Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

ILTEK YENI Hafta tcı DEVRELER Hafta somı 5 ARALIK 6 ARAUK • OntversttcyehanrMctJ İZMIR DERSANELERİ 57. Tıl; Sayı: 20223 umhuriy Knracusu: Yunus NADİ YETENEK ve MODERN FEN DERSANELERİ laşama şmavını GARANTİ edrvof/ I İ S E SON 6 1 3 Aralık BEKLEMEULER 1 1 5 Arahk 10 TL. 24 Kasım 1980 Pazartcsi CAĞA LOĞ LU iSTANBUL 22 24 60 142'ye giren suçlara I Sıkıyönetim bakacak İşkence iddiaları Sıkıyönetimde ULAŞTIRMA POLÎTİKASI PETROL TÜKETÎMİNİ ARTIRACAK 1981 YILI PROGRAM TASLAĞINDA İSTANBULANKARA EKSPRES YOLU YAPIM! ERTELENİRKEN AĞIRLIĞIN SİVASİSKENDERUN KARAYOLUNA VERİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR. GEÇEN YIL YÖZDE 40 DOLAYINDA OLAN KARAYOLU YATIRIMLARININ BU Y!L TOPLAM ULAŞTIRMA YATIRIMLARI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 50'YE YÜKSELTİLİYOR. Askeri Yargıtay 142. madde kapsamındaki suçların "yaygın şiddet eylemlerinin ve anarşik ortamın kökeni olduğu,,nu kabul etti Işık KANSU ANKARA Askerl Yargıtay 4. Dairesı, Türk Ceza Yasası'nın 142'ncl maddesine giren suçların tYaygın şiddet eylemlerinin ve anarşik ortam yaratılmasının kökeni olduğunuı kabul ederek, bu suclara bakmaya Sıkıyönetim askeri mahkemelerlnin görevll olduğuna karar vermıştir. Askeri Yargıtay 4. Dalroslnln karannda 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasının değışik 13/bson ve 15/4'üncü maddelerıne doyanılarak. Sıkıyönetim mahkemelennin el koyduğu herhangl blr suç'a, genel ve ortak amoc içensınde ıllşkisi bulunan suclara Sıkıyönetim mahkemelerinın bakması gerektlğl, Sıkıyönetim komutanlorının suc dooyasını gönderdıği dovalar konusunda görevsıziık ve yetkısızllk kararları verllemeyeceğl belırtilmıştır 4 Da're, 1402 sa(Arkası Sa. 7, Su. l'de) Askeri Savcılıklar 9 kuşkulu ölüm olayını araştırıyor CUMHURİYET BOROSU ANKARA, Polla sorgulamalan lle gözaltında bulundukları sırada ölenlerin sayısında bir artış gözlenmektedır. 25 eylül 14 kasım 1980 tarıhleri arasında 9 kışının «kuşkulu» bıcımde öldüğü saptanmıştır. Sorgulomalan sırasında ölen ve ölümlerinde kuşku gorülenlerin adlan şoyle sıralanmaktadır Zaynel Abıdın Ceylan (An kora), Hasan Asker özmen (Ankara). Beklr Boğ (Ankara), ilhan Erdos! (Ankara), Ibrahim Eski (Arkası Sa, 7, Sü. 4'de) Ağırlık karayolu yatırımlarında ANKARA Petrol flyattar»nın her geçen gün artmasına ve gerek fıyat, gerekse mıktar olarak sağlanmasındakl guclüklere rağmen 1981 yılı ekonomik program taslağındo karayolu yatırımlarına ağırlık ve Yalçın DOĞAN rilmesl ongörülmektedlr Boyle'ikle ulaştırma politıkasında bır değışıklığln söz konusu olduğu bildlrilmektedtr. Halen uygulanmakta olan 1980 ekonomık programında ulaştırmo ve haberleşme yatırım larının toplamı 58 mılyar lıra dır 1981 yilında 6u atan Wn öngörülen yatırım mlktarı bunun Ikl katı dolayınaadır. Bu yatırım mıktarlan kjlnde demiryollan ve karayoflarına ayrıian yatırım mlk(Arkası Sa. 7. Sü. 4de) Aranan • •11 •• •• ıılkucu, silahlı eylemlere karıştığını yazan Spiegel aleyhine dava açtı DAVA SURERKEN ANKARA SıKIYONETIM KOMUTANLIĞININ YAPTIĞI BIR AÇİK LAMAYA GORE MUSA SER DAR CELEBI TOPLU KIYIMA AZMETTIRMEK VE BILFIIL TOPLU KIYIMA GIRMEK SUÇLARINDAN ARANIYOR CUMHURİYET BÜROSU ANKARA Sıkıyönetim Komutanlıklarınca aranan şiddet ey'emı sanıklarından bır bolümünun Federal Almanya da yer leştığını saptayan olaylar bırbırlnı Izlemektedır Bunlardan Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca hakkında gıyabi tutukla ma kararı cıkartılan ulkucu Mu ea Serdar Celebı Türkıye dekl 6og şiddet eylemlerıne karıştığını vazan cDer Spiegel» derflisı aleyhınde dava açmış, ancak bır süre sonra arandığı açıklanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. r d e ) • Yem oamı'nin görkemlı sıluetı onunde yaşam kavgası. Naylon iç çamaşınndan, sftzümona İngiliz kumaşına. Ayakkabı boyasından. güvercinine kadar. yuzlerce çeşlt mal satıbyor... (Fotograflar: Erdogan KOSEOĞLU) [ Maliye Bakanı: Ekonomik politika değişmeyecek CUMHURİYET BUROSU ANKARA Maliye Bakan, Kaya Erdem uygulanmakta olan ekonomik poiıt kanın değışmeyeceğmı bellrtm ş önjmuzdekl günlerde yasalaşocok ver gı tasarısı ıle ucretlıler uzerın aekı yukun azaltnacağını vufgulamış ve hazırlanmakta olan ^eni tasarılardan soz etmıştfr. Maliye Bakanı Erdem Yankt dergısme verdlğı demecte o(Arkası Sa. 7, Sü. Yaşam kavgasıf Reha ÖZ eel GeeU. Burrayaa geell Gel de gör hanıımm Pablıka fıyatıaa bunlaarr Alamadım dsme baak.. Pışman olursun haa..» Tavan sınırı aşan kıdem tazminatlarının vergisi 6 taksitte ödenecek ANKARA. 12 eylulden son ra alınan ve tavan sınırını aşan kıdem tazmınatlanndan ge llr vergisi kanununa göre kesl lecek olan vergılerın hazırlanan tasarıya gore 6 eşıt taksitte ödenecegı âğrenllmiştlr. Maliye BaKoniığının hazırladığı tasarının yasalaşmasıyla vergılendırılme ışlemı şöyle olacaktır (Arkası Sa. 7. SO. 7del «G Tepeslnde kırmızı beyazlı. ponponlu kasketı, avazı çıktıgınca bagınyor adam Yolun ortasına kuruverdığı tezgahının tepesme çıkmış. bagınyor. bagınyor Kaidınp kaldınp baktıgı naylon Jç (Arkası Sa. 7. Sü. l'de) Yaşam kavgası, zaman zaman bu tür kavgalara da yol açmakta. Daha ıyi yer kapmak. daha çok para demek kuşkusuz. Ve ekmek aslanın agzında Şide: En az ücretin yakında gündeme geleceğini umarım ANKARA Sosyal Güven Uk Bakanı v e TÜRK IŞ Genel Sekreteri Sadık Şıde, •Enaz ücretlertn yenıden belırlenmesi konusunun yakında gündeme geleceğini uma rım» demıştır Şıde TURK İŞ olarak asgari ücretin yenıden tesbıti ıçın başvıtruda bulunduklannı hatırlatarak «Enaz Ücret Komısyonunun toplanüya çagnlması ve asgan üoretın yenıden belırlenmesl Çalışma Bakanımızın yetktsındedır» demıştır Şıde Bakanlıkta işslzlik sigortasının çıkanlmasıyla 11gılı çahşmalar vapıldıgını, ancak bu ışsızlık sıgortasının daha sonra gundeme gelebıleceğını sözlenne eklemıştır (ANKA) • Önemli itiraflarda bulunan eski ülkücü AN Yurtaslan bulunamıyor « DANIMARKA'DA YAKALANAN B'R TERÖRIST ISTANBUL'A GETIRILDI. Dünya tahıl peşinde**. • BU YIL BÜYÜK TAHIL ACIĞI OLAN SOVYETLER BIRÜĞI'NIN YANI SIRA BIRCOK UCÜNCU DUNYA ULKESI DIŞARIDAN TAHIL ALMAK ISTIYOR. AZ GELIŞMİŞLERİN 197980 DÖNEMINDE ALMAK ISTEDIKLERl TAHIL MİKTARI BIR ÖNCEKI DÖNEME KIYASLA %19 ARTTI. LAHEY Dünya nüfus artış hızının üretım artış hızının üzerınde bulunması, yenl sorun larla bırlıkte aclık kavramını da bırlıkte getırmekted.r Şlmdıkl cabalorın üzerfnde blr etkınlığın gostenlmemesl halınde şımdl sayıiarı 500 mılyon olan acların sovısı 1985 yılında Ikl katına çinacaktır. Gert kalmış ulkelerm gelecekto ylyecek alıtnına io da (Arkası Sa. 7, Sü. 8'de) Nereden Geliyor? on altı yılda ele gecen uyuşturucu maddenln 19 ton olduğu açıklandı. Bunlar ele oece". bır de gecmeyenlerı düşününl... Uyuşturuou madde tıcaretlnln cok kazanclı blr l« olduğunu herkes bilryor. tKara servetı üzerınde ımparatorluk kuran bırçok kişlnin uyuşturucu rradde ticoretinden milyonlar vurdukları do bıimiyor Bunlaro ozenip Almanya'da Fransa'da uyuşturucu madde « t mak Isteyen eski parlamenterlerin, bu ışi nasıl ellenne, yuzlerine bu'aştırdıklarını da bilmeyen kalmadı Türkiye'nın haşhaş ureten ulkelerden bırl olması, ayrıca, Avrupa pazarlcrındo uyuşturucu madde tıcaretıne giren Türklerle karşılaşılması ve de uyuşturucu madde ticaretlnın silah kacakcılığı lle Içlce yürütüldüğünun anlaşılması, bu tur olaylann üzerinde daha da dıkkatle durulmasmı gerektlrmlştlr Bugün bu konuların lcertsinde yalnızca bir ara başlık olıp onun üzerınde duralım. Bu Işın uzmanlan afyono, cNarkotiklerln anosı» adını takmışlardır Cünkü morfln afyondan elde edılır Morfınden bazmortln elde edillr Bazmorfinln eroıne do nüşmesi ıcın tasıt anhıdrıt» denilen blr kımyasal madde gereklıd'r Bu kımyasal madde Turktye'de uretilmez Aslt Anhidrıt'ın üretildıği uikeler. ABD. Japonya. Federai Almanya ve Fransa'dır Türkiye'de üretılen ofyon, aslt anhldrft olmadan erolne donüşemez Dolayısıyla eroln üretiml suc ortağı bol, cokuluslu bir tıcaret dalıdır Bunun ıcmdır kl sılah kacakcılığı Ho İCiCe yüruyen uyuşturucu madde kacakcılığının yurt icinde ve dışındo cok yönlü ve güclu bağlantıları buiunmaktodır Bu bağiantılan ortaya cıkarmadan do bu ışlerın. kaynağına kökenme 'nmenın hıc olanağı yoktur Şoyle bır arcştırma yopılsa Asit anhldrlt Türkiye'(Arkası Sa. 7. Sü 7de) S CUMHURİYET BUROSU ANKARA Onemlı açıklomaıar yopan eski ülkucü All Yurtaslan saklandığı Almanya' da bulunamamış Yurtaslan'ın ifadssı alınamadığından Yüksek Hakımler Kurulu müfettış(Arkası Sa. 7, Sü. 2de) • SİLAHLI 3 KİŞİ BIR POLİSİ YARALADI İSTANBUL HABER SERV1SI Şehreminı'nde dun sabah go revıne gıtmek uzere evırtden ayrılan bır polıs kımlıklen belırlenemeyen kışilenn açtığı ateş sonucunda yaralanmıştır Şehrem n* Karabaş mahallesi Akarca Çeşme sokakdakı evın tfen gorevıne gıtmek uzere ay(Arkası Sa. 7, Sü. 2de) olayların K ardındaki CERÇEK Petrol Petrol... ışın gıderek bastırmasıyla. ham petrol ve akaryakıt meselesıne dönük dıkkatlerın yoğunlaştığı belli oluyor. Petrol ve akoryakıt Ikmaiınin soğuk kış günlerınde dü«nll bir biçımde sağlanıp sağanamayacağı sorusunun çengelı zihınlere asılmış durumdadır Bunun leln gerekll dış finansman olanaklannın hangl olçülerde ve hangı kaynaklardan buiunabıleceği de bır boska sorunu oluşturuyor Bu durum yolnızca Türkiye Içln geCerll değıldır kuşkusuz. Batı merkezlerindekl en guncel konutardon bırl. Iran Irak savaşından koynaklanon ham petrol açıâının nasıl kapatılacağıdır. Vanl boşıno ham petrol fıyatlarında muhakkak gozuyle bakılan artışlarm, ekonomlde yaratabıleceğı olası etkıler, kaygılı öngörülerle. inceleme rrosasıno yatırılmaktadır Batı nın günluk ham petrol acığı toplam Ikıbuçuk milyon vanl olarak tahmın edılmektedır. Savaş nedeniyle Iran ve (Arkası Sa. 7. Sü 6da) Elektrik kesintilerl bugün her semtte 3 saat olarak uyguîanmaya başlıyor Cumhurlyet Hober Merkezl Tum yurtta pazar harıc 3 saal u/gulanacağı açıklanan elektriK kesıntlsı bugünden itıbo ren başlayacaktır Bu arada e ıektrık kes ntı saatierı de beılı o muştur IETT Genel Mudurlüğü'nden (Arkasi Sa. 7, Su. 4'de) Kıbrıs'ta «minianlaşma» önerisinin Waldheim'dan geîdiği bildiriliyor CUMHURİYET BÜROSU ANKARA, Kıbrıs sorununa gecıcı bır cozüm bulmak amacıyla Batılı dıpiomatık cevrelerde bır egılım olarak sozü edılen cmını paket anlaşma» onensının bundan bır süre ön ce Bırleşmış M letler Genel Sekreterı Kurt Waldheim m Ada dakı ıkı yonetımin Dışışlert Bakanlarını New York'a çağırmasıyia ortayo atıldığı blldırılmıştır (Arkası Sa. 7. Su. rde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog