Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

ŞÜYS UlMİVERSİTE İ hazırlık kursları umhuriy 57. Yıl; Sayı: 20222 Kurucusu: Yunus NADÎ 10 TL. 23 Kasım 1980 Pazar Sedat ERGtN ANKARA CUMHURİYET BUROSU Kıbrıs sorununa çözum bulunmasına yönelık olarak dıplomatlk cevrelerde yenl blr eğllimden söz edılmeye başlanmıştır Bu yaklaşımın ağırlık noktası, cMaraş ve güven ortırıcı onlemlen olmak üzere sorunun yalnızca ıkı yonunü kapsoyan bır tmını paket onİQşma»nın ılk oşamcda oncelıkle oluşturulması konusunda toplanmaktodır TURK TEZI ACISINDAN NASIL BIR DEĞIŞIKLIK? Kıbrıs sorunu ıle ılgılı gorüşmeler «Anayasa». ftoprok düzenlemelerı». tgüven crtırıcı önlemler» ve «Maraşı olmak üzere dört ayn başhk üzerıntien yürütülmekte ve bu dört konu bır bütün oluşturmaktadır. Geçtığımiz günlerde Bctılı cevrelerde sözü edılmeye başlayan tmlnıanlaşma» sorununun sodece Iki yönunü ele almakta, geçicl olarak sorunun (Arkası Sa. 7. Sü. 4'de) t iiTmutlu toplÜugu «.in sagiıklı tgitim YETENÇK ILKELERl İKİASAMAU RLAR KAZAMIN Idız dersan Ankara, Kıbrıs'ta t< mini anlaşma,,ya gidilmesi eğiliminde | EĞER, «MÎNÎANLAŞMA» GERÇEKLEŞtRSE, TÜRK TARAFININ EN BÜYÜK PAZARLIK KOZU OLAN MARAŞ'I YİTİRECEĞİ BELÎRTÎLtYOR. Vergi kaçağma karşı önlem alınıyor Serbest meslek sahipleri vergi kayıt kapsamında 0 MGK'nden önümüz deki haf ta içinde çık ması bekletıen vergi paketinin gelir vergisi, harçlar ve tanmın vergilendirilmesine ilişkin ilkeleri 1 ocaktan, diğer ilkeleri ise 1 marttan itibaren yürürlüğe girecek. ANKARA CUMHURİYET BUROSU Mllll Güvenlık Konseyi'r* sunulmuş bulunan yırmıblr ta6arıdan oluşan vergi paketinin gelır vergısl, harclar ve tarımın vergllendırılmesıne ılışkın ılkele rl 1 ocakton, gerı kalan llkelerl İse 1 mart 1981 tarihınden boşlayarak yürurluğe gırecektlr Vergi paketinin mali porteslne ilişkin ceşıtlı hesaplar yapılmaktadır Yenı tasarının «ne getırip, ne götureceğı» Ile ılglli hesaplar paketın mal1 portesınm 100 mılyar lira dolayında bulunduğunu ortaya koymaktadır Bır başka deyımle, değışık kaynaklardan toplanmakta olan vergi 100 mılyar IIrayı bulmakta bu mıktar. gelır vergısı tarıfelerındekl düzenleme ve en az ücretln vergi dışı kalması gıbl konular yoluyla üc ret ve moaşlılara aktorılmış ol maktadır İKI ANA İLKE Vergi tasansınm ano Itkelerlnden blrl tUcretlllerin mall du rumunu düzeltmek, onlarm ver gl yükünü ozaltnrak». dlğsrt de «Vergi kacakcılığını önl«mekttır Yapılan hesaplara göre, çu onda ekonomide kavronamayan, ele geclrilemeyen vergi mlktarı mılli gelırın yüzde birl oranındadır 1980 cari fıyatlarıy (Arkası Sa. 7. Sü. 2de) Türkiye Ortadoğu'da anahtar olabilir.. • BİR İNGİLİZ HAVA MAREŞALİ TARAFINDAN YAYINLANAN INCELEMEDE TURKIYENIN BATI IÇlN ÖNEMINE DEGINILDI VE BASRA KORFEZINE YONELIK BIR ASKERI HAREKÂTTA «ANAHTAR ROLU» OYNAYABİLECEĞİ SAVUNULDU. ANKARA CUMHURİYET BUROSU Türkıye'nm Basra Körfezl bölgesıne dönük asken bır harekatta onahtar rolü oynayabıleceğı öne surülmüş ve ek strateı K hareket olanağınin Tür kiye'ye sağlanması halınde. Korfez ülkelerının askerl bakıtn dan desteklenmesının kolaylaşacağı ve bu konuda bır «temel» yaratılabıleceğı kaydedılmıştır «NATO nun onaltı ulkes>» odmı taşıyan ve asken ya(Arkası Sa. 7. Sü. 7'de) Bütçe hafta sonunda kesin biçimini alacak YUKSEK PLANLAMA KURULUNUN BUTÇE İLE BİRLtKTE GORUŞECEGİ PROGRAMDA BÜYİJME HIZI YUZDE 3 OLARAK ÖNGÖRÜLDÜ. Askerlik görevini 4 ay er olarak yapacaklar aralıkta celbediliyor 4 AYLIK ER EGlTtMINE KATILMAK ISTEYEN YEDEKSUBAY ADAYLARININ CELP TARIHİ İSE YENİ YILDA BELLİ OLACAK. ABD, ardındaki Ortadoğu ve Türkiye GERCEK etrol nedenıyle Ortodoğu ve Basra Korfezl nln Batı acısından yaşamsal oneml, Türkıye'nm bu bölgeye donuk rotunun ne olab leceğıne ılışkın tieğerlendtrmelerı lyıden lyıye su yüzune cıkarmıştır Washıngton" da oluşturulan «erken mudahale», «cevık kuvvet» gıbl plan ve senaryolarda NATO'nun Avrupalı uyelerinm, bu arada ozellıkle Türkıye'nm payı ne olabılır sorusunun karşılığı ozenle araştırılmaktadır ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Jones'un Ankara zıyaretı sırasında bu meselenın resmen ele alınıp (Arkası Sa. 7, Sü 3'de) ••• olayiarın P ANKARA, CUMHURİYET BÜROSU Her yıl 30 kasım tarıhinde yenı butce tasarısı ile bırlikte hazırlonmakta olan bir sonrokı yılm ekonomik programı bu yıl da aynı tarıhte bıtlrılmiş olacaktır MallYe Bakanlığında 1961 mall yılı bütce tasarısına nişkın hazırlıklar son blçımınl bu hafta sonuna doğru alacaktır. 1981 ekonomk programı da yıno bu fıafta tArkan Sa. 7. Su. z'del ANKARA. CUMHURİYET BÜROSU Türk Sllahlı Kuvvetlerının yedeksubay gereksmımınln üzerlnde olan ve askerlıklerıni «4 oy er> olaıak yapacak genclerden kararlarını 40 ve 41 grup tkarışık sınıf» olarok aldıronlar aralıkta askere gıdeceklerdir Edınılen bılgıye göre, 41 gruptan sonrakı gruplar ola rok yedeksubayhğına karar aldıran ancok askerlıklerini (Arkaaı Sa. 7 Sü 4'de) J ABD'nin Ankara Büyükelçisi danışmalarda bulunmak için VVashington'a gitti ANKARA CUMHURİYET BUROSU ABD'nın Ankara Buyukelçısı James Spam, danışmalarda bu lunmak uzere ABD ye gıtmıştlr Buyukelçı Spaın ın Washıngton'da Dışışlerı Bakan ığı yetkıl lerı ıle goruşmelerde bulunacağı bıldırılmıştır Buyukelçı Spaın m VVashıngton'dakı danışnnaları sırasında önumuzdekı a/larda goreve başlayacak olan Reagan ın danışrrıanlan iıe de goruşebıleceğı, oncak bunun kesın olmadı(Arkası Sa. 7, Su. 6da) Gözaltı süresi 15 gün oluyor • StVTL MAHKEMELERDE YARGILANACAK OLAN SANIKLAR IÇİN 7 GUN OLAN SURENİN ART1RILMASI IÇİN TASARI HAZIRLANDI. ANKARA CUMHURİYET BUROSU Ceza Yargılama Usul Yasası nda yapılmakta olan bır degışıkhkle gozaltmda kalma suresı nomnal dönemlerde. 15 güne çıkanlacaktır Bu hükum sıvıl mahkemelere çıkanlacak sanıklar ıçın sozkonusudur Bılındıgı gıbı sıkıyonetım yasasında gozaltında kalma süresı. son yapılan degışıkhkle bır aydan doksan gune çika nlmıştı (Arkası Sa. 7 Sü l'de) POLONYA ORDUSU, İŞÇİ HÜZURSUZLUĞU KARŞISINDA TEDİRGİN DIŞ HABERLER SERVİSİ Polonya ordu komutanlanndan General Wlodzımıerz Ohwa ülkedekı ışçı huzursuzlugunun asken malzeme üretımıru Varşo\a Paktı'nın zararına azalttıgını söylemıştır General Ohwa ordunun •ülkedekı sosyal dısıplmın (Arkası Sa 7. Sü l'de) Dev oteldeki yangında 81 kişi öldü (Dış Haberter Servlsl) ABD'n'n Nevada Eyaletınde dunyaca unlü eğlen ce merkezı Las Vegas'dakı 26 katlı MGM Grand Hotel'de cuma gecesı saat 11 15 de çıkan yangında en az 81 kışının öldüğü 500'den lazla da yaral) olduğu haber venlmektedır. 5 000 müşterınln bu lunduğu 2 076 odalı otelde yangın zemın kattakı bır meze dukkânında cıkrrnş ve 10 dakıka ıçınde otelın 128 metre uzunluğundakı kumar salonunu sarmıştır. Itfaıye ekıplerının 9 kata dek varan merdıvenden daha uzun merdıvenı bulunmayışı kurtarmayı zorlaştırmıştır. (Arkası Say. 7. Su 1de) İstanbul'da bir kişi öldürüldü ^ Izmir'de eyleme hazırlanan bir kişi elindeki bombanın patlaması sonucu öldü. CUMHURİYET HABER MERKEZİ İSTANBUL Bakırköy Bağcılar'da Osman Kınalı adlı bır kışı saat 17 sıralarında sılahlı saldın sonucu öldurulmuştür. Olay yerınde yasadışı sol orgu te aıt bıldırıler bulunmuştur. İZMİR Bırınc. Kordon'da Mercedes Benz Burosu önünde saat 14 30 sıralarında Ayhan Pektaş adlı b r kışi, elın(Arkası Sa. 7, Sü. 6'da) URÜ ÇUKURCA OLAYINDA ÖLDURÜLENLER İÇİN IRAK 3'ERMİLYON TAZMİNAT ÖDEDİ TEKEL, ATATÜRK „ SİGARASI ÇIKARIYOR İSTANBUL HABER SERVİSİ Tekel Genel Müdürluğunun, Ata'nın 100 Doğum Yılı nedenıyle 1981 yılı başından itibaren tAtatürk» sıgarası üretmeye başlayacağı bıldırılmıştır «Ataturkı sıgorjsıyla ılgılı çalışmatarm sürdürülmekte olduğu ocjrenılmıştır lAtaturk» s garasmın genel olarak cfamsun» sıgarasına benzer ıcım tadıda olmasının duşunülduğü belırtilmıştlr. GÖZLEti UĞUR MUMCU Tunaîrür ve Şirketi... DOĞU'DA K1S SÜRERKEN, BATI'DA HAVA 1SIN1YOR CUMHURİYET HABER MERKEZI Doğu ve Güneydogu Anadolu yöresmde kar vağışı ve fırtına etkısını surdürurken Batı bolge lerınde hava sıcaklıklarının artış kaydettığı acıklanmıştır Şıddetlı kar vağışı nedenlyie 28 saat süre^le kapanan Konya • Ankaro karayolu dün sa(Arkası Sa. 7. Sü. 6da) SOVYETLER ŞAMPANYA FABRİKAS! KURACAK ANKARA, (ANKA) Sovyetler Blrtlğl Ağır Sanayı Urunlerı Bakan Yardımcısı Pasarev, Ankara'ya gelmıştir. Konuk Bakanın pazartesl günü Sanayı ve Tekno!o|i Bakanı Şahap Kocatcpcu ıle yapacağı gorüşmede, Iskenderun Demır Cel'k tesisbrınin genışletılmesı iıe ılgı ı gehşmelerin ele alınacağı bıldırılmıştır (Arkası Sa. 7. Sü. 4'de) ANKARA CUMHURİYET BUROSU trak hükümetl. 1 hazıran tarıhinde Hakkârı'nın Çukurca bölgesınde sınırı geçtıkten son ra Irak askerlerınce öldürülen on Turk vatandaşmın aılelerıne msanı amaçlı tazminat öde ma*'i kabul etmış ve bunu yerıne getırmlştlr. Irak'ın Ankara Büyükelcisı Taha Azız Hasan Dışışleri Ba kanlığını zıyaret ederek. olayda hayatlarını kaybed' vatan daşlarımızın yakınlarm verıl mek üzere her bıri 2.970,685 Türk lirast tutarmdo 10 adet çekı Ilgll lere lletmıştır Çekler Hakkörı Va ılığ mlz tarafından sohıplerıne ulaştırılmaktadır. Emsal topiu sözleşmjler yasa tasarısı MGK'ya sunuldu ANKARA, (a.o.) ? Eylül inarekâtından sonra faalıyetlerı durdurulan DISK, MISK, HAKIŞ ıle toolu sozieşmeleri akteiılemeyen Türkiş'e bağlı sendıValara uye yuzb ^'ırce iscivı Ilgı lendt^en pmsc' ^sozle^pıe^. r v.a sa tasansınm Bakanlar Kuru lunda görüşulmesının tumamlan dığını ve bu hafta başında Mıl (Arkası Sa, 7, Sü. 6da) Y aşar Tunagür adını herholde anımsadınız. Tunagur. btr zamanlarm Dıyanet işlerı Başkanıydı Işte bu Tunagur Dıyanet Işlerınden elını çeket cekmez, hemen Ithaldt hracat. Türkcesı ıle dışahm dışsatım ışlerıne merak edıp şlrket kurmuş Şırketın adı, «Sılm Sanayı Fınansmanı Ithalat Ihracat Sanayı» şırketın kuruluş tarıhı 20 21975, şırketın türu Umıted Şırket. Tunagur efend' ıle bırl kte şu kışı ve kuruluşlardan oluşmaktadır Eroı Aksoy, I Mehmet Yeyınmen, Çelık Endustrısı T A Ş Mensan Metal MamuHer' Sanayl ve Tıc A Ş Eimet Elektronıkal Sanayı A Ş Tunagor bır dın adamıdır ne ışı var thalatla )h racatla parayla pulla 9 demek var Adam yeteneklı, tuttuğunu koparıyor Bakınız tuttuğunu nemen de nasıl koparıyor Tunagür efend nın şırketı bır de et bankası olan Vakıflar Bankasından mılyonlcrca ı ra paroyı alıp trak(Arfcası Say 7. Sü l'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog