Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

1 r** umversıteye hazırtıkta IZMIR ILTEK YENI Hafta ıçı DEVRELERsonu Hafta 5 ARALIK 6 ARALIK • DERSANELERİ 57. Yıl; Sayı: 20221 umhuriy Kurucusu: Yunus NADt 10 TL. LİSE S O N 6/Aral.k BEKLEMELİ Öİralık inerhez dersaneleri I LalelııSL228316lzmıtl5967Elazi9.2704| 22 Kasım 1980 Cumartesi Yeniden Çıkarken B izba yazgımnı Ne zaman Türldye Cumhmiyetl blr bunalım döneminj atlatmak dnnımuyla karşılaşsa Cumhurlyet Gazetesi de bir kaEa geçirir, blr süre kapatılır. İkinci Dünya Savaşı başlannda böyle olmuştu, 27 Mayıs öncesi ve 12 Mart sonrası da böyle olmuştur. 12 Eylul harekâönın Ikln•1 ayını tamamlamasma bir gun kala Cumhuriyet'in Istanbul Sıkjyönetim Komutanhgı tarafmdan blr süre kapatılması rejim bunahmı lle gazetemlz arasındaki yazgı benzerligini böylece bir daha vurgulamış oluyor. Konıutanhğın hakkımızda aldığı karan burada tartışacak değiliz. Buna olanağımız yok. Oyle uygun g&ruimuş, öyle yapılmıştır. Ekonomik ve sosyal son derece gtiç engelleri aşmak, ülkemizl ve rejimi düzlüğe çıkarmak görevinj üstlenen olağanüstü yeni yönetlme karmca karannca yardımcı olmayı biz de başlangıçtan berı vazgeçilmez görevimiz bilmekteyiz. Ama bizim görev anlayışımız, iş başmdakiler ne yaparlarsa alkışlamak değil, aklımız erdiğince dcğruları yazarak onlan yanılfrılardan korumaya çahşmaktır. Düne kadar bu yoldaydık. Omrümüz elverirse bun«lan böyle de aynı yolda yurumeye devatn edeceğlz. Yalniz blr noktaya deginmeden edemeyeceğizs Komutanlığin kapatma bildirisinde gerekçe olarak Ataturk'e dil uzatmış olmamızdan da söz edilmektedir Bu gerekçe karşısmda susmayı Atatürk'e karşı saygisızlık bildiğimiz içln Sayın Komutanin bagışlamasını diliyoruz Kurulduğu günden bugüne kadar gazetemizde Atatürk'e dil uzatmak ne demek. onun unutulmaz anısına toz konduracak bir satır yazı bile çıkmamıştır. Sıkıyönetim Komutanlıgının geniş yetkileri vardır. Uygulamada hatalı da bulsak bunlan anlayışla karşılanz Ama Atatürk'e dil uzatmış olmamızı bize ya kıştıran Sayın Komutana yürekten kırıldığımızı burada belirtmeden edemezdik. Ne diyelim. Atatürk Curahuriyetinin mutlu yannları uğruna bir defil varsın bin Cumhuriyet Gazetesi feda olsun!. VERGIPAKET Ankara Cumhuriyet Bürosu akloşık Hcl oy suren çalışmalardan sonra hazırlanan ve 21 tasarıdan oluşan yen) vergı paketi Bakanlar Kurulunda son bıçımini aldıktan sonra önceki gün Mıllı Güvenlık Konseyıne sunulmuştur On vergı paketının yasaloşacağı bil d rılırken, yenl tasarıda temel değışiklıkler şöyle belırlenmektedir: 1) Ocretlılerin toplam vergl yüku yüzde 55'den yüzde 32" ye düşürülmektedlr. 2) Gelır vergisinde öngörülen değişlklikler sonucunda memurların gelirlerlnde 1850 lira GK'DE EN A2 ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILIYOR. KURUMLAR VERGİSİNDE ORAN YÜZDE 25'DEN YÜZDE 50'YE CIKARILIYOR yözde 60 oranındo vergilendlrl lecektır Boylelıkle gelir vergısınln yü künde ücretlıler lehıne yenı blr duzenleme getır imış olmaktadır Sadece gelır vergısmden dolayı şu anda ücretlıler üzerındo yaklaşık yuzde 55 oranında bir yük söz konusudur. Tosarının yasalaşmasmdan sonra bu yükun yuzde 32 doloyına düşmesl ongorülmektedlr. MEMUR MAAŞLARI • Memurların maaşlan üzerınde yenı tnsonnm etkısı tıe(Arkası 7. Sayfada) Y ÜCRETÜLERİN VERGI YÜKÜ YÜZDE 32'YE INİYOR. MEMURLARIN GELİRİNDE 1850 6000 LİRA ARASINDA NET ART1Ş OLACAK. l TARIMDAN ALINAN VERGİLERDE, DÖNÜME VE TARIMSALÜRÜNÜN TÜRÜNE GÖRE ÇEŞİTLİ ORANDA YÜKSELMELER ÖNGÖRÜLDÜ. I1« C bin lira doloyında net gelır artışt hesaplanmaktadır. 3) Konut ycpımı mhsatlarmda artırılon resım sonucunda özellıkle yüz metrekareyi gecen lüks konutlorın yapımı sınırlandınlmoktodır 4) Işletme vergısınln kapsa mı genlşletllmekte. bu verglys girecek mallonn turu ve sayısı arttırılmaktadır 5) Motoriu toşıt altm verglsl arabalarm türüne ve motor metreküpüne göre yükseltılmek tedır. 6) Tarımdan alınmakta olan vorgınln kapsamı genlşletllmek tedır 7) Kurumlar vergisınin yüzde 25'den yüzde 50'ye yüksei tılmesl öngorülmektedır • Gellr VergiS' torıhelerinde yapıian değışiklıkler sonucunda gelır dılımlerl yen'den du zenlenmıştır Bun" göre blr mılyon ıle üc mılyon lıro orasındakı vıllık kazanclar yüzde 40 oranında vergılendırılecektır Uc mılyon ile beş milyon lıra arasındaki yıllık kazanclar yüzde 50 oranında beş milyon lıranın üzerındekı kazanclar tse Interpol Yahya Demirel için tutuklama emri çıkardı Ankara Cumhuriyet Btirosn CONFIDENT1EI A I usog» e*closıf de la po'ıc* et de 1 autonre ( U d c o r« "Vft D E M İ R E L Ythf Ktaıtl B« l c n «cetobre 1ÎÎ9 Fvl» d* DEM1 L Ali •< Katsayı konusu sonuçlanmadı 0 Bütçe katsayının ye ri boş bırakılarak Bakanlar Kuruluna gönderilecek. Katsayı artışı ile yeni vergiler arasında denge buhnaya çaUşılıyor. Ankara Cumhurivet Bürosn enı malı yıl butces yle ilgı II hazırlıklaı Malıye Bakanlığında yurütulurken memurların aylıklanna esas olan katsaymın belırlenmesı Bo kanlar Kuruluna bırakılmıştır Bu nedenle katsayı yenı butce tasarısında boş bırakılacak ve karar Bakanlar Kurulunda ele almacaktır Yenı butceye ilışkln hazırlık lar son aşamasına gelmış bulunmaktadır Butcenın 30 ka sım tanhınde Mıllı Guvenlık Konseyine sunulması beklen mekte, hazırlıkların da buna gore bıtırılmesı amaçlanmak tadır. Yenı bütcede Mallye Bokan lığında tartışma konusu o!an önemlı bir nokta memur «/• •• meklılere uyguianmaVta olan katsayıdır Katsayı şu anoc 25' tır Mılıye Bakanlığındak eğiiım katsov 1 f sob t tutuifiisı (Arkası 7 Sayfada) 9A?:0' 1 SIG11ALMZVT : ccmcrcaac TS «Dlf p b o t o . 9tzU TuT« «t £n Turquıe, «ntr» e«»rt*t «ı «al 1974, p n f « l r t f i e n { m ı t» «ocaaeita douanıers tz par etablıssea«ıî 4* Causses declaraıcns, l ' r t e r e s s e a pu. a pljs eurs r e T i s e s , excorter de nOToreuaes p»*^t;a de boıs ccrpresse 'a ssant cro^re qı ı l s a g ı s sa • de Eoıs c"e ~aeı 'eure qurfr te ' o r t e m du passeport r u r c ^" TPÎÎ66UO6 a e l ı v 1« 8 avr.l l"> * * a kîjquıe) 'zı: 1 ODje: du trandat o'arret N" 978/16950 I l â n d e l ı v f i lc 3 nAl 1978 par les autW>;*% j u d ı c ı a ı r e s <le Aikar^ (Turquıej puuc e&* çrcçjsıı«. X*EXTRABITTO<f SERA ESMArDse Pî Crt TOCS tES PATS v^TT De LA DirFVSTOI ; Itfectvt* » 1» dtaande de> i o t o T İ t i s TOTOVES n »u« tt ıliccnurır sa retraıtft En cas de decou^erte dan* tous l«s pays, proceder a *on ı r r e s t a u o n preventıv* ; avıser : Mınıstere de l ' Î T t e r eut, Oırect on Cenerate <1* l« Surece Publıqu€. Bureau Cerural S a t ı o r a l , AN«RA (^"EH?OL f> 1 ,Wj Tcrule l ">" i 5 JS afnsl qut I 0 P C IMEBTOL, S e c r e l a s ı * ı Cenef4l, »b ıu< ftmj.üC, 92^10 SAIM CLOIO CIMESPOL PAA1S S i ) . Y Istanbul'da 460 eylemci yakalandı H 1. Ordu ve Sıkıyöiıetim Komutanhğının açıklamasına göre, yakalananlar arasında bulunan sağ eylemciler Kemal Türkler, Prof Tütengil ve Prof. Doğanay'ın öldürülmelerinı planlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak, Cevat Yurdakul'un firari katillerinin yurtdışına kaçırılmasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Haberi 5. Sayfada D NADİR NADİ özmece belgelerle yurt dışına tmobilya satmış» görünerek Merkez Bankası'ndan cvergt ıadesu adı altında yüz mılyon liradan fazla para cekmek sucundan ceşıtli mahkemelerce hapls cezasma carptırılan Yohya Demirel hakkında interpol'ce tutuklama emrı cıkarılmıştır 1978 yılı nisan ayında Cılvegöz sınır kapısından yurt dışına çıkan Yahya Demirel, o tarlhten bu yana, Isvıcre'nın Cenevre kentınde yaşamakta ve kendısi gıbl yurt dışına kacan Ermenl (Arkosı S a 9. Sü. 4 de) Tutuklama emrinde düzmece belgelerle yurt dışına sunta satmok sucundan Turk Mahkemelerince mahkum edilen Yahya Demırel'ın gorulduğu yerde gozaltına olınması Istenıyor... J Para cezaları duruşmasız verilecek MGK'NE SUNULAN DEĞİŞİKLÎK TASARISINA GORE, PARA CEZASIYLA İLGİLİ DAVALAEDAN MAHKUM OLAN SABIKALANMAYACAK, TASARI 1 AYA KADAR OLAN HAPIS CEZALARINI DA PARA CEZASINA ÇEVIRIYOR. Ankara Cumhurivet Bürosu urk Ceza Kanunu'nda ve Ceza Yargüama Usulu Yasası nda yapılması öngorulen değışıklıklerle. para cezaîanna ıhşkin suçlardan yargıçlann duruşma yap madan karar vermelen saglanacaktır Yetkıhler, bu davalann sonucunda vatandaşm «sabıkalanmayacağını» belırtınışlerdır Adalet Bakanlıgınca hazırlanıp Bakanlar Kuruhı'ndan geçecek Mılli Guvenhk Konseyı'ne sunulan ve Türk Ceza Kanununun (526 592) maddelerı arasındaki pek çok maddeyi kaospıvan (Arkası 7. Sayfada) AVRUPA PARLAMENTOSU, TÜRKİYE'DEKl GELİSMELERE İLİSKİN 3 KARAR TASARISINI REDDETTİ • KUZEY ATLANTİK ASSAMBLESINDE ISE «TURKI EJE BUNALIM» BASLIKL1 BİR KA"?AR TASARISI ONAYLANARAK KABUL EDİLDİ. Dış Haberler Servisi STRASBURG (Ajanslar) Avrupa Parlamentosunun Fransa nın Strasburg kentınde yoptığı toplantıda Turkıye'dekı gelışmeterle ılgılı olarak Sosyalıst ve Komunıst Partılere bağlı par lamenterler tarafmdan verılen üç ayrı karar tasar.sını reddet(Arkası Sa 7, Sü. 5de) Kardan Orta Anadolu'da bazı yollar kapandı Cumhuriyet Haber Merkezi Hava sıcak lıgı tum yurtta azalma ya devam ederken yo ğun kar yagışı özellıkle Orta Anadolu da kara ulaşımını buyuk ölçude etkılemış bazı karayol Ankara, Fsk şehlr, Kır şehır lspa r ta Bolu, Kas tamonu Corum, Nevşe nır ve Merzıfon yoıele r nde kar yagışı aralıklı surmuş, kar ve fırtına yu (Arkası So 9 Sü 8 de) ları kapanmıştır Son 10 gün ^ 3 kişi idama mahkum oldu. Q 42 idam istendi. O 35 kişi mahkum oldu. O 785 kişi yakalandı. % TIKP ve TÖB DER yöneticileri hakkında tutuklama karan verildi. 0 Yargılanan 21 parlamenterden 4'ü beraat etti. Aranan MHP'lilerden 10'u teslim oldu 2'si vakalandı. HABERLERİ 5. SAYFADA T "Dörtlü Çete,, yargılanıyor PEKİN, (D19 Haberler Servlsl) Oin Hatk Cumhurıyetı'nde yargılanmalarına öncekı gun başlanan «Dörtler Çetesı» ve «Lın Pıao Kl.ğı» aralarında eskı Devlet Başkanı Lıu Şao Şı'nın de bulunduğu 34 bin 800 kışıyi öldürmekle suçlanrnaktadırlar. Çınll yönetlcıterın büyuk onem verdıklerl ve Hk kez haberleşme uyduları aracılıgıyla bir bolumü dünya televızyonlanna gonderılen dunışmanın ocılış oturumunda sovcı, 35 yargıç ve özel olarak davet edılmış 880 kl(Arkası Sa. 7, Su 7de) TERCÜMAN GAZETESİ SAHİBİ ILICAK, YAZI MÜDÜRÜ SAKMAN VE YAZAR KABAKLÎ 45 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKÛM OLDU ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Tercuman Gazetesi sahıbl Kemal llıcak, Yazı Işterı Müdüru Unal Sakman ve koşe yazar larından Ahmet Kabaklı toplam 45 bın lıra manevı tazmınat öde meye mahkum olmuşlardır (Arkası 7. Sayfada) GÖZLEM 4 Çayırovalı,, UĞUR MUMCU ADANA'DA TEKSA TEKNİK MÜDÜRÜ ÖLDÜRÜLDÜ Cumhuriyet Haber Merkezi Adana'da Sabancı Holdıng'e bağlı Teksa Fabrıkasmın Teknık Işler Mudurü Ahmet Reflı Hatıboğlu dun öldurülmüştur. 6 Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve HalV a llışkılet Şubesı 9 verılen bılgıye gore Hatıboğlı., Ataturk Caddesının Sular kesımınds bu lunan Tac apartmanındakı dal resınden cıkıp ozel otomobıhne (Arkası Sa. 7, ^ ü . 6da) G Cumhuriyet Yaşayacaktır Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU ORKİYE Cumhurlyetl Üelebet oavldar kalocaktır 1 Ataturk soyledı bunu Evet Cumhuriye tımiz sonsuza dek yaşayacoktır 12 Eylül harekâtı Cumhurıyet'l tehlıkede gören Ata turkcu Orau tarafmdan yapıldı Türk uiusu olarak hepımiz onun başarılı olmasını dıliyor *e bekllyoruz. Başarılı olacaktır ve 01malıdır. ecenlerae gozetelerın blrınde gözüme carpmıştı Yeraltı dunyasmda fÇayırovalı» olarak Dilınen bir sılah kacokcısı aranmaktaymış ama bir turlu ızıne rastianmıyormuş cCayırovaiı» sağ ve soı sıiahlı orgutle re sılah satarmış Tuzla da gorkemlı bir ı/ıllası varmış 12 eylulden bu yana da ortalıkiarda gorunmuyormuş... Bunlan okuyunca kendı kendıme s ordum tAcaba dev let Çayırovalı adıylo tamnan Osman imamoğlu hakkında daha once bılg sahıb degıl mıydı'» Hıc şuphesız bılgı sahıbıydı Kaldı kı bız Cumhunyet ga?eteS' olarak gecen ocak aymda tSılah kocakcııannı acıklıyoruz» başı kiı yazı dızısınde «Çayırovalı» hskkında do bılg vermış ge eken acıklamalan vapmıştık O zaman tdeviet» devlet olmadıgı ıcm kacokcılor hakkındo sonuc aiıcı soruştu'tnoiar yopıimamış bu terör tüccarları bugune kadar elıennı kollarını sallayarak do laşmıslardır Oevam ertetım Unlü kaçakcı Abuzer Uğuriu'nun cıft pasaport taşı(Arkası Sa 9 Sü 1 de) 0 T tCUMHURİYETı admı taşıyan ve hem yaşça. hem ulküce Türkıye Cumhuriyeti yle ozdeş ve Atatürk Devrıml'nin yolunda olan bu gazete de Cumhurıyetımızle bıriıkte vaşoyacaktır yaşamalıdır Bc ulus ancak dusunce zengınliğ olan ve kışllık taşıyan aydınlarının ulusaı billncl sürekll olarak besiemesıyle yaşar. Cumhuriyet. bu ulusaı bılınç ıçınde (Arkası Sa 9 Su 6 da) Neden ısınamıyoruz, nasıl ısınabiliriz? 10. sayfada başladık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog