Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

57. Tıl; Sayı: 20211 umhuriy Knrnctura: Yunus NADt 10 TL. oaâmı bildlrmlşttr. Orgeneral Haydar Saltık, basın toplantısmda normal demokratık düzene gecış programını şöyle anlatmıştır«1 Kurucu Meclısin teşkılıne Imkân verecek on şartların sağlanmosı, 2 Anayasa duzenl hakkındakl (2324 sayılı) kanuno ek olmak üzere cıkarılacak Kurucu Meclısin kuruiuş gorev ve yetkıleri hakkında kanunun kabuiü, ,annı;ı mutlu toplolugu için uglıklı pg g f İ YETENf K IİKELERİ İKİAŞAMALI ÜjSS'ÜYS Jin**wını** 19 SINAVINA İ z dersanesi 2 Kasım 1980 Pazar Şartlar sağlanınca Kurucu Meclis toplanacak MhXİ «OVENÜK KONSEYt GENEL 8EKRETERİ OROENERAL HAYDAR SALTIK, DÜN DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA, KURUCU MECLİS TARAFINDAN HAZIRLANACAK YENİ ANAYASA'NIN BİR REFERANDUM YASASI ILE KAMUOYUNUN ONAYINA SUNULACAĞINI ACIKLADI, YENİ ANAYASA UYARINCA YENİ PARTfLER VE SECİM KANUNLAR1 MECLİSCE HAZIRLANACAK, YENİ PART1LERİN KURULUP ÖRGUTLENMESINE YETECEK ZAMAN DIKKATE AUNARAK PARTI FAALIYETLERI BAŞLAT1LACAK, ANKARA, (Cumhuıtyet BOresu) Mlttt Güvenllk Konseyı Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık, Kurucu Meclis tarafsndon hazırlanacak olan yeni onayasanın holk oyuna sunulacağınt açıklamıştır. Haydar Saltık dun duzenledığı basın toplantısında normal demokratlk düzene gecış progromı hakkında bligl vermlş ve Kurucu Meclis teşkılıne Imkân verecek ön şartlar sağlandığında, Kurucu Meclis teşkıline dalr bır kanun cıkarıla3 Kurucu Mecllsln bılflll teşkil edllerefc çalışmaya başlaması ve öncelıkle yenı anayasanın hazırlanması. 4 Yenı Anayasa metninın hazırlanacak bır referandum kanunu ıle halk oyuna sunulup tasvlp edılmesı, 5 Yenl Anayasanın halk oyunco kabul edllmış hukumleri uyarınca yenı partıler kanunu ve yeni sec.m kanununun hazırlanıp kurucu meclısçe kabul edılmesı. 6 Yenl Anayasa ve Sıyasl Partllet Kanununa uygun yenı partılerın kurulması na ve teşkılâtlondırılmasına yetebılecek bu zaman da dıkkate alınarak partı faalıyetle rının başlatılması 7 Belırttığım makul sürenın sonunda yenl secım kanunu uyarınca genel secımlerın yapılması suretıyle parlamentonun kurulmo sı ve goreve başlaması (Arkası Sa 7. Sü 4'de) Rehineler için İran Meclisi bugün yine toplanıyor n Dtf Hoberier Senrtal Iron'da rehln tutulan Amerlka'lılarm çok yakında serbest bırakılacak kınno llışkın söylentiler yoğunlaşırken, Iran'ın Iklncl en etkın dml liderl Ayetuiloh Hüseyın All Muntazarı, Meclıs'te bugün rehlneler konusunda düzenlenecefc toptarruya tOm mfîtetveknlerınln katılması lcln cağrıda bulunmuştur. Bıllndiği gıU rehineler sorununun görüşülmeslnın İron Irak savaşının sonrosına ertelenmesınl isteyen bozı mllletvekılleri mecllsl boykot etmlşlerdlr. Ayetutlah Muntazan dün Mec lls'in 220 uyesıne gönderdlğl tel graflarda bugün yapılacak toplantıya muhokkak katılmalarını Istemış, aksi takdirde tulusal bır görevdem kaçmiş olacaklarını bellrtmlştlr. Muntazan, «bu günlerde bozt mlHetvekillerinln toplantrlara ka tılmamalan kabul edilemez* demiştır. 68 MİLLETVEKİLİ Mecllsın perşembe günO yapt lon toplantısına 66 mlllervekıll katılmamıştı. Bu mılletvekıllerl, (Arkosı Sa. 7, Sü. 6 da) «İran rehineleri salıp ABD'den silah alacak» • (Dış Haberler Servlsl) ABD' de yayınlanan «Chıcago Sun Tlmes» gazetesinin dunku sayisında ık! hafta önce Isvıcre'nın Cenevre kentınde ABD 1)0 iran arasında sılah yedek parcasına karşılık, rehlnelerın MlınmoBinı öngören blr cnlaş manın Imzalandıği llerl sürülmuştür Gazetenin bırınci sayfadan ünlu muhabırieri Rowland Evans ve Robert Novak' m Imzaları Ile verdiğl habere gore. anloşma sonunda, Başkan Carter'm özel temsilclsl Lloyd Cutler l)e iran temsllclleri »I sıkışmışlardır. Rowland Evans Ile Robert Navak ın habenne gore goruş melere ABD Dışışlerı Baxan Yardımcısı VVarren Chnstopher de katılmıştır Yine muhablrlerin haberlne gore, Carter' m temsllclsl Cutler. gecen oy Hcl kez Cenevre'ye, blrer kez de Porıs ve Bonn'a gıtmış, 6O runda rki hafta once anloşma ımzalanmıştır YALANLADI Başkan Carter'ın Basın Söz cüsu Jody Povvell ıse gazete(Arkası Sa. 7, Sü. 6'do) Erzurum'da güvenlik güçleri ile çatışan iki soyguncudan biri öldü, İstanburda bir terzi öldürüldü SON BIR HAFTADA 618 SANIK YAKALANDI, 53'U UZUN NAMLULU SILAH, 206 TABANCA ELE G E ^ RILDİ.. «ÜÇLU KOMISYON» DÜNYAYI YÖNLENDÎREN 275 BUYUK FIRMANIN URUNUDUR. CARTER DA, REAGAN'IN YARDIMCISI BUSH DA BU KOMÎSYONUN ESKÎ UYESİDÎR. Yalçın DOĞAN emen tüm temel sanayıler Amerıka'da bunalıma düşerken, bır tanesl, Klmya •ndüstrisl yaşamın ta lcine glrmış durumda. Akla gelebılecek tüm gıda maddelerınde kımya endus'nsının şu ya da bu ürunü kullanılıyor. Dığer endüstrt tolümkalım sovaşı» venrken, kımya endüstrisl Amerıka'da etkinliğlnl alabıldığlne sürdurüyor Ama, surdürürken de önemll hastalıklora yol acıyor Cocuklarda geri zekahlığa, kadınlarda erken doğuma, orta yaşlılarda kansere neden olurken, kentler lc n cevre klrlılığlne ve büyuk yangınlara yol açıyor Ame rıka'da en cok cış kazası» sonucunda olen, ama buna karşılık en az ücret almakta olan ıtfaıyecılerın kımya endüstnsıne actıkları savaş kımsenın umurunda bı'e değıl Itfaiyecllerın savaşı bır anlamda düze IKTIDARA YAMANMAYA KALKAN BIR BAŞKA ÇIKAR GRUBUDA «ŞIŞMAN KEDILER» DIYE ANILAN ORTA SANAYtCILER VE ÇIFTÇILERDİR. Cumhuriyet Haber Merkezl Erzurum Kars Ağrı . Artvln Sıkıyönetim Komutanlığı, Erzurum'un Pasınler llçesınde soygun yaptıktan sonra kaçarken guvenlık guçlerının «Dur» ıhtarına ateşle karşılık veren Tevfık Izcı nın öldugünu, kardeşl Ağabey izcı'nın sağ olarak ele geçırıldığıni açıklamıştır Açıklamada oyrıca gızll blr örgute üye olmaktan hakkında gıyabl tutuklama kararı olan Adıl Yıldız'ın so r gusu sırasında Kawa adlı yasa dışı örgutun uyesı o duğu saptanan Turgut Yıldız Cevdet Gokce ve Mehmet Alı Turk un yakalandıkiarı btldırılmıştır Sanıkların sorgularında 1979' (Arkası Sa 7, Su. 6 da) H SEÇÎMİ KİM KAZANIRSA KAZANS1N İKTİDAR "ÜÇLÜ KOMİSYON..UN... ne baskaldırmo nltellglnde Ne var kı, onları destekleyen sa dece bırkac küçük ve radıkal partl var Bu partilerln etklnliklerl hemen hemen hıç yok Sadece kuramsal tartışmalarda bellı ağırlıkları olabılıyor Pratıkte yonetıme geçmelerl ya da kıso donemde soz sahıbı olmaları gundem dışı Oüzene asıl başkaldıran sosırtıcı blr biçımde gelişmekta olan dın Özellıkle katolık dünyasmın başına gelen son paponın gelenekleri bir yana bırakması dışında ayrıca polltıkaylo /akından ilgılenmesi varolan düzenlerl oldukco rahatsı? etmış durumda Bu rahatsızlığı duyanlann başında da Amerl(Arkası Sa 7 Su 1'de) İşgüzar ve Mataracı gözaltına aiındı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Sınop eskı mılletvekııı Hılmı lşqjzar ıle Rıze eskı mılletvekılı Tuncay Mataracı, dun Ankara Sıkıyonetm Komutanlığınca haklanndakl suç isnadı nedenıyle gözaltına alınmışlardır Genelkurmay. Sıkıyönetim As kerı Hızmetler Koordmasyon Başkanlığı sabah yaptığı bır açıklama ile, Tunccy Motaracı Ile Hılrrı işgüzar'm yurt dışına çıkışlarını hoklarında suç (Arkası Sa. 7, Sü 8de) GÖZLEMCİLERE GÖRE REAGAN DAHA ŞANSL1 NEW YORK (a.a.) Oy verme hakkına sahıp 161 mllyon r Ame ıkalı'dan ycrklaşek 90 mılyonu 4 kasım salı gunü ABD'nın yenl Başkanını seçmek İçin sandık başına gıdecektır. Siyasal gözlemciler, son anda iran'dakl Amerikalı rehlnele rin serbest bırakılması gıbı büyük bır olayın meydana gelme mesl halınde Cumhuriyetçl Partl'nın adayı Ronald Reagon'ın Bırleşık Amerlka'nın yenl Boşkanı olaoağı gorüşünde bırleş mektedirler Seçlm kampanyasının başladığı günden bu yana yapılan (Arkası Sa 7. Su. Vde) KUM£N TANKERINıN ENKA.ii rvHiuırıı.ıncjM ULHII. DE RAHATLAYACAK Romen tankerinin yazgısı yarın belirleniyor (Istanbuı Haber Servısl) Hay darpaşa Mendıreğı onu'Mje, Yunan Kosterı Evnalı ıle çarpişaraK haftalarca yanan Romen tanKerı Independenta'nın enkazı konusunda yarın Istanbul'do taraf kuruluşlar arasında blr karara varılacaktır Gecen yıl kasım ayı ıcinda meydana gelen kazada tankenn enkazı üzerıne Beledıye tarafından tedblr kararı konulmuştur Beledlye, Hazıne ve Çevre Musteşarlığı kazadan dolayı sorumlu tuttukları Romen şırketınl dava etmısler ve Istanbuı un karşılaştığı zararlann karşılanmasını Istemlşterdır Beledıyenın ıstedığl tazmınat 20 mılyar lıra dolayındadır Kazaya yol açan Yunan kaptanlar Ise Kadıkoy Ağır Ceza Mahkemesınde suren d j ruşma'anndan sonra tahlıye edılerek (Arkası Sa. 7, Sü. 3'de) SEÇIMLERİ HANGI ADAY KAZANIRSA KAZANSIN TURK ABD tLISKILRRINDE BİR DEĞIŞIKLIK BEKLENMIYOR DENKTAŞ: «YEGANE GÜVENCEMİZ TÜRKIYE» Izzet Rıza YALIN LEFKOŞE, (Cumhuriyet Burosu) Kıbns Turk Federe Devletı Başkaru Baaf Denktaş, gazetemlz© verdıftı ozfl demeçte «Kıbns konusunda Turkıye'run kesırı «uvencesını tek garantı olarak gordugıonu» büdırmış ve en önemLı ıhxaç kaynagı olan n« rencıyeyı ıyı değerlendıremedıklerıru vxırgulamıştır. Denktaş, Turkıye'nm Kıbri3 konusuna ıhşkın tutaınunu tanhsel örn3k!erie \e bagımsız bır Kıbrıs'ta Turk toplumunun eşıt oıtakhk haklan v e bu haklardan doğan özgurlüklenn sağlanması yönünde değerlendırdıkten sonra. «Türkl ye Kıbns Türkünün b.ak ve ozgurlüklenn, 1960'da oldugu gıbı şımdı de garantılemeye hazırdır ve garantilemesl ge reklıdır Garantılemedığı tak d.rde bnnş elmaz Bi7 aksini (Artcası S a 7. 80. rde) GÖZLEM UGUR MUMCU Bir Yabancı. ASKERİ YARGITAY'IN BİR TERÖRİST HAKKINDA VERİLEN ÖLÜM CEZASUNI BOZMA KARARI DAİRELER KURULUNCA GERİ ÇEVRlLDl ANKARA, (CumhuTiyet BOrosu) Askerl Yargıtay Daıreler Kurulu, şubat 1980'de aşağı Ayrancı'da mzıbat eri Zekenya Onge'yl öldürmekten sanık Erdal Eren hakkında Ankara Sı(Arkası Sa. 7, Sü. 5'de) B Sıkıyönetim Komutanlığı son bir hafta içinde 210 kişinin yakalandığın» açıkladı • »AKALANANLARIN 184'Ü SOLCU, 26 SI SAĞCI SARIYER EMNIYET AMIR VEKILl AYKUT GENC'IN KATIL SANIKLARI DA YAKALANAN LAR ARASINDA. lr zamanlar Ankara'da Ruzı Nazar adında blr AmsriKalı otururau. Ruzı Nazar, Turk osılitydı, tkınci Dunya Savoşında Sovyet ordusunda subayken, Hıtte' ordulanna sığınmış, oradan ABD'ye geçnvş ve CIA gorevlısı olarak onemll D,r post edınmıştı Bahçelıevlerde, Karakol Durağı, Ucuncu Cadde'de oturan Ruzl Nazar'ın evınde sık sık partıler duzenlenır, bu partılere devlet burokrasısınden ve siyasal çevrelerden bırçok kışı kmılırdı. Bir siyasal partl lıderımlzle de cok lclı • dışlı olan Ruzı Nazar, 12 Mart gunlerınde apartopar Ankara'dan ayrılarak, Federal Almanya'ya yerleşıverdı Şımdı Almon eşl Ile bırlıkte Bonn'da takma adla yaşayan Ruzl Uazar, Almanya'dakı Turkler arasında yenı dostluklar edınmektedır Ruzı Nazar'dan sonra Ankora ve Istanbul arasında mekık dokuyan bır başka yabancı daha türedl Bu yabancı, çok u lü bir uluslararası şırketln Türkıye tefnsılcısıdır Bu yaKancmın bırl tstanbul'da bırl Ankara'da Ikl evi bulunmaktadır Bu evlerde sık sık partıler düzenlemekte ve bu partılere bırçok bürokrat ve partılı yurttaş katılmaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7'd«) İşçimemur ayırımı kıdem tazminatı açısından güçlükler yarattı İZMİR (Cumhurtyet Ege Bürosu) Kıdem tazminatı uygulamasında süregelen püruzlerın cözümlenmeden sürdüğü anlaşılmaktadır Bazı kamu kurumlarında getırılmiş bulunan yapay işçl memur ayırımı sorunu kıdem tozmınatı açısından büyük ödeme güçlükleri yaratırken, memur statüsüna geçlrllnılş bulunan ışçılerln Intıbaklan halen yapılmamiştır Gecmlş dönemlerde slyasal kayırmalarla yapılan işçi alımlarına set çekmek İçin getınlen yeni uygulamo ışçl statüsünde calışon tüm eskl memurların yenıden eskl kadrolarına dönmesinl 6ngörmüştür Ancak yeni uygulama lls başlayan yapay ayırım kamu kuruluşla(Arkası Sa. 7, Su 4'de) îsviçre'nin vizeye ilişkin kararı 15 gün içinde belli olacak ANKARA, (UBA) isvıçre nın Anka ra Buyukelçısı Dıeter Chenaux Re pond Isvıçre'nın Turk üyrukluiaro vıze uygulamaktan vazgectığı yoiundakı haberlerın doğru olmadığmı b Idırmiş ve «Bu konudakı kara 15 gun ıçınde belli olacaktır» demıştır Buyukelcı Chenoux • Repond yaptığı açıklamado şunlan söy lemıştır «İsvıçre hükumetı Furklere vtze uy gulanması ıçın zaten daho once ner nangı bır karar almamıştı Ya nızco «ıze uyguıamoyı duşunduğünu Turk nukumetıne ıleterek bu konunun ayrıntılann. görüşmek ıçln bır heyet Bern e davet etmıştı Önceier Turklere vıze uygulanmasına en erken 1 arahkto başlanmosı (Arkası Sa 7. Su 4'de) DEVRİMCİ MADEN İŞ SENDİKASİNIN ACILMASINA İZİN VERİLDİ KARADENİZ EREĞLİSİ (Cumhuriyet) Genel merkezl Karadenız Ereğlısi olan ve 12 Eylül günü Türk Sılahlı Kuvvetlerinın yonetıme tümüyle el koyması ile faalıyetlerı durdurulan sendıkalar arasında bulunan Devrımcl Maden Iş Sendıka8inın açılmasına Izln verılmlştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3'd«) Haberi 4. Sayfamız'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog