Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

mtf üNIVERSITEYE HAZIRLAMADA ^ USESON. 8l5kasım BEKLfMEULER 1017 kasım Laleli GençtürkCad. No12 Tel.205735 Cumhuriy 57. Yıl; Sayı: 20220 Kurucusu: Yunus NADt 10 TL. | 24 OCAK KARARLARININ 9 AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI, GERÇEK UCRETLERIN BUYUK ORANDA GERILEDİĞİNI, FAİZ KARARNAMESİ ARDÎNDAN BANKA KREDILERINİN TICARÎ KREDILERE KAYDIĞINI GOSTERIYOR. Yalcın DOĞAN ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) AP hukumeti tarafmdan 24 ocak 1980 tanhinde acıklanan ekonomlk kararların ılk dokuz aylık uygulama sonuclan alınmaya devam edılmektedır Mıllı gelırde uretımde. fıyatlarda, dışalım ve dışsatımda beliren olumsuzluHar kendını ekonomının dığer temel goster gelerinde de orta/a koymaktadır Buna gore 1) 1980 yılının ılk yedı aymda ışsizlik oranı yüzde elli artmıştır 2) 1979 mayıs ayı ıle 1980 mayıs ayı karşılaşttrıldıgında gercek ucretlerde büyuk bır düş me gorülmektedır (Arkası So. 7 Sü 4 de) LISE SON15/kas.m BEKLEMELİ u/kas«n ierkezdersaneleri LalehIST 228316lzrrnt 15967Eiazığ 27O4| 11 Kasım 1980 Salı Savaş uzayınca Irak yönetimi yeni politik arayışlar içine girdi 0 Tahran ve Bağdat'ın karşılıklı bombalanmasından çok kısa bır süre geçmesine karşıhk gözlenen normal yaşam, savaş alanından anlaşma masasına doğru yonelişin ilk belirtileri olarak değerlendiriliyor. Erbil TUŞALP'ın yansı 3. sayfa'da • Işsizlik oranı arttı, yatırımlar geriledi SÜREKLİ PARA AYARLAMASI İC PIYASADA BÜYÜK BUNALIMLAR YARATIYOR • DAYANÎKLI TUKETİM MALLARINA YENI ZAMLAR KAÇINILMAZ. DOVIZ KREDİSI KULLA NAN IŞLETMELERIN BORÇLARI ARTIYOR. Refik BALCI Cumhuriyet Ekonom] Servisl Sık sık ymelenen «kur ayarlamalannın» otomotıv sanayu ürunlen yanında dayanıklı tuketım mallannda da fıyat artışlanna yo] açtıgı bu arada dovız kredısı kuüanan ışletmelenn Türk Lırası borçlarının artmasına neden oldugu aynca kur farkı borcu bulunan ışletmelere yeni Sarilar (ek yuk) getırdıgı saptanmıştır Yapılan belırlemelere göre son (Arkası Sa 7 Su 5 de) 42 YIL SONRA SAAT DOKUZU BEŞ GEÇt... ALİAĞA CELİK FABRIKASI YABANCI SIRKETLERE TATLI KÂR ALANI OLDU • TEKLIF VEREN YABANCI TROSTLER, 2,6 ILE 7,3 MILYAR LIRADAN KAPI AÇARKEN, YERLÎ ŞIRKETIN TEKLIFÎ 357 MILYON LIRA.. Ata'yı andık Arutkabir'dekî torenden sonra «Basında Atatürk» sergisini açan Devlet Başkanı Evren, DTCF'de törene katıldı. | Evren, Haldun Taner'in «Atatürk ve Sanat» konulu bir konuşma yaptığı DTCF'den aynlırken Rektör Türkân Akyol'un, «Anarşi artık bitti, öğrenciler çok iyi çocuklar» şeklindeki sözlerini, «İnanıyorum, daha da ileriye gidecekler» diyerek yanıtladı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurıyet'ın kurucusu buyük Atatürk, olumünun 42 yılında torenlerle anılmış, Atatürk ve Devrımler yapılan toplantılarla anlatılmıştır Anıt Kabır'dekı torene, Dev let Başkanı Orgeneral Kenan Evren, MGK uyelen, Başbakan, Bakanlar, MGK Genel Sekreterı, yargi organları başkanları ve uyelen, rektorler, generaller, Sivıl ve askerı erkân ıle «mulkı erkân» katılmışlardır. ' Devlet Başkanı Evren saat (Arkası Sa. 7 Su. 1 <Je) îran'da gıda maddeleri karneye bağlandı 0 Kutbizade'nin serbest bırakılması içia Humeyni'nin arabuluculuğu istendi. İZMIR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) ödenek yokluğu nedenıyle durdutulan MKE celık tabrıkasının ılk unıte ınşaatı ıcın teklıf veren şırketierın «komısyon» ıstedığı ve bu araaa ıhaleye katılan verll ve yabancı şırketler orasında büvuk fark lar bulunduğu gaptanmıştır Turkıye de durduruian yatırımlorın dış para gereklerın'n yobancı komlsyoncu şırketler >cın totlı pazarlar oıuşturduğu gorülmektedır Komısvoncu şırketler bır yandan Turkıve dekı sıyası durumun belırsı? olduau gerekcesıyle teklıf vermekten kaçınırken ote vondan el altındon (Arkası Sa. 7 Su 1de) Haberleri 3. sayfada BAŞINA VURULAN YAYINCI ILHAN ERDOST ÖLDÜ B 1 CO C1İ*M 1 £) H 1 £11" 1 V 9 I L « U i a i ^ • 1• 1 11 • ANKARA, (ANKA) Di Türkiye'nin Strazburg Konsolosluğu önü önüne bomba atılçlı 8TRAZ3URG (a.o) Franea'nın kuzeydoğusundakı Strazburg kentmde Turk Başkonsolosluğu onune dün saboh erken saatlerde tahnp gucu yüksek bır bomba otılmış, can kaybı olmamış. ancak genış ölcüde hasar meydona gelmıştir. Kaldınm üzerıne bırakılan bomba patlorken yerde 50 cm. dennlığınde bır cukur ocmış. Konsolosluğun gırış kapısını parçalamış, bına ile 50 metre uzaklığındakı yapıların camları nın kırılmasına. yakında park etmiş bır otonun yan tarafının goçmesine naden olmuştur. (Arkası Sa. 7 Sü. 6 da) yanet flllinflrî w l k l l • l M W dın egıtımı yâptıran dernekler «' 1• ö \* * * • C1I7İI 1• b a i h •""' • denetlenecek * ' f ^ n , nir bSeSrf"^^^ Içışlen ve Devlet Bakan derneklenn deneüenmesi yo lunda çeşıth önlemler alınm ^ da, gızlı faalıyet gosteren ve asak dln Işlen Başkanlığına kurslan dışmK u r a n efrü™ yaptıran U L T K 1 I\/I 1 L. 1 " 1 X 1 I V ! .. A 1• •* II A / \ 1 1 ^ Ç\ y\ •'^ r M i a y a l . • •/ • • ' Yanmca bolgesındekı PETKIM tesıslerı ıle lzmır Alı a a aTır| ^ R ensınde dun hemen hsmen aynı saatlerde yangın cıkmış her ıkı yangın do ekıp lerce sondurülmüştur zmlt Cumhuriyet Haber Merkezl ll3Tin©riSI nO© VSIINCİI r\\\s <£\r\ 1 \IZ\Y\C%lY\ yCİI l^jll 1 lığı bır açıklama yaparak her ıkı yangınin uretımı etkılemeye B ş a a H BosınMuşavır ab k n k tespıti calışrnalarıno Ankara, Çankm, Kastamonu illeri Sıkıyönetim Komutanlığı olayla ilgili olarak bir assubay ve 8 erin gözetim altına alındığını açıkiadı. Toplu katliama katılmaktan sanık Bekir Bağ'ın da cezaevinde kendini asarak intıhaı ettiği bildirıldi. E ceğını yangmların ssbep ve hasar *"%?*??£ sasmda değışıklık yapılarak C O n H 1*1 r i ' l \(\ \'\ O\JI İV4UI U I U U boşlandığını bıldırmıştır (Arkası S 7 Su 4de) a Türktş, fon tasarısında ihbar tazminatının artırılması ilkesine ycr verilmesini istiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kıdem tazmınatını asgarı ucrete bağlayan yasanın yurürlüğe glrmesınden sonra kıdem tazmlnatı fonuna ılışkın yeni duzenlemeyle ılgılı calışmaların hız kazandığı bıldırılmektedır. Başbakanlığa bağlı bınmlerde hazırlanmakta olan tasarıyla ılgllı olarak Turklş yonetımı yeni bır onerı goturmektedır Fon (Arkası Sa. 7 Su. 3 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Bakana Bakm! ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Guvenlık kuvvetlerınce 8 kasım gunu gozaltına alınan Onuı Ya/mlan sahıbı Mhan Erdosfun askerî araçla Mamak Cezaevı ne götürülürken bır erin başına vurması sonucu öldü(Arkası Sa 7 Su. 2 de) POLONYA'DA YÜKSEK MAHKEME'NİN OLUMLU KARAR VERMESİ ÜZERİNE İŞÇİLER GENEL GREVDEN VAZGEÇTİ • HÜKUMET1N BAT1L1 GAZETECILERIN ULKEYE GIR1ŞINl YASAKLAMASI ŞAŞK1NUK YARATTI Haberi 3. sayfada 'Özel sîgara fabrikası tasarısı yakında Başbakanlığa sunulacak,. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Gumrük ve Tekel Bakanı Recal Baturalp, özel sektore de sıgara fabrikası kurma iznl veren tasarının hazırtandığını, önümuzdekl günlerde Başbakanlığa verıleceğınl söylemlştlr. Pıyasada bir süredlr göruten sıgara sıkıntısının ceşıtlı nedenlerı olduğunu belırten Baturalp özeM'kle büyük $ehirlerde. bayılere verilen sıgaratarın vatandaşa ulaşıp ulaş madığını denetlemek lcin Ba kanlık memurlarından oluşan ekıpleı kurduklannı. bunlarm surekii denetlemeler yaptığını (Arkası So 7 Sü 3 de) istanbul Haber Servisl Istanbul ve cevresınde dün sabah başlayan sağnak halındekı yağmur, kent ulaşımını büyuk olçude aksatmıştır. Önemli olan, tasarının sosyal ıçerıgıdır Şükran KETENCİ Calışma Bakanı Prof. Turan Es&ner ve Sosyal Guvenlık Ba kanı Sadık Şıde, kıdenı tazrr natlarının bır fonda toplanmasına ılışkın yaso tasorısı çalışmalarının surauğunu acıklayan demeçlerınde. «Yasadakı boşluklar, aksaklıklar, fon tasarısı ıle düzeltılecektır» anlamında sozcukler kullanmışlardır, Kıdem tazmınatını duzenleyen, tavan sınırlama getıren bır /asa ıle, bu yasadan doğan hak larm ödenmesini duzenlıyecek nsa arasında ışlev farkı oldu(Arkası Sa. 7 Sü. 7 de) Gecen cumartesı günü, bazı gazetelerin lc sayfalarında kucucuk bır haber çıktı Haber Gumruk ve Tekel esı<ı Bakanı Ahmet Çakmak'm, Bakanlık Musteşarı Mazhar Kısacıkoğlu'nun kendısınden habersız «usulsuz atamalar» yaptığına ılışkın acıklamasını kapsamaktaydı. Haberden oğrenıyoruz kl, eski bakan, bakanlığmda tam bır çaresızlık ıcındedır Allahaşkına şu acıklamayı okuyun. Bakan Çakmak bakınız ne dıyor 20'nın uzerındekı kışının tayın ışlemlerıni, kendi sl teklıf edıp, onaylamış. bu olaylardan sonra Istan bul'a gezımı fırsat bılıp, yenıden aynı şeylerı yapma ya başlamış. kendısı hakkında gerekll ışlemierı yapa caktım, fakat hukumetın omrü vefa etmedı... (Arkası Sa. 7 Sü 7 de) Bursa'da sajcı'ara si ah saj'ayan 33 kişi yaka'andı BURSA, («m.1 Ruraa da Gazınoculaı Kralı olarak tanınan Mustafa Taylan bak kındakı sılâh kaçakçılıgıyla ılgılı sorusturma dennle^tirılerek sürdurülmektedir. Sağ örffütlerp <;ılah sağladıgi (Arkası Sa. 7 Sü. 6 da) 1 OLAYLAR1N ARD1NDAKİ GERÇEK ılın ilk on ayına dönük temel ekonomık göstergeler bellı bır olumsuzluğu vurguluyor. Kuşkusuz, bu olumsuzluğu yalmzca son on ayın doğal bır uzantısı olarak yorum iamak olanaksızdır En azından ceyrek yuzyıllık bır geçmışe sahıp ekonomık polıtıkalar yurdumuzu bu noktaya getırmıstır. Yıllık petrol dışalımının çok altında kalan bır dışsatım, yerınde sayan üretım ve yatırımlar, gıttıkçe buyuyen ışsızler or Ekonomik Sayılann Dıli., dusu Ile enflasyon devalüasyon kısır dongusunde bunalan halk yığınlarının durumu yıllar dır oluşmuş olan carpık ekonomık yapıdan kavnaklanmaktadır Ancak c25 ocak kararlan» dıye anılan ekonomık paketin bugüne dek oiumiu ışaretler verebıldıgını öne surmek oek kolay degıldır Bır ekonomının sağlıklı olup ol madığını belırleyen ıkı temel gösterge yatırımlar ıle uıetımde, henuz bır canlanmayo tanık olunmuş değıldlr Son resm rakamlaı yatırımların gecet yıla gore sabıt fıyatlarıa yüz de 20 gerıledığını ortaya koyu yor Devlet Istatıstık Enstıtüsunun hazırladığı bır çalışmava gore buyume hızı gecen yıla gore vuzde 2 2 gerıleyecektır imalat sanayundekı gerıteme ıse vuzde 12 ye uiaşacoktır Üretım ve vatırımlorda göru len duşmeierın kaynağında ya • •* (Arkası Sa 7 Sü. 6d Sağnak İstanbuS'da yaşamı olumsuz etkiledi Alcak semtlerin su baskınıno uğraması ve mazgalların tıkan ması sonucu trafıgın durması, ozellıkle oKşam saatlerınde evlerıne donenler ıcın büyuk guç lük yaratmıştır. Yeşılköy meteorolo|l Hgıtilerl, dün metrekareye 12 kilogram yağmur düştuğünü, yağışın bugün de Sürece£ nı bıldırmışlerdır. Y
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog