Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

,* 1 Cumhuriy 57 Fıl; Sayı: 20214 Kurucusu: Yunus NADÎ nutlu topl«lugu içın CJJgMtU tgitim gerek YETENEK l|KELERl İLE HAZİRLAR KAZANDIRR Ct^iL YtTE^€K • f İATE V»T S • FfS | yıltiız tiersanes I ucRrpiz OL^RAK IS'EVNZ İKİAŞAMALI I ÜSS'ÜYS SINÂVIKA I I 10 TL. 5 Kasım 1930 Çarşamba 6a25306f3292S!7B40 BESİ BESİKTAŞİSt 2 7 4 Amerikan halkı oyunu kullandı I SEÇÎMLER TURKIYE SAATt ÎLE 14.00TB BAŞLADI. MOSKOVA, REHINELER KONUSUNDAKÎ SON GELÎŞMELERIN DENGEYI CARTER LEHÎNE BOZDUĞUNU ÎLERÎ SURDÜ. Bu konuriaki en önemli uygulamanm 11 kasım günü yapılacak YolIş Genel Kurulu ile Tanmîş'in düzenlediği uluslararası seminer olduğu belirtildL Ortak Pazar Türkiye'nîn tekstil dışsatımına koyduğu kısıtîanıayı sürdürme kararında ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Avıupt Ekonomık TopıUlu^u (AET) ulkeierı Ti'rkıyey uygu lodıklorı vızeden aonra şımdı de Turklye'nin tekstil dışsatımı na kısıt'ama getırme gırışlmınde bulunmaktadır Türkıye'nh AET uıkelerıne yfMk teKStıl dış satımı 220 mılyon dolar clvorın dadır AET lle ucürtcö ütkeler ara3 nda «Uluslararası cok taroflı tskst'i anlasrnası» son ola'ak 1977 yılınic ımzalanmıştır B J anlaşma ıle AET jlkelen ucun cü üıtelerden sa'ın a mokta d aukları tekstil ürunlerıne belır U 8inTİamalar getırmıslerdır Ayrıca vlne avnı cnla^T/io 1 ceşıtl! tekstil ürjnlerını N aru ba ayırrnışlar ve her gruptokı ürün ıçin bellı blr tovan soptamışlardır Bu rna'lar lcin satın alabıleceklerı mlktarlarm vıllık artış oranlarım behriemışer ve bu mıktar üzennde Ocüncü ülkelerın teksM dışsatımını ya saklarmşlar acıkca kısıtlcma getırm şierdlr AET ıle Türkıye arasında do ımzalonTiıs olan bu anlaşmanın sures 1981 ocak ayındo so na ermektedır Geçen dört yıllık sürede AET ulkRien TOrtrt ye nın 1976 yılındakı tekstl' dtf satım mıktannı temel clmışlor vs o yılkl satış mıktanvlo don durmuşlordır 1981 ocak oyında sono er» cek «Uluslararası eok taraflı tekstil anlaşması»nın /enllen mesl amacıyla AET ücüncu Ql kelerle gorüsme hazırlıklorıno (Arkosı 5. Sayfado) O Tahran'da yüzbinlerce kişi ABD aleyhind© gösteri yaptı Haberleri 3. Sayfada TEBRİKLER... Bazı sendikal izin verilmeye başlandı Şükran KKTKNCt Faottyetterf MGK koran Ile askıya alınmamış sendıkalarm bazı calışmalarına izın verilmeye başlarmıştır. Bu konudakl en önemll uygulatia 11 kasım gunu Ankara'da yopılacak YolIş Federasyonu Genel Kurulu Ile calışmalarına başlıyan Tarım)ş Sendıkasının utuslararası eâıtım semınerı olnıuştur. Ay rıco bazı BSIge Calışmo M0 durlukleri de, ozellıkle Türkİ3'e bağlı ve blr kısım boğım 8iz sendıka'ar lcın yetki Iş'em lorinı yurutmeye başlamışlardır. Yetki ıcn lıstsler verıldiğl gıbl, yenl yetki verllen sendıkalar da olmuştur Ankara Valılığınce genel kurul ıznl ıçın Yo:iş Feaerasyo r>una gonderilen yazıda, sen dıkanın faalıyetl oskıya alınan sendıkolara ılışkln 7 No'lu Kon sey kararı kapsamında olnnadığı vurgulanmakta genel kurulunun yapılmasırda bır sakırv ca görülmedıği bıld.rılmektedir 12 e/lul sonrası Hk kez baş 1 (Arkası 5 Sayfada) Fellermaier: «Önemli olan gerçek demokrasiye dönüş» • HÖKOMET YETKILILER! VE ECEVıTLE GORUŞEN SDP TE.MSıLCıSI TURKıYE NıN DEMOKRASIYE DONECEĞI YOLUNDA KESIN IZLENıM EDINDlĞİNl VE CHP'NİN BU DÖNUŞTE ÖNEMLİ BIR ROL OYNAYACAĞINA INAN DIĞINI SOYLEDİ ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Federal A'man Sosyal Deıtıokrot Partısı özel tetısllcısl Olarak Ankara da huk jmet yet kılllerl CHP cevrelerl ve bu a rada CHP eskl geneı başkanı Bulent Ecsvıt ile go'uşmelsrde bulunan milletvekıiı Ludw g Fellermaier Türk ye'nın demckrasıye doneceâı yolundo kesln bır ızlei m edınığın be llrterek CHP pm dsnokrasıye dönuşte öremlı bır rol oyiaya cağına ınandığnı b Id rmıs ve «Bızce onemiı o'an demokrasl(Arkosı 5 Sayioda) 86 yıl önce bulunan arkeolojık eserlerin sandıkları lıâiâ açılmadı © 1894 yıhnda Me?opotamya'daîi çıkanlan 80 sandığın içinde ne olduğu biliıımiyor. Yalcın PEKŞEN 65 yıl once toprak altmdan çıkanian bınlerce Asur eserlnın sandıklar ıc nde Istanbul Arkeoıoıı Müzesl'nın bodrumun(Arkası 5. Sayfada) Hükümetin kamu kesımındeki 250 bın işçınin durumunu bugün eie alması bekıenıyor ANKARA, (Cumhurtyet Bürosu) Ka"iu kesımmde toplu sozlesr e su'esı g3lmış ba unan 250 bı ı .şctnın d j r u n u n u n Bakcnla r Kuruıunda bugjnlerde ele c ırrrası beklenmekîed r 10S0 yılında Kamu Kesımmde top'u soz esme donemı gelmış clcn b nlerce ışcının durumu BT<aniar Kurulu kcra'i 'le acık |ı< kazanacaKt r 12 e/lu! on ces röe kaTu kes mı toplu (Arkası 5. Sayfada) Toprak Relormu Yasası için hazırlıklar basladı ANKARA, (ANKA) Toprok Reformu Yasasının Kurucu Mec lls leşkıhnden önce cıkartıloco ğ< oğrenılmıştır Oevlet Bakanı ilhcn öztrak m başkanlığında Tcprak Refot mu Musteşarlığından bır uzman Ile unıversıtelerden ıkı uzman dan oiuşan komısvon yaso ta sansının taslağı üzennde ço l'şmalara oaşlcmı&tn Tasarımr bır an once hazırlanarak kuru cu meclısten once vürürlüö' konacağı bıldırılmektedır Yetkılıleden oğremldıgıne gö re Toprak Reformu Yasası tBn yandan venmlılık dığeı yandan sosyal adaiet esaslart» dıkkate alınarak hazırlano caktır Yetkıiıler toprak fefor mu yapılırken «bırım aiandan azamı verım n» alınmasıno do (Arkası 5 Sayfoda) Başıbos kopekler büyük tehl'ke Bayka! hükümete, Buldanlı hükümet ve Devlet Başkanı'na hakaretten yargılandı ANKARA (Cumhurlyat Bürosu) CHP An'alya eskt mıllstve1'!II ve sskl bakaniordan Den z Baykal ı!e AP Muğla eskı milletvekıiı Ahmet Buidanlı «hükumete hakaret» sucundan dun Ankara 5 Ağır C?za MahkeT.e «ınde vargilaprnıslardır CH D Antrlya esk mıMetveklU Dsnız Baykal 21 tenmuz 1975 (Arkası Sa 7 Su 1 da) Arkeoiof! Muzeslnın bodrumlannda aıKeologların Wl« ne clduğunu bllmealğı eekl eserlerie dolu eandıklan var. THY'NIN ESKÎ GENEL MÜDÜRÜ BURSA HAVA Ertuğrul Alper'in YOLLARININ Genel Müdürlüğü sı rasında THY'de 84 BAŞINA GEÇTÎ günlük grev yapılIstanbul Haber Servisl Tu K Hava Yoharı Genel Müduru ve yonetım kurulu üyesl Ertuğrul Aıper, bu gorevlerınden ayrıldıktan sonra Bursa Hava Yolları Genel Mudürluğune get riımıştır Bursa Hava Yollan yönetlm kurulu boşkanı Sonmez THY'den Ertuğrul Alper'in (Arkası So. Afl Osmon Istlfa ed«n BAL gervel 7 Sü. 7 de) Kadro fazlası kamu görevlileri başka il ve işyerlerinde çalıştırılacak ANKARA, (Cumhuriyet BOroeu) Başbakan Bülent Ulusu, peri o i e l tayln v« nakıllerinde uyulacak esaslarla llgılı olarak dun blr genelge yayınlamıştır. Gsnelgeye gcre, Devlet Memurları Kanunu kapsamına glron görevlerdsn Istıfa, emeklllık, vefat gıbi »9bep!erl« vazıfelsrmden aynlanlann yenne yenl tayın yapılmayacak, hiznr.etın gerekil ve zorunlu k!İrnası hallerlnde, ancak bizzat (Arfcosı 5. Sayfada) KUDUZLA SAVAŞIMDA ALINAN ÖNLEMLER YAYGINLAŞTIRILMALI a HASTALIKLA 8AVAŞIMDA Ö2ELLİKLE KÖY MUHTARLARINA BUYUK GÖREV DUŞTUĞÜ BEURTİÜYOR. Istanbul Haber ServM Son aylarda Türkiye nln ceşıth yörelerınde yaygınlık gosterme eğıllml lcıne glren kuduz hasta lığıyla mucadelede koy muhlarına buyuk görev düştüğü bıldirllmıştlr. Uzmanların verdıklerl b Igılere göre, memelı nayvanlardon kolaylıkla yayı'an kuduz hasta lığıyla mucadelede llk adım, başıbos kopek ve kedılerın Itiaf edılmesi ık ncl adım da kedl va da köpek tarafından ısırılmış kısı.erın Ivedllıkle blr soğ lık kuruiuşuna başvurarak a«tlanmalarıdır. (Arkaw 3a. 7 80. 7 ( M Üsküdar'da çahnan zehirli kıyma bulunamadı Istanbul Haber Servisl Osküdar'da başı boş kopekle>'ı oldurmek lcın kullannan zehırlı kıy monın oncekı gün calınmasından sonro yapılan araşt rmadan b r sonuç ahnamadığı, bu araao ÜSKüdar bölgesındeki ha* aielere zehırl^nme olayı ile ılg lı bır başvurunun yapılmadığı oğrenllmlştır. ((Arkası Sa 7 Su 6 da) mış ve bu dönemde, BAL önemli gelişme gÖstermiştL TÜRKEŞ'IN BANKAD/^Kİ PARALAR! BLOKE ED11Dİ ANKARA (ANKA1 Faal.yetl durdurulan MnP nın Gensl Başkanı Alpaslan Turkeş'ın ban kadakı oaralarının b l o o edıld ğı oğrenılm ştır MHP nın avuKatianndan Meh met Voyvoda Devel oğlu rdan edınılen bılgıye gora Gsnsl Başkan furkeş ıle bırlıkte par1 tının Gene Sekreter y^rdımcısı (Arkası Sa 7 Su 5 de) ALMANYA'DA ULUSLARARASI BİR UYUŞTURUCU MADDE ŞEBEKESİ DAĞITILDl, BİR COK TÜRK TUTUKLAND1 FRANKFURT (ao) FranSfurt polısl oncekl akşam. ulu» lararası bır uyuşturucu madde şebekesının dağıtıldığını ve bır cok Turkun tutuklandığını acıklamıştır Polısın verdığl bılgıye gora tutuklanan Turklerden bazı'arı daha once, Federal A manya dan sıyasl sığınma hakkı stsm şlerdır (Arkası Sa. 7 Sü. 8 de) GÖZLEM UGUR MUMCU Îşte Dosyalar.;. DİYARBAK1R S1KIYÖNETİM MAHKEMESİ BİR SAN1Ğ1 ÖLÜME MAHKÛM ETTİ • İNZİBAT ERINİ ÖLDÜREN TERÖRıSTIN ÖLÜM CEZASI Nl ASKERI YARGITAY IK1N Ci KEZ BOZDLJ. Cumhurtyet Hober MerVezi OİYARBAKIR Dıyarbokır Sık yonetım Komutanlığı Askerl Mahkemesı, Sıyası amacla adam oldurmek, yasad şı crgut kurmak ve csşıîli eylem(Arkası 6. Sayfada) m\ ^J OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK nlverelteierimta açılırken torenler yapıldı; rektörlerlmlz konuştular. ve genel llkle lclnde bulunduklan so runları dıle getlrlrken gerçekç bır tutuma gırmekten kaçındı lcr. Turklye'de üniversite, çok y'onlü bır sorundur Unıvers'tes z bır çağdaş top Üniversite ve hjm duşünülemez; oncak TDrkıye'deki ünıversıtelerın cağdaş dünyaya yakışır bır duzen ıçın de bılım ürettıkle r i de soylene mez 1968 yılında oğrencl ey lemlerıyle gündeme gıren ünı versıte soruniarını cozümleye cek bır reform, aradan 12 yıl gecmesıne karşın yapılamaTiıştır. Bu aıanda eskı Mıllı Eğı ım TIR Yolu SELEVl YALÇINÎSR'in röportajı 8 sajtada ^ cevtt Mkömetlnln Başbakan Yardımcısı Dr. Farutt p S u k c n ' ı n elkoyduğu dosyalar şımdı nerededır'' Bılmıyoruz Ancak, bu dosy»ann hangı şirketler v« kJşılerle llgı!) olduğunu blllyoruz. Sıralayalım: Dr Sukan'ırt tHr yazısından anlaşıldığı Ozere Domlre! aliesl ıle ligıll olarak Incelemeye alınan dosyalarda «kredl alcn kışi ve şirketlem başlığı ile şu kişi ve şırketlerin adları geçmektedır: (Arkası Sa. 7 Su. 7 de) tlm Bakanları'ndan Necdel U ğut donemınde ha2irlonar ta san o gunku Koşuilaı 'Cinde ılen bıt adım mteiığı toşwordu Ne var kı o tasarı do «nge'ler le karşılaşmış unıversıteieri mız 1970 en bütünüyie yıtırmıs olarak 1980 lere gırmışıerdlr *** {Arkası Sa 7 Su. 8 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog