Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

UNIVERSITEYE HAZIRLAMADA Yanlız yetenek sınıf ları 2O Mayısta Yetenek agtrlıkh Fen sınıflan 2i Mavısta ORDU cad.288/3 Aksaraylst TEL: 22 22 23 28 75 35 22 88 25 Cumhuriy 56. Yıl; Sayı 19678 Kurucusu: YUNUS NADÎ 500 Kuruş 9 İVIayıs 1979 Çarşamba Christopher, dünkü görüşmede de yeni savunma işbirliği anlaşmasının. hızlandınlması isteğini yineledi, buna karşılık Türk heyetı, Türkıye'nin önerilerinin daha önce verıldığıni, şimdi bunlara cevap verme sırasınm ABD'de olduğunu söyledi. Tarihi Guadeloupe doruğundan dört ay geçmesine karşın, «İvedi dış yardım»ın sonuç vermedığınden Türk heyeti yakındı. Christopher ise ülkesinin bu konuda olumlu bir tavır içinde olduğunu söyledL Carter'ın özel temsilcisi, Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşünü, Türkiye'nin engellemekten vazgeçmesini istedi. I Reklâm Tröstü Değil U.S.S.'de Sonuç Tröst'üyüz 21 Mayısİmt.Günü • I Kerrt Slmmıtı Kırft Soksfit $UIIİST*NBUL Tri. Thatcher ile Schmidt Türk/ye'ye 500 milyon dolarlık yardımı da görüşecek ABD SENATOSU DIŞ İLİŞKILER KOMISYONU TURKIYE'YE YAPILACAK 100 MİLYON DOLARLIK YARDIMI ONAYLAD1 TURKIYEYE YARDIM EDECEK BATILI ULKELERLE ULUSLARARASI KURULUŞLAR AY SONUNDA CENEVRE'DE TOPANTI YAPACAK. DIŞ HABERLER SERVISİ Ingıltere'nın yenı Başbakanı bayan Margareth Thatcher lle Federol Almanya Başbakanı Helmut Schmidt arasında hafta sonunda Londra'da yapıla cak görüşmelerde TOrkıye'ye Batılı ulkelerce yapılması beklenen 500 milyon dolarlık ivedı yardımın da ele alınacağı belirtllırken; Bonn'da bulunan ABO senatörü Edmund Muskıe de. «Yardım paketının kısa surede hazırlanabıleceğı konusunda lyımserız» demıştır. Dıplomatık gozlemcıler, Federal Almanya'nın Turkıye'ys yardım konusunda ısteklı goründuğunu ve ceşıtlı olumlu acıklamalar yaptığını, ancak bu na karşılık Ingıltere'nın bugüne (Arkası 7. Saytada) j Sosyal i Güvenlik i Bakanı I I j hakkında İ AP'liler I i gensoru İ CGP'liler j Meclis I I TURKABD ILIŞKILERINDE PURUZLER GIDERILEMEDI ANKARA, (Cumhurıyet Bürosu) Başbakan Bulent Ecevıt ve Ccr ter'ın özel temsilcisi Warren Christopher başkanlığındakı Türk ve Amerıkan heyetlerı ara sında dün oğleden sonra yapılan 1 saat 20 dakıkalık görüşmeler sonunda taraflar arasında konulara yoklaşım ayrılığının gıderılemedığı oğrenılmışttr. Öncöki gün yapılan görüşmeterde görüş farklılıkjan glderılemeylnce Chrıstopher'ın dun sabah Ankara'don ayrılması ertelenmışti 2 gun heyetler arasında üst uste yapılan goruşmelerde tarofların ıkı ulke arasında bazı konulardakı pürüzlenn g.denlmesı ıçın çolışmalarm surdürulmesınde karar kıldıkları bıldırılmıştır Göruşmeler ıkı gunde sadece heyeller arasında yapılmış, Ecevtt ıle Christopher başbaşa herhangı bır goruşmede bulunmamışlardır Resmı temaslarını tamamlayan Chrıstopher dun saat 17'de Ankara'dan ayrılmıştır Cankaya'dafci Haricıye köşkünde dun öğleden sonra yapılan 1 saat 20 dakıkalık görüşmelerde özellıkle şu noktolar uzerind* duruİTnuşturt 1 Amerıkan heyetl Türkry» ile ABD arasında yapılacak yenı savunma ışbırlığı anlaşma sı konusundakı çalışmalanrv hızlandırılmasından yana olduğunu oncekı gün olduğu gıbı dun de bellı etmıştır Buna karşılık Türk onerılennin daha önce Carter yönetımıne verıldığı. şimdi bunlara yanıt beklendiği, bu nedenle bugünkü aşamada, Türk hukumetı acısından başka bir şey yapılamayacağı Ame rıhan heyetıne anlatılmıştır 2 Turk heyetı. Guadeloupe doruğundan bu yana dört ay geçmesine karşın hâ'â «İvedı dış yardımın» sonuç vermedığinı Carter'ın ozel temsilcisi Christopher e bır kez daha ıfa(Arkası 7. Sayfada) ı i soruşturması I i önergesi i verdiler Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının oldurulmesı büyük tepki yarattı CUMHURİYET HABER SERVİSİ Mersin 1 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halıt Velıoğlu'nun oncekı gece üç kışı tarafındcn sılahlı saldırı sonucu oldürulmesı, eşi Nurıye Velıoğlu'nun da ağır şekılde yaralanması olayı tepkıyle karşı lanmıstır Kalıt Velıoğiu'nu ölduren saldı r ç^nın k Thâın'P belırlendığıbıldirflmîştfr Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Velıogiu nun dun 15 30'da SSK Hastanesinden alınon cenazesı Adlıye önüne getırilmlş ve burada yapılan saygı duruşundan sonra Adalet Komısyonu Başkanı Halıl Ibrahlm Ertuğ bır konuşma yapmıştır Cenaze (Arkası 7. Sayfada) ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) CGP Genel Başkanı Turhan Feyzıoğlu ıte Van Senatörü Ferıt Melen 1 mıl yar 200 milyon lıralık sosyal güvenlık fonlarının yasalara aykırı olarak kullonılmasına ılışkın gınşımlen (Arkası Sa. 11, Sü 3 de) IMF AVRÜPA MASASI ŞEFÎ WHİTTOM BUGÜN ANKARA'YA GELÎYOR ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Masası Şefı VVhıttom TürkıyeIMF gorüşmelerının csı yasal yönünuı ele almak üze re bugün Ankara'ya gelccektır. VVhlttom'un Ankara'ya gellşl önce salı günune programlanmış ancak daha sonra ABD Dışışlerı Bakan Vekılı Chrıstop her'ın AnkDra'ya gelmesının tChnstopher Whıttom» arasında bır bağ kurulabıleceğı uzennde durulmuş ve bu neden le VVhıttom un getışı bir gun ertelenmıştır Edınıîen bılgılere gore Chrıstopher'ın yapacağı göruşmelerın ekonomık yönu bulunması. Whıt tom'un da doğrudan ekonomık yardım ve IMF görüşmelerl üzerıne bılgı clmak içın gelmesı. ıki zıyaret arasındo bağlontı kuruimasına yol acmasından cekınılmıştır Ancak aynı anda Ikı konuğun avnı yerde bulunması, «ıc siyasal koşullar» açısından tye nndes bulunmamıştır Yetkılılere göre her ıkı zıyaret arasında cherhangı bır bağ bulunmamak tadır» Whıttom'un gelışının doğru dan Turkıye IMF gorüşmelerı (Arkası 7. Sayfada) 3 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENEN DİSK YÖNETİCİLERİ, YAKINLARIYLA GÖRÜŞTÜRÜLDÜ ASKERİ . MAHKCMESI ISTANBUL HABER SERVİSİ DİSK Genel Başkanı Abdullah Başturk ıle Yüru'me Kurulu uyelerı Fehmı Işıklar, Rıza Guven, <emal Nebıoğlu. Tuncay Kocamanoğlu, Özcan Keskeç, Rıdvan Budak ve Demırhan Tuncay hakkında, halkı Sıkıyönetım Komutanlığtnm sokağa çjkma yosağma uymama v» yasa * ş t îoplantı yapmaya tahrık ve teşvık ıddıası ıle Istanbul Sıkıyönetım Savcıiığınca dava ocılmıştır 7 günden 3 yıla kodar hapisler' ıstenen Baştürk ve DİSK Yurutme Kurulu'nun 7 uyesı dün yakınlarınca zıyaret edılmışlerdır CHP Çanakkale Mılletvekılı Altan Tuna da Sağmalcılar Cezaevi'nde bulunan Behıce Boran'ı zıyaret etmıştır. DİSK uyesı b r grup ışçı ve Genel Başkan Abdullah Baştürk'ün eşi ıle yakınlorı Sıkıyönetım Mahkemesıne başvurarak göruşme ısteğınde bulunmuşlardır Isteğın kabul edılmesmden sonra, tutuklu DİSK Genel Başkanı Abdullah Başturk, Genel Sekreter Fehmı Işıklar. Genel Başkan Vekıllerı Kemal Nebıoğlu. Rıza Guven ıle Yürijtme Kurulu üyelerı Tuncer Kocamanoğlu. Rıdvan Budak. Demırhan Tuncay ve özcan Keskec. ılk kez dostları ıle gorusme olanağı bulmuşlardır Bu arado DİSK Genel Başkanı ve arkadaşlarını zıyaret amacıyla Selımıye Kışlası onune gelen sendıka yonetıcısı ve ışcılerden oluşan bır gruba kurallara uymadıkları gerekçesıyle goruşme ıznı verılmemıştır Bunun uzerıne Kışla önunde toplanan kalabalık. uygulamayı protesto amacıyla 1 Mayıs Marşını söy'emış. Selımıye Cezaevınde bulunan tutuklu'ar da pencerel«rden marşa e ş i * etmışlerdır Sıkıyonetım güvenlık (Arkası 7 Sayfada) İzmir'de iki sot grup çatıştı, 10 öğrenci yaralandı 423 kişi gözaltına alındı • BALIKESIR'DE 18 ÖĞRENCİ TUTUKLANDI. BIRI CE2AEVINE GONDERILIRKEN KAÇTI. Ecevit bugün Strasbourg'a gidiyor ANKARA, (a a ) Başbakan Bulent Ecevıt bugun Strasbourg'a hareket edecektır Ecevıt 10 mayıs perşembe gunu Strosbourg'da Avrupa Konseyı Parlamen'erler Kurulu nda bır konuşma yapacaktır Avrupa Konseyı'nde konuşacak ılk Turk Boşbakanı olan Ecevıt ı uve 21 ulkenın Dışışlerı Bakanlan ve parlamenterlerı izleyeceklerdır Başbakan Ecevıt konuşmas ndo Turkıye nın Avrupa guvenlığı ve ısb rl ğıne verdığı onemı belırteceğı oÇjrenılmıştır Ecevıt eşi ve bır heyetle bırlıkte, bu sabah uçakla Istanbul'a gıdecek buradan Isvıcrenın Zurıch kentıne hareket eao cektır Başbakan Ecevıt ve beraberındekı'er Zurıch ten kcrayoluyla Avrupa Konseyı'nın merkezının bulunduğu Fransa(Arkası 7 Sayfada) Ziyaretçller, Sıkıyönetım Mahkemesi önünde. (Fotoğraf: E. Köseoğlu) Cumhurıyet Haber Merkezl İzmir'de Ege Unıversıtesı Fen Fakültesı kampusunde dun ıki grup arasında çıkan çatışmada 3'u kız 10 öğrenci yaralanmış, 423 oğrenc gozaltına alınmıştır Olavdan sonra Ege Unıversıtesı suresiz olarak kapatılmıştır Fen Fakültesınde saat 11 sıralarında Halkın Kurtuluşu grubunun polıs ve landarmanın (Arkası 7. Sayfada) Yeni yerleşim alanlarının kurulacağı arsalar için 4 milyar ayrıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Bulent Ecsvıt, ozellıkle büyük nüfus yoğunluğu olan kentlerdekı arsa. konut ve kıra sorununa oözum getıreceğını belırttıği yenı yerleşim alanları proıesını dün açıklamıştır Başbakan Bulent Ecevıt eko nomıyı guçlendırme programı çerçevesınde hazırlanan yenı yerleşim alanlan proıesının, bu yük kentlerin çevresindekı kamu alanlarının gereklı alt ve üst yapılan tamamlandıktan sonra yerleşıme acılması anlamına geldığlnı anlatmış. «Yeni yerleşim alanları proıesı. ıte bır lıkte arsa spekulasyonu kendılığlnden ortadan kalkmış ola1 Balıkesir MHP İl Başkanı ve 2. Başkanı halkı yasa dışı yürüyüşe teşvikten tutuklandt BALIKESİR (Cumhurıyet) Balıkesir MHP II Başkanı ile ık'nci Başkanı dun Sulh Ceza Mahkemesınce ehalkı yasa dışı yurüyuşe teşvık suçundan» tutuklanmışlardır MHP II Başkanı Kadır Geraslan ıle ıkıncı Başkarı Halrl Kara calı ve 38 ulkücu Turkeş'ın "Balıkesır'e geldığı 5 Mavıs gunu halkı yasa dışı yurüyuşe teşvık ettıklen gerekcesıyle gozal (Arkası 7. Sayfada) 10. İslam Konferansı Fas'ta konusunun yoğun tartışmaiara yol açması bekleniyor (Dış Haberler Servısı) Turkıye'nın Dışışlen Bakanı Gundüz Okçun'un başkaıüıgmda kalabalık bır hejetle katıldığı 10 îslâm Konferansı Dışışlerı Bakajı lan toplantısı Fas'ın Fez kentmde Fas Kralı IL Hasan'ın açış konuşmasıyla başlamıştır 42 ülkenın uye bulundugu Islâm Konferansı'nda Mısır Israıl Barış Anlaşmasının ımzalannıış olması nedeniyle Mısır'm uyehk durumunun yoğun tartışmaiara neden olacağı (Arkası Sa 11. Sü. 1 de) başladı, Mısır CHP Istanbul II Kongresınde Alı Topuz, ECEVİT'in tETRAFI»nı eleştırdi (BASIN) caktır» demıştır. Başbakan. bugüne değın dev letın yerleşim konut sorunu uzerıne ağırlık vermedığını ıfade etmlş, «Arsa spekulasyonunun artması üzerıne yurttaşlar tasarruflannı arsa gıbi ö(Arkası 7. Sayfada) ETRAF... Karasek, Avrup? Konseyi Genel Sekreterliğine seçildi STRASBOURG [Cumhurıyet) Avrupa Konse/ı Asamblesı dunkü toplan'ısında Konsey Genel Sekreterl ğıne Avusturyalı parlamenter Franz Karasek'ı Eeçmıştır Konseyın yedıncı Genel Sekreterı olacak o'an Karasek gorevıne 17 ey'ul tarıhınde başlayacaktır Genel Kurulda dün yapılan secımler oldukca cekışmelı geç mış Genel Sekreterlık ıçın aday lıklarını koyan uc parlamenterden Isvec lı Olof Rydbeck ilk turda 62, oy alırken Karasek on cak 50 üyenın oy'arını toplayabılmıştır Bu turda 41 oy alabılen Fransız parlamenter Gabrıel Peronnet ıkıncı turda adaylıktan cekılınce sonuç Avusturya (Arkası 7. Sayfada) OLAYLARIN ARDINPAKİ GÖZLEM istanbul 3. Aslıye Ceza Mahkemesı kararı ıle yayınladığımız tekzıptır. Büyük Kulaklar... ABD Başkanı Carter'ın özel temsilcisi olarak Ankara'ya ge len Dışışleri Bakan Vekılı Chrıstopher'ın ikı gunluk zlyareti nın hedefı bellıdır Amerıkan yo netımı. Ortadoğu ya özellıkle Sovyetler Bırlığı'ne donük elektronık ıstıhbarat etkmiıkierının arttırılmasını ve konunun Turkıye ıle bır an önce kes n bır anlaşmaya boğlanmasını ic temektedır Carter ıle 6reıne arasında yakında ımza^nmas beklenen SALT2 anlaşmasının ABD senatosunda onaylanma sı acısından konu Amerıko r yönetımj için ıvednik kazcn mıştır. Amerıkan tarafının görüsünü şöyle özetlemek olasıdır: Stratepk silahların sınırlandırıl masına ıl'ŞKin anlaşma, ABD ıle Sovyetlerın karşılıklı olarak bırbırlerını denetlemalerı nı öngormektedır Ve denetlemeyle ılgıll hukum ABD acısından Türkıye'dekı uslerl gun deme ağırlıklı olarak getırmış tır. Başkan Carter, SALT2'nın Amerıkan senatosunda onay lanabılmesi içın. Sovyetler'dekı gelışmelerın izlenebıleceği ko nusunda guvence vermek gere ğıni duymaktadır Carter yöne tımı: bu guvencenın şlmdilı'K en lyi bıcımde Ecevıt yonetıml lle üslere ilişkın göruşmelerın en geç ekim başına dek anlaşmay !a sonuçlanacağmı açıklayarak verebıleceği gorüşundedlr. Carter yönetımınin Türklye dekı üslere donük ısteklerinın bu kadarla sınırlı olmadığı açıktır. ABD. Iran'daki elektronık olanaklarını yıtırmıştır. C)A başkanı. Iran'dakı üslerın ye rının uzunca bır süre doldurula mayacağını açıkca dıle getırmıştır Onun ıçındır kı Turkıye' dekı Amerıkan üslerınm. yenl anlaşmayla nıhal bir statuye bağlanırken. Işlevlenni arttırı cı bıçımde modernıze edılmele ri de Istenmektedır Dıplomatık kulısierde ayrıca, Iran'dan doğan boşluğun blraz daha dol durulabılmesi için Turk semalannda yeni casus uçakları(Arkası 7. Sayfada) CEVAP m^ ay Mumcu. yazılarınızda sergılediğıniz üslup ve seB vıye karşısında sızı artık muhatap clarak almam •» mumkun değıldır. Bu duşunce ıle. açıklamalarımı ıhtıva eden yazımı Genel Yayın Mudurunuze yoüad.m Yayınlamayı reddetmesı uzertne de adiı mercılere başvurarak Cumhurıyet okuyucularına şahsımla ılgılı gerçek len aksettırmeyı vazıfe bıldım. Yargıya ıntıkal etmış bır konuda gene bu sutuniarın mısafırı olmak zorunda kalmayacağımı umjyorum 1 Hıssedarı bulunduğum şırketler ve banka hesapları. Tercuman Gazetesı dahıl olmak üzere tek tek defalarca kontrol ettırılmıştır Cekınılecek hıçbır karanlık ışımız. hesap veremeyecek hıçbır noktamız yoktur. Olsaydı. hadısenın uzerıne bu kadar büyük bır tıtızlıkle yurumez, olayları deşmek yerıne ortbos etme yolunu secerdlm. (Arkası Sa. 11, Su 7 de) Hıfzırrahman Raşit Öymen bugün toprağa veriliyor ANKARA, (a a ) Ankara'da öncekı gun geçırdığı kalp krızı sonunda vefat eden eğitımcı, yazar, düşunur. Bolu eskı mılletvekıli Hıfzırrahman Raşıt Oymen. bugun Hacıbayram Camıınde kılınacak öğre nama zından sonra Cebecı Asrı Mezarlığında toprağa verilecektır Hıfzırrahman Raşıt öymen'ın cenazesı once saat 1100'de TBMM onüne getırılecek, buradakl törenden sonra Hacıbayram Camıı ne goturulecektır. İSLÂM KONFERANSI VE TÜRKİYE Bugün ^ 12. Sayfamızda ••*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog