Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

LISE S O N 6/Aral.k BEKLEMELİ 5/falık iiıertez dersaneleri |laleliıST. 228316İzmıt.15967Elaa9.2704İ Cumhuriy 57. Yıl; Sayı: 20226 Kurucusu: Yumıs NADÎ 10 TL. (CUMHURİYET BÜROSU) ANKARA ABD'nln Basra Körfezl bölgesınl sovunmak amacıyla tCarter Doktnnl» çerCevesınde oiuşturduğu ozel mü dahale birlığinln kuramcısı ve Savunmo Bakanlığı Sıyaset Planlama Işlerl ıle görevli Bakan Yardımci8i Robert Komer, bölge tılkelerinden destek sağlonmosı hallndo körfezın savunulmasının guc olmayacağını bildlrmiştlr. Komer, bundan bir süre önc* <Washington Post» gazetesıne ABD'nln körfezin savunulmasına llışkln stratepsl ve hazırlıklan sürdürülen Özel Müdahale Birilği'nın (Rapıd Deployment Force) omoçları konusunda ocıklamolarda bulunmuştur. Eskl Savunma Bakanı Robert Mc Namara'dan bu yana Pentagon icındekı ten etklllt sivıl olarak nıtelendırllen Komer. 1968 . 69 yıllar arasındo da Ankoro'da ABD Büyükel çısl olarak görev yapmıştı *Washıngton Post», ABD'nln körfez bölgesl ve Hınt Okyanusu'ndakl catışma noktalarına müdahale etmek amacıyla olus turduğu özel bırlık lcın Savun ma Bakanlığı'nın önumüzdekl beş yıl icınde 20 ile 25 milyor dolar arasında harcamada bu lunacağım yazmıştır. Aynı yazı da, bu konudakı calışmalarm kamuoyurtda herhangi bır tartışmaya yol açmadan süratle yürüdüğü belirtilmıştır. ÜSSÜYŞ UlMİVERSİTE hazırlık kursları CİRİŞ KUBSLAHI KOLEILERE 27 Kasım 1980 Perşembe NATO STRATEJİSİ VE ABD Birleşik Devletlerin Körfez'i savunması ii için bölgeden destek gerekli | ABD'NtN ÖZEL MÜDAHALE KURAMCISI KOMER'IN B ü STRATEJİ KONUSUNDA AMERIKAN BASININDA YAYINLANAN AÇIKLAMALARINA GORE BASRA KORFEZININ SAVUNMASI YEREL REJÎMLERIN İŞBİRLIĞİNEBAĞLI KANITLAR, MHP'NİN 2 YILDIR HAZIRLANDIĞI «KADER GÜNÜ»NÜN YAKIN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR I | OPERASYONLARDA DARBEDE KULLANILMAK İÇİN SAKLANAN AĞIR SİLAHLARIN DA BULUNDUĞU BİLDİRİLİYOR 12 eylül hareketi MHP'nin kanlı darbe girişimini önledi •MHP yönetiminin amaçları Ankara'da İngilizce olarak yayınlanan «Briefing» dergisince açıklandı ANKARA MHP Genel Başkanı Alpaslan Turkeş ve arkadaşlarının 12 Eylül öncesınde yönetlml zorla e!e gecırmek amacıyla bır darbe planlamakla suçlanacağı öne sürülmüştür Ankara'da ingilizce olarak yayınlanan haftalık. tBrlefıng» dergisinın 24 kasım tarihlı sayısında yer alan bir haberde, tGüvenılir kaynakların» MHP'nin ilıntlsınden uzun suredır darbe ıcın hazırlandığıntn ortaya cıkarıldığını bıldırdikleri ifade edılmış v e Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'ın de yakında bu konuda genış bır açıklama yapabıleceğı ılerı surülmüştör (Arkası Sa. 7, Sü 1de) MHPileilgili açıklamalarda bulunan Ömer Tanlak Hollanda'dan getirildi ANKARA MHP ve ÛGD Ile Itglll olarak bazı açıklamalarda bulunan eskl Ulkucü ömer Tanlak Hollanda don Turkıye'ye getirılmıştır Hollanda'dan önce Istanbul'a daha sonra do Ankaro'ya getırılen Omer Tanlak'm Askeri Savcılıkca ıfadesı ahnmaya başlanmıştır Tanlak ın Savcılığa uzun bır ıfade verdıği oğrenılmıştır Aydınlık Gazetesınde bır süre once yoyınlanan «Itıraft başlıklı yazı dızısınde MHP v© Ulkü cü kuruluşlar hakkında açıklamalarda bulunan Tanlak'ın doha sonra yurt dışına çıktığı belırtılmıştır. (UBA) (Arkası Sa. 7. Sü. TdeJ AETTürkiye arasındaki ilişkiler teknik düzeyde ele alınd» • GORUŞMELERDE, 105 MİLYON DOLARLIK ÖZEL FONUN KULLANIMI, GUMRUK VERGILERI VE VIZE UZERINDE DURULUYOR. ANKARA CUMHURİYET BUROSU ANKARA Turkıye ıle AET arasındakı llışkılerın ceşıtli yon lerının ele alındığı teknik duzey dekı goruşmeler dun Ankara da başlamıştır AET komısyonu dış ilişkiler dırektoru Duchateau başkanlığındakı ve Turkıye ma sası şe'ı Caporale ın dahı! oldu ğu yedı uzmanın yer aldığı AET heyetı ile Dışışlerı Bakanlığı ge nel sekreter Ekonomık Işler Yar dımcısı Büyükelçı Rahmı Gumrukcüoğlu nun başkanlık ettığl Turk heyetl arasındakı goruşme ler dün sabah başlamış, Duchateau oğleden sonra da Dışışlerl Bakanı llter Türkmen ve Genel Sekreter Büyukelcı Kâmuran Gü run ıle bır goruşme yapmıştır. AET yetkılılerı ıle yapılan görüşmelerde gecen hazıran ayın dakl ortaklık konseyi toplantısında kararlaştınlan ve önümüz OMER TANLAK îran'm en şiddetli hava saldırısı Irak'ın Kerkük petrol bölgesi bombalandı DIŞ HABERLER SERVİSİ Sait Halim Paşa Yahsı restore ediliyor İSTANBUL HABER SERVİSİ Sait Halım Paşo yalısının onarılarak restore edıleceği bıtdırılmiştir. Edinılen bllgilere göre, yalının sahıbi olan Turızm Bankası Genel Müdurluğünün bınanın rıhtımında meydana gelen cöküntülerle taşıyıcı duvarlardakl catlamaları dıkkate oiarak yalının onarım ve restorosyonuna karar verdığl beıırtılmıştlr. Turizm Bankası Genel Mudurlüğünün, TAÇ Vakfı'ndan proielendırme ve uygulama hizmetleri lcln teklif aldığı ve işl vakfa verdığl açıklanmış, restorasyon ve onarım ıcın vakıf ve banka temsılcllerinden oluşan beş kişılık bır araştırma ve proielendırme kurulu oluşturulduğu bıldmlmıştır. Sait Hollm Paşa yalısının nhtrnı takvlye pro|eslnın İTÜ Inşaat Fakultesl tarafından hazırlanacağ'ı ve zemınle ılgıli sondaı ve labortauar calışmalarının da Temel Arjş'ırma AŞ tarafından yürütöleceği duyuro muş tur. Onarım ve restorasyo"un yapının catısından elektrık ve havaland ıma Ile ısıtma donan mlan nn yenl lenmesıoe kadar bir dlzl oynntilan kapsadığı da acıklanm ştır Pro'e^ıin oralık 1980 lcmde An tlar vükseK Kurulu nc sunulacağı belırtiln.ştr. GÖZL£H UĞUR MUMCU Tek Yol Friedman!.. (Arkası Sa. 7. Sü. 7de) Samsun'da 2 polis öldürüldü • • • VEZİRKÖPRÜ İLCESİNDEKİ OLAYDA 2 POLİS DE AĞIR YARALAND1. GAZIANTEP, KARS, ARDAHAN VE ARTVİNDE OLDURME VE CEŞITU TEROR OLAYLARI SANIĞI TOPLAM 86 KIŞI YAKALANDI İSTANBUL'DA BIR SANIĞIN İDAMI ISTEND1, AĞCA'YA YARDIM ETMEKTEN SANIK CAYLAN'IN YARGILANMASINA YENIDEN BAŞLANDI. CUMHURİYET HABER MERKEZİ SAMSUN Vezırköprü llçeSlnde bır polıs ekıp otosu taranmış 2 polıs olmüş, 2'sı de ağır yaralanmıştır. Olay dun saat 16 sıralarında bır soygun ıhbarı alan polls otosunun Mashat Mahalle8lne gıtmesı sırasında meyda Toplumlararasi görüşmelerde sağlık ve sigorta konularında yaklaşım oldu İzzet Rıza YALIN LEFKOŞE Toplumlararası goruşmelerın dün 16 30 da başlayan ve uc saat suren ucuncü tur, ıkıncı toplantısında Denktaş Kıprıyonu anlaşmasının 6 maddesı olan tpratık başlangıc onlemlerı» ele olınmıştır Goruş melerde ıkı tarafın, sağlık ve sosyal sıgortalar konuları üzerınde yaklaşım sağladıklan ve bu konulann uygulanmasına yıl başından önce başlanacağı bll dırılmıştir. Goruşmecıler Omıt Onan ve Yuannıdıs şımdıye kadar kı goruşmelerde tdaha kapsamlı bir anlaşmaya varılabMmesı için kücuk konular uzerınde gorubırlığıne varılmasına calışıldığı» açıklanmıştır Bu arada BM Genel Sekreterl Waldheım'ın gecen ekım (Arkası Sa. 7. Su.5'de) DİSK yöneticileri gözaltında olduklan gerekçesi ile duruşmaya getirilmediler • ngülz ekonomısl tarihlnin en büyük bunalunı 1 içınde kıvranıp, duruyor Bunalımdan çıkış yo• lu ıçm unlü ekonomi profesöru Fnedman m Snerdığı çözum yollannı zorlayan ıktadardata Muhafazakâr Partı lıden BasbaJcan Margaret Thatcher. bunalımdan çıkış ıçın başka çözum yolu bulunmadıguıı soyleyerek Prof Müton Fnedman yöntertılerınde dırenıyor. Ve her konuşmasında yınehyor Başka çözüm yolu yokl Buna karşı. muhalefettekl îşd Partisi'nln yeni liden Mıchael Foot, Prof Fnedman kaynaklı çözum yollannın Ingılız ekonomısuıı enflasyon dalgaianndan kurtaramayacagını vurgulayarak, bu yol ve yöntemlenn yenı sorunlar yarattığını anlatıyor ve he yerde şu gorüşünu yınelıyor Tngilt^re 1Q9Q hıınAİimına rioğnl RfirnVİRTiU lran Irok sovaşının başından berl gırışılen en şiddetli ha va saldırısının dün gercekleştirıldiği ve lran hava kuvvetlerlnın Irak'ın petrol merkezı Kerkuk ü bombaladıklan duyurulmuştur Iran'ın resmî Pars Aiansı tarafından bu konuda yapılan acıklamada Kerkuk u hejj det alan hava saldırısının savaşm başlangıcından bu yana yapılan en şiddetli hava saldırısı olduğu özellıkle vurgulan(Arkası Sa. 7 Sü 4'de) Çin yönetimi: 3. Dünya savaşı önlenebilir DIŞ HABERLER SERVİSİ İSTANBUL HABER SERVİSİ DİSK yonetıcılerının sıvıl mah kemeda yargılanmaları, Sıkıyo netımde gözaltında oîdukları gerekçssl ıle duruşmaya getırılmemeien sonucu bır kez daha ertelenmıştır. Bakırkoy 4 Aslıye Ceza Mah kemesınde 30 nısan dırenışıne ilışkın olarak acılan davada, 6orguları yapılması gereken Abdullah Başturk ve o donemdekl yurütme kurulu uyelerı du (Arkası Sa. 7. Sü. 5'de) yor .. Aynı lıberal çözümler' uygulayan tsraıl. yüzde yüzü aşan bır enflasyon dalgası ıçındedır tsraıl Başbakanı Begın m 1977 yılında yüzde yırmı dortten yuzde onbeşe ındırmeye söz verdıgı enflasyon üç (Arkası Sa. 7. Sü. 7'de) Çm Halk Cumhurıyeti yetkıhlennın, ülkenın kuruluşundan bu yana resmı dış polıtıka göruşu olan Bır Uçüncü Dünya Savaşının kaçınılmazlıgı» fıknnden vazgeçtıgı bıldmlmıştır Çın Komunıst Partısmin Genel Sekreten Hua Yaoban Ispan\ a (Arkası Sa 7, Sü 1'de) Dericiler ve kumcular... Kazlıceşme'de kurulu derl fabrıkalarının kaldırılması konusunda cahşmalar surerken aynı bo'gedekı kum depolan sorun oimaktadır. Yetkılı er, bu depoların kaldırılması ıcın calışmalara başlandıgını bıldırmışierdır Kum depolarının sahıl kıyı şerıdındekı ıskelenın karşısında olması nedenıyle tehlıkelı olduğu one surulmektedır Isianbui Valısı Nevzat Ayaz derı fabnka arınm kaldtulması konusunda calışmaıarın devam ett ğını sorunun en kıso surede cozumleneceğınl soylemıştır Fotoğrafta, derı fabrıkaları ve kum deookırı goruluyor (Arkası Sa. 7. Su 4'de) Süleyman Genç, Polise hakaretten 2ayrı mahkemede yargılandı CUMHURİYET HABER MERKEZİ ANKARA CHP izmır eskf mılletvekılı Süleyman Genc po|ls memurlanna hakcretten dün iti oyrı mahkemede yargılan»ışt.r. olayların GERCEK Uygarlığın Bedeli mi ? ardındaki • nsan toplumlan bılım v« Iteknolo)iyı günlük yaşara•da kullanabıldıklen süreçte bır ıkılemın ıçıne gırerler. Bu ıkılemı şöyle anlatabılınz: Petrol aşamasmda ve otomotıv endustnsının kullanılmar sında karayolu ulaşımı daha rahat ve çabuktur Ancak bu ulaşımdakı trafık kazalanyla at arabası dönemımn kazalan arasındakı orantı bır değıldır Otomobıl, kazalan da artırmıştır. Eger elektnkle aydınlanmak ve ısınmak söz konusuysa, yenı koşullar yeni tehhkeler de getınrler Bılım ve teknolojı yolunda yürüyen Insan. bu tehlıkelen göğrüsleyecek önlemleri ütızükle aU masıru bılecektır. Çağımızda dünyanın her yerınde kazalar olmaktadır; ama, olayların nıtelıkleri ve nıcelıklen degışıktır. Ankara'nm Keskın Uçestne baglı 400 nufuslu Danacıobası koyundekı tupgaz felaketınde acılarımız çok denndır. Olay öylesıne çarpıcıdır kı. söylenecek her soz gerıde kalmaktadır Köy nüfusunun dortte bırı yok olmuş bazı aılele r tumüyle canlannı yıtırmışlerdır Gende kalanlara başsağlığı ve sabır dılemekten başka yapılacak bır şey kalmamıştır Bununla bır ••• (Arkası Sa. 7, Su. 6da) Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor CUMHURİYET BÜROSU ANKARA Yuksek Askeri Şura, bugün Devlet Başkanı, Mıllı Güvenhk Konseyi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'ın başkannğındo toplanacaktır. Genç'ln ilk duruşması 4 As(Arkası Sa. 7, Sü. 6da) Yüksek Askeri Şura'mn calışmalan Ikl gün sürecek ve toplantı yarın sono erecektir. (Fotoğraf Erdoğan KÖSEOĞLU)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog