Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

YETENEKve MODERN FEN DERSANELERİ 1 aşama stnavmı , GARAKTİ edivof / IİSE SON 1 5 2 9 Kasıın BEKIEMELILER 17 Kasım CAĞA LOĞ LU 1STANBUL 22 24 60 Cumhuriye 57. Yıl; Sayı: 20212 Kurucusu: Yunus NADÎ 10 TL. 3 Kasım 1980 Pazartesi ı nAıtkj top' ııgu çın saglıkh ' /ETENEK İLKEÜERİ İKİASAMALI ND. YTTENEK • M A T E M K T I K • FtN DER ÛCRETÎİZ <XJWAK İS1EYNZ «32 B2 617640 Hazırlıklar yetersiz, Çocuk Mahkemeleri bir yıl erteleniyor, £ Yetkîliler, yeterü sayıda bayan yargıç ve psikolog bulunmadığını belirtiyorlar. Olağanüstü Hal Yasası bugün görüşülüyor; DGM'lerle ilgili olarak Bakanhkta bir hazırhğın ofanadığı açıklandı. Kaçalrçilılrij^ ilgili fflsan hnnrl^nıyor. Org. Saltık: «Özel ceza ve inf az kanunlan sözkonusu değil» 0 MGK Genel Sekreterinin yabancı basınla söyleşisine ilişkin soru ve yanıtlar açıklandı. Saltık, ekonomik durumla ilgili bir soruyu yanıtlarken, «Serbest pazar ekonomisi şartlannm muhafaza edileceğini» söyledi. Meclis5 Humeyni'nin şartlarını benimsedi H Rehinelerin serbest bırakılması için öne sürülen 4 koşul şöyle: 1 A B D t r a n ' ın tçişleıine karışmamayı taahhüt edecek, 2 Iran'a ait para ve mal varlığı serbest bırakılacak, 3 Ambargolar kaldınlacak, 4 Şah'ın mal varlığı Iran'a aktanlacak. Şartlar kabul edilmezse rehineler yargılanacak. | Beyazsaray'ın açıklamasında, «ABD'nin onııru ve rehinelerin güvenliği gözetilerek yanıt ve' rilecek» deniliyor. Kongre'de Reagan'ın partisinin sandalye sayısını artırması bekleniyor £ Son kamuoyu yok lamalanna göre Bas kanlık seçimiyle bir likte yapılacak Kong re seçiminde yine Demokrat Parti 26 yıldır elinde bulundurduğu çoğunluğu yitirmeyecek. AMKARA. (Cumhurfyvt Bürocu) Cocuk Mahkemeleri kurulmasma 1 lişkln yasonın uygulanması bir yıl daha ertelenecektlr. Çocuk Mahke melerl kurulmasma llışkln yosado, bu mahke melerin kurulabllmesl f cın 21 kasım 1980 tarihine kadar sure verllmiştl. Adalet Bakanlığı cevrelerl, bu mahkemelenn kurulması lcın şımdiye değln bir hazırlık yapılma(Arkası 7. Sayfada) ANKARA, (Cumhurtyet Burosu) Mılll Güvenlık Konseyl Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Sa! tık'ın gectığımiz hafta yabanct basın mensuplon ıcm düzenlediğl basın top lantısındakl soru ve yo nıtlar dün ocıklanmıştır. Mılll Güvenlik Konseyi Genel Sekreterl, tSıyası faahyetler, derneklerln foalıyetlerı ve suııstlmaller konusunda faolıyetieri yasakiayacak yenl kanun (Arkası 7. Sayfada) Dış Hoberlor Servlsl Iran Parlamentosu, rehm tutulan Amerıkalılann serbest bırakılmosı Içın Imam Humeynı'nln öne sürduğü dort şartı kabul etmıştır. İran Parlamentosunun rehlnelerle ilglli karan üzerıne Be(Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) Yenî yüksek öğrenim yılı öğrencilerin barınma, beslenme ve kredî sorunları ile birlikte başlıyor Reha ÖZ Yüksek öğrenımde yenl bir yıl daha başlamakta Yenı bir yıl demek, kuşkusuz yenı yenı sorunlar demek yüksek öğrenim öğrencılerı Içın. Barınma sorunu Bes!en> a sorunu.. Kredı sorunu.. 1980 mayıs ayında yapılan (Arkası 7. Sayfada) KIŞIN GELMESlYLE BIRÜKTE DEPO ISTEMEYE BAŞLADILAR. SAHIPLERİ AZ MAL BULUNDURUP YUKSEK FİYAT Novosti Ajansı: «TürkSovyet ilişkilerinin güçlenmesj iki ülkeye sadece yarar sağlar» MOSKOVA, (ANKA) Sovyet Haber Aıansı Novosti (APN)'mn ekım devnmının 63 uncu yıldonumu dolayısıyla yayınladıgı bır yoiTimda, Turkıye ile Sovyetler Bırlıgı ılışkılenne yer verılerek. «Tarıh, Sovyetler Bırhgı ve Turkıye' run ışbırlıgını güçlendırdıklerı surece burdan sadece (Arkast Sa. 9, Sü. 7 de) Dıs Haberier Servlsl Ameriko Birlesık Devletlerl'nde Bos kanlık seçimleriyle birlikte varın yapılacak olan Kongre 8«çimlerinde Cumrıurlyetcl Parti'nln sandalye sayısını artırması beklenmektedır 4 kasım seCimlerlne llıçkin son kamuoyu yoklamalorına göre Cumhuriyetcı Partı'nın sandalye sayısı nı artırmasına karsm Demokrat Partl ABD Kongresl'nden 26 yıldan bu yana elinde bulundur duğu coğunluğu vltlrmeyecektlr. Ikl partlnln genel merkeıterlnde yapılon tahminler O»mokrat Portl'nln Senoto'do M (Arkası 7. SeyfadB) Jandarma ile çatışan ıkı terorıst olduruldu ERZURUM, (a.a.) Artvln1In Şavşat Hcesıne bağlı KlreçI koyunde guvenlık kuvvetlerl lls catışmaya girışen iki teronst ölmüştur. 9 Kolordu ve Erzurum . Ağn . Kors Artvın lllerl Sıkıyönettm Komutanlığı Basın ve Halk 1 ALTI ÜNIVERSİTE BUGÜN AÇILIYOR (Cumhurtyet Haber Merkezl) Ankara. Istanbul. Çukurova. Kay6eri. Bursa ve Dıyarbakır Oniversıtelerınde yenl öğretım yılıno bugün başlanacaktır Istanbul, Ankara, Bursa. Trabzon ITİA ıle Elozığ, Istanbul. Denizll. Zonguldak ve Isparta DMMA da yenl öğretım yılına bugün gıreceklerdır. (Arkası 7. Sayfaac) Odunkömür fiyatları artıyor Cumhuriyet Haber Merkezl Yaklaşan kış mevsımıyle birlikte odun ve kömür satışları hızlanırken, fiyatların da denetım lere karşı yükselmesl dıkkatl cekmektedır Yetkîliler, yakıt fıyatlarının onceden be lırlenerek ılan edıldığıni ve bu fıyatların uzerınde satış yapanların mahalll zabıtalara Ihbar edılmelennl ıstemışlerdır. Kamu kuruluşları ve devlet organları tarafından alı nan karariarın uygulanabılmesl lcin halkın katkısının gerekt'ğı, aksı halde karaborsanın ve dığer yolsuzluk'arın onlenmeslnın güc olacagı ılgılılerce vurgulanmaktadır. Istanbul'da odunun cekısının Adalar'da 1650, dığer yerlerde ıse 1600 lıra olarak belırlendığı yurttaşlara hatırlatılmiş. karaborsaya olanak tanımamak ıcm fahış fiyatia (Arkası 7. Sayfada) RUM YÖNETİMİ VVALDHEİM'IN ROLANDİS'İ NEWYORK'A DAVETİNİ REDDETTİ • ACIKUVMADA ÇAĞRIYA UY MANIN 2 YONETIMI EŞIT DUZEYE ÇIKARACAĞI SAVUNÜLDU LEFKOŞE (Cumhuriyet) Kıbns Rum yonetımı, Kıbrıs sorununun barışcı bir cozume kaVUŞTIOSI omacıvla gorüşmelenn surdurülmesını ıs'eyen Bırleş(Arkası Sa. 9, Su 7 de) % l la llişkılet Şubeslnce yayınlonan 22 numaralt duvuru avnen şoyledır t1 31 ekim 1980 gunO Artvln III Şavşat llcesı Klrecll köyünde sıkıyönetım güvenlik kuvvetlen ıle anarşistle» orasında cıkan sılahlı catışmo so nucundaa) 28 31980 tarfhlnde Savşat Ilcesi Karaağac# köyu llkokul öğretmem Selırrî Aksakarı sıyası maksatlo öldürmek b) Jandarma Me silahlı mösademeye gırmek sucianndon (Arkası 7. Sayfoda) Endüstri Meslek Liseleri öğrencileri, işyerlerinde de öğrenimlerini sürdürecekler ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Okul Sanayl Ortaklaşa Eğltıml Pro|esl'nın butun okullara yay gınlaştınlması Içın calışmalar sürdürulmektedır. Proıenın uygulanmasıyla Endüstri Meslek Uselerindeki öğrencıler hem (Arkası 7. Sayfada) 250 BİN IŞÇİNİN DURUMUNU HÜKÜMETBU HAFTA ELE ALIYOft ANKARA. (ANKA) Ka mu kuruluşlannda çalışan 250 bm ışçının toplu sözleş melennın bu hafta çarşamba günu yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağı bıldınlmektedir. Altı bakandan oluşan ve «toplu sözleşmelere çözum bulmak» uzere kurulan komısyon çalışmalanıu tamam (Arka« 7. Sayfada) GÖZLEM UÛUR MUMCU RUM DISSSLERİ BAKANI : KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖRTAM HİÇ ŞİMDİKİ KADAR İYİ OLMADI LEFKOŞE, (THA) Kıbns Rum Yonetımı Dışışlen Bakanı Rolandıs, 1974'den bu yana Kıb rıs sorununun cozümü lcin ortamın hıçbır zaman şımdıkı ka dar iyı olmadığını soylemıştır. Rolandıs, Kıbrıs'ı zıyaret eden Yunanıstan Yabancı gazetecıler Bırlığl üyslerıne hı(Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) BALGAT KATÜAMININ DİĞER ÜÇ SANIĞI DA BÜGÜN GIYAPLARINDA YARGILANIYOR ANKARA (Cumhurtyet Bürosu) Boigat'ta ağustos 1978 de kahveienn taranmas sonucu beş kısmın ölümüne <o acon olaydan sanık sağ eyıemcıler Etem Kıskıs Fehm <andemir ^e Ismaıl Koksal ın gıyoplarında yargılanmalonno bugOn Ankara S kıvonetım Mahkemesi'nde devam edıiecektlr Haklarındo cııvabı rutuklama (ArVosı 7 Sayfoda) "Manevi Şahsıyet,, YETKÎLİLER, FIŞ ÜCRETİ DIŞINDA DEĞNEKÇILERE PARA ÖDENMEMESINI ISTEDILER. 17 kamu kuruluşundaki «SINIR ÜZERİNDE sözleşmeler, ALINAN KIDEM işçi işveren TAZMİNATLARI ilişkilerindeki IŞÇİLERDEN geçiş dönemi GERİ İSTENEMEZilkelerini ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) belirleyecek Ankara Unıversıtesı Hukuk Fa kültesı öğretım üyelerınden Prof Sezaı Reısoğlu yeni kıdem tazmınatı yasası ile ışverenlere bir külfet yüklenmedıÖıol söylemış «Işcılerın sınır ü(Arkası 7. Sayfada) Şükran KETENCİ'nin yazısı 5. sayfada 12 Eylul Horekâtı İle feshedllen parlamentonun uyelert hakkında, aynı parlamentonun ıcınden cıkan hükümetlere hakaret ettıklerl savıyla davalar açılacağı bıldlrıimektedır. Sayın Ecevıfın MC hükumetlerlne, Sayın Demırel'in de CHP hükümetlerıne hakaret ettıklen savtyla açılacak davaların iç ve dış kamuoyunca dlkkatle ızleneceğım sanmaktayız. Sıyasal faalıyetıerın durdurulduğu bir donemde, özüyle sıyasal nıtelık taşıyan bu davalarla ilgili olarak, Sayın Ecevıt va Sayın Demırel'in sanık sandalyelerınde yapacakları savunma ve yorumlar. hıç şuphesız, yenl slyasal dalgolanmalara yol acacoktır Buna karşı. ıkl llderın acık duruşmalarda söyleyeceklen sözler İle ılgılı olarak cYayın yasağı» konulabllır. Ancak, her yasak gıbı bu yasak da sakıncalı sonuc(Arkası Sa. 9. Su. 7'de) ARNAVUTLUK BASIN1 ATATÜRK'Ü ÖVÜVOR TİRAN, (a.a.) Turkrye Cumhurıyetı'nın 57. yıldönümü dolayısıyle Arnavutluk gazetelerinde son günlerde bazı yazı ve yorumlar yayınlanmıştır Arnavutluk hükümetinın resmi ya yın organı «Zeri I Popullıt» gazetesınde yayımlanan bu yazılardo. Mustafa Kemai Atatürk'(Arkası Sa. 9, Sü. ffde) OTOPARKLAR DÜZENLENIYOR (Istanbul Hab«r Servisl) Istanbul'dakl otoparkların düzenlenmesi calışmalannın sürdürüldüğü ve bazı klşılerin otopart lan salt kendl çıkarları içın kullanmalarına engel olmak amacıylo ceşitl! onlemlerin düşünuldüğü bıldırılmiştlr. Istanbul'un otopark so rununun cözumlenmesı amacıyla Istanbul Beledı /esınde başlatılan çalışmaların henüz tamamlan Tiadığı ve öncelıkle otooarklann sayımının yaoıldığı belırtılmıştlr. Sayımın tamamlanma sı ve kentte iş saatlen arasında kac otomobılın (Arkası 7. Sayfada) SARAÇOĞLU VE ASLANTAŞ'IN DOSYALARI SIKIYÖNETİM SAVCIUĞINCA İNCELEMEYE ALINDI ANKARA, (Cumhuriyet BfireM) CHP eskı Mılletvekıllen Erot Sa racoğlu ve Ferhat Aslontaş hakkında Ankara 4 Asiıye Ceza Mahkemesınde görülen dava dosyası Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Asker) Sovcılıflınca mcelenmek uzere istanmiatir. (Arkası 7. Sartado)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog