Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

LİSE S O N 6/Arahk BEKLEMELİ 5/falık merkez dersaneleri |laleltıST. 228316İzmıt.15967Elazığ.2704İ Cumhuriyet 57. Tıl; Sayı: 20229 Eurucnsn: Yrnıns NADİ 10 TL. 30 Kasım 1980 Pazar Sedat ERGİN ANKARA Avrupa Ekonomik Topluluğu Oış lllşkller Gonel Müdürlüğü Güney Avrupa Masası Şefl Pierre Duchateau başkanlığındakl AET heyetiyle Ankara'da yapılan görüşmelerde ekonomik ve teknik konutara ağırlık verilmekle birlikte, başkenttekl siyosl gözlemciler heyetin gellşlnln siyasl yönden taşıdığı öneme dikkat çekmek tedırler. Dışişlerl cevrelerl, heyettn zh yaretlnln topluluğun Tukiye Ito lllşkilerlnl eürdümek Istedlğlnl aösteren styasl blr veri olarak değerlendlrlleblleceg'lnl savun maktadırlar Aynı göruşu topruluk yetklllleri de dlle getlnrken Tukiye AET ilişkileri konusunda yapılan değeıiendlr meler Ise şöyle özetlenmektedlr: tTürfclye'nln polltlk cıkmazda olduğu bilinmekteydl, bu nedenle ordunun müdahaleslne tepkl gösterllmemiş ve blr anlamda meşru bl harekât olarak değerlendirilmiştlr. Bu cercevede topluluk. İlişkileri dondur mo yoluna gltmemlştlr. Gerek AET Bakanlar Konseyl, gerekse askerl yönetim HlşkMerl SÖT dürmek Istemlşler, Avrupa Kon seyl lle Avrupa Pariamentosu'ndakl edjıllm de bu yönde olmuştur Şımdl Bakanlar Kon seyi'nın aldığı karor uyarınca Hlşkiler sümektedir Topluluk 30 hazlran Ortaklık Konseyl (Arkosı Sa. 7. Sü. 4'de) Türkiye'de olumsuz gelişmeler meydana gelirse AET, ilişkileri dondurabilir AET Heyeti île Ankara'da yapılan görüşmelerde ekonomik ve teknik konulara ağırlık verilmekle birlikte, gözlemciler, Heyet'in gelişinln siyasî yönden taşıdığı öneme dikkat çekiyorlar. Kaçırılan gelir beyan edilenden çok İ ! * • ! ! ! • • • • • • HESAP UZMANLARININ İSTANBUL'DA 5.5 MİLYARLIK MATRAHI DENETLERKEN ORTAYA ÇIKARDIKLARI GİZLENMİSGELİRİNYILSONUNADEK 10 MİLYARI AŞACAĞI HESAP• İ • LANIYOR. • • • • • • • VERGİLERE GENELLİKLE ÜÇ KAT KACAKÇILIK CEZASI KESİLİYOR. ANCAK VERGİ YARGl SİSTEMİNİN YAVAS İŞLEMESİ SONUCU BU PARA ANCAK BEŞ YIL SONRA TAHSİL EDİLEBİLİYOR. ' j ! ; ! i j İstanbul'da 7 milyarlık gizli gelir saptandı EKONOMİ SERVtSİ Matiye Bokanlığı Hesap Uzmanlarınca İstanbul'da yılın Itk 10 oyında yapılan incelemelerde 7 mllyar lıratık gızlenmiş gelir ortaya cıkarılmıştır Hesap uzmanlarının ekım ayı so nuna kadarkl incelemelerinde ortaya crkardıkları 7 mılyar IIralrk matrah farkı şöyle bölün mektedırGelir vergısl 1 846 582 313 TL Kurumlar Vergısı 1102 894 818 TL Gıder Verglleri 518117 674 TL Dığer Vergıler 3 532 405195 TL YARGI SİSTEMİ YAVAŞ İŞÜYOR Yı! sonuna kaoar sürdürülecek ıncelemelei'de bu tutann 10 mılyar lıravı aşacağı hesaplanmaktadır Söz konusu 7 mılyar lıralık mutrah forkı 5 5 mılyor liralık matrahm de net.mi sonucu ortaya cıkarılmıştır Bu durumda ıncelenen vergı mukelleflennın beyan et tikleıi geltrden daha fazlasını gızledıklerı gorulmektedır Yasa uyarınca motrch farklort uzerınden salınan vergile re genellıkle üo kat kacakçılık cezası kesıldığınden devle(Arkası Sa. 7, Sü. 3d«) NATO ASKERÎ KOMİTE BAŞKANI YARIN GELİYOR ANKARA NATO Askerl Komite Başkanı Oromıral Robert Falls resmi bır zıyaret amacıykı yarın Ankara'ya gelecektır. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterlığınden yapılan açıklamaya gore, NATO Asken Kom ts Başkanı Oramıral Robert Falls Ankara'da bulunduğu sure ıcınde Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Mıllı Savunma Bakanı Haluk Bayulken tarafından kabul edılecektır Oramıral Falls bu arada Kara, Hava Denız Kuvvetlerl Komutanları lle Jandarma Genel Komutanını da zıyaret edecektır. Konuk Amıral ve beraberındekl heyet 3 aralık eof şamba gunü Turkıye'den ayrılacaktır. (UBA) Mali Müşavirlik Yasası vergi kontrol memurlarını kapsamıyor EKONOMİ SERVİSİ Vergi Kontrol memurlarının da, Yemınlı Malı Muşavırl k Yasa Tasarısı bunyesıne alınması ıstenmıştır Vergı Usul Yasasından aldıkları yetkılerle her türlu şırket ve şahıs fırması nezdınde vergı ıncelemelerı ve vergı daırelerınde teftışler yapabılen ve sayıları Türkıy e de 700 dolayında bulunan Vergı Kontrol Memurları, Bakanlar Kurulunca hazırlıkları tamamlanmakta olan Yemınlı Malı Muşavırlık Yasa Tasarısına dahıl edılmemışlerdir Tasorının bu şeklıyle kendilennı mağdur ettiğınl (Arkası Sa. 7. Su. 4'de) İMF heyeti ekonomik uygulamayı gözden geçirmeye geliyor CUMHURİYET BÜROSU ANKARA Türklye ıle İMF arasında Imzolanmış bulunan uc yıllık anlaşma gereğınce ekonomıye ılışkin gelışmelerı gözden geçırecek olan İMF Heyetı'nin yorın Ankaraya gelmesı beklenmektedır 1980 yılı ıçındekı uygulamaları lle elde edilen sonuçlan gözden geçırecek olan İMF Heyetı, 1981 yılında öngorülen ekonomik hedefler hakkında görüşlerml açıklayacaktır Konuyla ilgıll teknik ve üst düzeyde yetkıll lerte goruşmeterde bulunacak olan İMF heyeti ocak ayı icinde blr rapor yazacak ve bu rapor doğrultusunda ocak (Arfcası Sa 7, Sü 6'da) I ORAMÎRAL ROBERT FALLS, DEVLET BAŞKANI EVREN TARAFINDAN KABUL EDİLECEK. TürkSomali heyetleri Orta Doğu ve Körfez'deki durumu görüştüler ANKARA'DAKİ DIPLOMATİK ÇEVRELER, 12 EYLÜL'DEN SONRA TURKIYE'YI RESMEN ZIYARET EDEN İLK DIŞIŞLERI BAKANI OLDUĞU IÇIN BARRE'NIN TEMASLARININ ONEMINE DEĞINIYORLAR CUMHURİYET BÜROSU ANKARA, Somalı Dış ışlen Bakanı Abdurrahman Jama Barre nın Ankara ya yaptığı zıyaret. fürkıye M Atrıka boynue zunda yer alan Somall arasındakl ilışkıler açısından olumlu sonuclar doğu ran ve ılişkılerın galıştınl mesine hızlandınct etktde bulunan bır gezi olarak değerlendlrmektedirler. Bu arada başkenttekl sf yası ve dıplomatık cevrele rın vurguladığı bır nokta, Somalı Dışışleri Bakanının gellşi ıle Türk Sılahlı (Arfcosı Sa. 7, Sü. 4'de) EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 30 ZAM • 1981 BÜTÇESİNİN 1 TRİLYON 518 MILYAR 810 MILYON LIRA OLARAK BAĞLANDIĞI BELIRTILDİ • BÜTÇE'DE 1970 ÖNCESI EMEKLİLERİN DURUMLARININ DA CÖZUME KAVUŞTU RULACAĞI ÖĞRENILDI ANKARA (Cumhunyet Bürosu) 1981 malî yılı bütcesı 1 trıiyon 518 mılyar 810 mMyon lira olarak bağlanmıştır 1981 malî yılı butçe tasarısı bugun Mıllî Guvenlık Konseyı'ne gonderılecektır Malıye Bakanı Kaya Erdem ıse yarın bır basın toplantısı duzenlıyerek Mıllı Guvenlık Konseyı ne sunulan butçe tasonsıyla ılgılı aynntılı bılgı verecekfr (Arkası Sa. 7, Su. 6'da) Eminönü'ndeki küçük kuş cennetinde fiyatlar 50ile150bin lira arasında 70XİK MEHMET BAYAR, SULTAN HAMİD DONEMINDEN KALMA ANTIKA KAFESI GÖSTERİYOR» Attila DAĞISTANU Eminönü'ndeki Yenl Cami arkasında bulunan ciçekçıler sabahtan akşama dek cıvıl cıvıl kuş seslenyle dolup taşarak yıllardan berı gelıp geçenlerın ılgısını çekiyor Kuşiarm tümünün blr arada, aralık6tz, gün boyunca otmelerl çicekçılere uğrayanla(Arfcatı Sa 7. Su 6'da) Bandırma'da MHP'lilerin tutuklanması sürüyor CUMHURİYET HABER MERKEZİ BANDIRMA MHP Bandırma ilçe yoneticilennin tutuklamalon surmektedır Sosval bır srnıfın dığer sosyal sınıf uzerındeki tahakkümünü tesıs etmeye matuf cemiyet tesis ettıklen ıddıasrya daha önce tutukanan 6 yönetıciden sonra MHP Içe Başkanı Hasan İsmet Öcer ıle Osman Aslan'ın da tutuklonmasıyla cezaevıne gön derllenlenn sayısı 8'e yükseimiştır Bır dığer yönetlcl hak(Arkası Sa. 7, Su. 3'de> Almanya vize uygulamasını yumuşattı • GÖZLEM UĞUR MUMCU Generarin Olümü... umo gunu, İstanbul'da Kartal Maltepe camlinde toplanmıştık. Genel Yayın Mudürümüz Oktay Kurtboke nın bobası Emeklı Generai Ismaıl Hakkı Kurtboke toprağo verılıyordu. General Kurtboke, Atatürkcü ordunun bır suboyıvdı, emekiı o'duğu gurden olumıne dek evınde sessızsedasız bır yasam surdurdü Ne bır bankanın yonetım kurulundan bol rakamlı temettu paylaştı, ne de tuccar odalarından adına kesılmış çekler aldı: Atatürkcü ordunun orurlu b'r generaiı olarak, emeklı aylığı ıle yetınmeyı, bır ozven degıl onurlu bır subay olmanın gereğı sayorak yaşadı ve boyıeas oldü Toprağa verılırken ve mezarının üzerine bırkac kürek toprak atorken hep bunları düşünüyordum Bırcok sllah arkadaşı gıbı emeklılık aylığını, onuruna katık ederek elınde fılesı carşı pazar dolaşarak ve de otobüs ve dolmuş kuyrugundo saatlerce bekleyerek surdürduğö yaşamını yıne oyle sessızsedasız kapatıverdi.. Onuru ıle yaşadı, onuru ıle oldü C BELEDİYE'NİN DIŞINDA HİÇ BİR KURULUŞ CENAZE KALDIRAMIYACAK İstanbul Haber Setvis) Istanbul Beledıye Başkanlığı, Beledıye'den başka hıç bır özel kuruluşun cenaze kaldırmaya yetkısı olmadığmı açıklamış ve bır cenaze sahıbınden 70 bın lıra aldığı saptanan özel bır kuruluşu kapatmıştır. Açıklamada, 1580 sayılı Beledıye yasası gereğınce Bele Apaydm: Adliyeler ilçelere dağıtılırsa hizmet yavaşlar İSTANBUL HABER SERVİSİ Adolet hızmetlennın |lcelere doğıtılması yerıne, bir merkeze bağlanmasının istanbul'un şehir gerçeğıne daha uygun olacağı savunulmuştur. ie>nnhııl'/4ni.l ılHHuo SA Yunus Emre büstü çalındı, Veysel Karani türbesi soyuldu CUMHURİYET HABER MERKEZİ Konya nın Karaman IIçesınde Hastane CoddeSı üzerınde bulunan Yunus Emre'nın büstü kim lığı Dehrsız kışıler tara fından çalınmıştır Büstü çalanlar hakkında henüz blr ıpuçu ele geçirtlememlştlr. Sıırt'e bağlı Baykan IIçesınde unlu Islâm Bılg<nı Veysel Karani nın go mülü olduğu bıldır len Veysel Karam Turbesı on ceki gece soyulmuştur Soyguncular türbeye de yarım milyon liro değe (Arkası Sa. 7. Sü. 6'da) DtPLOMATÎK, OZEL VE HİZMET PASAPORTLULAR ALMANYA'YA VİZESİZ GÎRECEK ANKARA Federal Alman ya'nın Turkiye aleyhıne aldığ vize uygulama kararında yu muşamaya gıttığı bıldırılmıştıt Federal Almanya Büyükelçıli ğınden yapılan açıklamaya gö re, dıplomatık özel ve hızme pasaportu taşıyan Türkler dür den itıbaren Federal Almanya'ya vızesız gırebıleceklerdir Federal Alman 'a'nın vlz< uvguiamasına getırdığı yumı şama kararları öncekl gur Federal Alman Resmı gazetı sınde yayınionmıştırBu aroda Franso'do da v ze uvguiamusına bır esneklil getırmek uzere calışmolar y < pıldığı bu arado Turkıye llı Fransa orasmda Parıs'te yap lan aorüsmeler doârultusundı rununun çözumune bır alternatıf olarak düşunülen ilçe adlıyelerı konusundakı goruşlerırH açıklayan Istanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın «Istanbul da bir odllye sorunu «^ardır Fokat bu sorunun çö(Arkası Sa 7. Sü. 6'da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog