Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMiiLkiii.f 9 ŞUBAT 1980 ÜÇ Carter: "Hergün Humeyni için dua ediyorum HUMEYNİ, BENİSADR'IN DEVRİM KONSEYİ BAŞKANLIĞINA GETİRİLMESİNİ ONAYLADI (Dış Haberler Servisi) ABD Başkanı Carter, basa Kongre üyeleriyle yaptığı kahvaltıdan önce her gün Ayetullah Humeyni, ABD Büyükelçiliğini işgal altmda tutan öğrenciler ve Büyükelçilikteki rehineler için dua ettiğini söylemiştir. Carter «bizi aşağılayanlar için dua etmek çok güç bir şey ve sizlere garip gelebilir ama bunun işe yarayacagı yolunda size gü vence verebilirim demiştir. Carter'ın bu sözleri. siyasal gözlemciler tarafmdan ABD yönetiminin rehineler sorununa ilişkin tavnnda be iirgin bir yumuşamanın be lirtisi olarak yorumlanmıştır. Nitekim. ABD'nin İran'a karşı uygulamayı düşündüğu ekonomik yaptınmlarin ertelendigi yinelenmiş ve bunun rebineler sorununu çözebilmek bakımından gerekli olduğu açıklanmıştır. Siyasal gözlemciler, ABD yönetiminin bu tutumu ye ni İran Cumhurbaşkanı Abul hasan Benisadr'ın öğrencileri «hükümete karşı gelen asîler» olarak nitelemesinden cesaret alarak ortaya koydugunu üeri sürmektedirler. BENİSADR GÜÇLENİYOR Ote yandan. İran Cumhurbaşkanı Benisadr'ın Dev rim Konseyi Başkanlığı na getirilmesi tmam Humeyni tarafından onaylan mışür. Bu durumda. Benisadr, ülkenin Humeyni'den sonra en nüfuzlu lideri durumuna gelmiştir. Yeni görevi Benisadr'a Devrim Kon seyi üyelerini değiştirmek ve radyo televizyonu denetim altına almak yetkile rini vermektedir. Buna kar şılık, Benisadr'ın daha önce kurmayı düşündüğü hü kümetin oluşturulması 7 martta yapılacak Ulusal Meclis seçimleri sonrasma bırakılmıştır. DÜNYADA BUGÜN ALİ SİRMEN Kişi Nasıl Suça İtilir? emirel Hükumetinin Türkiye'ye Brezilya modelinl yerleştirme sonucunu doğurabilecek ekonomik önlemler!, siyasal ve günlük yaşamımızdaki tartışmalarda ön sırayı alırken, örgütlü terör egemenliğini ve tırmanışını sürdürüyor. Süleyman Bey koltuğuno oturduğundan bu yano, bazı iktidar cevrelerınden gördükleri hoşgörü yüzünden olsa gerek, örgütiü terörün eylemleri daha da yoğunlaşmış, her gün daha da çok kişi ölmeye başlamıştır. Üstelik sağcı katillerin devlet hapishanelerinden, yolgeçen hanı gibi ellerıni kollarını sallayarak çıkıp gitmeleri, yurttaşın devlete karşı her alanda sarsılmış olan güvenıni daha da azaltmaktadır. İşte böyle bir ortamda, hafta içinde Adana'da Avukat Halil Güllüoğlu öldürüidü. Güllüoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak arkadaşımız Uğur Mumcu'nun dünku yazısının bir bölümüne yeniden göz atalım: «Adana'da pusuya düşürülerek öldürülen ilerici Avukat Halil Güllüoğlu geçen yıl öldürülen Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un davasını da üstlenmiş, bu karanlık cinayetin ipuçlarını da toplamaya başlamıştı. Katil cetesi, namuslu hukukçu ve ilerici Avukat Halil Güllüoğlu'nu da önceki gün pusuya düşürerek öldürdü... Avukat Güllüoğlu, Kahramanmaraş soykırımı davasında da ülkücü sanıkların saldırısına uğramış. bu olaydan sonra can güvenliğinin sağlanması için yetkili yerlere başvurularda bulunmuştu. Hani önlem? Önlem yok!» Mumcu daho sonra, Adana eski Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un ortaya çıkardığı çeşitli olayların dosyalannı birer birer sayıyor ve bunların ne olduklarmı soruyor. Doğalhkla bu konuda da hicbir gelişme ve açıklama yoktur. Avukat Güllüoğlu'nun öldürülmesl. birbiri içine girmiş cinayet yolsuzluk, hırsız'ık, görevi kötüye kullanma vb. olaylarının sonucu olarak görülebilir. Butün bu olayların yanısıra Av. Güllüoğlu'nun ölümü, Demirel Türkiye'sinde savunma hokkına indirilmiş yeni bir darbedır. Hemen belırtelim. Güllüoğlu öldürülen ılk avukat değildir ve bu gidışle sonuncusu da olmayacaktır. Bugün Türkiye'de yargıçlar, savcılar ve avukatlar tohdıt altındadırlor. Kısacası, bağımsız yargı, terör yoluyla sindirilmeye çalışılmaktadır. Yıneleyelim: Güllüoğlu öldürülen ılk avukat değil, bu gidışle sonuncusu da olmayacak. İlerici, dürüst, onurlu. yurtsever, insansever, değerli hukukçu Avukat Halıt Çelenk de, salt bu niteiiklerınden dolayı, demokrasiye ve hukuka bağlılığının kaçınılmaz sonucu olarak üstlendığı davalar yuzunden olümle tehdıt edılmekte ve bınbır entrika ile savunma gorevını yerıne getirmekten alıkonmak ıstenmektedır. Ve devlet, Süleyman Beyın yürutme organının başında bulunduğu devlet, yürütmeye duşen görevlerin hicbir şekılde yerıne getınlmemesi yüzünden, tüm bu gelışmeler karşısında seyırcı durumuna düşürülmuştür. Süleyman Bey bu konuda kendi Hükumetının sorumluluğunu Sıkıyönetımlerın sırtına yükleyemez, çunkü Anayasa gereğı, Sıkıyonetım Komutanları kendisıne karşı sorumludurlar. Bu hükmün gereği olarak, alınmayan önlemlerin hesabını sormayan Süleyman Bey, Turk halkına karşı sorumludur. Bugün Türkiye'de savunma hokkı uygulamoda işlemıyorsa, bundan Süleyman Bey ve Hükumeti sorumludur Avukat Güllüoğlu'nun öldürülmesi, bir başka olayı anımsatıyor. Anılardadır, TEP Başkanı Mihri Belli geçen yıl. faşist katillerin sılahlı saldırısıno uğramış, ağir yaralanmış, canını zor kurtarmıştı. Devlet, Mihri Bellı'nin katılierinı yakalayamadı. Avukat Güllüoğlu'nun can güvenliğiyle ılgilı onlem ıstemlerıni kulak ardı eden devlet, Mihri Belli'nin katillerıni bulamadıktan başka, TEP Başkanımn sılah taşıma ruhsatı alabılmek omacıyla yaptığı başvuruyu da geri çevırdi. Sonra. ağır yaralanmasının üstünden bir yıla yakın bir sure geçtığı ve Belli'nin kendisini yaralayan hakkında bir surü ıpucu vermesıne karşın saldırganın bulunamadığı bir sırada, TEP Genel Başkanının «ruhsatsız silah taşımak» suçundan Sıkıyönetımçe gözaltına alındığı öğrenıldı. Şımdı duruma bakalım: Devlet sılah kaçakçılığını ve teroristlerin silahlanmalarını önleyemiyor. Devlet kişileri saldından koruyamıyor. Devlet kışilerin oan güvenliklerinin korunması için yaptıkları başvuruları kulak arkası ediyor. Devlet saldırganlan yakalayamıyor. Devlet kışilerin meşru savunmaları için istedikleri silah taşıma ruhsatlarını vermiyor. Ve devlet aynı kişileri. kendi canlarını korumak için silah taşırken yakalayınca, saldırgana yapmadığını yapıyor, onları kulaktarından tuttuğu gibi içeri atıyor. Bu nosıl bir mantık, nasıl bir devlet anlayışıdır? Hangi yosa, hangi kuruluş, hangi hakla bir kişiye, «Seni koruyamam, faşistlere karşı bir şey yapamam, ama senin kendini korumana da izin vermem, böyle bir şey yaparsan seni kulağından tuttuğum gibi atarım içerı» dıyebilir? Evet izınsız sılah taşımak bir suçtur. Ama Mihri Bolli'yi bu suça kım itmiştir? Her gün ölüm tehdidi aitında savunma görevini yerine getirmeye çalışan avukatlar ve hukukçular, yarın eğer silah taşırken yakalanırlarsa, bu suça iten kim olacoktır? Savunma hakkının da ortadan kalktığını, can guvenliğinın devletin yürütme organınca bılerek ve isteyerek sağlanmadığını gören yurttaşlar, orman yasasmın egemen olduğu bir toplumda, canlarını korumak için silahlanırlarsa, onları bu suça ıten kım olacoktır? Son olaylar ile Demirel iktidarı. sılahlanmanın, «anarşinin» devlet eliyle geliştirilmesinin. yurttaşın devlet eliyle suça itilmesinln en çarpıcı örneklerini vermektedir. D AET ile Kıbrıs Rum Yönetimi arasmda protokol imzalandı LEFKOŞE, (a.o.) Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Kıbrıs arasındaki anlaşmanın ilk aşamasını 1980 yılı sonuna kadar uzctan geçici bir protokol, AET ile Rum yönetimi arasında, Bruksel'de imzalonmıştır. Bu protokol uyarınca, Kıbrıs ile AET orasmda 1979 yılı içinde geçerlı olan mü badele sistemi bir yıı dcha yürürlukte kalacaktır. Protokol yürürlukte olduğu sürece, Kıbrıs, hicbir yeni ek gümrük ın dırımı istemeyecektir. Öts yandan, Guney Kıbns'ta Dikeiya yakınlarında büyuk bir termık elektnk santralınm kurulması konusunda, Kıbns Rum yönetimi ile Federai Almonya'nın büyiik firmaiarından Siemens ara sında bir anlaşma yapıldığı bildırilmıştır. Kennedy: Ortadoğııda Amerikan çıkarlannı kuvvetli bir Israil koruyabilir PALM BEACH, Florido (ABD), (a.a.) Senatör Edvvard Kennedy, Palm Beach'te bir Yahudi grubuna hitaben yap tığı konuşmada, «Amerika'mn Ortadoğudaki cıkarlocını en iyi kuvvetli bir israil devleti koruyabilir, ayrıca Ameriko'nm Ortadoğu petrollerine olan gereksinmesınin cok buyük çapta azaltılması gerekır» dsmiştir. Demokrat Parti Massachusette Senatörü sözlerine şöyle devam etmiştir: Ziya Ül Hak:Hindistan ve îran'la ortak barışgücü kurmalıyız YENİ DELHİ, (o.a.) Pakistan Devlet Başkan Muhammed Zıya Ül Hak, Hindistan, İran ve Pakıstan'ın Afganistan sınırlarının korunması amacıyla ortak bir barış gücü oluştur masını istemıştir. Haberi veren Hindistan Birleşik Haber Ajansı. Ziya Ül Hak'ın ayrıca, Hindıstan'ın, Afganistan'dakl Sovvet varlığma son verılmesıni sağlamak ama cıyla Sovyetler Bırliği üzerindeki etkısini kullanmasını da istemiştır. Hmdistan'ın büyük ve bölgenın en guclu ülkesı olarak askerlerinı gerı ceknıesı konusun da Sovyetler Bırliği üzerındaki etkısini kullanmasım onermiştir. Paliistan Devlet Başkanı, şu andaki gergin ortamın yok edıl mesi yolundaki her turlü gırıBir grup gazeteciye evinde verdıği demecte Ziya Ül Hak, şımde Hintlı dostlarına kotıla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Wald«Suudi Arobistan'ın blze petrol satıp sat heim. İran'da 7 martta yamamak konusunu düşüneceğini söylemepılması beklenen parlamen sı kabul edilebılir bir durum değildir. Bas to seçimlerinden önce Tahro Körfezi bölgesinde koruduğumuz ülran'daki Amerikalı rehinekelerin, bıze Ortadoğu'ya gitmemızi sağ lerin serbest bırakılabilelayacak peîrolü vereceklerinden emın ceği düşüncesinde olduğuoimamız gerekır. Herşeyden önce israil nu söylemiştir. ile ittıfakımızı güçlendirmeliyiz.» Perşembe gecesi bürosunda düzenlediği bir davette gazetecüere açıklama yapan VValdheim, İran'un yeni Devlet Başkanı Abulhasan Benisadr'ın rehinelerin serbest bırakılması yolundaki çalışmalannı sürdürdüğünü belirtcaklarını da sözlerine eklemışülkesine dönmesine yardımcı mistir. tır. olacağını kaydetmıştir. Hindistan, İran ve Pakistan' Zıya Ül Hak, 1947 yılında inBu arada ABD Büyükelçiın ctaklaşa kuracağı bir ba giltere'den koparak bağımsızlı liğini işgal aitında tutan rış gücünun Afgan sınırlarının ğını eld3 edene değın uç kez öğrenciler dini liderleri Ho korunması icın {jereklı olduğusavaşan Pakistan ve Hindistan' catülislâm Musavi Hueyni na dsğınen Zıya Ul Hak, boyie ın aralarındaki göruş ayrılıklaile önemli bir toplantı yarına son vermesı gerektığini da bir kuvvetin Pakistan'a sığınan parak son gunlerde kendisöylemiştir. cok sayıda Afganlı mültecinın lerine karşı takınılan tutumu görüsmüslerdir. Toplantı sonunda yapılan açık lamada. devrik Şah tran'a iade edilmeden rehinelerin salıverilmesinin mümkün olmadığı görüşü yinelenmiştir. AMERİKA Lİ8YA ELÇİLİĞİNİ KAPATTI Dışışleri Bakanlıâj, Lıbya'da ıki Fransız gorevliye karşı girışılen saldırılann ardından güvenlık nedenlerıyle bu ülkedeki Amerikan elçıliğinin kapatıldığını bıldirmiştır. Bu kararın ardından dün 6 Amenkalı diplomat Trablusgarp' dan ayrılmış ancak. ikı Amerikalı yetkılı, Libya'da calışan yak laşık 2500 Amerikalının ıhtiyac ları ile ılgıienmek üzere LİDya' da kalmıştır. VVASHİNGTON (o.a.) ABD Y6NIK6NT "kredi fırsatını ıvı demektiı:.. •r ONUT kredisi . değerli bir fırsattır. Ve konut kredisini iyi kullanabilmek önemlidir... Her türlü konut kredisiyle (SSK, BağKur, Oyak ve banka kredileri..,) YENİKENT'li olabilirsiniz. Kendi kredinizi, İSOTAŞ'ın özel kredi sistemi ile de gönlünüze, cebinize göre değerlendirip (dilerseniz 12 yıla kadar vadeyle) YENfKENT'teevsahibi olabilirsiniz. Konutlar ve Ödeme Şeki 1leri: M2 64 77 93 101 119 129 130 (Değifik teslim tarihlerine göre) Komünist ülkeler yeni Afgan yönetimiyle dayanışma bildirisi yayınladı Kuzey Kore ve Romanya bildiriye imza koymadı MOSKOVA (a.a.) Bulgoristan'ın başkenti Sofya'da sona eren 12 komünist ülke parlamentolarcrası danışma toplantısının kapcnışında yayınlanan bildiride Afganistan Demokratık Cumhuriyetinin bugünkü yönetimi ile doyanışma halinde bulunulduğu vurgulanmıştır. Ancak, Romanya va Kuzey Ko re temsilcilerinin imza koymayış ları dıkkati cekmiştir. Eskiden beri Pekin'e yakınhğı bilinen Kuzey Kore, şimdiye kadar Afganistan'a Sovyet müdahalesine karşı bir tutum almamıştı. Toplantıya katılan öbür ülkeler Sovyetler Birliği Bulgaris tan, Macariston, Demokratik Almanya, Polcnya, Cekoslovakya, Vietnam, Yemen Demokratik Cumhuriyeti (Güney Yemen), Küba ve Moöolistan'dır. K ÖLÜM Merhum Nâzım Buğra ile merhum Saliha hanımın kızlan, Doğanhisar'lı merhum Hacı Kâmil ile merhume Ummahan Doğan'ın gelinleri, Doğan ailesinin yengeleri, Naciye Ulusoy, Tank Buğra, merhum Nebahat Ertürk, Nezahat Buğra ve Reha Temiz'in vefakâr ablaları, Günsel, Aysel, Nursel Eajrsal, Asuman, Ömer, Nadir, Nigar ve îbrahim'in teyzeleri, Ayşe Trsk'ın halası, Nazım, Yıldız ve Banş'ın babaanneleri, Ferda ve Yjlmaz'ın anneanneleri, Leman Doğan, Mehmet Canözer ve Sertaç Doğan'ın kayınvalideleri, merhum Akın Doğan, Meral Canözer ve Yalçın Doğan'ın sevgili anneleri, Nesimi Doğan'ın 52 yıllık eşi, '• • Fiyat 576.000.TL. 693.000.TL. 837.000.TL. 909.000.TL. 1.071.000.TL. Peşinat 57. 600.TL. 69. 300.TL. 83. 700.TL. 90.,900.TL. 107,,100.TL. Taksit 3.000.TL. 3.000.TL.6.500.TL. 2.250.TL.6.500.TL. 2.500.TL.7. 500.TL. 2.500.TL.5. 000.TL. 000.TL. 2.500.TL. 5. r İsotaş'ın Yenikent projesi ilgimi çekti. «yeni kentler kurar» îsotaş Odakule, Kat: 7, Beyoğluîstanbul Tel: 44 87 1949 69 0845 42 00 116.100.TL. 1.161.000.TL. 1.170.000.TL. 117.000.TL. 2.500.TL.5.000.TL. (1.7.1979 tjrihlnden başvurutarihinize kadar olan birikmis taksitleri de imkânlarınıza göre ödtycbilirsimz.) ( ) Lütfen beni de ücretsız "Yenikent" aylık gazetesine abone yapın. ( ) Broşür gönderin. Adım: . . Adresim: ... . MEHİRE DOĞAN u?un süredir çekmekte olduğu hastalıktan kurtulamayarak hakk;n rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kızıltoprak Zühtü Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Karacaahmet'te toprağa verilecektir. Tanrı rahmet eyleye. A İ L E S I Telefon numaram: <C«w|qM 214) 760
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog