Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVSRSİTEYE HA7IRIAMAHA I USE SON 815 kasım BEKLEMELİLER 1017 kasım LaJeli Gençturk Cad. No 12 Tel. 205735 Cumhuriy 57. Yü; Sayı: 20215 Kurucusu: Yunus NADÎ 10 TL. SECIMİ KAZANDIKTAN SONRA LOS ANGELESTEK1 PLA2A OTELINDE SECMENLERINE BIR ywının mutkj toplulugu için saglıklı egıtım gerek YETENEK İLKELERİ LE İKİAŞAMAU ÜSS ÜYS SINAVINA RLAR KAZANDI Idız dersanesi 6 Kasım 1980 Perşembe [ LCR£Tf.!Z O L ^ K ISTEMs Z | M25306I3282 617640 BESİKTAŞİST. Yeni Başkan: Büyük Amerika'y* REAGAN'IN BAŞKANLIĞINI SOVYETLER TEMKINLİ KARŞILARKEN, ÇİN SERT TEPKI GÖSTERDİ (Dış Haberler Servisi) Ronald Reagan'ın A8D Boşkanlığına seçılmesını Sovyetlar temkınlı Mclmde karşılorken Çın Halk Cumhurıyetı sert tepkı gostermış tır.. Daha önce Sovyet basınında ikl aday arasında bü yuk farkların bulunmadığı vurgulanmış olmakla bırlıkt« Corter'ın yenıldığl bellı olduktan sonro «üst duzeyde btr yetkılı» Sovyet TASS aıansına verdığı demecte (Arkası Sa. 7 Sü. 4 de) kuracağız Cumhuriyetçi Parti 26 yıldır ilk kez Senato'da çoğunluk sağladı WASHİNGTON ABD'de Başleanlık secımlerıyie bırlıkte yapılan Kongra seçımıennde Cumhurıyetci Parti 26 yıldır ı!K Kez Senato'da coğunluğu sağlamıştıt öncekı gun yapılan secımlerin acıklanan sonuclarına göre Cumhurıyetci Partl Senato'dakl coğunluğu ele geçlrmiş, (Arkası Sa. 7 Sü. 5 de) Ankara'ya göre, Başkan degısıkhgı Türk'ABD iliskilerini etkilemeyecek ANKARA, (Cumhurıyet Bürosu) Ankarü, Ronald Reagon'ın secımı kazonmosıyla ABD Başkanlığının Demokrat Partı'den Cumhurıyetci Partı'ye gecmesının, Türk Amerıkan llışkılerlnl değıştırmeyeceğı goruşündedır Ankara, ayrıco Ronald Reagan'ın ikt ülke arasındaki dostluk ve ışbırlığimn gelış(Arkası Sa. 7 Sü. 5 de) KONUŞMA YAPAN ABD'NIN 40 BAŞKANI RONALD REAGAN «BUYUK AMERİKA»YI YENIDEN KURMA VAADINDE BULUNDU. Reaganı SEÇİM SONUÇLARININ BELLİ OLMASINDAN SONRA CARTER, ÜZÜLMEDİĞİMİ SÖYLERSEM YALAN OLUR» DEDİ. 51 EYALETTEN 43'ÜNDE REAGAN, 8'İNDE CARTER SEÇİMLERİ KAZANDl. OYLARIN YÜZDE 51'İNİ REAGAN; YÜZDE 41'İNİ CARTER ALDI. Oış Haberler Servisi Jımmy Carter 1 oncekı gun yapılan secımlerde tahmınlerın aksıne ağır bır yemlgıye uğra 1 tan CumhurıyetC Ronald Rea gan'ın kesın olmayan seçım sonuclarına gore oyların /uzde "51'ını sağladığı hnber ver Imış tır Carter oyların ancak vuz de 41 ını toplayabılmıstif Ba ğımsız adav John Anderson un sağladığı oy oranı Ise yurde T dır Bu sonuclar geldıği zaman oy'arın vuzde 81 mır> savımı tomamlanmıştı Ronald Reagan 43 eyalette 483 de »genın oyunu alırken Carter ıse ancak 8 eyalette 58 delegenm o/unu sjğlomıştır Ba^kon olabı mek ıcın 583 dele geden 270 nın ovunu foplamak (Arkası Sa 7 Su. 1 de) Enkazının kaldırılması da sorun yaratan Independenta tonkeri yanarken .. Kamu kuruluşlarında işçi memur ayırımına ilişkin yeni bir düzenleme getiriliyor ^ Kıdem tazminatı yasası yürürlüğe gırdıkten sonra vergilendırme konustında ortaya çıkan tereddütleri gidermek üzere genelge hazırlanıyor... • Emekli maaşı alanların kamu kuruluşlarında çalışabileceği yasalaştı MGK'nin kabul ettiği yasaya göre, emekhler, Bakanlar Kurulu karanyla sözleşmeli olarak kamu kuruluşlarında görev alabilecekler. • ROMENLER ZARARI ÖDEMEK İÇİN BELGE İSTİYORLAR TANKER YANGINI KONUÇTTIvmA mTVTTTTTrTrT ÇTTAT OUINUA DU I urvüıirVi ö U A i B I L G E B A Ş K A N L I Ğ I N D A YAP I L A N V E ROMEN HEYETIMtTVT r>F KATTTDTrT TOPT A N JNIN D L İVAllL.Uİ(al İUİ'L.AİN T I D A N SONUÇ ÇIKMADI... fl«anbull n u n d Haber Servlsl) Hoydarpaşo 9aklran ° e Vunan kosteri Evrıalı ıle çarpısarak günlsrce yanan ve patlamaları ıle Istanbullulara korkuıu saatler yaşatan, IImcmda aksama'ara ve cevre klrienmesıne yo1 a c a n R o m e n t a n k e r i 10 1 ^depend6 sürer günden berl " '"" nuSI, k a ı d , r ı | a c a â , üc (Arkas. 5 Sayfodo» Dal • BEYAZ PERDE'DEN BEYAZ SARAY'A Yizısı 8. Savfada ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Malıye Bakanlıgı ıle Calışma Bakanlığmda bınlerce kışıyı ılgılendıren ıkı oyn genelge uzenndekı calışmalarm sonuno gelındığı ve bu ıkı genelgenın kısa süre Cinde acıklanacağı bıldırılmektedır Kıdem tazmmatına ılışkın Malıye Bakanlıgı tarafından hazırianmakta olan (Arkası 5 Sayfada) ANKARA (Cumhuıiy«t Bürosu) Mıllı Guvenl* Konseyi, Emekli Scndığı ve Sosyal Sıgortalar Kurumu'ndan emek lı maaşı clan kışılerın kamu kuruluşlannda sözleşmeli personel olarak calıştırılmasını öngoren yasayı kabul etmışîır Yasaya göre. EmeKli Sandığı ve (Arkası 5. Sayfada) B B REAGAN'IN DIŞ POLİTİKASI REAGAN'IN KISSİNGER'I HÜKÜMETE ALMAYACAĞI SANILIYOR 'STANBUL'DAKİ AMERİKALFLARIN EN UZUN GFCESİ BU KEZ KISA SÜRDÜ Haberleri 8. Sa^ fada W Sonatılgan, Fatsa'da ölü olarak ele geçirildi Ankara, (Cumhurıyet Bürosu) Saşbakan Bulent Ulusu baş <anhgmda toplanan Bakanlar Kurulu «Işclenn 27 aydan berı bırıkmış kıdem tazmınatlarının 6 aylık bır sure ıcmds oden mesınu kararlaştırmıştır Bakan'ar Kurulu'nun dun saat 15'ts başlayan ve soat 19' da sona eren toplantısından sonra Başbakonlık Basın Muşavırlığınden şu acıklama yaoılmıstır ((Arkası Sa. 7 Sü 6 da) BIRIKMIŞ KIDEM TAZMINÂTLARININ 6 AYLIK SÜRE IÇINDE ÖDENMESI KARARLASTIRILDI ABD'ii îkizlerden Biri Kazandı riyetcl Parti adayı kazansın, ister Demokrat Parti adayı kazansın Amerıkan sıyasal sıstemının mekanızmaları yonetimın gerçek cızgılerlnı sapta maktadır Bu slstemde sıyasal partılerın bırbırlerınden ayrılıkları aynntılardadır. Amerlkan cok partill slsteml hlc blr zaman Avrupa'dakı reıımlerın ıcerığıne kavuşamamış, gorunumde coğulcu, ama temelde coğulcu olmayon blr sıyasal reıımın gostergelerıni taşımış • İSTANBUL'DA BİR GIDA PAZARI SAHIBİ OLDURULDU. Cumhuriyet Haber Merkezl Ordu'ya bağlı Fatsa'da güven lık kuvvetlerıyle sılâhlı catışrraya gıren Ikı terönstten bıri ölü, dığen ise sağ olarak ele geçırılmıştır. 3 O d u Erzıncan, Gıresun, Gumüşhane Trabzon, Rıze Ordu, Sıvas Tokot, Amasya, Ço rum ve Stnop lllerı Sıkıyonetım Komutanlığı'ndan bu konuda yapılan acıklama şoyledır: (Arkası 5. Sayfada) GÖZLEM UĞUR MUMCU Şu Krediler... BM Lefkoşe sözcüsü: Waldheim f ın tarafların görüşünü alması doğa dır • KTFD'nin, Rumların çağrıyı redde+mpsini değerlendiremediği belirtilıyor. Dışişleri çevreleri Maraş'la ilgili söylentileri Rum propagandası olarak niteledi. LEFKOŞE (Dış Haberler Servlsl) Bırleşmış Mılletler'ın Lefkoşe'dekı sozcusu ceşıtlı ve spekulatı) yorumlora yol acan Bırleşmış Mılletler Genel Sekreten Kurt VValdheım'ın KTFD Dışişleri Bakanı ıle Kıbrıs Rum yonetımı Dısıs'erl Ba kanını, goruşmelerde bulun mak üzere Nsw York'a davet etmesi konusunda bır acıkıa ma yapmıştır Sözcü şunları söylemlştir tBM'nin taraflaro tavsıy9de bu lunması ve gorüşlerını alma ğa çalışması doğaldır Bu rutındır yapılan da bu ıdl Amaç toplumlarorası goruşmele n yoğunlaştırmaktı. Goruşmelerden yan cızmek veya geieceğını ters yonde etkılemek dıye bır $ev soz konusu (Arkası Sa 7 Su 7 de) OLAYLARIN ÂRDINDAKİ 6ERÇEK Tutuklu Öcal ile Anadol serbest bırakıldı • TIKP HAKKINDA SORUŞTURMA ACILDI, YÖNETICİLERIN EVLERI ARANDI.. D önya kamuoyu. ABD ba$kanlık secımmde alman sonucun Amerıka'da ve dünyada bıı şey değıştlrmeye ceğı kanısındadır Bu kanı ıkl kaynaktan bes tenlyor. Bir kez seciml ister Cumhu ••* ((Arkası Sa. 7 Sü. 6 da) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara 1 Aslıye Ceza Mahkemesınde tsılahlı tehdıt» savıyla tutuklu olarak dun yar gılanan CHP Ankara eskı mılletvekılı Selahattın Öcal, mah kemece serbest bırakılmıştır. Mahkeme heyetı, duruşma so nunda, Selahattın Ocal'ın tu(Arkası 5. Sayfada) • • olıt Kahraman adında blr MSP eskl Milletvekillnın I I Almanya nın Duısburg kentınde uyuşturucu madde • • satarken yakalandığını anımsarsınız. Kahraman, Almanya'da mahkeme onünde yaptığı acıklamada uyuşturucu maddeyı MSP Genel Başkanı Necmettın Erbakan ve MSP mılletvekllı Fehım Adak'tan aldığını soyıemış sonra da Mıllet Meclısl eskı Başkanı Cchıt Karakaş'a gonderdıği bır mektupla da bu soyledıkler nı yalanlamıştı Bır olay butun ayrıntılan Ile soruşturulmazsa gercekler ortava cıkarıiamaz Orneğın bu olayda, bütün ayr ntıiar yetennce ve derınlemesıne araştınlmış mıdır? Ben, kendi hesabımo araştmldığını pek sanmıyorum Eğer bu konuları araştırmak isteyenler varsa, bu araştır macılara ayrıntılara ılışkln bazı bılgıler sunmak ıstıyorum. Halıt Kahraman 1975 ve 76 yılları lc'nde Vakıflar Bankası Dıyarbakır şubesınden kredıler almıştır Bu kredıler. Kahraman'a ne amacla ve kımlerın oracılığı ile verılmıştır? Kredıyi veren kım, verdıren kımdir 7 (Arkası Sa. 7 Sü. 7 de) KTFD heyeti çesitli ekonomik isteklerle Ankara'da LEFKOŞA (Cumhuriyet Bürosu) Turkıye'de TC Hükümetıyle ekonomik ve moll k o nularda goruşmeler yapıp önerı ve ısteklerde bulunocak o(Arkası Sa. 7 Sü. 3 de>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog