Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

UNIVERSITEYE HAZIRLAMADA ^ USE SON 815 kasım BEKLEMaİLER 1017 kasım Laleli Gençtürk Cad. No 12 Tel.205735 umhuriy 57. Yıl; Sayı: 20217 Kurncnra: Tunus NADt 10 TL. 8 Kasım 1980 Cumartesi ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Sıkıyönetım Komutanlarına, toplu olarak Işlenen sucfarda sanıkları doksan gune kadar gözaltında tutma yetkısı veren yasa değışıklığı Mıllı Guvenlık Konseyınce goruşulerek kabul edılmıştır Kara Kuvvetlerı Komutanı ve Mıllı Guvenlık Konse yı uyesı Orgeneral Nurettın Er sın tarafından verılen ve yasalaşan değışıklık önergesı ıle Sı kıyonetım yasasının gozaltı suresı ıle ılgılı hukmu yenıden du zenlenmektedır Yasa değışıklığıne gore, toplu olarak Işlenen suçlarda, sanıklann gözaltında tutuldukları ilk otuz gün ıçınde yargıo onune cıkarılmadığı hallerde, sa nığın durumu. yırmışer gunluk sürelerle, Sıkıyönetım Komutan larınca ıncelenecek ve sanığın gözaltında kalıp kalmıyacağı be lırlenecektır Yasa değışıklığı ay nı kışı ıcın gözaltına alınma ge rekçesını oluşturan suc nedeni ıle ılgılı yeni kanıtlar çıkmama sı gıbı hallerde gözaltı süresını uzatma yetkısının ancak bır kez kullanabileceğınl hükme bağlamaktadır YASA GEREKÇESİ Gozaltı suresıni uzatan yasa değışıkllğının gerekçesı aynen şoyledır «1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15'ıncı maddesınln 5'ın cı fıkrasında yer olan (30) gunluk gozetım süresi munferıt olan ve delılleri toplanmış bulunan suçlar yonunden yeterll olmakla • (Arkası 5. Sayfada) R YETENEK I İKİAJAMAU ÜSS4)YS SINAVI SS*ÜYS SINAVINA İLYE itım gcrek FI'FR! LE İ(KELJER! ı Idız dersanes HAZ RLAR KAZAHDIRK UCRET^İZ OURAK ISIİEYİMZ j 69 25 30 &32826(7640 BESİKTA$İST. Toplu suçlarda gözaltında tutma süresi 30 günden 90 güne çıkarıldı 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15. maddesini değiştıren yasa değişikliği uyarınca, sanıklann ilk 30 gün içinde yargıç karşısına çıkarılamadıklan durumlarda, Sıkıyönetim Komutanlarınca ve yinnişer gürüük sürelerle gözaltı hali uzatılabilecek. Ulusu: Kalkınma yaygınlaştırılacak Füsun ÖZBİLGEN VAN, Başbakan Ulusu, çık tığı yurt gezısının ilk durağı olan Van da dun halka hıtaben yaptıği konuşmada, «Memleketi mızde huzur ve guvenı bozmaya yeltenecek olanlar karşılarında devlet kuvvetlerını bulacaklardır» demış, kalkınmanın nımet lerını yurdun her koşesıne yaymayı bır gorev telâkkı ettıklerın! soylemıştır Beraberınde Mılli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, Koyışleri Bakanı Munır Guney ve TRT Genel Mudürü Doğan Kasaroğlu da bulunan Ulusu. Havaalanında 2. Ordu Komutanı Or general Bedrettln Demlrel, 7. Kolordu Komutanı Kemal Yamak ve Van Valısı tarafından karşılanmıştır. Ulusu daha sonra Vilayets gelmış ve halka hitaben yaptığı konuşmada şunları söylemıştır«1980 Eylül'unde memleketimızde anarşı butün vatandaşlarımızı endışeye sevkedecek bo yutlara ulaşmıştı. Ulkemız nere de ıse bır lc savaşın eşığine gel mıştl Bütün yurtta olduğu gibl, Van'da da vatandaşlarımızın la yık olduğu huzur ve güven tesıs edılememışti Işte bu durumda büyük Turk milletınin gözbebeğl kahraman (Arkası 5, Sayfoda) «Yunanistan'a ilgili olmadığı bir konuda bilgi verilemez» Millî Savunma Bakanı, bir müttefik ülkeye, NATO askerî kanadı dışında bulunduğu süreyi kapsayan bilgilerin verilmesinin olağan olmadığını söyledi. ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Mılli Savunma Bakanı Haluk Bayülken, Yunanıstan'ın NATO'nun askerı kanadına dö nüşünden sonra Türkıye'nın orgüte denetımden gecmek üzere verdlğı en gızli savunma planlarını istemesl konusunda cblr ülkeye askerl kanatto bulunmadığı süre ıcın bılgı verılmesı kaıde değHd'r» demıstır Bayülken, bu konudakı bır soruyu yanıtlarken NATO IClnde ittıfak üyelerının her yıl örgüte savunma konularında bılgl verdıklerınl bu değerlen Eski parlamento üyelerinden 34'ü tutuklu 44'ü hakkında dava açıldı • TUTUKLULARDAN 17'Sİ MHP, 12Sİ MSP, 4'U AP, 11 MBG ÜYESI HAKLARINOA DAVA ACILANLARIN 23'U AP. 14'U CHP, 4U MHP, 2'Sİ MSP UYESI, BIRİ KONTENJAN SENATÖRU.. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Eskı parlamenterlerden 34 kışının tutuklu olduğu 44 eskı par lamenter hakkında da Ankarada ceşıtlı suc savlarıyla sıvıl mahkemelerde dava açıldığı be lırlenmıştır Tutuklu bulunan 34 eskı parlamenterden 17'slnın MHP'h, 12'sının MSP'lı. 4'ünun CHP'Iİ, bırının ıse Mılli Bırlık Grubu'ndan olduğu anlaşılmış tır. (Arkası 5. Soyfada) I4I I 4 2 I45/I ve 163/4'e giren davalara Sıkıyönetim bakacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Uyuşmazlık Mahkemesl, TCK'nun 163/4 maddesıyle, TCK'nun 141, 142 ve 145/1 maddelerınden sanık kışılerın davalanna Sıkıyönetım Askerı Mahkemesınde bakılması gerektığı kararına varmıştır. Kamu görevlilerinin yurt dışına yaptıgı resmi geziler sını/landı Döviz tasarrufu ve iç gorevlerin aksatılmaması için çıkan kararname ile bir de «dış seyahat komitesi» kuruluyor rinin, yerel yönetımlerde çalışanların ve çeşıtlı kamu kuruluşlannda gorev yapanlann yurt dışına çıkışlarına dovız tasarrufu ve yurt ıçı hızmetlenn aksatılmaması amacıyla yenı sınırlamalar ve kurallar getınlmış kamu gorevlllennın yurt dışma çıkışlarını duzenlemek ıçın Başbakanhkta «Dış Seyahat Komıtesı» kurulmuştur Resmi Gazete'nm dünku sayısında yayımlanarak yürurluğe gıren Bakanlar Kurulu'nun kararnamesıne gö re Dış Seyahat Komıtesı» Başbakanhk Musteşannın go(Arkası 5. Sayfada) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kamu görevlile dırmenln cyıllık sınav» çekllnde tanımlandığını hatırlatmış. bır müttefik ülkeye askerl kanat dışmdo bulunduğu süre Icın o süreyi kapsayan bılgllenn verilmesinin olağan olmadığını kaydetmış. tondan sonraki biigı teatısl de karşılıklıdır Burada kaıdeler önemlldır Hıcbir muzokerede torıh 'tıbarıyle dığerıni ılgılendırmemesı gereken bir konudo bılgl verılmez» şeklmde konuşmuştur Bayülken. «ittıfak ışlerınde herşeyın kirşıhklı olması esastır» dıye eklemıştır Olağanüstü Hal Yasası ile ilgili çalışma lar sürüyor. DGM' ler konusunda çalışma yok. Uyuşmazlık Mahkemesinın askerl yargı yerınde görülmesıne karcr verdığı davalarda gecen TCK'nun 163 maddesı «Laıklığe aykırı hareketlert, 141, 142 komunızm propagandası ve boluculuğu 145/1 de Turk bayroğına saygısız davranışlar la ilgili sucları cezalandırmayı ongormektedır (Arkası 5 Sayfada) Reagan tepki yaratan çıkışlarını sürdürüyor İran Irak savaşı Abadan çevresinde üü sürüyor ft IRAK'A ESIR DÜŞEN İRAN PETROL BAKANININ AĞIR YARALI OLDUĞU BİLDİRILİYOR. • ABD'NIN YENİ BAŞKANI İLK BASIN TOPLANTISINDA SOVYETLERI VE FKOYU HEDEF ALAN SÖZLERİ ILE BATI AVRUPAYI DA ŞAŞIRT Tl • RONALD REAGAN: «TURKI YE VE YUNANISTAN'IN ABD'NIN GUVENLIĞI AÇISINDAN BUYUK ONEM TA ŞIDIĞINI» SOYLEDİ. (Dış Haberler Servlsl) Amerıka nın yenı Başkcnı Ronald Reagan'ın secıldıkten sonra yaptıgı ilk basın toplantısı genış yankılar ve tartışmolorı beraberınde getırecek nıtelıkte gorunmektedır. Bu basın toplantısındakı acıklamalarıyla Reagan, secımlerden once Oy yatırımı Icın bazı konularda sert cıkışlar yaptıgı, Başkan olduğu takdırde bır devlet adamı bılıncl ıcınde daha dıkkatlı davranacağı yönün(Arkası Sa. 7. Sü. I.'de) TUSAŞ yatırımları için 198392 yıllarında 2,8 mılyar gerekli • FEDERAL ALMANYANIN 600 MILYON DM'LIK YARDIMIYLA LEOPAR TANKLARl VE MILAN TANKSAVAR SILAHLARI ALINACAK. ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Mıllı Savunmo Bakanı Bayülken. dun gaietenierle bırara ya geldığı sohbet toplantısında yedeksubaylık yasasındakl değışıklık konusunda do bılgi vermış dövızle askerlık uygulamasında ilk eğıtım programı nın aralık ayındo başiayacağını hatırlatmıştır Bayülken. Batılı ülkelerce yapıian savunma yardımları konusundo acık(Arkası 5 Sayfada) ADALET BAKANLIÛI DEMİREL'İN HÜKÜMETE HAKARET SUÇUNDAN YARGILANMASINA İZİN VERMEDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanlığı, AP Genel Baskanı Suleyman Demırel ın hu kumete hakaret sucundan yargı lanabılmesı ıcın ızın vermemış ve Ankara Savcılıgınm bu konudakı başvurusuna olumsuz ya nıt vermıştır AP Genel Başkanı Suleyman Demırel hakkında 1978 yılında yaptıgı konuşmado hukumetı kü çuk düşurucu sozler soyledığı gerekcesıyle soruşturma acılmış ancak donemın CHP'lı Ada let Bakanı Mehmet Can dava acılması ıçın ızın vermemıştı Mehmet Can olayla ılgılı olarak Cumhuriyet muhabırıne «Bı(Arkası Sa 7 Su. 8 de) Bütçe teknisyenlerden oluşacak bir komisyonda görüşülecek • 1981 PROGRAMININ BÜTCE ÎLE BIRLİKTE ELE ALINACAĞf BILDIRİLİYOR. ması kararlaştırılmıştır. Edınılen bılgıye gore, bu yı| butce tasarısı gec miş yıllarda olduğu gıbı, 1981 yılı ekonomık programıyla bırlıkte sunuiacaktır Ancak değışıklık (Arkası 5. Sayfada) r Haberi üçiincü sayfada YAZISIZ ABD Genelkurmay Başkanı, Evren'jn konuğu olarak yarın geliyor ANKARA, (ANKA) "Amenka Bırleşık Oevletlen Genelkurmay Başkanı Hava Orgeneral Davıd C Jones'un Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'ın resmi konuğu olarak yarın Tür kıye'ye geleceği acıklanmıştır. Jones Ankara'da bulunduğu Sürece Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Konsey üyelerınce Genelkurmcy'da kabul edllecektır. ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) 1981 mal| yıtı bütce tasarısınin 30 ka sımda Mıllı Guveniık Konseyı'ne sunulacağı bıldırılırken, bütçe gorüşmelen icln bır bütçe komlsyonunun oluşturul Traktör fiyatlarına yüzde 10 zam yapıldı visi Traktör fiyatlarına yüzde 10 dolaylannda zam yapılmıştır Cumburiyet Ekonoml Ser GÖZLEM UÛUR MUMCU Pazarlama Mudürü Fahrettın Sarpaş'm verdıği bılgıye göre traktör fiyatlarına yar pılan zam kur ayarlamalan ıle yan sanayıde uretılen parçalann pahalılanmasın Uzel Makme Sanaytl A.Ş. Âydınlatma... (Arkası Sa 7 Sü. 7 de) ALMANYA'DA TUTUKLU KAHRAMAN, BANKA KREDİSİNİ ÖDEMEYİNCE EVİ SATISA ÇIKARTILDS DİYARBAKIR. (UBA) Almanya nın Duısburg Cezaevınde uyuşturucu madde kacakcıhğı sucundan tutuk u bulunan MSP eskı mılletvekıh Halıt Kah raman m Dıvorbıkır'dakı kı kat lı evı Türkıye Vakıflar Banka sına olan kredı borcu korşılı ğında satışa cıkorılmıştır Vakıflar Bankası Dıyarbakır (Arkası Sa. 7 Sü. 7 de) OLAYLARIN AK0İNDAKİ GERÇEK on gunlerde bazı eskl parlamenterlerın tutukevınden mahkemelere kelepceyle getınlmelerı çeşıtli cevrelerde tepkılere yol acmıştır Bu konu yenı değıldır. Turkıye'de çok partıll demokratık reıımden bu yana ke lepce konusu zaman zaman gundeme gırer kıme kelepce vurulması kıme vurulmaması gerektığı tartışılır Kuşkusuz bir kımseye kelepce vuru'masının kendıne ozgü koşulları vardır Kacma olasılı Kelepçe, ğı bulunmıyan ve fıkir sucundan yargılanan bır sanıga kelepce vurulmasının mantığı savunulamaz Ama her nedense uzun yıllardan berı gorevlıler koşulları yerıne ve zamanına gore hesaplamasını beceremezler Çoğu zaman ust düzeydeki yetkılilerın de istemedığı goruntüler gazetelerde ser gılenır; dış dünyaya da yansır. Herşeyden önce şunu söylemek gereklr kı bir sanık Ister sıradan yurttaş olsun, ister eskl parlamenter olsun, kendlslne karşı gorevlılerın davranışları eşıt olmalıdır. Esrar kacak cılığı yaptıgı yolunda guçlü kanıtlar bulunan bır parlamenterın ayrıcalığı yoktur Buna kar şılık ışledıklerı suçun nıtelıkleri bazı sanıklara kelepce vurul masını anlamsızlaştırmaktadır. Turk basınında bir yandan eskl parlamenterlerın şu veya bu davada yargılanmak uzere kelepceyle mahkemeye götürül ••• (Arkası 5. Sayfada) S Carter neydi, ne yaptı, ne yapamadı ALİ SİRMEN'in yazı dizisi 8. sayfamızda M urdumuzda ampul üretiml ne durumda, bilemîyoW rum Bılıyorsunuz gecen yıllarda, ulusca ampuı sı• kıntısı cekmıştik Yurt ıcınde ampul sıkıntısı başgosterınce. yurt dışından ampul dışalımına glrışılmış. bu arada, Şellefyan Demırel ortaklığı Romanya üzerınden Türkıye'ye ampul satışına başlayıvermıştl. Ampul üretımınde yerll fabrıkalar devreye gırlnce bu sıkıntı bır ölcüde hafıfledı. Türkiye'dekı serüvenlerıni, bu köşeden belgebelge ızledığınız Yahya Demırel. mahkemelerden kacıp. soluğu yurt dışında alınca, hemen bu ampul Işıne gırıştl ve boylece aydınlanma sorunumuz bir ölcüde cözüme bağlanırverdl Bu nedenle ulusca. Yahya Demırel'e mlnnettarız'... Ben bu elektrık ışlerınde oldum olası bır garıplık sezenm Örneğın bız bır kısım elektrık enerıısını sabahakşam tkomünıst» dıye aşağıladığımız komşu ülkelerden alırız, Yanl, komünıst ulkelerden üikemıze «aşırı ce(Arkası 5 Sayfada) Eczacı, biyolog kimyager, kimya mühendisi ve veterinerler belli koşullarla Tam Süre'den yararlanabilecek ANKARA (a.a.) Soyıştoy Genel Kurulu, Bıyoloğ. Kımya ger, Kımya Mühendisi ve Veterınerierın ınsan sağlığı alanın da uzmanlık belgesı almaları ve uzmanlıklarını kamu kuruluş larında fıılen yürütme koşuluyla tam gun tazmınatından yarar lanmolonna karar vermıştır. Sayıştay Genel Kurulu ayrıca Sosyal Hızmetler kökenlt oğretım üye ve yardımcılanmn ıse tam sure caiışmo yasası kapsamında mutalaa edılmeyeceğm! de karara bağlamıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog