Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

LISE S O N 6/Aral.k BEKLEAAELİ 5/Arahk merkez dersaneleri İLalehlST. 228316lzmıt 15967Elazığ2704İ 57. Yu; Sayı: 20224 umhuriyet V ./USSUYS UlMİVERSİTE •^ hazırlık kursları 6İRİŞ KURSIARI KOLEJLERE Kurucusu: Ymras NADÎ 10 TL. 25 Kasım 1980 Salı ÜSKÜDAR TEL: 332624 r\ eskindetüpgazfaciası, 100'e yakınölü ANKARA, CCumhurfyet Bfirosu) Ankara'nın Keskln ılcesının Danacıobası koyünde dün akşam saatlerınde nışan torenının yapıldığı evde tüp patlamış ve mevdana gelen panıkte coğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 100'e yakın vatandaş olmuştur Danacıobası koyünds bir evde yapılan nlşan esnosında evin mutfak kısmında bulunan bütangazı tüpü henüz öğrenılemlyen bır nedenle patlamıştır. Patlama ile birlıkte çoğunluğunu kadın ve cocuklann oluşturduğu davetlıler arasında büyük panık meydana gelmıştir 100 kışıden fazla olduğu bıldııılen icerdekılerden cok az kışinln kurtulduğu bıldırılmoktedir. llk belırtemelere göre ölu sayısı 100'e yakındır Keskln Kaymakamlığı ve emniyet yetkılılerınden alınan bllgıye göre 70 hanellk olan Danacıobası köyündekı nlşanda dlğer komşu köylerden de cok sayıda konuk bulunmaktaydı Olay duyulur duyulmaz, başta Kırıkkale Kaymakamı, Hukumet Tabıbı ve Ankara Valısı Vecdl Gönul olay yerıne gıderek Incelemelerde bulunmuşlardır Danacıobası koyune ılk yardım Kırıkkale'den yapılmıştır Devlet Hastanesı Baştabıbi ve doktorlardan oluşan sağlık personeII olay yenne gıtmiştir. Çok azkışınınkurtulablldığlpatlama olcrymda Kınkkale Devlet Hastanesl'ne 22 yaşlarında bir erkek ve 4 yaşında bir kz çocuğu yaralı olarak getırılmıştır Diğer yoraltlar Keskm Devlet Hastanesı nde tedavı altına alınmışlardır. Keskın'den gelen ılk bilgılere gore olü sayısi 4050 arasında bulunmaktadır Bağzı gorgu tanıklorına gore ıse olay yerınde bır oda dolusu cesedın bulunduğu ve ölü sayısının 100 dolaylarında olduğu ılen surulmektedir Beyanlı vergi peşin alınacak Sakatlar ve Vergi • Gider O Tasarı, bağışıklığı bir sosyal hak olarak korumalıdır el r Vergısı Yasa Tasarısmın 19 maddesınde, sakotlonn maaş ve ucretlerınden de tam olarak gelır vergısı alınması, ancak ozel ndırım olan 4500 iıra yo da bunım yarısı kadar bır ındırım yapılması kuralı getırılmektedır Bu da ancak çalışma gucunun en az yarısından coğunu yıtırmış olmak gıbı ağır bır koşula bagıanmakta, boylece orneğın bacağını dtz kapağından bas cyarak yıtırmış olan sakatlar dahı bu ındırımden yararlanamomaktadır ysakı. Osmanlı Imparatorluğunda sakatlardan vergi alınmadığı gıbı, Ataturk donemmde de, cağdaş ve uygar butun ulkelerdekme uygun olarak cıka rılan 22 3 1934 gun. 2395 saytlı Kazanc Verg sı Kanunu, md 3, bend 12 ıle calışan sakatların emek gelırlerınden vergi olınmayacağı acıkca belırtılmıştır Bunun gtbı, uluslararası buyuk bır ünü olan Prof Dr Frıtz NEUMARK' ın hazırladığı 3 61949 gun, 5421 sayılı Gelır Vergısı Yasası md 24 Ile de aynı prensıp tekrarlanmıştır alışan sakatların emek gelirlerın! vergıden bnğışık tutan yasa kuralı. b r lütuf ve ıhsan olmayıp, sakatlara cagdaş anayasalarla tanınan ve Turkıye de de en az kırk yıldanberı uygulanan kazanılmış bır sosyal hak nıtelığındedır Bundan dolayı bu hakkın ortadan kaldırılması, Anayasamızın sosyal adalet Insan k şılığının gelıştırılmesı, fırsat eşıtlıği. sağlık hakkı ve kazanı! mış sosyal haklann gen alınamaması llkelerine acıkca (Arkası Sa. 7. Sü 7'de) vergilerinin kapsamı genişliyor, oranı düşürülüyor. Ödenen vergi, işyerinin görünür bir yerine asılacak. Yalçın DOĞAN G O ANKARA Bakanlar Kuru lunda goruşuldukten soira Mıllı Guvenlık Konseyne su nulmuş buljnı'r ve 21 tasarı dan oluşan vergi paketınır ayrmtıları konusunda ecMnılen bılg'ler tasrrının onemlı yenılıkler getırmekte olduğunu ortaya koymaktadır Mıll Guı/en lık Konseyınce bolum bolurı (Arkası Sa 7. Sü l d e ) Türkeş, hükümete hakaret iddiasıyla bugün yargıç önüne çıkıyor CUMHURİYET BÖROSU 440'A ULAŞAN ÖLÜ SAYISININ DAHA DA ARTMASINDAN ENDIŞE EDİLIYOR. DEPREMDEN BUYUK ZARAR GÖREN NAPO U'DE 1 MILYON INSAN GECEYI SOKAKLARDA GECIRDI. (TELEFOTO AP) ANKARA MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş tHükümetın manevl şahsiyetınl tahkır ve tezyıf ettığı» savıyla bugun Ankara 5 Ağır Cezo Mahkemesınde yargılanmaya başlanacaktır Türkeş. halen Türk Cezo Yasası nın 149'uncu maddesı uyannca tHatkı birbtrl aleyhıne silahlandırarak toplu kıyıma sevkettıklern gerekcesıyle diğer MHP lıler 'le bırlıkte tutuklu bulunmaktadır ASLANTAŞ SARACOĞLU • Halkevlerl Yonetım Kurulu üyesi ıken Demekier Yasası'na aykın davramşto bulundukları savı ile yargılanan CHP eskı Mılletvekıllennden Ferhat Aslantaş ve Ero Sarocoğlu'nun dava dosyaları Ankara 4'üncü (Arkası Sa. 7. Su S'de) AET Heyeti bugün geliyor ANKARA Avrupa Ekono mık Topluluğu ıle Turkıye ora sındakı ışbırlığı konusunda go rüşmeler yapmakla gorevli Avrupa Topluluğu Komısyonu Heyeti bugun Turkıye'ye selecektır Komısyonun Turkıye ıle ılışkılerden sorumlu Pıerre Duchateau nun başkanlık yapttğı (Arkası Sa. 7. Sü. 6da) Italya'da deprem! DIŞ HABERLER SERVISI • talya'nm yoksul güI ney bolgelennde dun ve öncekı gun meydana gelen depremde ölenlerın sayısının 1012"ye, ölenlenn sayısının da bıne ulaştıgı bıldırılmış tır Italya Içışlen Bakanlı gı ndan yapılan açıkla maya gore Alp daglanndan Sıcılya'ya degın onemll ölçude etkisini hissettıren bır dızı deprem ayrıca buyük maddı ha sara da neden olmuştur Bu arada Rıchter olçeğı ne gore 6 8 şıddetinde oldugu bıldırılen deprem sonucu Salerno kftrfezlnin kuzey batıstndaki evlenn çogu yıkümış, elektrıkler kesılmıştır Yetkılıler bırçok bölgeyle ıletışimin kesıldığınl behrtmekte(Arkası Sa. 7. Su 4de) Ç Eğitim reformunun ana hatlan befırfenıyor / Bulgarîstan ve Sovyetler Birliği'nden enerji alan 14 ilde elektrik kısıntısı uygulanmıyor CUMHURtYET HABER MERKEZI Pazar günlerı dışında uc saat lık elektrik kesıntı programı dunden ıtıbaren 52 ılde uygulamaya sokulmuştur Kış aylarında artan ener|i ge reksınımını karşılamak uzere uygulamaya konulan programın yaz aylarına kadar sürebıleceğı belırtılmıştır Bulgarıstan ve Sovyetler Bırlığı nden enenı alan bolgeler ıse. üc saatlık kesıntı programı dışında bırakılmışlardır Bulgarıstan dan doğrudan elektrik alan Edırne, Kırklarelı ve Tekırdağ ıle Sovyetler Bırlığı'nden elektrık alan Ağrı, Artvm, Erzıncan, Erzurum, Gümuşhane, Kars. Ordu, Giresun, Trabzon, Rıze ve Tuncelı ıle ulusal elektrık sıstemıne bağlı olmayan Hak kan'de kesınti uygulanmavacaktır Adı gecen ıllerde, daha lArkası Sa. 7. Sü. 7'de) ANKARA Milll Eğitim Bakanlığında eğitim reformu konusunda yapılan calışmaların ana hatlarının belli olduğu, ılkokulların ve ortaokulların kaldınlarak temel eğıtım okullarının acılacagı ve bu amacla ha zırlanan yasa tasarısının son şeklım aldıgı oğrenılmıştir Terrel eğıtım okullarının amacının oğrencıleri hem üst eğıtıme hem de hayata hazırlamak olduğu okuldan mezun olanlara ust eğıtıme devam etmedıkleri taktırde meslek edın meierını saglayacak bılgı ve becerılerın verıleceğı kaydedılmektedır Kaldırılacak olan ılkokul ve ortaokulların yenne kurulacak bu okullara gırş ya şının «ana okullarının bır ya da ıkıncı smıfiarı» sevıyesınde başlamasının onenldığı de edınılen bılgılerdendır Temel eğıtım okulları sekız yıl sürelı olacak yetışkınlerın de bu okullardan yararlanmalarına olanak verilerek bunlara, bır ceşıt «Acık okul» sıstemı nıtelığı kazandırılacaktır. Yenı reform tasarısında, halk eğıtımıne de büyük ağırlık verılmesl. buna göre. halk eğıtım merkezlerının yaygın(Arkası Sa. 7, Su. 5de) Orta dereceli okullarda kurs ve buna bağlı smavlar kaldırıldı, öğretim yılı 161 güne çıkarıldı Avukatları, Erdal Eren hakkındaki ölüm cezasınm değiştirilmesini istediler CUMHURIYET BUROSU J.R.1 KIM VURDU? Rumlar Maraş konusunda BM'nin söz sahibi olmasını istiyorlar LEFKOŞE, Kıbrıs Rum ta rafı, gecen carşamba günu üçüncü turunun ılk toplcntısı yapılan toplumlararası görüşmelerde, Türk tarafımn, yerleşıme acmayı önerdıği llk yor ANKARA Asken Yargıtay tarafından «Olum cezası» onaylanan Erdal Erenın savunma avukatları «karar düzeltılmesı» istemınde bulunmuşlardır Savunma avukatları Nıya zı Agırnaslı Nıhat Toktav Ismaıl Samı Çakmak ve Halıl Eraltug tarafından kaleme ahnan dılekçede onama karannın düzeltılmesı gerektığıne ılışkm savlara degınılmış özetle şu göruşlere ver verılmıştır«Muvekkıhmız tümden suç (Arkası Sa 7 Su 4'de) GÖZLEF1 UĞUR MUMCU Kimmiş, Kim? I I o ba adı John ana adı Anna, doğum yerl FrosonH l s v e c dogum tarıhı 24 61936 Uyrugu ABD, medeni •• tclı Evl ıkamet no 1/73627. pasaport no Z3220Ö61, pasaport tarıhı 19 10 1978 bıldığı dıller, 'ngıltzce, Fransızca devamlı ıkatnetgahı 5925 Tovvnley Ave Giendole, Arızona USA Eşının adı Charlote, dogom /en Vıyana, dogum tarıhı 24 101929 tKım bu'>> dıyeceksınız? Acık kımlığıni tanıttıgımız bu kişınn yalnızco adını yazmıyorum Bu kışı. cok uluslu ünlu bır şırKetın Tıırkıye temsılcısıdır Bu temsılcının bırı Ankara, bırl de Istanbul da olmak uzere ıkı evı bulunmaktadır 8u ev'srd9 sık sık partıler duzenlenmektedır Ve bu temsılcı, bırcak kışıyle bu evlerde uzun goruşmeier yapmaktad r. (Arkası Sa. 7. Sü. rde) Tekel Genel Müdürü üçlü kararname yerine Bakan emri ile atandı CUMHURIYET BUROSt ANKARA Eskı GumrOk vc Tekel Baknnı Ahmet Çakmak Bakanlık bunyesıncJckl o:a malarla ılgılı olarak tdustesc rını eleştmrken, hale.i Tekel Genel M ıdurluğu yapmakta olan Ozbek Saran'ın da, eskı Bakan Ahmet Cakmuk tara fından, üçlu kararname yerı ne Bakanlık onayı Ile Tekaı Genel Mudurtuğü görev.ne (Arkası Sa. 7, Su. 8'de) lzzet Rıza YALIN leşim bölgesını beğenmemış. açılacak yerleşım bolgesınde kesn söz hakkının Bırleşmış Mılletler'de olmasını istemiştir Harıta sunmadan Maraş ta Rumların yerleşeceğ< bölgenın ıbrıs sorununun kalıcı bır cözüme ulaştırılmasında Maraş, en zor duğümlerden bırıdır Lıman kentı Magosa nın yeni bolumunun adıdır Maraş 1974 öncesınde adanın en onemli tıcari merke zı olan bu bolge. aynı zaman da, dev otellerıyle Kıbrıs'ın «do viz fabrıkasn sayılabılecek tu nstık yöresıydi Barış harekâ tından ben yerleşıme kapaiı o la.i Maraş'c dönük yenl dlplo matık manevraların varlığı, ü zerınde durulmasını gerektire cek ölcüde dıkkatl cekmeye başlamışt.r. K Maraş önemiıdır. cunku Kıbrıs Türkünün Insanca yaşayabılme hakkını guvence altına alabılecek kalıcı bır cozumun saglanması acısmoon belkı de furk tarafımn elınde tuttugu en anlamlı kaldıractır Hakça ve dengell bır barışın adada gecer II kılınabllmesi Içın bu guçlü kaldırac. müzakere masasında bazı dırencleri kırabılmek t c kırnından bellrleyıcı role sahıptır. Ne var kl, Rum ve Yunan ta rafı ıle batılı merkezlerde Ma (Arkası Sa. 7, Su 6da) olayların CERÇEK Kıbrıs ve Maras ardındaki *•• 8inırlarını öneren Türk tarafının, 15 bın kışınm yerleşebıle ceğıni belırttığı bolge, rakımın duşuk bulunmasmın yanısıra yer olarak da uygun bulunmamıştır RUMLARIN ISTEĞİ Rumların ısteğı Türklerin Maraş konusunda kesın soz hakkı bulunmaması Bırleşmış Mılletler denetımınde ve gecıcı statude. yanı Kıbrıs Federas yonu kurulana dek gecıcı bır v'unetımle Maraş a yerleşmek ooktasında toplanmaktadır Rumlar, boyle b r duzende, te mel «oz hakkı Bırleşmış Mıl letlerde olmak koşuiuyla. 1 BM 1 Rum ve 1 Türk ırtıbat subo yınca yönetılecek bır Maraş c yerleşmeye hazır olduklann belırtmektedırler İYiMSERLIGE GEREK YOK Gecen carşamba gunu yap> lon gündemın bırıncı maddesı olarak Maraş konusunun ele (Arkası Sa. 7, Su. rde) Emniyet Mudurlugu Komuta Kontrol Merkezinde görevli bir polis öldürüldü CUMHURIYET HABER MERKEZI ISTANBUL Emniyet Mudurlugu Komuta Kontrol Merkezı'nde gorevlı polıs memuru Ismatl Hakkı Hatıpoğlu dun saat 20 00 sıra arında Buyukdere Kocabağlar mevknnde sılahlı ıkı kışının saldırısı sonucu oldurulmuştur Polıs memuru Hatıpoğlu gorevını bıtırıp evıne gıderken Buyukdere Kocabaglar yolunda ıkı terorıstın sılahlı saldırısına uğramıştır Evlı ve dort lArkası Sa. 7. Sü. 4'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog