Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

EDEBİYAT Y Ö N E T E N NURÎ PAKDÎL MART SAYISI BÜYÜK KİTAPÇILARDA SAYISI 25, YILLIĞI 300 LÎRA P.K. 50 Bakanhklar ld ANKARA umhuriy 56. Yıl; Sayı: 19970 Kurucusu: YUNUS NADÎ 10 TL. 1 Mart 1980 Cumartesi •ı mart ayı ÜSS'ye hazırlık kurs dönemlerimiz »KSMtfan tNnversHeyt MktemeN #|fenci)eı yabıtı genel yetenek «tfîmm ıjlendığı M t l ınıplır 140 «" MATEMATİK FIZIK KIMYA BİYOLOJI G YETENEK MATEMATİK FIZIK KIMYA BİYOLOJI G YETENEK G VETENEK 4.400 *5.760 *1.600 *• 180 »« 50 »« ÎANFIL SOKAK NO.45 KIZIUVY 9% W% | # f f | f f | 83346 11946* 253184 255891 • > • • , • • % % • • %M an dersanesi Korutürk: "MGK imzah mezhep ayrılıklarmı kışkırtıcı sahte bildiri; hainlerin ve dış düşmanların tertibidir,, ANKARA, (ANKA) Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Mılli Güvenlik Kurulunun adı kullanılarak mezhep ayrılıklarmı kardeş kavgasına dönüştürmeyi amaçlayan bazı sahte bildirıler yayınlandığını belirtmış, «Haınler ve dışduşmanlar sınsi planlar tertıp ederler. Bu sahte bildirıl&r de bu tertiplerden başka şey değildir» demiştir. Cumhurbaşkanı Fahrı Korutürk'ün bu konudaki oçıklaması şöyledir: (Arkası Sa, 9, Sü. 7 de) Işçilere gösterge ve katsayı ile emekli maaşı verilmesini öngören yöntemin Anayasa'ya ayfcırı olduğu iddiasiyle dava açıldı • İstanbul 10. îş Mahkemesindeki davada ileri sürülen iddialar mahkemece «ciddi» bulunursa dosya Anayasa Mahkemesine gönderilecek. 209 red oyuna karşı 228 kabul oyu kullanıldı Ecevit: «Böyle ekonomik modele böyle vergi tasarısı yaraşır» derken Demirel: «Mazotu, şekeri aldık, koşun gelin Türkiye'yi idare edin» dedi. Ecevit CHP'nin muhalefet politikasını kuzu hikayesi ile özetledi Füsun ÖZBİLGEN ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bütçe Yasasımfl Mıllet Meolisindeki görüşmeleri dün tamamlandı. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler açıklanırken, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, hükümet karşısında izleyeceği politiıkayı bir kuzu hlkâyesi İle özetlerken, vergi yasalorma karşı bir tutum içinde okıcaıklorını da kesin çizgileri ile ortaya koydu. (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Asgari ücreti eşel mobile bağlayan öneri komisyonda benimsendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mlllet Mecllsl Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu dün asgari ücretfn eşel rrobil sistemine bağlayan yasa önerisini benimsemiştir. CHP'li Ömer Miski ve Cağlayan Ege'nin yasa önerisi, temel gereksinim maddeleri fiyatlarında yüzde 15'i geçen artış olduğu takdirde asgari ücretin yeniden saptanmasını öngörmektedir. Yasa önerisinde asgari ücreti saptayacak komisyonun üniversiteler ile işçi ve Işveren kuruluşlarından oluşan bir komisyonca saptanması öngörülmekte ve komisyonun asgari ücretin yeni(Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) Bütçe kabul edildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 1980 Mali Yıh Bütçe Yasa Tasarısı, Millet Meclisi Genel Kurulu'nun dünkü topiantısında 209 red oyuna karşı 228 oyla kabul edilmiştir. 437 üyenin katıldığı oylamada CHP'li mılletvekilleri ile 9 bağımsız red, AP, MSP ve MHP grupları da kabul oyu kullanmışlardır. Oylamaya 8 milletvekili katılmamştır. CHP'den hasta olan Saffet Ural, Yusuf Zıya Oncrf, MSP'den Emin Şeydagll. bağımsızlardan Mete Tan, Akın Sımöv, Hilmi İşgüzar ve Abdülkerim Zilan oylamada bulunmamışlardır. CHP'li Gündüz Onat ise oylamaya son anda gelmiş, ancak oy işlemi bittiği icin oyu nu kullanamamıştır. DP Başkanvekili Faruk Sükan, CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, MNP'li Abdülke rım Doğru ile bağımsız mılletvekıllerinden Siirt Milletvekiii Abdülkadir Kaya kabul oyu ver çe uzerlndeW görüşmelerln tamişlerdir. mamlanmasından sonra 11 Bağımsız rrilletvekillerinden marta kadar tatile girmiştir. Mustafa Kılıç. Nurettin Yılmaz, Tatil kararı tüm partilerin Hasan Korkut, Tuncay Mataraanlaşmasıyla sağlanmıştır. cı, Oğuz Atalay, Güneş Öngüt, ECEVİT'İN KONUŞMASI Cenglz Şenses, Orhan Alp ye ' 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Şerafettin Elçi CHP'lilerle birlik Yasası üzerinde dün yapılan te bütçeye red oyu kullanmışson görüşmelerde ilk sözü alan lardır. ı CHP Genel Başkanı Bülent Ece1980 Mali Yılı Bütçe Yasası vit, Türkiye'de başkışkırtıcmın bugün yürürlüğe girecektır. MilSüleyman Demirel olduğunu söy let Meclisi Genel Kurulu, bütlemiş. «Bu hükümet izledıği eko \ Kipriyanu İngiltere'den destek istiyor • KIBRIS RUM YÖNETİMİ LİDERİ, İNGİLİZ BAŞBAKANINDAN TOPLUMLARARASI GÖRÜŞMELERİN BAŞLATILMASI İÇİN DİPLOMATİK ÇABA HARCA MASINI İSTEDİ • GUARDİAN BAŞYA2ISINDA TÜRKİYEYE YARDIM EDECEK BATILI DEVLETLERE KIBRIS SORUNUNU GÖZDEN UZAK TUTMAMALARINI ÖĞÜTLÜYOR LONDRA, (Ahmet TAN bildirlyor) İngiltere hükümet yetkılilerıyle Kıbrıs sorununu görüşmek üzere Londra'da bulunan Kıbrıs Rum Yönetımi Lideri Kipriyanu, dun Başbakan Thatcher ile bır görüşme yapmış ve toplumlararası gorüşmelerın başlatılması yonünde İngıltere'nin diplomatık çaba harcamasını ıstemfştir. (Arkası Sa 9, Sü. 4 de) İstanbul Haber Servlsl Sosyal Sigortalar Kurumu Ya sasında emekli, dul, yetim, malüllük aylığı bağlanmasında gös terge ve katsayı yöntemini getiren değişikliğin Anayasa'nın sosyal güvenlik ve eşitlik ilkeleri ile 506 sayılı yasanın temel llkelerıne aykırı olduğu ile ri sürülmüştür. İstanbul 10. İş Mahkemesinde S8K aleyhlne açılan üc davada ilerl sürülen Anayasa'ya aykırılık iddiaları mahkeme tarafından «ciddi» bulunursa dos ya Anayasa Mahkemesine gon derilecektir. Davaları üstlenen Avukat Yüce Sun'un, mahkemeye verdiği dılekçelerde aykırılık ıddialarını ozetle şu noktalarda top ladığı gorulmektedır: (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) PTT'nin Ankara yakınlarındaki radyolink istasyonunda 3 işçi kurşunlanarak Öldürüldü a. a. ise, olayın istas yona yapılan baskın sonucu meydana gel diğini ve işçilerin kurşuna dizildiğini bildirdi.. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) İstanbul yolu üzerinde bulunan PTT'ye aıt Radyolink İstasyonuna dün gece açılan yay lım ateşi sonucu üç kışı ölmüş tur. Alınan bilgıye göre, İstanbul yolu 23. kilometrede bulunan Susuzköy PTT Radyolink İstasyonu saat 21 sıralarında kfmlik leri belirlenemeyen kişilerce silahla taranrrıştır. Saldırı sonunda PTT Radyolink İstasyonu bekçisj Nevzat Boylu ile istasyonun yanındaki Yavuz Dam per işletmesinde çalışan Sadık Aydın ve Hüseyin Eser adlı işçiler aldıklan kurşun yaralarıyle olay yerlnde ölmüşlerdir. öte yandan, Anadolu Ajansı ise, olayın PTT Radyolink İstasyonuna yapılan baskın sonunda meydana geldiğini ve üç kişinin beyinlerine kurşun sıkılarak öldürüldüklerıni öne sürmüştür. Ajans olayı kurşuna dizme olarak da nitelemiştir. «Böylesine büyük bir oran da yapılan devalüasyon boşu boşuna yapılmıştır Sanınm İMF bile böylesine akıl dışı bir devalüasyonun gerçekleştirilmesine şaşırmıştır Bu devalüasyon enflasyon hızını körükleyici niteliktedir. (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) nomik polittkalar ile başlı başına halkı kışkırtmaya yöneliktir. Halkın bu sabn ile alay edllerrez» demiştir. Ecevit, son ekonomik kararların Türk halkını yeni bunalım lara Ittiğini söylemış ve şöyle konuşmuştur: Yugoslav savaş gemisi İstanbul Boğazından izinsiz geçtiği ği anlaşılınca Çanakkale'de durduruldu ÇANAKKALE. (Cumhuriyet) Karadeniz'den İstanbul Boğazına izinsiz giriş yapan bır Yugoslav savaş gemısı öncekı gece Çanakkale Boğazından Ege Denizıne çıkış yapacağı sırada Jandarma Sahil Koruma botları tarafından durdurulmuş tur. Montrö anlaşmasına göre beklemesiz geçiş yaptığı belırlenen Yugoslavya muhribi İstan bul Boğazından hiçbir kontrole tabl olmadan geçmış ve Marmara Denizine girmiştir. Ancak Yugoslav savaş gemısinın İs(Arkası Sa. 9, Sü 6 da) 3 tabanca ve çok sayıda mermi ile yakalanan iki ilkokul öğrencisi, <4 Bunları can güvenliği için taşıyoruz,, dediler Hava Harp Okulu karşısında takla atan plaka sız araç, terk edılmış olarak bulundu. Araçın çalıntı olduğu olasılığı üzerinde duruluyor. (Fotoğraf: Alı ALAKUŞ) KİLİS (Cumhuriyet) Sıkıyonetım Güvenlik Kuvvetleri ta rafından bir Un Fabrıkasında yapılan aramada 7 adet otomatik tabanca ile 15 şarjör ve çok sayıda mermi bulunmuştur. Emnlyet Amirlığinden verilen bilgiye göre, fabrıkadaki arama sırasında üzerinde 2 adet Smith VVesson tabanca, 4 şarjor ve 34 mermi bulunan 12 yaşındakı Feyzullah Acembaba ile Bareballum marka bir tabanca, 2 şarjör ve 15 mermi bu lunan 10 yaşındaki Rıfat Acembaba serbest bırakılmışlardır. (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) ABD ile ikili anlaşmanın bu ay içinde imzalanmasi beklenıyor ANKARA (Cumhurjyet Bürosu) ABD ile parafe edılen yeni Savunma ve Ekonomi'k Işbırlıği Anlaşmasının bu ay içinde hükümetler duzeyınde parafe edıl mesi beklenmektedır. Edinılen bilgıye gore, anlaşmanın uygulanmasını düzenleyecek uygulama anlaşmaları ü * zerındeki çalışmalar buyük olçüde sonuçlandırılmış plup me tinlerın Turkçe ve İngilızce çevirılerı karşılıklı olarak incelenmektedır. Yetkılıler, anlaşrranın imzalanması konusunda kesın bir tarihin henüz saptanmadı(Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) Buz tutan çevre yolunda 25 ayrı kaza oldu; 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı (İstanbul Haber Servlsl) Boğaziçi Köprüsü ve Çevre yolunda, önceki gece meydana gelen aşırı buzlanma yüzünden trafik ekiplerinin yoğun çaba ve uyarılarına karşın 25 ayrı kaza olmuş, kazalarda biri yabancı uyruklu 2 kişi hayatlarını kaybetmiş. 7 kişi de ağır yaralanmıştır. Haliç Köprüsü girişinde yabancı uyruklu İvan Tarlatanski yönetimindeki 853 Z 7244 plâ kalı yeşil Mersedes araba, buz lanma yüzünden sürücü denetiminden çıkmış ve 34 YA 862 plâkalı mazot tankerine arkadan bindırmıştir. Kaza sonunda paramparca olan araçtan İvan Tarlatanski ve arkadaşı Yüksel Badar ölü, Adlan Öztürk, Niyazi Cemali ve Cengiz Çalışkan ağır yaralı olarak çıkarıl(Arkası Sa. 9, Sü 6 da) Kasaroğlu: «Eurovîsion yarışmasına katılan eserSerdeki değişiklîkler öze etki yapmıyor» ANKARA (a.a.) TRT Genel Muduru ve Yönetım Kurulu Başkanı Doğan Kasaroğlu, «Eurovısıon»a katıiacak eserin seçîmi yarışmasında güftelerde yapılan değışıklikler konusunda, bır açıklama yaparak, «Değişikliğin eserlerın özune etki etmedığını» bıldırmıştir. TRT Yönetım Kurulu'nun dün saat 10 30'da başlayan ve 2.5 saat süren toplantısından son(Arkası Sa 9, Sü. 7 de) Karma Okullardaki öğrencilerin ayrılması kararından yazgeçildi istanbul Haber Servlsl Millî Eğitim Bakanlığı karma öğretime başlamış olan liselerdeki kız ve erkek öğrencilerl ders yılı ortasında ayırmaktan vazgeçmiştir. İstanbul Millî Eğitim Müdürluğü yetkilileri kararın kendilerine henüz yazılı olarak bildiril mediğinl, ancak sözlü baş vuruda Bakanlığın kendilerinden giden ilk öneriye uyarak ders yılı ortasında öğrencilere okul değiştirmekten vazgeçildığmi bil dirdiğin! açıklamışlardır. İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri bu ders yılında birınci sı nıflarında karma öğretime ge Oilmiş olan hiçbir okulda kız ya da erkek öğrencilerin kayıt larının silinmesi işlemini uygulamadıklarını, öğrencilerin birincl ders yarı yılını okudukları okullarda öğrenime devam ede ceklerini eklemişlerdir. I OLAYLARIN ARPINDAKt ĞERÇEK T elevlzyonda bakanlann basın toplantılan düzenleniyor. Bu düzenleme ile kamuoyunun aydınlatılması amacına hizmet edildi ği ileri sürülmektedir. Türkiye'deki çeşitli fikir kesim lerinin temsilcilerini içeren açık oturunüarla bu amaca çok daha iyi hizmet edileceğini TRT yetkilileri kuşkusuz bilmektedirler. İlgili bakanlann basın toplantılan Televizyonda Öfke... «soru yanıt» ilişkisl içinde geçmektedir. Bakan. belirli bir resmi göruşün temsilcisi olduğu için tek yanlı bir açıklamayla konuyu sergile mekte, ya da televizyon se yircilerinin önünde bir seçim nutku atmaktadır. Basın toplantısının kurallanna say gılı muhabirler, bakanın söyledikleri yanlış veya kasıth olsa bile ancak soruyla yetinmekte ve susmaktadırIar. Basın toplantılannm göreneği böyledir. Televizyon yöneticileri de bu görenegi bildiklerinden açık oturumlan bir yana bırakarak. basın toplantılannı yeğlemişlerdir. Ne var ki şimdiye dek yapılan iki basın topiantısında Sayın Bakanlanmızın iyi not aldıklan söylenemez. (Arkası Sa. 9, Sü 6 da) İstanbul'da bir öğretmen ile bildiri dağıtan bir genç öldürüldü C' MERSIN'DE BİR BÎRİKET İMALATCISI ÖLDÜRÜLDÜ, İSTANBUL VE TARSUSTA İSE İKİ CESET BULUNDU. t FERİKÖY'DE BİR KUYUMCUDAN 3 MİLYON LIRA DEĞERINDE ALTIN İLE 250 BİN LİRALIK PIRLANTA ÇALINDI. GÖZLEM UĞUR MUMCU Kime ve Niçın? TÖB DER Benzlnin, mazotun, gübrenln, gazete kâğıdının fiyatlarını artıran hükümet «sübvansıyonu kaldırdık» dıyor. Ve açıklıyor, «Bundan sonra benzini ve mazotu tüketen, gübreyi kullanan ve gazeteyi de okuyana. bunların gerçek fiyatını uygulayacağız.» İyi, güzel... Bazı tüketim mallarından devlet sübvansiyonunu kaldırmak bır ekonomik önlemdir Hükümet çevrelerınden deniyor ki, «Devlet sübvansıyonu olunca, benzin tüketmeyen benzin parasını, gübre kullanmayan gübre parasını. gazete okumayan da gazete parasını ödemış oluyordu...» Bu da güzel! (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) yönetîcilerînin Sıkıyönetim'de yargılanmalarına bugün başlanıyor * •*>*** ••• Haberi 5. sayfada ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yaklaşık 2,5 aydır tutuklu bu lunan TOBDER Genel Saşkâ nı Gültekın Gazıoğlu'nun ve arkadaşlarımn yargılanmalarına bugün Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesı'nde başlanacaktır. Duruşmada, sanıkların kimlik saptamalarının yapılacağı ve askeri savcının iddianamesini okuyacağı bıldırılmıştir I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog