Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

ON CUMHURÎYET 1 MART 1980 OKUYUCU KÖŞESİ Bu köşeyi okuyucuiarımıza avırdık. Okumak Isteyen okuyabllir. Bunu bitirlnce öbür köşeye geçin. iddiyet Şakaya gelmeyen gazete... • ARTIK MİNİBÜSLER MAZOT YERİNE PETROİL İLE ÇALIŞACAK. • ŞOFÖRLER BENZİN İSTASYONLARINDA DEPOLARINI DOLDURMAK YERİNE KASETLERİNİ DOLDURACAKLAR. • AJDA PEKKAN ŞARKI YARIŞMASINA KATILDIKTAN SONRA PETROL İHRAC EDEN ÜLKELER ARASINA DA KATILACAK. • ORHAN GENCEBAY VE FERDİ TAYFUR DA GELECEK YIL «FUELOİL» ŞARKISIYLA YARIŞMAYA HAZIRLANIYORLAR. FUELOİLİN SÖ7LERİNİ ŞANAR YURDATAPAN'I BEĞENMEYEN DOĞAN KASAROĞLU YAZACAK. ÖBÜR KÖŞE Artık soyenlzde benlm de blr okuyucum oldu. İlginlze teşekkür ederim. Köşe Yozarı Kapalı Kapılar Ardındaki Siyasal Çalkantılar Sadi BORAK 13 1921 yılı aralık ayı sonlaru Meclls açılalı blr buçuk yılı oşkın blr zaman geçmiştır. Bu sure içinde Türkiye birçok kez yok olmak tehlikesiyle yüz yüze gelmıştır. Batış çızgısi kenarındakl Tür kiye'yo ©' uzotmak şöyle dursun Saray ve çevresi İngılizlerle elele vererek Iç isyanları körüklemış. Kuvayi İnzibatıye ordusunu yurt kahramanları üzerine saldırtmıştır. Ve boylece yurt hayınlığının en korkuncunu serg'iemiştir. 1921'ın aralık sonları, Anodolu'nım dar boğazları aşma yolunu oraladığı ve müjdelı haberlerın ard arda sıralandığı bir dönemdır. 13 eylülde Sokarya Meydan Muharebesi kazanılmış, 24 eylülde Türk Fransız gorüşmeleri olumlu yola girmlş, 20 ekimde de Ankara Antloşması Imzalanmış tır. Ve Turkiye Buyuk Millet Meclisl Hükümetını aydınlık yarınlar beklemektedir. İşte bu dönemde, Saray çevresmden ovgulu kutlama mektupları gelmektedır Turkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşaya. Bunlardan birı, Saltanat ve Hılafetın veliahdı. yoni geleceğin padışahı Abdülmecıt Efendidendir. Fakat. bu kara gün baykuşu ve iyi gun dostunu mektubuna muhatap saymaz kendini Mustafa Kemal. «Meclis'e yaz, der; Mılletin mümessili orasıdır.» Oraya da yazar Abdülmecit Efendi. «Meclisi Kebirı Mıllî» dıye hıtap eder Meclıse. Bu suretle Meclısı tanıdığını da kanıtlamış olur. Bir yanda Padişah Vahdettin Meclisi tanımamnkia ayak direrken, tahtm velıahdinin Mecns'le ılışkı kurup onu tanımasının altında yatan gerçek nedir?.. Meclis bu önemli olayın altında yatan amacı da Irdeleyecektir. Ve bunun için de gizli oturuma geçer. Meclis üyelerinden başka herkese yasaık olon bu gizli oturumu izleyelim. Aik*a Wmot lazım olduğunu »enin kadar ben de billrim... Petrol sorunu çözümlendi »DEHŞET BtR İLAN MERMISflRT! erkek olmak için Padîşahlar yurdu çiftlik haline getirmiştir Bu suretle millet daima kendi tcurtuluşunu ve mutiuluğunu veliahtlerden beklemiştir. Üçüncü Sultan Selım isttena edllırse. hatta Fatih de dahil olduğu halde, hiçbirisi memleketi cıddi surette düşünmemiş, onlar memleketi çiftlik haline getir mlştir...» Besim Atalay Bey geniş tarıh, dii ve din kultürüyle tanınmış ünlü biiglnlerimizdendır. Fransızca. Arapça ve Farsçayı ana dıli gibi bilir. On beşten fazla bilimsel yapıtı vardır. Meclis'te de var tabil saiağından dellsine ve hainine kadar padişah tutkulusu bağnazlar. Onlar, Besım Atalay Beyin sesini kısmak için sıra kapakiarı ve ayak patırdılarıyla Meclisi gürultuye boğuyorlar. Ama Besım Atalay yılar cinsınden değıldır. Sesinin perdesini daha da yukselterek konuşmasını surdurüyor: BESİM ATALAY BEY (devamla) tGelışen son olaylar üzerine millet hâkimıyetını eline aldı. Sen de kanaatini söyle hocam! Millet hâkimıyetini eline aldı; kan döktu, doküyor ve dokecektir. Elde ettiğimiz hâkımiyeti velev ki yüksek olsun bir şahsa vermek. bir şahsın eline vermek taraftan değıliz efendım.» Gurultüler arasında gene sözünt» kesiyorlar Besim Atalay Bey.n: «Kim verıyor? Kimse vermez.> Besim Bey (devamla) «Onlav. senelerden beri bin türlü yokluk içinde yuvarlanan bu milletin ne vakit imdadına koşmuşlardır? Ne vakit hatırını sormuşlardır? Bugün bu başarıları görünce bizl soruyorlar, bizl yokluyorlar.» Besim Atalay Bey haklı. Ama, Wml politıkacıların siyasi ahlakı kaypak oluyor. Minibüs şoförleri ne diyor? "Helal Olsun Ajda Ablamıza,, Eskıden plak ve kaset dolduran A|da Pekkan, PetrOil'u bidona doldurdu. Fotoğrafta, sdnatçı Hollanda'ya götüreceği şarkısıyla göriılüyor!.. Yalçın PEKŞEN, (Minibusten bildiriyor) Dört sılindırli per vanesız minibüsie Sarıyer alanına inışe geçtığımızde şofore «Petroil içın ne dıyorsunuz?» dıye sordum. cAllah diyorum icabında» diye yanıt verdi ve şöyle konuştu: «Helâl olsun Ajda ablama. Bılâkis Orhan abemin de Ferdl Tayfur abemin de minibüsüne taş koydu zannımca. Hem kuloklarımız, hem gözlerimiz bayram etti. Afedersin abem bak sen gözlüklü mözlüklü okumuş birine benziyosun. Anlarsın bu işlerden. Şoförler de sever di mi?» cTabii, tabii» dedım kısaca. cHor görme garibl abem. Allah seni inandırsın bunca yıllık şoförüm böyle ön takım, böyle arka takım görmedim. Gözümuz yok yani. Dünya ahiret bacımız olsun. Allah sahibine bağışlasın tamam mı. Geçen gece Teve'de eski bir film gordüm. Bi de baktım Ajda ablam 48 model ford gibi. Ama helâl olsun. Pariz'de ağız, burun vel(Arkası 9. Sayfada) Demirel yine ülkeyi kurtaracak şeyler söyledi: "Bomba atanın eli kırılsın ... Gözleri önüne aksın ...,, I MERMIŞfiRT ÜSTÜNDÜR TERÖR REKLAM erkekler silah kullanır... Allah belamı versln yalansam, Allah onların belalarını verecek. Bomba atanların ellorl kırılsın. ikı gözleri ikı avuçlarına aksın. sırtlarında şirıpençe çıksın, sıdıklıklen bağlansın da pat diye attıklan bombalar g'bı patlasınlar ınşallah. Namerdım ben onların bu351 MÎLVAe, DEVLET BOE 1 runiarını boyle yere gıcır gıcır CU... V A A / U BUNU ODEVV sürtmezsem Sürtüp de tahta CEK. eî G A B A D A V i ?„ bezı gıbj etmezsem. Ben onları oyle ederim kı. eşşekten düşmuşe dondururüm de, katır tepmışe oh sınek gıbıymiş dedırtığim. Kan kusasıca. verem doşşeklerıne yatasıcalar, ınşallah hepsını damperlı kamyon çığner de yassı tavuk gibi olurlar. Allahım Allahım sen onları kanser et Âmıin... Muzaffer İZGÜ Erkekleri Tamyalım ... Bir tıraş bıçağı reklâmından Turk erkeği nasıl olur, öğreniyoruz! Erkek mert olur, sert olur, ciddî olur.. Askerlık yapar ve beyaz peynir kavunla rakı içer.. Fılmde, kavunun beyazpeynırin yanındaki bardak, su bardağı olmasa gerek. O koç gıbı erkekler kavunun ustune su içıp amel olacak değıl ya .. Reklam, Turk erkeğınl gerçekçı bir yaklaşımla tanımlıyor. Turk erkeği mıkroskobun başına geçıp kansere çare arıyacak; yolcu ucağı planları çızecek; petrol sondaıı yontemlerını gelıştırecek; guneş ener|isıyle Turkıye'yı ısıtmanın yollarını arayacak erkeklerden değıldır. Türk erkeği rakısım içer bıyığını burar, atına bıner, avradına zart zurt eder... Ve tıraş olur. Fılm 30 saniye surelı olduğu içın erkeklerımızin pek çok özel liğını sığdıramamışlar Erkek na sıl olur, birkaçını da ben yazayım... Erkek, kaçakçı olur. Gümrük mümrük kazımaz. Erkek. karaborsacı olur. Kanun, nizâm tanı maz. Erkek, işadamı olur. Vergi mergi ödemez. Erkek, des(Arkası 9. Sayfada) MEKAK BEVEFENDİ... GÎB» BENDENÎZ TV'de arapça derslerî başlıyor Şakir BALKI TRT camişinl.i şerefesınden hoparlörle bildiriyor Her mubarek cuma günü akşamı TV'de yayınlanmakta olan mübarek «Dın ve Ahlâk» programlarına ek olarak, şımdı de Arapça Yazı Dersleri ekrana getırılecektir. Çunkü, cuma akşamları ekrana getirilen program başlar başiamaz, dış satımımız artmış ve gokten dovız yağmaya başlamıştır. Arapça Yazı derslerî de başlarsa ekranda, belki de denizleri(Arkası 9. Sayfada) Kış Olimpiyatları bizde yapılsm LAKE PLACİD. (Umur BUGAY yuksekten atıyor) Ben Amerika'yı bulup, Olimpiyat köyune vanncaya dek yarışmalar bitmişti. Olimpiyat düzenleme kurulu başkanı. «Nasıl geldiniz buTophane Yokuşundan burun raya?» diye sordu. «Yürüye üstü kayma yarışları düzen rek» dedim. «Bu kılıkla mı?» dedi. Ustümde ince bir par lenebilir. Kar eriyince Aksa ray Meydanından üç adımdesü vardı. Gülerek, «Biz da, sekerek geçme. Ödul oöyle bir milletiz ki...» diye başladım. «Icabmda üç ay larak Altm Ayakkabı veri(Arkası 9. Sayfada) soba yakmadan oturur çene mizi bile titretmeyiz. Gunde 5 saat elektrik kısıtlaması, üç saat teknik arızadan geçer, mum ışıgında fıtık ameliyatı oluruz da gık demeyiz. Eksi 42 derecede zatürreeolur devlet büyüklerimiz alınmasm diye öksürmeyız.» Anlattıklarım karşısında Olimpiyat Komitesi uyeleri gözyaşlarını tutamayarak hungur hüngur ağlamaya başladılar Ellerıme hohlaya rak, «Mazotsuz. odunsuz iki kış geçirdik» dedim. Baş kan, «Vay anasını!» diye çığ lık attı. Böylece işi bağladım. Gelecek Kış Olimpiyatları bizde yapılacak Başkan, «Yeterli tesisleriniz var mı?» dedi. «Yurdumuzun her yanı kış aylannda Olimpiyat Oyunlanna elverişlidir» diye yanıtladım. «Kar yagınca, ,Şişhane'den Haliç'e yük sek atlamalar yapılabilir. Mustafa Kemal, Veliahd Abdülmecit'in kendisine yazdığı mektupları, «Meclise yaz» diye geri çevirmişti. Besim Atalay Bey «Üçüncü Selim istisno edilirse, hatta Fatıh dahil. butun padîşahlar memleketi çiftlik haline getirmiştir.» "Bu Efendi Milli Mücadele başladığı zaman neredeydi?,, 1921 yılı aralık ayının 24. cumartesı günü... Meclis, Veliaht Abdülmecıt Efendıden gelen mektubu okumak ve üzerınde tartışmak üzere topianh halmdedır. Toplantı gizli olduğu için dinleyıcilerle tutanak kâtıpleri dışarı çıkarılmıştır. Meclis'e başkanlık etmekte olan Dr. Adnan (Adıvar) Bey mektubu okur. Abdülmecıt, «Suleyman Şahın mezarını bu milletin azmiyle kurtardığı için Türkıye Büyuk Millet Meclisi'ne teşekkür ediyor.» Mektup okunduktan sonra Mustafa Kemal kürsüye gelerek açıklamalarda bulunuyor: MUSTAFA KEMAL PAŞA «Arkadaşlar! Şehzade Abdülmecıt Efendi bundan evvel de bir iki mektup göndermıştir. Fakat bu mektuplar doğrudan doğruya bendenızın şahsına aitti. İçinde yazılı olanlar kesin olmaktan zıyade belırsiz laflarla dolu idi. Ben, kendisine gönderdiğim haberde: «Benim şahsımm hiçbır onemi yoktur. Benim şahsımla ilışkı kurmak hiçbir fayda vermez. Zatınecabetpenahileri mılletımızın mümessili olan Meclisi tanımalısınız ve ancak Meclıs'le alakadar olmalısınız.» Dedım. Bugün gelmiş olan mektubj doğrudan doğruya 3üyük Mılet Meclisi R>yasetinedir. İçindekıler de dınledığınız Meclisimiz, «MeclisI KebrJ Mıllî» g,bi deyimi kullanılmak suretiyle ıfade olunmuştur. (Alkışlar).» Sarayın ve çevresinln Kurtuluş Savaşına ve yönetıcilerine karşı takındığı tavır, üzerlerine saldığı hilafet orduları, çı« karttıkları idam fermanlarının Izleri henüz belleklerden silinmiş ve unutulmuş değildir. Bu hanedanın sonunda Türkiye'yf getirdiği nokta da bellidir. Onun Icin Saltanat ve Hilafet müessesesine karşı alerjisı vardır Meclis uyelerinin çoğunun... Bu allerjinln belirtisini Besim Atalay Beyin konuşmasında izleyeceğiz: BESİM ATALAY BEY (KÜTAHYA) «...Millet, yaşamak yollarını, geleceğini şahışlarda değil, kendi azim ve iradeslnde aramalıdır. Kurtuluşunu da öyle. Halkın ru hunu tahlil ettiğim vakıtlerde daima, ge lecek padişahlardan. veliahtlerden. onlarır şöyle böyle olmasından büyük ümitlere düşmüştür.» Bir m'lletvekili oturduğu yerden laf atı yor Besim Atalay Beye: «Allaha itimadın lazım.» BESİM ATALAY BEY (Devamîa) «Ben de hocayım, hooa efendi hazretlerü Abdülmecit de anlaşılıyor ki siyasa sahne sının nıce Burütus'lermden birı. Besım Beyden sonra Konya Mılletvekill Vehbı Etendı söz alıyor. Meclısın Kon: ya'yı temsıl eden iki Vehbı Efendısı vardır: Birı, Mehmet Vehbı Efendi. Soyadı Celık Akşehır Mahmudıye Medrcsesı Muderrıslığı yapmıştır. Ikıncısı, soyadı Buyukyalvaç olan ve Konya İrfanı Medresesı Muderrıslıği yapmış bulunan Omer Vehbı Efendıdır. Hangısı oıduğunu kesenkes ayırt ede medığımız bu kışı. «Abdülmecıt Etendıye Meclis Başkanlığınca uygun b*r yanıt verılmesını» onerıyor. Onu ızleyen Lazıstan Mılletvekıli Osman (Özgen) Bey de «Ba kanlar Kurulu toplansın bu mektup üzerine nasıl hareket edıimesı gerekıyorsa ona göre karar versınler ve karariarının sonucunu bıze bıldırsınler» dıyor Sıvas Mılletvekıli Emır Paşa (Marşan) da, «mektubun yanıtlanması gerektığını» soyluyor Emır Paşadan sonra Meclısın ünlu bir uyesı çıkıyor kursuye Şeref (Aykut) Bey. Kulturlüdur, heyecanlı bir mıllıyetçıdır, lyı bir hatıptır DınleyelımŞEREF BEY (EDIRNE) «... Efendiler! 16 Mart tarıhınde altı asrın bütün Turk ve Islam ımanını yasattığı istanbul işgal olunurken ve sızın vekıllennız sürüklenırken bu efendi nerdeydı? Sızın sevk ettığinız Anadolu'nun ımanlı evatları Izmit karşısında İngılızlerle çarpışırken ve Mehmetçığın kurşunu Ingılızlerın kalbıne girdiği vakit İstanbul hastanelerıne gıdıp İngilızlerı tebrık eden bu efendiydı. Şımdi slze mektup yazan da bu efendıdir. Efendiler! Sız, azmu ımanınızla buraya toplandınız ve bir varlık yarattınız. Ve işte, Taymıs muhabırıne velıahdi saltanat namma «Sevr Ahıtnamesınl tatbıkten başka çare yoktur» dıyen gene bu efendıdir. «... Gene bütün ümıtieri zavallı Anadolu'da. Anadolu çalışacak ve ıneğın sutünü efendının haşmetıne götürecek. Bu efendi. Mıllî Mücadele başadığı zaman nerede ıdi? Bı; ne vakit Istanbul'u alırız. şu karayı buradan kaldırırız.. Emın olunuz bunlar Ingsliz propagandasıdır Bundan başka sozüm yoktur.» Şeref Aykut ünlü bir avukat olduğu kadar ünlü bir teşkılatçı ve ünlü bir yazardır. Sağlam bir tarıh kültürüne de sahiptir. fTrakya Paşaelı Müdafaai Hukuk (Arkası 9. Sayfada) SIGARA YOK VAR Ege ekici tütün piyasası açıldı... Tekel harıJ ha rıl tütun satın alıyor... Gene ortalıkta sigara yok!... Sıgara yapıp satmaktan aciz Tekel'in Bakanı da «Çakmak» soyadını ta şıyorl Işe bakın! Çakmağı var. sıgarası yok bir ulke!... Şimdı, bunu sayın Demirere soylesek, «Neden sıgara yok?..» diye sorsak, «Sigara vardı da biz mi ıçtik?..» diye o da bize sorar!... Duman ettin bizi Demirel, duman... ÇAKMAK Gazetemızın eski çizerlerınden ve karıkatürümüzun büyük ustalarından Cemal Nadır, aramızdan ayrılalı 33 yıl oldu. Cumhuriyet'ın ilk döneminde çizgileri ile büyük ilgi toplayan Cemal Nadir'l saygıyla anıyoruz. DoktorunYerı Ve Tanrı llkin: «OL!» dedi ve evren eOLDU.t Ve sorira Hak taalâ çun yarattı ADEM'İ. Tanrı sonra Havva, yılan ve şeytanı yarattı Şeytan'sa memnu meyve o'an cennetteki elmayı Tarıhin ilk ekonomık eylemı olarak HazretiADEM'e kılosu ellı liradan sattı. Sonra ADEM'ın oğlu HÂBIL Kardeşı KABİL'le ilk tıcarı ortaklığı kurmuştu Ne çare sohte ihraoat belgesl ve vergi ladesf Düzenlemek yüzünden kardeş kardeşı vurmuştu ADEM adının frenkçesı ADAM'dı bıliyorsunuz O çağda henüz soyadı yasası çıkmadığı için. ADAM Tann'nın verdığı SMİTH soyadını kullanmıyordu. Gerçekte Tann'nın yarattığı. oennetten dünyaya attığı HAZRETİADEM SMİTH (HOMO EKONOMİKUS) ekonorrik Insanın ilk atasıydı. Tanrı llkin OL dedi, sonra SEV ded! Ve sonra çoğalmız! dedi tum canlılara Ağustos böceklerine, karıncalara eşekarılarına Kasıkbitlenne uyuz böceklerine bal arılarına. Ve Tanrı çoğalmız dedi ADEM SMİTH'in milyonlarıno Ve Tanrı çoğalmız! dedi hem kurda hem kuzuya Sonunu düşünmedi... Işte doğanın en gerçekcl yosasu Bırakın Yapsın Bırakın Geçsin BIRAKIN1Z GECSİN BIRAKINIZ YAPSIN ALTTA KALANIN CANI CIKSIN... EKONOMİ bılıminin Yunanoası OİKOSNOMOS namı diğer MUTFAK YASASI Sen de boşalt oüzdanı, doldur fılenl Istediğin kadar kazan istedığin kadar ye, Iç, İstedığın kadar Işe Istediğin kadar sıç.. Tioaret ve sermaye birikiml alabiidiğine serbes. İstediğı kadar çalıp cırpıp kazanabilir herkes. Özgürlüklerin en kutsalı en gerçeği en büyüğü İstediğin kadar oebinl doldurma özgürlüğü Bu düzen tıpkı bir ŞEKER HASTASI gıbıydi Şeker hastasının Liberalist Demokratık » ^ DİYABETİK Rejiminin yasası Yeyin efendiler yeyin yiyebildiğlniz kadar yeyin İstediğiniz kadar doldurun oturağınızı Doldurun para kesenizi, satra kesenizl, sidik kesenizi Şişirln alabiidiğine gobeğinlzl katmerleyln ensenizi Ticaret yapaoaksan eğer işte ekonomik AHLAK DERSİN: BIRAKINIZ YAPSIN. BIRAKINIZ GECSİN Diyellm ki çok para kazanmok istiyorsun Ne Iş tutayım diye düşünuyorsun TABUT imal et dostum son hızla Kâr hanesini artırrrak için fazlo fazfa Artırmak için sürümü halkın arasına sal ÖLÜMÛ Kazancın artması İçın fazla tabut satmalısın Fazla tabut satmak için, ölümleri artırmalısın ölümleri artırmak için birine STEN öbürüne KIRIKKALE satmalısın Kazancın çifteli olmaya başlar. Sonra KEFENCİ ve BAYRAK SATICILARI ile ortak olmalısın Bu dunyanın onlamı boş, haydi koş öbür dünyaya koş!. «ölmek değildir ömrünüzün en feci işi Müşkül budur ki ölmeden evvel ölur kişl» Tasavvuf ne diyor bakın: ÖLMEDEN EVVEL ÖLÜNÜZ! Bunun İçin hemen GAZİ ya da ŞEHÎT olunuz.. Tek tük ölümlerin kârı az Toplu ölünrlerin kârına doyum olmaz Bu kez tabanca yerine bomba sat Toplu kazanmak maksat İC SAVAŞA kadar glder sonu bu tatlı işin Tabut satıcılığın sürümünü artırmak için Görüyorsun birlikte daha neler SATABİLİRMİŞSİN... Yasalar, guçler senden yana kim ne derse desin BIRAKIN YAPSIN BIRAKIN GEÇSİN... Di. İlısan ÜNLÜEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog