Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

«7 /<••. YETENEK ve MODERN FEN OERSANELERİ 1 asama sınavım GARANTİ edivof / LİSC SON 1529 Kasım BEKLEMELİLER 17 Kasıra CAĞALOĞLTJ 1STANBUL22S4 60 Cumhuriy 57. Yıl; Sayı: 20216 Kurucusu: Yunus NADÎ 10 TL. 7 Kasım 1980 Cuma lamışlar ve AP taeansı yenne «yenı btr vergı tasansıyla llgıh çalışmalarm en kısa surede bıtınlmesını» ıstemışlerdır 12 Eylul harekâtından sorra ele o!ınan ılk konulardan bırı «yenı bır vergl tosansı hazırlamak» olmuştu Bu amacıa Mal ye Bakanlığına gereklı talımat verilmiş (Arkosı Sa. 7 Sü. 7 de) vaıının mutlu toplulugu içın saglıklı tgıtım gerek YEÎENEK ÎLKELERl İLE HAZ RLAR KAZANDIR» Cf N£L YE E\EK»VMEMATİK»FI\ DERCİLERİMİZI tXRET5IZ CMRAK ISl'EMSIZ | j y Itfız dersanes 613292617640 İKİAŞAMAU | ÜSSÜYS SINAVINA AP'nin vergi tasarısı benimsenmedi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) VerB1 tasarısı ıcın ıkı aya yakın suredır yurutülen calışmalar sırasında CHP ve AP hukumetlöri donemlermde ortaya cıkan tasarılar ele olınmış, bır ara bunlardan AP tasarısı üzerınde ozellıkle durulmak istenmış tlr. Ancok ust düzeyde yetkılıler «yenı bır tasan hazırlanmasını istedıklerlnı» vurgu Türkmen:ABD ile ilişkilerde önemti bir değişiklik olacağını sanmıyorum ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) ResTiı blr zlyaret ıçın Suudı Arabıstan'a gıden Dışışlerı Bakanı llter Turkmen Esenboğa Havaalanı'nda gazetecılerın sorularını yanıtlarken * Yenı başkonın secümesıyle Turk • ABD ılışkılerınde onemlı bır değişiklik olacağını sanmıyorum» demıştir. Türkmen, tllışkılerın cıkar bırlığıne ve dunya sorun(Arkası Sa. 7 Su. 7 de) Kurumlar Vergisinin yüzde 50'ye çıkarılması öngörülüyor B Yeni vergi düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bu değışikliğe koşut olarak stopaj yükümlülüğünün de kaldırılması söz konusu. Cumhuriyet Ekonoml Sarvlsl Mısır'ın Turklye'den almak ıstedığı 60 mllyon yumurta, uretım yetersızlığ! nedenıyle satılamamış ve soz konusu bağlantı Fransa tarafından yerıne gstırılmıştır Pıyasa ılgılilerlnden alınan bılgiye gore Mtsır'don gelen bır ozel sektör heyetı Türkıye l!e her ay 15 mıiyon adet yollanmak koşuluy(Arfcası Sa. 7 Su 4 de) Mısır'ın istediği 60 milyon yumurtayı satamadık Cumhuriyet Ekonomi Servisi Yenı vergı düzenlemelen çerçevesinde. Kurumlar Vergısı oranının yüzde 25'ten yüzde 50 ye yukseltılmesi ve buna karşıhk stopaj yükumluluğünun de kaldınlması öngorülmektedır. Mahye Bakanhgı çevrelennden ahnan b "îlere gore, genel olarak oranlar yükseltılmekle bırlıkte, ozellıkle dış satıma yönelık kurumlar ıçın belırlı bır oran kapsamtnda ındırım de sozkonusudur. ŞİMDİKİ ÜYGULAMA Günümuzdeki Kurumlar Vergisi uygulamasına göre. yuzde 25 olan Kurumlar Ver gısı kurumun kazancından düşülmekte. arta kalan bolümse kâr dağıtılıp dağıtılmadığı açısından değerlendınlerek vergılendınlmekte ve böylelıke de stopaja konu edılmektedır Bunun sonucunda da kâr dağıtılmayan kazançlar içın yuzde 42 dağıtılaniar ıçınse yüzde 6° S> bı oranlarda vergi yukü geti nlmektedır Yenı uygulamanın yürurlüğe gırmesı durumunda, ku rumlar kar dagıtıp dağıtma dıklarına bakılmaksızın «tek oranda» vergılendırılmeye başlayacaklardır FAZLA MESAtLER Ote yandan. tatıl gunlennde zorunlu olarak çalışma uygulayan bazı kamu kuruluşlanndaki fazla mesaı ücretlenne de daha yüksek oranh vergılenn uygulanması duşünülmektedır Buna göre, şımdıye degın saat ücretlenne baglı olarak (Arfcası Sa. 7 Su. 8 de) Reagan, Sovyetler Birliği'ni saldırgan olmakla suçladı ABD'NİN YENİ BAŞKANI: «SOVYETLERLE MASAYA OTURMAMIZ HALİNDE AFGANİSTAN'I BIR KIYIYA BIRAKMAMIZ SOZKONUSU OLAMAZ.» Dıs Hoberter Servtel Amsnko'do salı gunu yap'lan secımlerde rokıbı Jımmy Cartera karşı ezıcı bır ustunluk sağlayarok 51 eyaletten 44'ün de seçlmlerı kazanan Ronald Rsagan, verdığı ılk demeçınde Sovyetler Bırlığl ıle gorüşme masasına Sovyet dış poiıtıkasının butunuyle gorusu'mesının kobul edllmesi ha'inde oturabıleceklennı söylemıştır ABD'nın yeni Başkanı Reogan, Sovyet, dış polıtıkasım saldırgan olarak nıteleysrek. «Sovyetler Bırlığı ıle goruşme masasına oturmamız halınde sılahsızlanma sorununu ele olmamız ve Afganıstan'ı bır kıyıyo bırakmamız sozkonusu olamaz» demıştir Reagan, hükumetinın buyuk bır olosılıkla ozel sektör ıle ba zı muhafazokar demokratların üa dahıl olccağı pek şaşırtıcı bır isimden oljşacağını da soz lerıne eklemıstlr ABD'nın 40 Başkanı, Başkan Yardımcılığına seçtığı George Bush ve danışmanlarıyla bırlıkte Kalıfornıa'da yeni hukümeti Vurma colışmatonna başlamıştır. Kolıfornıa'da Reagan'o yakın bır kaynak yenı Boşkanın ay sonuna doğru VVashıngton'a gı deceğını ve gorevı resmen dsvralacoğı 20 ocak torıhıne dek hukumet ışlerıni Carter yö netimiyle birlikte yüreteceğınl soylemıştır Reagan yonetımının 20 ocak tarıhıne dek başta rehıneler sorunu olmak uzere onemlı dış polıtık kararların alınmasına katılacağı balırtılmektedır Öte yandan Senato'da Cumhurlyetcılerın 25 yıldan bu yona ılk kez cogunluğu SGgıamolarırın Amenkan dış polıtıkosmda bazı değışıklıklere yol acabıieceğı behrtılmektedır BI lınd ğı gıbı bugune dek Boşkanların Cumhurıyetcı vo do (Arkası Sa 7 Su 4 de) Batı Avrupa ülkeleri Reagan'ın SALT2ye karşı tutumur.dan endişeli BATILI GÖZLEMCÎLERE GÖRE, TURKIYE'DEKİ YONETÎM, ASKERÎ YARDIMI ARTIRMA OLASILIĞINDAN OTURU REAGAN'IN SEÇILMESINDEN HOŞ NUT OLABİLIR. Dış Haberler Servisi Batı Avrupa 01kelerınm venı ABD Cumhurbaşkanınm Sovyetler Bırlıgı'ne karşı ozellıkle nukleer sılâhların denetımı konusundakı sert tutumundan oturu endışe duvduklan bıldırılmektedır Bu arado Sovye! liderı Breınev bır telgrafla Roogan ı kutlamıştır Batı Almanya da Iktıdardakı Sosyal Demokraı Partı tarofmdan yayınlanan bır blldırıde ıse Reagan'ın SALT II anlaşmasıno karşı yoneittığı eıeştınlerden endışe duyul(Arfcası Sa 7 Su 1 de) REAGAN'IN GÖREVÎ DEVRALANA DEK POLİTIK KARARLARA KATILACAĞ1 BILDÎRİLİYOR. \ Rafineri indirım oranı yüzde 12'den sıfıra düşürülünce Mobil, 500 milyon lira kazanç sağladı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Mobıl Şırketının ATAŞ Rofınerısı'nde dışardan getırdığl ham petrolden elde ettığı petrol urunleri ıcın yüzde 12 olarak uygulanmakta olan rafınerı Indınm oranı. 1 1 1977 31 12 1978 tanhlerı arası ıçın Matıye Bakanlığı ıle Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığının (Arkası Sa. 7 Su. 8 de) Otomobil satışları durma noktasında Yerli otomobil fiyatlarına yapılan 65'er bın lıralık son zamlann, tüketicileri olumsuz yönde etkileyeceği ve sonunda otomotiv endüstrisinin de ınşaat sektörü gibi durabileceğı g o rüşü yaygın. Dinç TAYANÇ Türkıye'de otomotıv endustrlsf, dısa bağımlılığı ve bunun doğuracagı sonuçların tartışmaları aitında 196O'lı yıllarda bır «montaj sanayıı» görunümunde başlamıştı Gunu rnüzde, yerlı parça kullanım oranının son derece yükseldığının soylenmesıne karşın dışa bagımlılığın tam anlamıyla gıdenleTiedıgı on bır gerçektır NıteKim ozellıkle son IK yıl ıc nde yapılan her devaluasyondan ya da dışalımlordakı her tıkamk'ıktaT sonro otomotıv sanayıl ürünler.ne de zamlar gelmek teaır Bunun son orneğı ülkemızde üretılen otomobıllenn fiyatlarına bır onda yapılan (Arkası Sa. 7 Sü. 2 de) Yertl otomobillerin yıl ıcınde gorduklerı ardarda zamlar ve czelllkie de son 65'er bın lıralık fıyat arttşlanndan sonro, otomobil gcienien satış yapamaz durumo geldıler. Fotoğraf: Huseyın AVUC İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA GÜMRÜK VE PETROL KOLAYLIKLARI SAĞLANACAK ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Islâm Ulkslen Ekonomık Işb rlığı Toplantısında. ISIÖTI Ulkelerı arasında ekonomık ışbırlığıne ılışkın olarak bır ey İ9m plânı hazırlanmış ve bu p'â nın onumuzdskı oy uzmanlarca tekrar gozden çecırıldıkten sonra ocak 1981 de Suudı Arobıstan'da toplanacak islam Z'rvesınde oya sjnulacağı bıldırılmıştır Toplantının sona ermesı uze rıne bır basın toplantısı duzsnleyen Dışışlen Genel Sekretsrı Iktısad! Işler Yardımcısı Rahmı Gumrukcuoğlu Islâm UIKelerı arasında ekonomık snaı tıcarı alanlarda ışbırlıgı uzerın de duruiduğunu ve bazı gumruk kolayhklarınin saglaniiası konusunda gorus bırlığıne vorıldığını bıldırmıştır GumruK çüoğlıj, «Bu toplantıda petrol sorununu da els almış bulunu yoruz Bazı Islâm Ulkelsrının petrole duydukları ıhtıyaç ortodadır Bu amacla OPEC ulkelerı petrole ihtıvac olan dlger Islom Ulkeıenne oncelık tanımayı kabul etmış bulurv maktadırlar Tabıı kı bu OPEC ın koydugu fıyotlar uzennden olacaktır Fakot bazen petrol bulmakta karşıiaşılon darboğczlar dıkkata alınırsa kararın onemı ortaya çıkar» dsmış tır. Kas^roölu, Onuk ve Ün'jfjrk'ün görevd^n ahnma'arı bekleniyor ANKARA (Cumhuriyet B'ırosu) TRT Genel Muduru Doğan Kasaroğlu Anadoiu Aıansı Ge nel Mudurü Atılta Onuk \ıe Basın Yayın Genel Mudürü Cemıl UniuîurK un onumüzdekı qünlerde qorevden ahnrrtoları beklenmektedır Ayrıca her üç kjru'usun Sta tulennde ds onemlı degışıklıkler yapıiarak fRT a a ve Basın . Yavm Genel Mudurlukle(Arkası Sa 7 Su 1 de) İNTERPOL'ÜN ISTEĞİ ÜZERINE ARANAN 26 UYUSTURUCU MADDE KAÇAKÇISINDAN 3'Ü YAKALAND1 ANKARA (Cumhuriyet Burosu) interpol'ce hoklarında yakaloma kararı çıkartılan 26 uyuşturcu madde kacakçısının yakalanması lcm tum yurtta arama çalışmalarının yoğunlaştıntdığı oğrenılmıştlr (Arkası Sa. 7 Sü. 5 de) Eşme'de bir terörist öldürüldü Jandarmayla çatışmaya giren teröristlerden iki si de sağ olarak ele geçirildi Malatya'da bir şoför silahlı saldırıda can verdi. Ankara'da 110 teröristin yakalandığı açıklandı. OLAYLARIN ARD1NDAKİ Cumhuriyet Haber Merkez\ Uşok'ın Eşme ılcesınde yapılan operasyonda yasa dışı blr örgüt elemanının olü ikısının de sağ olarak ele geçırıldiğl açıklanmıştır. Ege Ordu ve İznVr, Manlsa, Aydın. Uşak, Denızlı. Muğla ve Balıkesır lllerı Sıkıyönetım Ko mutanlığı'nın bu konudakı bildırısı şoyled rt3 kasım 1980 saat 11 00 sıralarında Uşak ılı Eşme llcesı Delıbaşiı koyü llkokulu ıçerısm {Arkası Sa 7 Su. 4 de) GÖZLEM UGUR MUMCU Dosyalar Nerede ? Maliye 12 eylülden sonra alınan kıdem tazminatları konusuna açıklık getiren tasarı hazııiadı ANKARA, (UBA) Mollye Bokanlığı kıdem tazmınatı ode melerındekı anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak ve konuya aCiklık kazondırmak ıcm hazırla dığı yasa tasarısını Başbakanlı (Arkası Sa. 7, Sü. 1,'de) GERÇEK Tekstil, Vize, Kıbrıs?.. ma karan almışti. önumüzdekf donemde Türkıye'den Batı Avrupa'yo tekstil satımına yeniden sınırlamalar konacaktır. Bu önleme gerekoe olarak, AET ülkelerınin tekstll alanında lclne düştüklerl bunalımın sürmesi göstenlmektedlr. Haber, beklenmedık blr geiışmeyı ortaya koymuyor AET üyelerının Türklere vıze uygulamcsı ıle tekstil smırlaması blr butunun parcolarını oluşturmaktadır. Bundan böyle ülkemızln Batı'dan kolaylıklar bekmesl temelslz bir lyimserliktır. Batı'nın en sağlrklı ekonomıler.nden Federal Almanya'da bıle kalkınma hızının bu yıl sıfır duzeyınde kalması Batı dunyasının büyük zorluklar lcmde bulunduğunu kanıtlamakta••• (ArVası Sa, 7 Sü. 6 da) nkara Cumhuriyet Burosu'nun verdığı bır habere gore AET Türkıye'nın tekstil dışsatımına kovduğu kısıtlamayı sürdürmek kararındadır. AET Ile Türkiye arasında bu konudo ımzalanmış anlaşma nın suresl 1981 ocak ayındo sona ermektedır G9cen dort yıllık dönemde AET Türkiye' mn 1976 dakl tekstıl dışsatım düzeyınl ölçüt sayarak sınırla A İŞKENCEDEN YARGILANAN 2 POLİSİN TAHLİYE İSTEĞİ ASKERİ MAHKEMECE REDDEDİLDİ ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Cengız Karakava, Bayram Işık ve Huseyın Koc adlı kışılere ışkence yaptıkları iddıasıyla dün Sıkıyönetım 1 Numara(Arkası Sa. 7 Sü. 5 de) Cinayet sanığı diş doktcrü Dosdoğru'nun tahüye istemî reddedaldi İstanbul Haber Servlsl Öğretmen Mjazzez Pacacı'yı öldurduğu ıddıasıyla İstanbul 4 Ağır Ceza Mchkemesınds P ay 1 don ber îuturclu o :rak yargılo nan dış doktoru Fureyd Dosdoğru nun duruşmasına dGn de vam pdılrrvştr Ya<loş'k 6 5 so at suren duruşma sonunda sa nığın tahlıye ıstemı reddedılerek dava bır başka güne ertelenmıştır Duruşma sırasında sovunma (Arkası Sa. 7 Sü. 4 de) i i ncekı gun «Işte Dosyalar» baslıklı yazımda, f l Ecevıt hukümetınm Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Faruk Sukan ın elkoydugu dos yaların bır kısmına değmmış ve bu dosyalar hak kmda ışlem yapılmasını ıstemıştım Bu yazınm çıktığı gün. Ankara Burosu göre\li lermden arkadaşımız Erbıl Tuşalp Dr Sukan ıle gö ruşmüş ve bu konu hakkında bır dıyecegı olup ol madıgını sormuştUL Dr. Sukan ın arkadaşımıza yanıtı şoyle olmuş: (Arkası Sa 7 Sü 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog