Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÜNlVERSIItYt Yonlız yetenek smıfları 20 Mayısta Yetenek ağirlıklı Fen smıfları 21 Mayısta aıulsas ORDU cad.288/3 AksarayUt TEL: 22 22 23 28 75 35 22 88 25İ Cumnurıy 56. Yıl; Sayı: 19677 Kurucusu: YUNUS NADİ 500 Kuruş 8 Mayıs 1979 Salı ANKARA (ANKA) Dördüncü beş yıllık kolkınmo plamnın, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin «Kendilerini yaşatan ve geliştiren» ekonomik kuruluşlor olarak yeni ve etkin bir örgütlenme yapısına kavu'şturuimalan ilkesi doğrultusundo. ve bu kuruluşlara 1979 yılı programı ile icra planında verilen hedefleıi gercekleştirmek için Oevlet Planlama Teşkilâtı tarahndan kapsamlı bir çalişma programı hazırlanmıştır. Kamu girişimleri calışmaian komitesi ilk aşamada, sayıları 240 dolayında bulunan kamu (Arkası Sa. 11. Sü. 5 de) Reklâm Tröstü Değil yü U.S.S.'de Sonuç Tröst'üyüzz l • 21 Mayısİmt.Günü I Kent Sineması Karçı Soksjı ŞişlIISTANBUl T e l . : 47 24 87 J KIT'lerin holdinge dönüştürülmesi için kapsamlı çalışma programı hazırlandı I Tarsus'ta pankarta asüı bomba patladı bir polisin kolları koptu. Antakya'da bir genç yerleştirmeye çalıştığı bombamn J patlaması sonucu öldü MERSiN 1. AĞIR CE1A YARGfCf ÖLDÜRÜLDÜ ODTÜ'DE DÜN OKULUN KA PATILACAĞİ YOLUNDAKİ SÖYLENTİLERİN DOĞRULUĞUNU ÖĞRENMEK İÇİN TOPLANAN BİR GRUP ÖGRENCİYİ JANDARMA DAĞITMAK İSTEYİNCE ÇIKAN CATIŞMADA 30 KADAR ÖĞ RENCİ YARALANDI. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Halit Velioğiu dün akşam öldürülmüştür. Yargıcm oturduğu apartmamn önüne gelen 3 kişiden biri kapıda beklemiş biri kız olan diğer 2 kişi Velioğlu ailesinin olduğu 4. kata çıkmışlar ve kapıyı çal mışlardır. Kapıyı Nuriye Veiioğ!u açmış, ardından eşi gelmiştir. Bu sırada ateş acon saldırganlar Halit Velioğlu'nu öldürmüş, eşini de ağır yaralamışlardır. Tarsus'ta bombolı pankartı indirmek isteyan polisin 2 kolu kopmuştur. Antalya Tekel deposundan silahlı kişiler 1 milyon 12 bin lira aldı. Hatay'da bombalı saldırı sonucu bir kişi ölmüştür. Uşak'ta Hıdrellez nedeniyle öncekl gün mesire yerine glden holka komandolar ateş acmıştır. ODTÜ'de dün okulun kapatılacağı yolundaki söylentilerin doğruluğunu öğrenmek için top lanan bir grup öğrenciyi jandarma dağıtrnak isteyince çıkan çatışmada 30 kadar öğrenci yaralanmıştır. CHP'de 60 ilin yeni yöneticileri belli oldu, Kurultay' a 1500 delege katılacak ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) CHP'de 67 ilin 60'ında il kongreleri tamamlanmış; il başkaniarı ile İİ yöneticileri belirlenmiştir. 33 ilde, yenı isimler başkonlığa gelmiştir. Çeşitli itirazlar nedeniyle erte'.er.en Conjin, Kastarnonu, Muğ'a ve Tekîrdağ koncreleri. pazar günü; Denizli kongresi, cuma günü; Eskişehir kongresi de cumartesi günü yapıiacaktır. Kongre sırasmda cıkan kavga nedeniyle ertelenen İçel kcngresinin tarihi ise, helArkası Sa. 11, Sü. 7 de| ile goruştu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye ile ABD arasındoki ilişkiierin son durumu. bölgesel geiişmelerin ışığmdo BaşbGkon Bülent Ecevit lie dün Ankara'ya gelen ABD Başkanı Carter'in özel temsılcisi, D:şışleri Bakan Vekili Warren Christopher arasında üst düzeyde ele Gİınmtştır. Christopher. Baş kan Carter'm bir mesajınt, Ecevit'e ıletmıştir. Görüşmeler sırasında Türk torafının czellikle ekonorrhk yardım gereğini vurçuladığı öğrenilrniştir. Görüşmede Türk tarofının bu tutumuna karşılık Chrısiopher'in özellikle Turkiye'deki üslerin stotüsünü belirleyecek ortak sa vunmo işbirliği anlaşmasmın hızlandırılmosı eğtlimli ic'mds o'.duğu dikkati cekmiştir. Biün diği gibi, Türkiyedeki uslsrin ho len faaliyette bulunmaiarını öngören geçici statü eylül ayında sona ermektedir. Warren Clınstopher. dün saat 16.30'da Ankcrc'ya gelmiş ve HavaaJanında Dışisleri Bakantığı Genel Se.kreteri Büyükelci Şükrü Elekdağ tarafından karşılanmıştır. ElekrJağ. buroda verbiği demeçte. «Türk ABD ilişkilerinin yalnızca sovunma işbirliği ile sınırlı kal Başbakan Ecevit, Carter'in özel temsilcisi Christopher Christopher'i Esenboğa'da karşılayan Şükrü Elekdağ verdiği demeçte, «İlişkilerin yalnızca savunma işbirliği ile sımrlı kalmaması gerektiğini» söyledi. maması gerektiğir,i> büdirmiş, «iiişkilerin ekonomik i$b;riiğini de kapsaması gerekt'ğıs yolundakı Türk hükumetinin yakicşımını vurgulamıştır Christopher ise. Boşbakan Ecevit ile görüsrnesinde, ekonomik ve savunma ısbirlığine ilişkin konu(Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) (Haberi 7. Sayfada) İşçi dövizi yarın 4 2 liraya düşüyor, bir aylık uygulama sonucu 2 0 0 milyon dolar geldi ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Prim sistemi gereğince bir aydır işci dövizlerine uygulanmakia olan 47 lirolık kur, yarın dan başlayarak 42 lira üzerinden uygulamaya girecektir. İlk bir aylık prim sistemi uygulaması sonucunda Merkez Bankası'na yakloşık 300 milyon dolar döviz geldiği bildırilmektedir. «Ekonomiyi guclendirme Drog ramı» cercevesinde Türkiye'ye daha tazla dbviz çekmek amacıyla, bundan bir ay once prim li ödeme sistemine gidilmiş ve işct dövizlerine zamanla orontılı olarak resmi kurun üzerinde fiyat verilmiştir. 9 nisonda başlayon uygulama gereğince işci dövizlerine dolar karşılığı 47 lira. Alman markı karşılığında da 24 lira ödenmiştir. Maliye Bakanlığı karanno göre. lArkası Sa. 11. Sü. 5 de) İslam Ülkeleri Dışisleri Bakanları Konferansi bugün Fas ta başlıyor RA3AT, (Aionslari Fas'm Fes ken'inde salı gunu calışmalarına baş'ayacak ve 5 gun sürecek olan 10. islom Ülke'.e ri Dışışlerı Bakanları Konferan sına Mısır'ın cağrıımaması kararlaştınlmışt;r. Kcnferans Gsnel Sekreter Yardımcısı koııferansa katılacak temsilcıierm coğunun karan dcslek'.edikterinı söylemiştir. Bir cok temsı!cinin Mısır'ın katılmcsı haiinde konferansı bovkct ecieceği anlaşılmıştı. Konferansto ele aiınacak 61 konu arasında. Kıbrıs sotunu ı!e çeşitli uike'.erde yaşayan Iviüsluman azınlıkiarın hakları da buiunmaktcdır. Dışîşieri Bakanı Gündüz Ûkcün'ün bcşkcnlığındaki Türk heyetının ya nisıra konferonsa Kıbrıs Türk (Arkosı Sa. 11, Sü. 1 de) Ankara sıkıyönetim mahkemesi, ÜGD ve ÜO haklarmda soruşturma için Sıkıyönetim Savcılığına başvurdu • ORGÜT KURMAKTAN BİR ÜLKÜCÜ 8 YIL 4 AYA, 7 KİŞİ DE 4'ER YIL 2 AY HAP3E CARPTIRILDI 7 ÜLKÜCU YARALAMAKTAN 16 YİL 8 AY İLE 3 YIL 4'ER AY ARASINDA HAPSE MAHKÛM OLDU. ELÇİ: TÜM ENGELLEMELERE KARŞIN 141142 KALDIRILACAKTİR Şehir Hatları İşletmesinin Haliç'te sefer yapan yolcu motorlann don birinin durumu.. (Fotoğraf: Ender ERKEK) de bırakmıştır. Bu konuda görüşünü sorduğumuz İstanbul Uman Başkanı Muzaffer Yılmaz şöyle konuşmuştur: «Teknelerin istiap haddinin üzerinde yolcu aıarak calışmaması gerekir. Aksi halde mevzuata ovkırı hareket eciilmiş o(Arkası Sa. 11. Sü. 2 de) İstanbul Haber Servisi Türkiye Yazarlar Sendıkası'nı ziyaret eden Baymdırlık Bakanı Şerafettın Elçi. sBütün politik yaşamım boyunca düşünce özgüriüğü ıçin savaşacağım. 141. ve 142. maddelerin kaikması icin parlamentcdrj yelerli çoğunluk vardır. AP'lj ve MSP' li partamentsrler icinde büe olumlu oy kullanacaklar bulunabilir. Altılar bunu bir hükümet sorunu yaptılar, ama 141, 142. onlara rağmen kalkacaktır» demiştir. Aynca yasak kitap sorununa da değinen Elci, bu konuda icişleri Bakanlığı'ndan bir genelge cıkarılması için calışacağını söylemiştir. Bakan Elcı bir soru üzerine de «Türkiye'de her Türk vatandaşı konuşabildiği, meraminı anlatabildiği dilde konuşur, bunu yasaklayan herhongi bir ya sa yoktur.» demiştir. Türkiye Yazcrlar Sendikası nı ziyaret eden ilk bakan clan Elci, Sendika İkinci Başkanı Demirtaş Ceyhun'u cok zor koşullarda çok önemli işler boşardıklarından ötürü kutlamış ve kısa zamanda sendikanın yer, vergj ve kağıt sorununu (Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) Ecevit: Sıkıyönetim yasaklarımn ihlali niteliğindeki eylemierde artış oldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Genişıetilmış Sıkıyönetim Eşgüdum toplantısı dün Başbakan Bülent Ecevıt'in başkanlığında Genelkurmay Başkanlığında yapılmıştır. Ecevit. toplantıdan cıkarken yaptığı açıklamada. son 15 günlük süre icinde meydana gelen olaylann değerlendirildiğini söylemiş, «Sı kıyönetim yasaktarının ifılali niteliğindeki eylemierde bir artış olmuştur» demiştir. Başbakan Ecevit, sıkıyönetim mahkemelerinin üstlendiklerl büyük dava yüküne karşın cok hızlı bir çalışma içinde olduklannı belirtmiş, bu mahkemelerin bazı önemli davalarla ilgiti o.arak hüküm verme aşamasına vardıklarını bildirmiştir. Ecevit. hüküm verme aşamasının gerek adaletin caydırıcı etkisi, gerekse örgütlü şiddet eylemciliğinin kaynaklarma inil mesi bakımından ümit verici ;Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Haliç'te sefer yapan Şehir Hatları motorlarına fazla yolcu almması tehlike yaratıyor İstonbul Haber Servisi Denizcilik Bankası Şehir Hat ları İşletmesi'nin Halic'te sefere koyduğu yolcu motoriarı taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu almaya başlamışlardır. Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan bu taşımacılık özel motcrların durumunu da geri Eğîtîmci ve eski MÜIetvekiii Hıîzırrahman Öymen dün ö!dü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu ) Eğitimci yazar ve esk: milletvekiü Hıfzırrahman Raşıt Öymen, dün akşam evınde geCirdıği bir kalp yetmsziiği sonucu olmuştur. CHP Grup Başkanvekili Altan Oymen va gaıeteci yczar Örsan Öymen'in babası olan Hıfzırrahmcn Raşit Öymen. 80 yaşındaydı. Trobzon doğumlu olan Öymen, ilk oğrenimini M;di[li ada sında, orta oğrenimini Trabzon, Sivas ve Elazığ'da sürourmüş, İstanbul Muailim Mek tebini bitirdikten sonra. Viyana Pedago;i Enstıtüsunds öğrenim yapmıştır. istanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve ceşitli kentterde öğretmenlik ya(Arkası Sa. 11. Sü. 5 ce) 1 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: ORTAOKULLARDA SINIF ÖĞRENCİ SAYISI 100'Ü BULACAK GÖZLEM UĞUR MUMCU İstanbul Haber Servisi 'stanbul'da yeni ders yılmda orta öğretime başlayacak olan 100 binin üstünde ilkokul öğrencisi için yeni ortaokul açılamayacaktır. istanbul Müli Eğitim Müdürü Ruhi Kanak, onbinlerce ilkokul mezununun mevcut 600 ortaokul'a yerleştirileceğini açıklamıştır. Kanak, istihdam sorununu cözebilecek prefabrik okullonn gereken ölçüde yapılmamasının sıkıntısının önümüzdeki ders yı lında cekileceğini söylemiştir. Orta öğretimde 1978 1979 ders yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde genel bir değerlendirme yapan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ruhi Kanak, ilköğretim alanında 20 prefabrik binanın hizmete sokul duğu söylenmiştir. Kanak bu konuda şöyle demiştir: «Herbiri yaklaşık 1 milyon li ra tutan 20 prefabrik ilkokul, 1 Mayıs Mahallesi, SiŞli çevre sinde, Gaziosmanpaşa'da ve Eyüp'de hizmete girdi. Bu uy (Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) • Dersimiz: Siyaset (Haberi 7. sayfada) TİP, 1 Mayısta gözaitına alınanlara polisin işkence yaptığı iddiasını yineledi İSTANBUL HABER SERVİSİ Türkıye İşci Partisı Basın Burosundan yapılan yazılı açık lamada, 1 Mayıs olayiarı ile ilgili oiarak tutuklananlara gereklı soğiık önlemlerinin almmadığı ve bırcok yaralınm bulunduğu öne sürülmüştür. TİP Basın Bürosu Sekreteri Gündüz Mutluay, aralarında Genel Baş kanları Behice Boran'ın da bulunduğu partililerin gözaitına alınmalan sırasmda ağır şekilde dövüldükleri görüşünü yinelemiş ve şöyle demiştir. «Gözoltına alınma sırasmda cevreden rastgele toplanan ve serbest bırakılan yurttaşların lArkosı So. 11. Sü. 3 de) Baştürk: «DİSK Yürütme Kurulu hapîsanede olsa da mücadeleyi sürdürmeye kararlıdır» (Cumhuriyet Haber Merkez) DİSK Genel Başkanı Ab dullah Baştürk, DİSK Yürütme Kurulu üyelerinin Cumartesi günü tutuklanmalorından son ra verdiği demeçte, «DİSK Yürütme Kurulu, hapishonede de olsa mücadeleyi sürdürme (Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) Millet Meclisi'nde, Sosyal Sigortalar Kurumunca Malatya'da satın alınan bir arsa ile ilgüi yolsuzluk söylentileri bugün bir gensoru önergesine bağLanıyor. Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar haklvindaki gensoru önergesi. CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu tarafından veriliyor. •Yolsuzluk önergeleri» deyince, Demirel ailesi ile ilgili yolsuzluk söylentilerini anımsamamak olanaksızdır. Nasıl anımsamazsmız ki, bu ailenin pek sevgili yeğeni. peşine taktığı sahtecilik davalarıyla, İsviçre'de. ünlü dolandırıcı Mıgırdıç Şelleîyan ile birlikte dolaşmaktadır! Demirel aüesiyle ilgüi soruşturma önergeleri, ilk kez 1970 yıhnda CHP Nevşehir Milletvekiü Selahattin Hakkı Esatoğlu ve Çorum MilletvekiU Cahit Angın taraîından verilmiştir. Demirel ailesiyle ilgili ikinci soruşturma önergesinin sahipleri ise Demokratik Parti Trabzon Senatörü Omer Hocaoğlu ve Konya Mületvekili Ozer Olçmen'dir. Demirel ailesiyle ilgili soruşturma önergesi sahibi Trabzon Senatörü Omer Hocaoğlu. verdiği bu (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Cinayet suçundan Hollanda'da yakalanan Hasan Heybetli yurda getiriliyor ANKARA [a.a.) Sarıkamışda gectiğimiz mart ayında ik) kişiyi öldürmekten sanık olarak aranan ve önceki gün Amsterdam'da Hollanda polisi tarafından sahte pasaportla yakalanan Hasan Heybetli'nin önümüzdeki günlerde yurda getirileceğj öğrenilmiştir. Sanık: «Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kraliyeti arasında (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog