Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

UNİVERSİTEYE HAZIRLAMAI USE SON 8l5kasım BEKLEMEÜLER 1017 kasım Lalelı Gencturk Cad. No 12 Tel 11 66 41 Cumhuri 57. Yıl; Sayı: 20213 Kurucusu: Yunus NADt 10 TL. 4 Kasım 1980 Salı Rehineleri îran Hükümeti devralıyor I I CARTER'LA REAGAN SON GÜNÜ EŞIT ŞANSLA BİTİRDİLER SON KAMUOYU YOKLAMALARININ HEPSİNDEN DEĞİŞIK SONUCLAR GELDİ. ABC • LOUİS HARRİS KAMUOYU YOKLAMASINDA CARTER'E DE REAGANA DA YÜZDE 44 ŞANS TANINDI. GALLUP YOKLAMASI İSE REAGAN'IN ŞANSININ YÜZDE 44, CARTER'INKİNİN DE YUZDE 43 OLDUÖUNU GÖSTERDİ. BAĞIMSIZ ADAY ANDERSON'A İSE ÇOK AZ ŞANS TAN1NDL • • CARTER'IN BAŞKANLIK SEÇÎMÎNDEKİ EN BÜYUK RAKİBİ REAGAN, REHİNELER SORUNUNUN «ÇOK HAS SAS» OLDUĞUNU SOYLERKEN, ESKÎ BAŞKANLARDAN FORD, İRAN'I, SEÇÎMLERÎ ETKİLEMEYE ÇALIŞMAKLA SUÇLADL Haberi 3. Sayfa'da aaucıı o. oayı» c i Dıs Haberler Servisl Iran Devrim Uderi Imam Humeynı dun bır açıklama yaparak, Iran'lı oğrencılere, ellerındekı rehineleri Iran hükumetıno teslım etmelerı ıoln ızın vermıştır Bu arada iran parlamentosunun rehıneler konusunda aldığı karardan sonra bır açıklama yapan Bırleşık Amerika Başkanı Jımmy Carter Iran Meclısı'nln kararının. sorunun çozümuno llışkın Amenkan hedeflerine ulaşılması bakımından «olumlu bır zemın nıtelığı» olarak gorulduğünu ocıklamıştır Başkan Carter'ın bugun yapılaccri< secımlerdekl en büyük rakıbı Ronald Reagan ıse rehmeler konusunda bir yorum yapmaktan kacınmış ve sorunun «cok hassas» olduğunu bellrtmıştır. Eskı Başkanlardan Ford da İran'ı. secımlerı etkılemeye calışmakla suclamıştır Ote yandan, Iran Başbakanı Muhammed Ali Recal. rehmeler sorunuyla «Cezayır'ın ılgılenmesi» yoiunda b)r önerısinı kobul etmıştir.. Haberi 3. Sayfa'da O UNIVERSITELER ACILDI Anayasa Mahkemesi. 163/4'ün Anayasaya uygun olduğuna karar verdi ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Anayasa Mohkemesı, çeşıtlı mahkemelerce yapılan Anayasaya aykırılık iddıaları ı!e ılgılı çeşitll baçvurulan reddetmıştır. Anayasa Mahkemesının Res ml Gazete'de dun yayınlanan red kararları şoyledın • istanbul Sıkıyonetlm Kotnutanlığı Askerl Mahktemesjnln flscinin hakkını şerıat verir • Akgenc» sloganiannı yazarken yakalanan blr kışının davası sürerken Askerl Savcının, TCK'nın 163 moddesının 4. fıkrosına yöneltttğı ve mah(Arkası 5. Sayfada) i ORGENERAL EVREN, GENÇLERİN ATATÜRK DEVRİM VE ILKELERINE YÜREKTEN BAĞLIINSANLAR OLARAK YETIŞMESINI İSTEDİ. % ANKARA VE İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELERE BAĞU BAZI FAKÜLTELER'İN DEKANLARI BELİRLENDİ (Haberleri 5. Sayfa'da) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 4 YILDIR İLK KEZ DÜN TÛRENLE ACILDL (Cumhurlyet Ekonoml Ssrvlsl) Türkıye'de kredl faızlerının yukseklığınden kaynaklanan f i nansman darlığının yol actığı bunalım, sanayıın küçük ve orta unıtelerınden sonra büyukler arasında da etkısını gostermek te ve ulkede onde gelen Holdıngler arasında sert bır savoşıma yol acmaktadır. Holdınglerın yılın başlanndan bu ynna surdurdüklerı tbankala ra egemen olmo», boylelıkle kre dı kolaylığı kazanarak fınansman gereksınımlerını karşılama kayguları. son günlerde sermaye pıyasası kuruluşlannın «gemenlığı savaşımına donuşmektedır. Bunun son ömeği, en buyuk hısselerıne Sabancı Holdıng Ile Çukurova Holding'ın sa hıp oldukları cSınaı ve Mall Ya tırımlar Hoidıngnn sermaye ar tırımı konusunda görülmüş ve Iki dev holdıng arasındakl savaşım Çukurova'rm zaferiyla sonuçlanmıştır Olay. Hacı Ömer Sabancı Hol dıng'in ve yan kuruluşlarından Akbank, Akcımento ve Inteks Inşaatının buyuk paylannın o\duğu Sınal ve Malî Yatmmlar Holding'ın sermayesının 300 Finansman sıkıntısı holdingler arasında sürtüşmelere yol açıyor BU KONUDAKİ tLK SAVAŞIMDA OUKUROVA HOLDING VE YAN KURULUŞLARI, SABANCI HOLD.NG'IN KARŞI ÇIKMASINA KARŞ1N ORTAK KURUtUŞLARI SINAI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING IN SERMAYESINI 300 MILYON LIRADAN 1 MİLYAR 500 MILYONA YUKSELTTIRDİ. ISTANBUL'DA BIR POLİS ÖLDÜRÜLDÜ, DİYARBAKIR'DA DA BİR POLİS SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI • ADANA'DA BIR EVİN BAHCESİNE ATILAN PATLAYICl MADDE BİR KIZ ÇOCUĞUNUN OLUMUNE NEDEN OLDU. • CIZRE KARAYOLLARI DİNAMIT DEPOSUNDAKI PAT LAMA OLAYİ ILE TIR KAMYONLARI SOYGUNU SANIĞl BIR ORGUT MILITANI VE UC ARKADAŞI YAKALAND1. FELLERMAİER, ECEVIT, ÜSTÜNDAĞ VE TÜRKMEN'LE GÖRÜŞTÜ ANKARA, (Cumhurtyet Bunmı) F«deral Alman Sosyal Demokrot Partlslnin ozel temsıloısı olarak Ankara'ya gelen Mılletvekılı Ludvvıg Fellermaler, dün Turk Hukümetl yetkıhlen ve gecen hafta CHP Genel Başkanlığından ayrılan Bulent Ecevıt Ile goruşmelerde bulunmuştur Bülent Ecevıt, kendısının Genel Başkanlıktan aynldığını hatırlatarak Fellermaıer ı!e bır dost olarak mı görüştü(Arkası 5. Sayfada) AVRUPA KONSEYİ TÜRKİYEDEKİ GELİŞMELERİ GÖRÜŞÜYOR ANKARA, (ANKA) Avrupa Konseyl Slyasl Komlsyon Toplantısı 11 kasımda Strasbourg'da yapılacak ve bu toplantıda Turkıye'dekl son sıyasal durum ele annacaktır Konseyın Sıyasl Komısyon Toplantısına Turkıye'yl temsılen AP Adana eski mılletvekılı Csvdet Akcalı ı!e CHP Kocaelı mılletvekıli Prof. Turon Güneş'm katıkıcağı oğrenılmıştır. (Arkası 5. Sayfada) Yurtlar yıllardır kapasitelerinin yarıst kadar öğrenci barındırdı Reha ÖZ Yenl öğrenlm yılıyla blrllkte, Kredı ve Yurtlar Kurumuna bağ lı oğrenc) yurtlan da kasım ayı ortalanna doğru acılıyor. Kurumun 18 ılde bulunan 34 oğrencı yurdu onümuzdekl donem de oğrsncılenn barmma ıstemlerme karşılık vermeğe calışa(Arkası 5. Sayfada) r (Arkası 5. Sayfada) u Sıkı para,, politikası uygulamada başarısız kaldı | ödenebılmesl kaygusuyla pıyasaya yenlden 17 mılyar sürulmuş ve boylelıkle dolaşıma cıkan para tutarı da 300 mılyar lırayı aşmıştır Bu durumda. 1980 yılt başından 10 ay sonuna değin pıyasaya surulen para tutarı do yüzde 65'lık bır artış gös(Arkası 5. Sayfada) I Cumhurlyet Ekonom) S«rvlsl Uygulanmakta olan tsıkı para» polıtıkasına karşın bır yandan pıyasaya suruien para tutannda, ote yandan da toplam para sunumunda önemli artışıar görulmektedır Nıtekım ekım ayının sonlarında, genellıkle kasım ayı maaş ve ucretlermın ÜSKÜDAR'DA KÖPEKLER İÇİN HAZIRLANAN ZEHİRÜ KIYMAYI ALANLARIN HAYATI TEHLİKEDE Uskudcr'da kopeklerln oldürulmesınde kdilanılan 4 kılogram dolayındokı zehırlı kıy ma. be'saıyeye aıt otonun Ic nden kımlığı belırienemeyen kışılerce alınmıştır. Yetkılıier, Uskudar bölgesmdekı boşıboş köpeklerm oldu(Arkosı 5. Sayfada) ÖNLEMLBR SONUÇ VERMEZSE TÜRKİYE DE VİZE UYGULÂYACAK VİZE UYGULAMASINA YOLAÇAN NEDENLERIN KALDIRILMASINA ÇALIŞILDIĞI YENI PASAPORT YASA TASARISI MGK'YA SUNULUYOR.. ANKARA, (ANKA) Fedora! A'manya, BeıC'ka, Hollando gıb> iı kelerın Turk vatandaşlorına vıze uyguiamaya başiaması üzenne yenı bir pcsaport yasası hazırlanmasına ılışkın başlatılan calışmalar tamamlanmıştır Yasa tasarısınin önumüzdökı günlerde Mıllî Güvenlık Konseyıne sunulmosı beklenmektedır Edınılen bılgıye gore /asa tasansında. Avrupo ülkelerimn (Arkası 5. Saytada) (Haberi 5. Sayfa'da) Erim cinayetinî planlamaktan sanık 3 DevSol yöneticisi tutuklandı • BALGA1 KATÜAMINDAN SANIK ETEM KISKIS VE 2 ARKADAŞI GIYAPLARINDA YARGILANDI.. GÖZLEM UGUR MUMCU TRT Derken... İstanbul Haber Servisl 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyonetım Komutanhğı 3 numaralı Aske ri Mahkemesı. eskı Başbakanlardan Prof Nıhat Erım ıle koruma polısı Alı Kartal'ın oldürulmesıne karaf vererek, örgüt üyeierıni harekete geçlrdığı ıddıası ıle yasadışı DEV SOL orgütü yönetıcılerınden sanık Dursun Karataş'ı tutuklamıştır. (Arkası 5 Sayfada) Hostes adayları zarafetten sınandı Yalçuı PEKŞEN İstanbul Habftt S«rrt»J Türk Hawa Yollarının bir sure önce ertelenen kabın memuru (hostes) secme sınavı dün başladı ve ılk gün 100 kadar adayla «Geneı görüşme» yapıldı. THY'na 50 yenl kabin memuru a!ınması lcin acılan sınav konusunda THY yetkilılen her şeyi düşünmüş, hatta «Kabın memuru seçme sınavı rehberı» adı altında bırıncı hamur kâğıda basılmış, 12 soyfalık bır kıtapcık bıle hazırlamışlardı Kabın memuru adaylarmın sınav yapılacak yere na(Arkası 5. Sayfada) Bülent Ersoy 11 ay 20 gün hapse mahkum oldu; ceza tecil edilerek serbest bırakıldı IZMIR, (a.a) Görevll Haklme hakaret sucundan yargılanan ses sanatcısı Butent Ersoy, dunkü duruşmasında 11 oy 20 gun hapıs, 3333 lıra para cezasma carptınlmıştır. Mahkeme heyetı, Ersoy*un bu cezasıni, duruşmaları süra sınce gostermış olduğu 1yı ha(Arkası 5. Sayfada) u köşede aylarca önce TRT Genel MudürluğOiün un!u HEMA şırketi ortaklarının sahıbı bulunduğu bınayı kac yıllığına ve kac mılyon lıraya kıraladığını sordum: ancak hıç bır yanıt aiamadım. 12 Eylul tanhınden sonra bu soruyu yıneledım, yıne yanıt gelmedı. Uçuncu kez soruyorum Genclık ve Spor Bakanlığı bu bınadan cıktığı zaman kaç lıra kıra ödenıyordu, bugün ne kadar odenıyor? Koşullar nelerdır' TRT'nın bır genel müdurij var bır de /onetım kurulu.. Tercuman gazetesının ıkı yazan bu «tarafsız» ku(Arkası Sa. 7 Su 7 de) Y^ r£ ANKARA'DA 39 ESKİ PARLAMENTERLE ILGİLİ DAVA DOSYALARI MAHKEMELERE GÖNDERİLDİ ANKARA. (a a ) Eski Parlamenterler hakkında Ankara Cumhurıyet Savcılığ nca yürutulen soruşturmalar tamamlanmış ve 39 eskı parlomenterle ılgılı dava dosyalar: mahkemelere gondenlmıştır. Ote yandan. eskı Boşbakon (Arkası 5. Sayfod
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog