Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

ÜSSLJYS ÜIMİVERSİTE CİRİŞ KURSLARI KOLEJLERE £•" hazırlık kursları B I E l m J DERSANESI Cumhuriy 57. Yıl; Sayı: 20228 Kurucusu : Yunus NADÎ 10 TL. 29 Kasım 1980 Cumartesi LİSE S O N 6/Aral.k BEKLEMELİ Siralık \ lüerkez dersaneleri LateİMSt 228316İzmıt 15967Elazığ 27041 Iş yaşamı geçici bir yasa ile düzenlenecek Erbil TUŞALP CUMHURİYET BÜROSU ANKARA 275 Sayılı Toplu Iş Sozleşmesı, grev ve lokavt kanununda gereklı değışıklıkler yapılıncaya kadar calışma yasamının «gecıci bır ya ea» ıle duzenleneceğl öğrenılmıştır. Geçici yasal düzenlememn 6ncelıkle Türk Iş ve faaltyeti durdurulan DİSK'e bağlı sendl kaların askıda kalan toplu Iş sözleşmelen görüşmeleri sorununa cozüm getıreceğı belırtılmektedir. Turk Iş ve DİSK'e bağlı sendıkalara üye yakloşık 350 bın ışçının askıda kalan 9 Geçici düzenleme ile sözleşmeleri askıda kalan 350 bin işçinin durumuna çözüm getirilecek toplu Iş sözleşmelerinin, eşit oranda ücret ortışlan ile bağıtlanacağı belırtılmektedır Mıllı Güvenlık Konseyı kararı ıle verılen yüzde 70 oranındakl avans uygulamasına da son verecek geçici düzenleme de, ücret artış oranının yüzde 80 ıle sınırlandınlacağı saptan mıştır Calışma Bakanlığında sürdü rulen çalışmalarda. 275 Sayılı Yasanın değıştınlmesının gerçekleşmesi Için bır zamanlama Yüzde 70 avans uygulaması sona erecek, ücret artış oranı yüzde 80 ile sınırlanacak yopılmodığı, oncelikle geçici yasal düzenlemenın gerçekleştı rılerek «bır ken sorunların çozumlenmesı» ılkesının benımsendıği belırlenmıştır Edınılert bılgılere göre, toplu tş sozleşmesj grev ve lokavt (275). sendıkalar (274) ve iş yasasında (1475) yapılacak degı şıklıkler icm bır tartışma ortamının yaratılması duşunülmektedır Çalışma Bakanlığının ya salarda duşünülen değışıklıklerın fcalışma meclisinde» tartışılması goruşü ilke olarak benımsenmıştlr. Geçıcı yasal düzenlemenin, toplu Iş sozleşmesı uygulanmayan ışyerlerını de kapsayan bıçımde gercekleştır leceği, yürurlüktek, 275 Sayılı Yasada be lırtılen «teşmıl» uygulamasının Yasalardaki değişikliklerin Çalışma Meclisinde tartışılması görüşü benimsendi hayata geçlrıleceği bellrtilmektedır Uygulamanın «toplu iş sozleşmesım aynı ışkolundakı d ğer Işcılere ve onları calıştıran işverenlere Bakanlar Kuru lu karornamesı ıle kapsama alınmak bıcımınde gerçekleştirıieceğıı belirtılmektedir. Geclcl yasal düzenleme lls ayrıca «kıdem tozmınotına esas olacak gun sayısının birleştırılmesl toplu sozleşmelerle verılen sosyal yordımların şeklmin belırlenmesı» gıbl konuların açıklığa kavuşturuiacağı öğrenılmiştir. AET Heyeti Başkanı özel demeç verdi "Ilişkimiz güvencelerle gelişecek" Sedat ERGİN • ANKARADA GÖRUŞMELERINİ TAMAMLAYAN AET HEYETİ BAŞKANI DUCHATEAU TURKIYE ILE ILIŞKILERIN GENIŞLETILMESININ IÇ POLITIKAYA DONUK OLARAK VERILECEK GUVENCELERE BAGLI OLDUĞUNU, BUGUNE KADAR VERILEN GUVENCELERIN İLIŞKININ SURMESINI SAGLADIĞINI SOYLEDI CUMHURİYET BÜROSU ANKARA Avrupa Ekonomık Topluluğu ıle Turkıye oraBindakı ılışkılerın ele almdığı floruşmelere katılan AET heye tının başkanı Pıerre Duchateau, Cumhurıyet'e verdigi özel oemecte. topluluk ıle Turkıye arasındaki ılışkılerin genışleme sı ve dorduncu maiı protokolun sonuçlandırılmasının Türkı ye'nın ıç polıtıkaya donuk olarak vereceğı guvencelere bağlı olduğunu bıldırmışt r Ducha teau, bugune kadar verılen guvencelerın ılışkılerın sürmesını sağladığmı da kaydetmıştır AET Dış llışkıler Genel Müdurlugu Gunev Avrupa ulkelerınden sorumlu dırektorü Duchateau başkanlıgındakı AET he/etı Ankara dakı temaslannı tamamladıktan sonra dun Istanbul a gecmıştır Duchaleau ay rılışından once «CLmhurıyet»e Turkıye AET ılıskılerı ve gö ruşmelerın sonucları konuların Gelir ver gisi tarifeleri üzerinde yeniden çalışılıyor CUMHURİYET BÜROSU ANKARA Yırmı bır adet vergi tasarısından oluşan «Ver gı Paketı»nın bır bolumu Resmı Gazetede yayınlanıp yurur luğe gırerken, Gelır Vergısi ta rıfesme ıl şkın duzenlemeler uzerınde Başbakanlıkta yeniden çalışıldıgı ogrenılmıştır. Gelır Vergısi tarıfesı yüz bın lıradan başlamakta ve bır mılyon lıraya kadar olan yıllık geI rlerı yüzde 40 bir ıle ıkı mıl yon lıra arasındaki yıllık gelırlerı de yuzde 45 oranında vergılendırmekte ve ondan son ra oranlar yuzde 75'e dek çıkmakta ıdı Edınılen bılgllere göre Gellr Vergısi dılımlerı ve oranları u (Arkası Sa. 7. Sü 5'de) Belediye gelirleri tasarısı Bakanlar Kurulu'nda ANKARA Belediye Gelirlerı Yasası Tasarısının Mal ye Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulduğu bıldırılmıştır Bakanlar Kurulu na sunulan Yasa Tasarısı uzerındekı goruşmelerın kısa sure ıcm de tamamlanarak «onumuzdekı hafta Mılh Güvenlık Konseyı'ne» sunulmasınm beklendığı kayded Imıştır NELER GETIRİYOR Malıye Bakanlığı tarafından hazırlanan Belediye Gelirleri Yasa Tasansmda beledıyelerln çeşıtlı kamusal hızmetlerden al dığı katılma payının kapsamı nın genışletıldığı ve pay oranı nın yukseltıldığı belırt Imıştır Tasarı, 1968 de Anayasa (A.kası Sa. 7, Su. 7'de) Sözleşmeler arasındaki ücret artış farklarının bloke edilmeşi düşünülüyor £ Çeşitli sendikalann sözleşme pazarlıklannda birbirlerinden çok farklı sonuçlar elde etmelerinin ekonomiye yük getirdiği görüşünden kaynaklanan ve yapılacak sözleşmeler için de uygulanacak geçici yasa değişikliği taslağı önümüzdeki günlerde yeniden ele ahnacak. CUMHURİYET BÜROSU ANKARA Mahye Ba kanlıgınca yenı vergi yasası dogrultusunda hazırlanan •274 sayıh toplu ış sozleşmesı grev ve lokavt kanununa ek geçici madde eklenmesı hakkında kanun adlı taslakla bloke edılmek ıstenen artışların «çeşıtlı sendikalann yaptıklan son toplu sözlesmelerdekı ücret artışlan arasındaki farklan ıçereceğı» öğ renılmıştır GeçiCT bır dönern için uygulanması duşünülen bu önlemın Toplu 13 sö7İesmeleri zamanı gelen» ışknllannda • Arkası Sa 7 Sö 8'de) 6 vergi yasasından 75 milyar sağlanacak £ 0 Sadece Maliye Bakanlığının sattığı fa turalar kullanılacak. Damştay ve Yargıtay'a başvurular 1.000 lira oldu. İthal edilen taşıt, güra riik vergisi dışında aynca vergüendirilecek. Yalçuı DOĞAN (CUMHURİYET BÜROSU) ANKARA 1970 yılından bu yaı c değışık sıyasal ıktıdariar tarafından gundeme getır''en ancak ceşıtlı gerekcelerle en gellenen vergi tasarılarındaı 6 tanesı Mıllı Güvenlık Konsev n ce benımsenmış ve dunkü Ses mı Gazete'de yayınlonarak y j rurluge gırmıştır Yururluk kazanan vergi >asc larından toplam olarak yaklaşık 75 milyar lıralık gel r elde edıleceqı hesaplonmaktodır Damga vergısınden 35 milyar harclardan 15 mılyar. motorlu taşıt verg sınden 5 5 mılvar îa 0 t (Arkası Sa 7. Sü 1'de) t( (Arkası Sa. 7 Sü. 7'de> VVALDHEİM, RAPORUNDA KIBRIS'TA GÖRÜSMELERİN «YAVAS AMA YAPICI İLERLEDİĞİNİ» BİLDİRDİ. İzzet Rıza YALIN LEFKOŞE Bırleşmış Mılletler Genel Sekreten Dr Kurd VValdheım Kıbns ta, ık] tarafı bir başlangıç olarak bazı noktalarda anlaşmaya varmaya yönlendırmeye çahşmaktadır Sıyası çevreler adı ne olur sa olsun ıster mını anlaşma ister makro paket Wald heım'ın Maraş konusuyla e konomık konularda bır anlaşmaya vanlmasını sağla mak ıçm, Kıbns takı temsıl cılen aracılıgıyla büyuk uğraş verdığını söylemışlerdır BM G°nel Sekretennın Kıb (Arkası Sa. 7. Su 5de) Kaya özdemir İşverenler MGK ve Silahh Kuvvetleri etkilemek istiyor,, ANKARA Türkiş'e bağlı Tgz Burolş Sendıkası nın dun başlayan Genel Kurulunda acış konuşmasını yapan Genel Baş kan Uğur Batmaz tamamlanamayan 1980 toolu sözleşmelerinin artan fıvatla» karşısında (Arkası Sa 7, Sü. 3'de) Bır zamanlann, korularındakl bülbülleriyle ünlu Boğazlçi'si şlmdı kendınl, goge doğru yukselen beton gecekondularm, acımasız yokedışıne terketmış Eskıden, sık korulukların arasından bir kaç bına gorunurken, şlmdılerde, beton yı gınları arasından ancak bır kaç agaç gorunur olmuş Boğaziçı'nde.. Boğaz'm katili aranıyor ... Reha ÖZ Boğazı katlettıler Boğaz'm katıll aranıyor Pekı kım katıl? tBoğazıci öldü dıyorlar. Şaşıyorum; koynunda bu kadar guzellık bu kadar renk ve ahenk taşıyan bır belde nasıi olebılır' » Yılların derinlıklermden gelen serın bir soluk ışte 1936 yılında yayımlanan Yucel Dergısı nın tozlu sayfaları arasından (Arkası Sa. 7 Sü 4'de) Çekler Damga Vergisi dışında tutulacak ANKARA (a a ) Malıye Bakanlıgı'nca, dun yururluğe gıren Damga Vergısi kapsamına ılışkın bır acıklama yapılmıştır Acıklamada daha once Dam ga Vergıssnden ıstısna edilen csklerın, tıcan ışlemlerde kullanılan kambıyo senetlerı ve benzerlerı kapsamı dışında mü talao edıldığı belırtılmtştır. Acıklamada, ceklerın önceden olduğu gıbı Damga Vergisıne tab> tutulmayacagı kaydedılmışt r Adana'da şehit edilen astsubayın katili yakalandı GÖZLEM UĞUR MUMCU TÜRKİYE İLE SOMALİ ARASINDA 3 ANLAŞMA İMZALANDI ANKARA Turkıye ile Somalı arasında ekonomık ve teknık ışbırlığı konulannı ıçeren uç oyrı anlaşma ımzalanmıştır. Somalı Dışışlerı Bakanı Abourrahman Jama Barra ıle DışIşlerı Bakanı llter Turkmen'ın başkanlıklarmı yaptıkları heyet lern dün sabah başlayan gorüşmeleri 16'da sona ermış ve anlaşmalar ikı Bakan tarofından ımzalanmıştır Türkmen. lAnlaşmalardon bı •ıncıs nın Ekonomık ve Teknık Işbırlığı Anlaşması, Ikıncısl bu {Arkası Sa. 7, Sü 2de) Odalar ve Ulkücüler. • GUVENLİK GÜCLERİNCE SON BIR HAFTADA 49U ÖLDURME SANIĞI 618 KlŞININ 194 SILAHLA YAKALANDIĞI BILDIRILDI CUMHURİYET HABER MERKEZİ ADANA Yurt mohallesindekı evmden oncekı sabah gorevıne gıtmek üzere cıktıktan sonra oldurulen Bando Astsuboy Ustcavuş Abdullah Demır'in katili yakalanmıştır Sıkıyonetım Basın ve Halkla İlışkıler Şubesınden yapılan a elayların CERCEK Yeni Vergi Yasası ardındaki ergi yasalar paketinm altı yasası acıklandı Tüm paketın 21 yasadan oluştuğu soylenıyor. Kamuoyunun buyuk kısmını ılgılendıren bolumlerın nıtelığı henuz yetennce ortaya cıkmamıştır Gazetelere yansıyan haberlere dayanan yorumlar da bu nedenle eksık kalmaktadır Ancak gecmışten geleceğe doğru kamuoyu oluşumunda yenı vergi yasasından beklentıler aşağı yukarı bellıdır On yıldan ber! Türkıye'nın sosyal yapısı hızla gelışmış, pa V rasal olculer ve ekonomık değerler akıl almaz bıcımde değışmıştır Toplumdakı ceşıtlı kesıtler yenı vergi yasasını değışık umutlarla bekler olmuşlardır Bu umutlar şoyle ozetlenebılır1) Vergi yasası aşırı bıçımde bozulan sosyal adalet dengesını sağlamaya yonelık olmalıdır 2) Vergi oranlarında ücretlıler yararına onlemler alınmalıdır 3) Cağdas top'umlarda geçerlı olan katma değer vergısi K JETON ON LİRA OLDU ANKARA (a a ) Şehiricl umumı anketorlu telefon konuş malarında kultanılan Jetonun ucretı altı lıradan on lıraya yuk seltılmıştır. Yeni ücretın 1 aralık pazarte sı gunu sabahından ıtıbaren gecerlı olacağı bıldınlmıştır. (Arkası Sa 7, Sü «'da) ••• ısa adıyla, tOdalar Bııiığı» olarak tanıdığımız tTürkıye Tıcaret Odaları Sanayi Odaları. Tıcaret ve Sanay! Odaları ve Tıcaret Borsalan Bırlığı» kendı ıcınde tOze sektor fıkrının dınamık ve devamlı mudafaası» amacıyla «Ozel Sektor Enformasyon Komıtesı» kurmuş ve 197479 yılları arasında 3 mılyon 981 bın TL para harcamıştır Yonetım Kurulu'nda AP eskı mılletvekıllerınden Faık Turün, AP eğılımlı Son Havadıs yazarı Abdullah Uraz ve AP'lı ışadamı Şınası Ertan ın da bulunduğu «Umumı Mağazalar T A Ş» bu şırketın Genel Müduru olan Sezai Dıblan'a ctemsıl tahsısotı» adı altında hıc bır beigeye dayanmayan 3 mılyon 90 bın TL odeme yapmıştır Dıblan bılındığı gıbı Umumı Mağazalar Genel Müdürlüğü yanında Odalar Bırlığı Başkanlığı do yapmıştır Gerek Odalar Bırlığı gerekse Umumı Mağaza\ar kasalarından cıkan toplam 7 mılyon TL'nın cözel sektorün dına (Arkası Sa. 7. Sü 4'de) Askeri Şura toplantıları sona erdi ANKARA (a a ) 'üksek As ken Şura nın Devlet Boşkanı, Genelkurmay ve Mılli Güvenlik Konseyı Başkanı Orgeneral Ke nan Evren ın başkanlığında önceki gun başlayan toplantısı bu (Arkası Sa. 7, 5 ü . 8'de) (Arkası Sa. 7, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog