Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

'UBSUYS f GİBIŞ KURStARI UlMVERSİTE? KOLEJLERE hazırlık kurslan C B T E l m ) DERSANESİ ŞUB. AHMEDIYE ÜSKÜDAR TEL:332624 Cumhuriyet 57. Yıl; Sayı: 20227 Kurucusu: Yunus NADÎ 10 TL. 28 Kasun 1980 Cuma Gaseteıüzin 25 ekim 1990 güa TO 20203 sayılı nüshasın dsdd «Yöneticüer slllci, eşlori de bulaşLkçı diye geziye çıktı» başhkh haberi, yanlıs. ve aoüsız olırp, olay şöyiedin Ha.berde. bulaşıkçı kadro•uyla ^efere katıldığı bildirilen Mualla Minnetoğlu için 84717, Fehamet San için ise, »4758 No.lu bilet kesilmiş, 11.730 TL. navlun ve 8.985 TL. hk dı^ seyahat harcamalan vergİSİ 52137 ve 52138 no.lu makbuzlarla kendilerinden tahsil edilmiştir. Aynca her lkl hanım da yurt dışına paaaportlanyle çıkmışlardır. Bir Yönetim Kurulu üyesl lle iM Denetim Kurulu üye(Arkosı Sa. 9, Sü. 8de) ANKARA (Cumhurtytt Mraau) Anayasa Mahkemesl Türk Ce za Yasası'mn 142. maddeslnln Anayasa'ya uygun olduğuna oy birliğiyle karar vermiştlr. Istanbul Sıkryönetim Komutanlığı 1 Nolu Askerl Mahkeme slnln boşvurusu uzertne konuyu görüşen Anayosa Mahkemesı. Itlrozı yerlnde görmeyerek de 142. maddenln Anovasa'ya uygun olduğu yolundaki karan başvuruyu reddetmlştlr. nı oy cokluğuyla vermiştl. 1963 yılındo TİP'in başvunısu Anayasa Mahkemesinln gerek özerlne konuyu lnceleyen Anayasa Mahkemesi. 1965 tarlhin çell karan önümüzdekl günler YETENEKve MODERN FEN DERSANELERİ ta$ama smavmı GARAMTİ edivof / LİSE SON 613 Aralakı BEKLEMELİLER 115 Aralık CAĞA LO<5 LC tSTANBUL 22 24 60 KAftABIYLA. TATINLADIĞIMIZ TKKZÜTİtt Cumhuriyet Gazetesi Yazı îşleri Müdürlüğüne 141 142'ye yapılan itiraz reddedildi ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İSTANBUL S1KIYÖNETİM 1 NOLU MAHKEMESİ'NİN BAŞVURUSUNUOYBİRLİĞİ İLE REDDETTİĞİ ÖĞRENİLDİ. d« Resml Gazete'de yoyınlana caktir, 141 ve 142. maddeler 1963 yılırtda İtalyon ceza yasasından almmıştır. O tarlhten bu yana çeşitli değişfcllkler g6r©n 141 ve 142. maddeler sosyal bir sınıfın ötekl sosyal sinıflar üzerine tahakküm kurmayı ve bu amaçla propaganda yapmayı yasaklamaktadır. 1951 yılında maddelerde yapi lan değişiklikle daha önce mad de metinlerinde bulunan şiddet kullanmak koşulu yasa metninden çıkarılmış ve sosyal bir sı nıfın öteki smıflar üzerine tahakkümünü kurma amacıyla cemiyet kurma sucuyla llgili ce za 8 yıldan 15 yıla kadar aynı sucun propagandası da 8 yıldan 10 yıla kadar hapie cezast olarak öngörülmüştür. 1961 Anayasası yürörtüğa glr dikten sonra TİP, Anayasa Mah kemesi'ne boşvurarak maddele rln Anayasa'ya aykırı olduğunu ilerl sürmüş, ancak Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu oyçokluğuyla reddetmişti. Anayasa Mahkemesi İstanbul Sıkıyö netimi Komutanlığı Askerl Mah kemesi'nin başvurusu uzerine aynı maddeleri iklnci kez gârü şerek reddetmiştlr. Devlet Planlama Teşkilatı uyarıyor 1981 Y1LI EKONOMİK PROGRAM1NA ESAS OLACAK VERİLERlN YERALDIĞ1 RAPORDA, «ENFLASYON, YILLIK % 80, AYLIK «/o 8 H1ZA ERİŞTİ» DENİYOR. İHRACATIN «YILLARDIR GENEL BİR DURGUNLUK İÇİNDE. OLDUĞUNU BELİRTEN RAPOR, 1981 İÇİN 3 MİLYAR DOLARUK D1Ş KREDİ BEKLENTİSİ ÖNGÖRÜYOR. Yıllık enflasyon oranı önlem alınmazsa %150'ye çıkabilir CUMHURİYET BÜROSU ANKARA Boşbokan Yardımcısı Turgut Özal'a bağlı bulunan Devlet Planlama Teşklatı (DPT) 24 ocak 1980 ekoromik kararlarının uygulama sonuçlarına ilişkin «Ekonomik Istikrar tedbirleri ve uygulama neticeleri» adı altında bir rapor yayınlamıştır. Kasım 1980 larihll ve 1736 sayılı DPT yayımnın onikinci saytasında aynen şu satırlar yeralmıştır: « 1) Enflasyon yıllık yüzde 80, aylık yüzde 8 hıza er;şm;ş. kontrol altına alınmazsa yıllık yüzde 150 olabilir, 21 Giderek düşen kapasıte kullanımı, (Arkası Sa. 9. Sü. 4'de) Sultanahmet alanı, sadece yabancılara değil, yerlflere de hizmet ediyor. Fotoğrafta Polonya mob «eldon düşme» malların satıldığı dükkanlardan biri görülüyor. olayların 6ERÇEK ardındaki Rapomndaki G e r ç e k l e r aşbalıan Yardımcısı Turgut Özal'a bağlı olan Devlet Planlama Teşkilâtı'nın 24 ocak kararlanna dönük değerlendirme raporu hayli ilginç bilgileri içeriyor. Uygulama sonuçları ile geleceğe yönelik öngörüler, ekonomi konusunda DPT uzmanlarının pek iyimser olmadıklan izlenimini vermektedir. En azından rapordaki ekonomik, istatistiklerin dili iyimserliğe yolaçıcı nitelikte görülmüyor. Örneğın, enflasyonun bugün ulaştıgı hız ve bu konudaki beklentiler hayli çarpıcıdır. Kasım ayı tarihini taşıyan raporun onikinci sayfasında, enflasyon hızının yıllık yüzde 80, aybk olarak da yüzde 8 oranında seyrettiği vurgulanmıştır. Ve eğer denetim altına alınaınazsa, enflasyon hızmm yüzde 150'ye ula HERŞEY SATILIYOR, «ELDEN DÜŞME» ODA BİLE... ALTIN MERAKLISI POLONYALILARIN, NE OUURSA OLSUN MERAKLISI TÜRKLERIN YAŞADIĞI TÜRKİYEYİ KEŞFETMELERİNDEN SONRA «ELDEN DÜŞME HERŞEYİN» SATILDIĞI SULTANAHMET ALANINDA İŞLER ALIP YÜRÜDÜ.. B Yalçın PEKŞEN ükkanın vitrlnl ustünde bir ilkokul öflrencisi taratından yazılmış izleniml uyandıran «Kupu|emy towar od plakovv» diye bir yazı var. Onun yanında tWe buy everything second hand» yazıyor. Dükkanın adı İse fSultan's bazaar». Bunlar turistik yöremiz Sultanahmet'te adım başında rastlanan yazılardan bir kacı. (Arkası Sa. 9. Sü. 7'de) 2 polisi öldüren 3 terorist yakalandı • ADANADA BANDO ASTSUBAYI DEMİR, EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA BİR TERORİST TARAF1NDAN ÖLDÜRÜLDÜ. • KASIMPAŞA'DA BİR EVDE MEYDANA GELEN PATLAMADA AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI. ANKARA'DA YASADIŞl BİR PARTİYLE İKİ ÖRGÜTÜN 57 MİLİTANI 62 SİLAHLA ELE GEÇTİ. CUMHURİYET HABER MERKEZİ SAMSUN Vezirköprü ilceslnde iki poüsi şehit eden. ikl komiseri de yaralayan yasadışı sol bir örgütün mensubu üç terorist. olaydan sonra Bahçekonok köyünde yakalanmtştır. Vezirköprü Emniyet Amirliğine önceki gün 16 sıralarındo yapılan bir ihbar üzerine olay yerine giden bir polis ekibine otomatik silahlarla ateş acılmış, olayda, polis memurtarı Cemil Korkmaz ve Fahrettin Kayacan şehit olmuş, Başkomiser Ahmet Turna lle Komiser Cabbar Aslan yaralanmışlardı. Olaydan sonra Havza YSE Müdürlüğü'rve ait bir aracm şo(Arkası Sa. 9, Su. 1'de) D (Arfcası Sa. 9, Sü. 6da) Sultonahmet'in ünlü sokaklarından olan Incili Çavuş Sokagında «Satılık oda» blle bulunuyor. Yolun sol tarafına çekihniş olan odanın lc'mde soba da yakılabüecegi, arkasından çıkan soba borusundan anlaşılıyor. (Fotoğrat: Hüseyln AVUC) «Tam gün»cü doktorlar serbest çalışabilecek 25 liralık jilet Şoray reklammı yaptığından beri yüzde 100 pahalandı CUMHURİYET EKONOMİ SERVİSİ Televizyonda Türkan Şoray tarafından reklamı yapılan jiletin fiyatına yüzde 100 oranında zam gelmiştir. Bundan bir süre öncesine değin beş adetlik paketleri 22,5 lle 25 Hradan satılan sözkonusu jilet. Türkan Şoray'ın televizyonda her gece erkeklere öğütler vermeye başlaması üzerine hızla fiyat almıştır. Önce pake(Arkosı Sa. 9, Sü. 5'de) • SAĞLIK BAKANLIĞININ HAZIRLADIĞI 2 MADDELİK YASA TASARISI SAĞLIK PERSONELİNİN MAAŞ VE TAZMİNATLARININ AYRI VERGİLENDİRİLMESİNİ ÖNGÖRÜYOR. • TAM GÜN KAPSAM1NA GİRENLER SAAT 17'DEN SONRA ÖZEL MUAYENEHANELERİNİ AÇABİLECEKLER, ANCAK TAZMİNAT ALAMAYACAKLAR. • ANKARA Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. sağlık personelinin maaş ve tazminatlarınm oyrı ayn vergilendirilmesini öngören bir kanun tasarısı hazırlayarak Başbakanlığa göndermiştir. Bilindiği gibi Sayıştay Genel Kurulu bir sure önce aldığı bir kararla sağlık personelinin ma(Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) KSOSYETE GÖZLEn UĞUR MUMCU Gün Sazak'ın Bakanlık döneminin Müsteşarı Zeybek tutuklandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MHP'li Gün Sazak'ın Gumrük ve Tekel Bakanlığı sırasında aynı bakanlığın müsteşar lığını sürdüren Namık Kemal Zeybek Ankara Sıkıyönetim As keri Mahkemesi'nce tutuklanmıştır. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'nca gectiğimiz hafta Icind9 gözaltına alınan Namık Kemal Zeybek Ankara'ya getirilerek, Ankara Sıkıyönetim Ko mutanlığı Askerf Savcılığı'nca lfadesine başvurulmuştur. Zey(Arkası Sa. 9, Sü. 8'de) Yargıç Güvencesi. SARIOĞLU VE ÖNER HÜKÜMETE, ÖCAL DA HAKARETTEN YARGILANDILAR • ECEVİTİN ZONGULDAK'TA YAPTIĞI BİR KONUŞMA NEDENİYLE İFADESİ ALINDI. POLİSE DİŞÇİSİ» FÜREYD DOSDOĞRU BERAAT ETTİ İSTANBUL HABER SERVİSİ Kamuoyunda «Sosyete Dişçisi Füreyd Dosdoğru'nun davası» olarak bilinen dava düft sonuclanmış ve ilkokul öğreımeni Muazzez Paçacı'yı öldürdüğü iddiasıylo dokuz aydan bu yana yargılanan Diş Doktoru Füreyd Sıret Dosdoğru, delil yetersizliğinden beraat etmıştır. Iddıo makamının da beraaı talebinae buiunduğu ve BaşKan Nevzat Ğrsan, üye yargıçlar Osman Şen ve Turgut Özener'den oluşan İstanbm 4üncü Ağır Geza Mahkemesi heyeti, beraat karannı gün boyu süren duruşmo sonucu oybirıiğıyie karann «sanığa isnaı edilen sucu ışiedığinin anlaşıiamadığından beraaı ettiğinı» bildirmıştir, (Arkası Sa. 9. Su. 3'de) «urkiye'nia bundan. sonraki Anayasal düzeninde ¥ yargı erki ne gibi güvencelere bağlanacak?. S Hııkuk devletinin sağlam temeUere dayanması için bu soruyu sormak ve yanıtını aramak gerekir. Anayasanm verdiği yetkileri kullanan, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi yüksek mahkemelerin günlük basm polemikleri ile yıpratılmak istendiği bir dönemde, bu sbru ve bu sorunun yanıtı daha da önem kazanmaktadır. Yargıçlara güvence sağlanması. XIV ve X\"inci yüzyıllara kadar dayanır. Kamu hukukçuian ilk yargı güvencesinin, Fransa'da Xl'inci Lcuis tprafından (Arkass Sa 9. Sü 7de) CUMHURİYET BÜr.OSU ANKARA AP Kocaeli eskl milletvekili Adem All Sarıoğlu Ile CHP Adana eskl senatöru Hayrl Öner. hükümetin manevi şahsiyetine hakaret ettikleri gerekcesiyle, AP Ankara esW mil letvekili Selahattin Öcal da gö revli memura hakaretten yargılonmışlardır. Ankara 4. Ağır Ceza Mahke(Arkası Sa. 9. Sü. 1'd«) Diş Tabibi Dosdoğru'nun duruşmasında. öldürülen Muazzez Pocacınm bir yakını sinir krizi geçiriyör. (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog