Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

S USSÜYS UlMİVERSİTE GİRİŞ KURSLARI KOLEJLERE •^ hazırlık kursları "" | DERSANESI ÜSKİJDAR TEL:332624 Cumhuriyet 57. Yıl; Sayı: 20225 Karucasa: Yunus NADÎ 10 TL. 26 Kasun 1980 Çarşamba CUMHURİYET BÜROSU ANKARA Kuzey Atlantik Assamblesi. Basra Korfezı bolga sindekl bunalımların etkın bır blçimde denetlenmes ni sağlamak ıçln bazı uye ülkelere gereken esnekliğin sağlanması yolunda îağrıda bulunan bır karor tasarısını kabul etmıştır. NATO ulkelerıne uye parlamenterlerın oluşturduğu Kuzey Atlantik Assamblesının gecen hafta Brüksel'de yapılan Genel Kurulunda «Korfez bölgesindeki durum» konusunda kabul edllen karar tasarısının her hangı bır bağlayıcı yönü bulunmamakta, ancak diplomatık gözlemcılerce «NATO Icl eğllim» gosteren blr belge olarak degerlendırilmektedir. Kuzey Atlantik Assamblesi, llk kez Körfez bölgesindeki du rum v» NATO'nun Körteze donük strateı si konusunda blr karar kabul etmiş olmaktadır Geçen yıl Ottowa da yapılan Genel Ku rul toplantısında Sovyetler Birlığı nın Afganıstan'a mudahalesı konusunda oluşturulacak ozel bır komısyonun bır rapor hazırla ması kararlaştırılmış ve raporun sonuç bolumünde Basra Korfe zl bölgenin NATO açısından onemıne Işaret edilmesi üzerine Assamblede. bu konuda ayrı bir karar cıkartılması yoluna gıdıl mlştir. Söz konusu roporda, Sovyetler Birliğl'nin Afganistan'a mödohalealnln sonuclan üzerinde durulmuş ve müdahalenln erte İITEK DERSANELERİ YENİ DEVRELER NATO yeni müdahale stratejisi oluşturuyor Kuzey Atlantik Assamblesi, Körfez bölgesindeki bunalımların etkin biçimde denetlenebilmesi için bazı üye ülkelere gereken esnekliğin sağlanması yolunda çağrıda bulunan bir karar tasarısını kabul etti. sınde petrol yotakları oçısmdan Körfez bölgesinJn «en hassas bölge» halıne geldığı bel rtılmlştır Bu cerçevede Kuzey Atlantik Assamblesi slyast komıtestntn hazırladığı ve herhangi blr rezerv konulmadan Gene' Kurulda da kabul edılen karar tasarısının gırışınde Iran • Irak sovaşının sörmesınden ve yayılma tehlıkesınden duyulan kaygılar dıle getırtimıştlr Savaşın petrol üreten ve petrol tuketıclsl ülkelerın ekonomılerine olumsuz etkilerde bulunduğu da hatırlatılan karorda, bolgedekı Istıkrarın sağlanmasının gereğı vurgulanmıştır Kararın sonuç bolumünde de şöyle denilrmştır (Arkası Sa. 7. Su.5'd«l MHP Genel Başkanınm «Hükümeti tahkir ve tezyif ettiği» gerekçesiyle TCK'nun 159. maddesi uyarınca 16 yıl arasında hapis İşçi ücretlerindeki artışın bloke edilmesi isteniyor ANKARA Maliye BakanlığYnın yenı vergı yasası ile işçılerin elıne gececek net öcret artışlarının Merkez Bankası'nda bloke edılmesıni ongoren bır yasa taslagı hazırladığı oğrenılmıştir Konunun Bakanlar Kurulu'nda tartışıldığı Cohşma Bakanı Turhan Esener lle Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şıde'nın karşı cıkmasına rağmen Malıye Bakanlıgı na bu konu da taslak hazırlama görevl verıtdığı b Idırılmıştır lArkam Sa 7 Su 8'de) | | | ! ; [ ; | 1 1 Maliye Bakanlığı, yeni vergi yasası ile işçilerin eline geçecek net ücret artışının Merkez Bankası'nca bloke edilmesini öngörüyor. • Bakanlar Kurulu'nda Esener ve Şide'nin karşı cıkmasına rağmen, bu konuda Maliye Bakanlığı'na taslak hazırlama görevi verildi. ! j ! ; ' 1 cezası istemiyle yargılandığı Ankara 5. Ağir Ceza Mahkemesinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Ucretliler için en az geçım indirimi 70 bin liraya . ulaşıyor • VERGİ PAKETİ DIŞSATIMCILAR IÇIN VERGI INDIRIMl ONGÖRUYOR. 9 KURUM KAZANÇLARINDAN VERGI DIŞI KALACAK YUZ DE 25'LERDE DEVLET TAH VİLLERINE YATIRILACAK BIR FON OLUŞTURULACAK. Duruşmadan vareste tutıümak ıstemedu Türkeş yargılandı CUMHURİYET BÜROSU ANKARA MHP Genel BoşKanı Al parslan Turkeş «hukümetı tahkir ve teyzıi ettığı» gerekçesıyle Turk Ceza Yasası'nın 159 ncu maddesi uyarınca ve 16 yıl ha pls İstemiyle dun Ankara 5 Ağır Ceza Mah kemesınde yargılanmıştır Türkeş dün sabah saat 08 30 sıralarında tutukiu bulunduğu Merkeı Komutanlıgmdakil Drt Okulu ndan alınmış ve bır askerı jıpe konulmuştur Jlpln arkasında guvenlık onleml olarak blr oskerı reo lle bırlıkte Türkeş saat 8 50 sıralarında Mıthatpaşa Postahanesınln yanındakı Adlıye bınasına getlrılmıştır Duruşmadan önce (Arkası Sa. 7, Sü Vde) Artık yadırganma) an bır Halıç manzarası... (Fotofcraf AÜ ALAKUŞ) îstanbul'un çöplüğü: Haliç Evet Eskının «Altın Boynuz»u Halıç ı, artık boyle nıtelemek o'ası Gıderek hızlanan hıdroıen sul für oluşumunun oldürdüğu lenız yaşamınin yanısıra. çevrede yerleşık halkın sağlıklı yaşamını da teh lıç< İstanbulun doğal çöplüğü Ha Yalçın DOĞAN ANKARA Bakanlar Kurulu'nda gorüşuldükten sonra Millı Güvenlik Konseyı ne sunulan vergi tasansma göre en az gecım ındınmi toplomı ucretlıler icın yılda vaklaşık 70 bın lıra dolayında gercekleşir(Arfcost Sa. 7. Sü 1de) Reha OZ hkeye sokan ve akla gelebilen her turlu artık maddeyı barmdıran Halıç ı böyle nıtelemekten başka bır olasılık var mı? Geçerh hıçbır önlemın aüna mayışı nedemyle yıllardır bır «ölü denız» gönınümü almış olan Ha lıç Kıyısında ya da üstünde bu lunduğunuzda pıs kokusuyla bur nunuzun dıregını kıran gıtgıde azalan oksıjenıyle soluğunuzu ke(Arkası Sa 7 Sü 4'de) Tüpgaz faciasının 97 kurbanı kadıtı ve çocuk • OLAYIN TÜPGAZ LAMBASININ PATLAMASINDAN MEY DANA GELDIĞI ANLAŞILDI • ORGENERAL EVREN, DEV LETIN BUTUN IMKANLARIYLA VATANDAŞLARIN YA NINDA OLACAĞINI BILDIR Dl IÇIŞLERI, IMAR • ISKAN VE KOY IŞLERI BAKANLA Rl KOYDE INCELEME YAP TL Motor sanayii yatırımlarının durdurulması isteniyor ANKARA Devleı Planlama Teşkllatı nca TUMOSAN tarafından sut durulmekte olan Motor Sanayı yatır mlannın as kıya alınması ve bu yatı rımlara 1981 yılı ıcınde narcama yapıimaması go rüşu sovunulrraktadır Dunyo Bankas ile ay nı yondş olan bu gorus 1981 prograrm ve öutçesını ele alacnk olan YuK lArkası Sa 7 Sü 5'deJ Cumhunyet Burosu ANKARA Keskın ılcesıne boğlı Danacıobosı koyunde on cekı gun bır nışan torenı sıra smda tupgaz lambasının pat laması sonucu cıkan /angm da yanarak olen 97 kışının yalnızca bır odada bulunan ka dın ve çocuklar oldugu anlaşıl mıştır Şırrdıye kadar orneğ gorulmemış bu facıada köyur (Arkası Sa. 7, Sü 3'dei Sıkıyonetım guçlerınce aranan teronstlenn ofışlen istonbul'da onemll merkezlere asıldı.. fotograflı 2. Ordu bölgesinde 2002 kişi tutuklu • • • • KONYA SIKIYONETIM BÖLGESİNDE 12 EYLÜLDEN BERI 603 SILAH ELE GEÇIRILDI... ADIYAMANIN KAHTA KÖYLERİNDE YASADIŞI BİR ÖRGUT UYESI 35 KİŞİ 47 SILAHLA YAKALANDI» ANKARA DA EMEKLI SANDIĞI GENEL ASKERI TIMLERCE ARANDI.. MÜDURLÜ6Ü AET Heyeti Ankara'ya geldi, resmi görüşmeler bugün başlıyor ANKARA, (Cumhurıyet Bürosu) Turkıye ile Avrupa Ekonomık Topluluğu arasmdakı ılışkıler konusunda goruşmelerde bulunmak uzere topluluk uzmanlarından oluşan bır heyet dün Ankara ya gelmıştır AET ile resmı goruşmeler bugün başlayaoaktır Heyet Başkanı ve topluluğun GÖZLEM Yakınlarını kaybeden bır onne cesetler başında.. (TELEFOTO a a ) UĞUR MUMCU Oldu Olacak... MALATYA'DA GECE SOKAĞA ClKMA YASAĞI SORESlNCE MEYDANA GELEN 20 HIRSIZLIK OLAYININ FAILLERI OLAN 2 BEKÇI KARAKOLDAN KAÇTI... DIŞ HABERLER SERVİSİ Italya'nın yoksul güney kentlerınde pazar ve pazartesı günlerı meydana gelen depremden sonra halk oncekı geceyı de sokaklarda geçırırken kurtarma çaoalarını surduren yetkılıler olü sayısının 3 bını aştıgını soylemışlerdır Cok sayıda ölünün olduğu ve buyük ölcüde hasaro uğrayan Napolı de kurtarma cabalarını surduren askerı kurtarma bırlığınce yapılan açıklamada Rıchter olçeğıne gore 6 8 şıddetındekı yer sarsıntısında 3132 kışının ölduğu sanılmaktadır Ancak yetkılıler enkaz kaldırıldıkca olu sayısının artabıleceğıni kaydetmektedırler Bu arada haberleşme olanaklarının azalmasma karşın gunev bol(Arkası Sa. 7. Sü. 4'de) îtalya'daki depremde ölenlerin sayısı 3 bini aştı 0**W Mayıs 1960 günü sllahlı kuvvetler elıyie ger J^f cekleştırılen ıhtılâl de alaşağı edılen devnk Cumhurbşakanı Celal Bayar, «Son Havadıs» gazetesınde anayasa konusunda bakınız neler dıyor Meşruıyetını hangı kaynaktan altrsa alsın /önetım bır bütundür Yonetılenler ıc ve dış duşmanlar dan korunacakıar ve adalete yoneiecekierdır Yonetıcı. ya blr kral padışah sultan veya seçım.e geıen parla mentodur Butun gorevler vetk er ourada topianı Kıal ve partamento bu gorevı /apobılmek ıçın yasomo hak kını kendısıne saklayarak yurutme ve yargıiamo hak larını hukumete ve adalet cıhazıno bırakır Bun artn de netımı, yıne kralın ve parlamentonundur (Arkası Sa 7 Sü 7'del Haberleri 7. Sayfada Turkıye ıl« ilışkılerınden sorum (Arkası Sa. 7, Su. 5de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog