Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

EDEBIYAT YÖNETEN NURİ PAKDİL KAS1M SAYISI BÜYÖK KİTAPÇILARDA SAYISI 25, YtLLIĞI 300 LİRA P K 50 BakanUkiar / ANKARA Cumhuriy 57. Yıl; Sayı: 20210 Kurucusu: Yunus NADÎ 10 TL. 1 Kasım 1980 Cumartesi Denktaş: "Maraş'la ilgili olarak görüşme masasında bir önerimiz var,5 • KTFD BAŞKANI ÖNERİYİ AÇIKLAMADI, ANCAK MARAŞ'IN RUMLARA BIRAKILARAK ÇEVRESÎNÎN TÜRKLERCE ÎSKÂN EDİLECEĞÎ SÖYLENİYOR. • Moskova'dan dönen Polonya yöneticileri isci liderleriyle görüşmeye basladılar ÇEKOSLOVAKYA, POLONYA'DAKİ GELİŞMELERDEN KAYGI DUYDUĞUNU B E L İ R T T I . PRAG HÜKÜMETÎ DE POLONYA SINIRINDA ÖNLEM ALDI. İRAN'IN AMERÎKALI REHÎNELERİN SERBEST BIRAKILMAŞI ÎÇIN «ADIL BIR YON TEM» HAZIRLADIĞI, BENISADR'IN ONEMLİ BİR KONUŞMA YAPACAĞI AÇIKLANDI. İSVEÇTE HER AN TAHRAN'A HAREKET ETMEK UZERE BÎR UÇAĞIN BEKLETİLDİĞÎ BILDİRİLJYOR. TAHRAN RADYOSU'NUN BU KONÜDAKÎ AÇIKLAMASINDA, REHÎNELERİN SERBEST BIRAKILMASINA İLİŞKİN «ADİL YÖNTEM.IN ÎSLAMÎ HÜKUMLERE DAYAN DIĞI BELİRTİLEREK, «BU CASUSLARÎN BİR YIL BOYUNCA REHİN ALINIP CEZALANDIRILMALARI, BU ALANDA ÇALIŞAN LAR ÎÇIN BİR DERS OLMALL HALKLAR Ü ZERİNDE BASKI KURMAK İSTEYENLER DE BUNDAN DERS ALMALIDIR» DENİLDI. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Serbest bırakılmaları yolunda kl gelışmeler yenl bır aşomaya gıren ABD'lı rehınelenn, ABD'ye götürufüşlennden once bır sure Almanya'da kalacakları ve burada bir hastanede bakıma a lınacakları bıldınlmektedır. Bu arada rehlnelerin serbest bırakılmaları durumunda Iran dan ne şekılde gotürüleceklerl henüz belli değıldır Bununlo bır I kte Amerıkan kaynakları. rehl nefem hava yoluyfa bı yere uğramadan Iran'dan doğruco Federal Almanya'ya gotürulrrele rınin en yakın olasıliK olcrak gö (Arfcası 5. Soyfoda) BEHİNELER BIRAKILIRSA F.ALMANYA'YA GlDECEKLER İran5 rehineleri adil bir yöntem,, ile salıverecek (Oış Hobeıiar Servfsl) Iron'ın «Amorıkalı r&hneler'n serDest bırakılması lc n «âdıl bfr yontem hazırfadığı» açıklanmıştır. Bu arada iskand)nav Hava Yolları'no aît bır yol cu uçağtmn (kl saat lcmde Tch ran'a hareket edecek şekıld» tutulması «mri verılmiştır Tahran radyosunca yapılan bır acıklamaaa. «rehınelenn serbest bırakılma3i fçın» Iran'ın nâdıl bır yonten» hazırladı ğı, bu yöntemo gore, ABD'nın «c>nayet tanhın/» gozler onüoe sereceğı ve yargılomayı dunya kamuoyuna bırakacağı bıldırılmıçtır Rodyo Amerıkaiı rehinele'in serbest bırakılması lcın hukümetın öne sürduğu lstekler hakkında bılgl vermemış ancak ısteklenn ıkl ana nokfada topiandığ nı, bunla(Arkası Sa. 7. Su. S'de) cc ANKARA / LEFKOŞE. (ANKA) ~ Ktona'ta toplumtararası göruşmelerin dun yenlden başlamasıyla «Krittk bir dögırlldlğl» KTFD'de yayınlonan ga>torofmdon Jfode atfllmektedfr. (ArkaM S. Oış Hobertor Servte! Polonya fslevizyonu, öncekl gün «acll» olarak Mos. kova'ya cağrılan Polonya lıderlerinin Kremlin'de Sovyet lıderleriyle vaptiğt toplantıntn tgdrüs birlıg! vo dostluk ha(Aricası 5. eoyfodo) \ Etap Marmara, açılış günü 750 bin liralık masrafa karşılık 2925 lira gelir sağladı DÛN YENİDEN AÇILAN ESKi İNTERCONTINENTAL YENİ ETAP MARMARA OTELINDE ILK GUN, 371 PERSONEL TEK MUŞTER/YE HIZMET ETTİ ILK MUŞTERI OTELDE ÖMUR BOYU VUZDE 50 INDIRIMDEN YA RARLANACAK Yalçın PEKŞEN Istanbul Hober Servtsl Uluslararası Etap Otellerl zincinnin Türkıye'dekl dordüncü otell olan ve daha önce Inter continental Otelı olarak bılinen Etap Marmara Otell dun hızmote acıldı ve ilk gün 371 kişlUk personeı tek muşterlye hız(ArfcOM Sa 7, Su. 7'de) Türkeş ve Erbakan lıakkındaki tııtuklama kararına itıraz reddedildi Etap Marmara personeii dun tek müşterıye hızmet ettl... ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) MSP v© MHP Yonetıcılerlnin tutukıanmalonno yapılon ıtt razlar reddedılmıştır. MHP Genel Başkanı AJposlan Turkeş ve 31 orkodaşı hakkındo Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı 1 Numaraîı Aske rı Mahkemesl'nce verılen tutuklama kararına yapılan itlraz dun 2 Numaraîı Askeri Mahkeme'de Inoelenml? v» reddedılmıştır. Erbokan vft 22 orkadaşt Içın yapılon ıtırazı da 3 Numaraîı Askeri Mahkeme yerınde bulmayarok tutukluluk hallerinın devamına karar vermiştır. tkt başkcn adayı da son kozlannı dış polıtıkadakl gelıçmelerae arıyorlar.. Carter'ın seçim şansını sorduğumuz Amerıkalılann çoğu aynı yanıtj veriyor: «Seçıra öncesinde şansını çevirmek için dış politikada mutlaka bir şeyler yapacaktır. Ve eğer bir şey yaparsa, mutlaka Ortadoğu'da yapacaktır.» Çocuk Mahkemeleri Yasası kasım da GÖZLEM yururluge Suskunluk. giriyor UGUR MUMCU • ÇOCUK MAHKEMELERİNDE. SUÇU İŞLEOÎĞI TARİHTE HEN02 15 YAŞINI BITIRMEMIŞ KUCUKLER YARGILANACAK. 11 YAŞINI BITİRMEMIŞ OLAN ÇOCUKLAR HAKKINDA KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAK. CEZA VERILEMEYECEK. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanlığınca tüm yurt ta kuruluşları beş yıl fçensınde tamamlanacak olan çocuk mahkemelerıne ılışkın yasa önümüzdeki kastm ayrnda yu• rurluğe gırecektlr. 15 yaşını bitırmemış kucükler tarafından işlenen suolara ilışkın davalara bakocak olan çocuk mahkemelerine ılışkın yasa, fııll işledıği zaman 11 yaşını bıtirm*mış olan çocuklar hakkında (Arkosı Sa 7, Sü. V<t») urkıya blr tarihsa] dönem yaşıyor. Bu tarthsel dönemde yan&ın sıyasal ve ekonomık yapısı oluşacaktır. Dönemın, tanhsellığmın başhca nedeni de budur. Oluşacak hukuksal ve ekonomık yapırun temeLnde bır yanlış ya da yanT hşiar rapıhrsa, bu yanlış, ya da j anlışlar, yannm aevlet yaşantısını buyuk ölçüde etkıleyecektır. Ko ABD'nın etkinliği ne zaman azalır gibi olsa, dış politika olanca sertliği ile içeriye yansır Yalçın DOĞAN Amerıkalıfar paraya ook düçkün. Harcarken tek bır dolan nasıl en lyl biçimde kul!anaWlecekienm hesaplarlar Paraya düşkunîüklerl banka soygunlarının yoğunluğuna yol açı yor. ABD de yılda sekız milyon dolarlık banka soygunu yapılıyor. Soygunları önlemek Içln gelı$tırılen çeşıtll koruma yöntemlerine is« yılda harcanan para 400 mıiyon dolar. Yanl sekız milyon dolan 400 milyon (Arkası Sa. 7. Sü. 3'de) T İstanbul'da biri polis iki kışi öldürüldü • FATSA'DA BiR SURE ÖNCE OLDURULEN POLISİN BIR ÇJKURA GÖMULDUĞU ANLAŞILDI. • RUMELIHİSARI'NDA BIR EVDE BOMBA IMAL EDH LIRKEN MEYDANA GELEN PATLAMA SONUCU 1 KİŞl ÖLDU. İran'daki Amerikah rehineler kullanabîlecek Dif Habertor SwvM Iran da gecon 4 kosımdan bu yona rehln tutulan Amenkolıların. salı günü yapılacak ABD Başkanlık seçlnv lerlnde oy kullonoblleceklert açıklanmıştır Bu arada Başkan odaylarındon Ronold Reagan, verdığl blr demec Arfcası Sa 7. Su 1'd* Sa 7, Su. 7'de) DGM'ierin kuruluş esas'arı belli o^du ANKARA, (THA) Devlet Guvenlık MchkemeJerının kuruluşuyla ılgılı yasa hazırlıklannın Adalet Bakan! ğı bjnyesinde sonuca yaklaştıgı ve bu mahkemelerın temei kurjluş (Arkası 5 Sayfada) Çını * • Be'sdıye otobüserinde bugünden itıbaren para kuiiarmmayacak İs.onbul Haber Servısj Istanbul da .jgunaen itıbaren fETT o*oüJSienn<le para yerıne bılet veya mavı kart uygulama sına geçılmesı ıle tarıfede yuzde 2540 arasmda bır ındınm yapılmıştır Bu konuda IETT (Arfcası 5. Sayfada) Yakıt darlığı olasılığına ka şı kalonferlere g^venemeyenler sobıyı yeğlıyor. Ama çmı sobayı secebılenier dargeUrtıler değıl... (Fotoğraf: Huseyin AVUÇ) r sobalar [50 bin liraya satılıyor Reha OZ Odunun 6 bfn llradan aşağı satılmayan tonu. Lıtresı 23 lıroya cıkiD ayda en GZ 58 b n lıra arası butçeye bır yuk getıren fu3İ0il mılyonlarca dargel rlıvı etkılayen olgular Petrol konusımdakı dışa oa^ımlılığiTiız ve aovız vokluğu, fueloıl darlığına karşı da onlemlere zoriLıvor holkı Kaiorl(Arfcası 5. Sayfada) Cumhuriyet Haber Merkezf Istanbuf Emnıyet Müdürlüğü 1. Şubesınde go'evll polıs memuru Mehmet Tacı Türkum dün Kumkapı'da uğradtğt sıiahlı sa) dırı sonucu öldürülmüştür. Emnıyet Mudürluğö yetklllls(Arkası Sa. 7. Sü. 1de) • DOĞAN ÖZ DAVASINA ANKARA SIKIYÖNETİM MAHKEMESİ BAKACAK • CINAYET SANIĞI ÇİFTCİ'NIN GÖREVSIZLIK KARARI İSTEK'I REDDEDİLDİ • İSTANBUL SIKIYÖNETİM MAHKEMESİ IPEKC'NIN ÖL DURULMESI OLAYINA KARIŞAN CAYLAN'LA İLGİÜ DAVAYA YENİDEN BAKIYOR. MADENIŞ KOROSUNUN 23 UYESI İCIN TUTUKLAMA KARARI VERILDJ. YAZISIZ Benelüks vizesi bugün başiıyor İSVİÇRE HÜKÜMETİ VİZE UYGULAMASINI BİR SÜRE ERTELED! ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Beneluks ulkeıerı oıarak adlandınlan Belcıka Hollanda ve Luksemburg Turk yurttoşlorjna karşı vı*e uyguiamasına bugünden itıbaren başi 3 yacak tır Almanya ve Fransa'dan sonro bu ulk«(Arkası 5. sfyfado) Haberi 5. Sayfa'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog