç Rahtıman'm biricik teyzesi, iyıliksever, biricik annemiz; 400IIİL vade ile 74.000 tl. tif Başkam: Ersan Kızıltan •Kaşmir Triko Mahmutpaşa Cad. No: 58 22 62 66İST. Halk Eczanesi: 46 66 07 İST. Ibrahim Karakaş: 27 20 94İST. Gelibolu irtibat: Recep Yüzüak Tel: 424298 Çin'de eski DevSet Başkanı LiuŞaoşi'ye eski itibarı geri verildi PEKİN (a.a.) Çin'de költür devrirt>inin kurbanlarından birl olan eski Devlet Başkanı Liu Şaoşı'ye dün eski itibarı iade edılmıştir. 1968 yılında tüm görevlerlnden uzaklaştırılan Şaosf bundan kısa bir süre sonra ölmüştür. Komünist Parti Merkez Korritesinın bugün sona eren top lantısında, ayrıca, Parti Başkan Yardımcısı Wang Dongksing ile Poütbüroda önde gelen üç yetkilınm de gorevlerinden alındığını bıldirmıştır. NEZİHE BAŞARAN 28.2.1980 perşembe günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 1.3.1980 cumartesl günü (BUGÜN) Şişli CamiInden alınarak Feriköy mezarlığında toprağa verilecektir.. Allah rahmet eylesln. BAŞARAN AİLESÎ (Merkez Reklâm: ...) 1177 TEŞEKKÜR Eşim Perihan Saka'run rahatsızlığı süresince gösterdiği yakm alaka ve gayretlerinden ötürü sayın, Israîlli politikacı Yigal Allon öldü KUDÜS (AP) israilin tanınmış politikacılarından Yigal Allon dün bir kalp krizi sonucu ölmüştür. Allon 61 yaşındaydı. Golda Meir'in Başbakanlığı döneminde Başbafcan Yardımcılığı ve İzak Rabin'in Başbakanlığı döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Allan, 1973'de kl Ortadoğu Savaş'nın ardından İsrail politikasının belirlenmesinde önemll rol oynamıştı. Allon, 1975'te Mısır ile israil arasında Imzalanan ara anlaşmaya llişkln görüşmelerde üo klşilik İsrail heyetinde de yer almıştı. YİTİK Basın, Sigorta. TÖ 7FD ve Sendika kartımı kay tc:t>m. Hükümsüzdür. Erdoğan KESKİN Reklamcılar Ltd. kirabk işyerianyor. Gümüşsuyu, Taksim, Elmadağ, Kabataş, NişantaşıTeşvikiye, Osmanbey, Şişli, GayrettepeLevent semtlerinde. En az 300 metrekare net veya 450500 metrekare brüt. Gorüşmeler, iş saatlerinde, 47 95 27fden. Telefon İLÂN SERVlSlMİZİN 28 84 31 olan telefonu bugünden itibaren Dr.AYHAN CANER ile Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi personeline ve vefatı nedeniyle acımızı paylaşan akraba, dost ve yakınlarımıza en içten teşekkürlerimizin iletilmesine sayın gazetenizin aracılığını rica ederiz. Ailesi adına REMZİ SAKA degiŞLkiligi VEFAT Baromuzun 1737 sicil sayısında kayıtlı AVUKAT 20 84 31 olarak değişmiştir. Lütfen not edilmesini rica ederiz. ZEYNEL ABİDİN VARAN veîat etmiştir. Cenazesi 1.3.1980 cumartesi günü (bugün) Kızıltoprak Zühtüpaşa Camiinde kıhnacak öğle namazını müteakip Karacaahmetteki ebedi istirahatgâhına tevdi edilecektir. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine ve meslekdaşlarımıza başsağlığı dı leriz. Istanbul Barosu Başkanlığı Dsyarbakır Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından ÖĞRETIM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR Fakültemiz Anaütik Kimya ve Smai Kimya Kursüsü'nde açık bulunan Öğretim Görevliliği kadrosuna 1750 ve 1765 sayılı yasalar uyarınca l Öğretim Görevlisi almacaktır. İsteklilerin Özgeçmişlerinı belirten dilekçelerl ve yayınlan ile birlikte en geç 10 Mart 1980 tarihi mesai bitimine kadar müracaatlan duyurulur. NOT ı Doktora yapmış olanlar tercih edilecektir. (Basın: 11630) 1180 YENİAJANS BIRLEJIK REKIAMCIIAR LTD.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog