Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI GEÇMIŞLE GELECEK Sabahattin Kudret Aksal'ın Bu yapıtını sanatsever aydınlara salık verirlz Ederı 25 Llra İSTEM6 ADRESI Turkocağı Cad 39 41 Cogaloğlu ISTANBUL Cumhuriy 55. Yıl; Sayı:19675 Kurucusu: YUNUS NADİ 500 Kuruş 6 Mayıs 1979 Pazar ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Asgorı ucretm brut 5 bın 400 lıraya yukseltılmesınden sonra bır acıklama yopan Sosyal Güvenlık Bakanı Hılmı Işguzcr Işcı emekli aylıklannın artırıla cagını. bu artıştan malul, dul ve yetımlerın de yararlanacagı m bıldırmıştır Bakanın verdıği bılgıye göre osgarı ucret üzerınden ayiiK alan emekli ışçılerın ellerıne 506 lıra daha fazla aylık gececektır Dul ve yetım aylıklarıylo sureklı kısmı ışgormez lık gelırlerı ve ış kozaları mes lek hastalıkları hastalık, analık sıgortcsından odenek alanların da asgarı ücret artışına bağlı olarak bu odeneklerınde o r tış sağlanacaktır Asgarı üc rettn artışı ile emekli aylıkları ile bırlıkte bu tür yan odemelerde gercekleşecek olan artıs oranlarının yuzde 24 ile yuz de 43 arasmda değışeceğı. bu nun aylıklara net 1134 lıra ile 1636 lıra arasında bır artış bı Clmınde yansıyacağı bıldırıl mektedır Işguzar'a göre 5400 lıra o larak belırlenen asgarı ücret yasal ılkeler doğrultusunda ışcl emeklılığıne de yansımakto dır Boylelıkle en duşük ışcı emekli avlığı 3780 lıraya vuk seltılmış bulunmaktadır Belır tıien uygulama Sosval Güvenlık Bakanının acık!ama=;ına gore i Mayıs 1S79 tarıhınden başlaya rak çecertı olacaktır Bunun dışırda ıscı erreklı aylıHan tnbo^ıınun değış'ınlo (Arkası Sa 11, Sü 1 de) KISADEVRE 1420 MAYIS Coğaloğ'ırlstonbul Tel 22 24 60 Işçi emekli, malul, dul ve yetim aylıkları artıyor İŞÇİ EMEKLİLERt, 1 MAYISTAN GEÇERLI OLARAK, 750 LIRALIK AVANSLA BIRLIKTE EN AZ 4 BÎN 530, EN ÇOK 9 BÎN 150 LIRA ALACAKLAR Baştürk ve 7 DISK yöneticısı tutuklandı, 14'ü serbest bırakıldı 1 mayıs günü izinsiz yürüyüs yapmaktan Pangaltı'da yakalanan 88 TIP'li ile Gaziosmanpaşa'da yakalanan 139 kışıden 136'sı tutuklandı. Böylece son iki günde tutuklananların sayısı 290'a çıktı. 1 Mayıs ın Istanbul Taksım alanında kutlanmasınm yasaklannnosındon sonra Sıkıyonetım Komutanlıgınca gozaltına alınan DISK Genel Başkanı Abdullah Başturk Genel Sekreter Fehmı Işıklar ıie 3 yurutme ku rulu uyesı ve 3 sendıka Genel Başkanı S:kıyonetım Askerı Mahkemesınce dun tutuklanmıştır Sıkıyonetım Komutanlığı sorgusu tamamlanan 22 DISK yöneticısı ve sendıkacıdan 10'unu dün gündüzden serbest bırakmış, kalan 12 kışıyı jse tutukloma ıstemı ile Sıkıyonetım Mahkemesıne gondermıştır Yapılan duruşma sonunda Sıkıyonetım Askerı Mahkemesı 8 DISK yonetıcısının tutuklanmasına, 4 unun ıse tutuksuz otarak yargılanmosına karar vermıştlr Istanbul Sıkıyonetım Mahkemesınde dun de 1 mayıs gunü ıznsız yuruyuş yapmaktan Pangaltı nda yakalanan TIP ve Genç Oncu uyesı 88 kışı ile Gazıosmanpaşa'da ızınsız yurü yuşten gozaltına alınan 139 kışıden 136sı olmak uzere toplarr 224 KIŞI tutuklonmıştır. Önceki gun de Kartal'da 54'u ızın sız yuruyuş yapmaktan 66 kişı tutuklanmıştı Istanbul Barosu Başkanı Orhan Apayd n 1 mayıs gunu goz altına alınanlarla ılgıN olarak Istanbul Sıkıyonetım Komutanlığına. başvurmuş ve gozoltın dakılenn savunma hak'arının kullanılmosmda avukatlık mes leğının gorev yapmasında çeşltlı engelerle karşılaşıldığını bıldırmıştır amifHiiıııııııııııııııın ıımıııııııtıııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiıııııııımnK 5 AKKUYU NÜKLEER SANTRALINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELER 21 MAYISTA BAŞLIYOR BAŞBAKANLIĞIN UYAR1SI ÜZERINE MALIYE BAKANL1ĞI GORUŞMELERE GECILEBİLECEĞINI, ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKAN LIĞINA BILDIRD! GORUŞMELER ISVEÇ ASEAATOM FIRMASIYLA YURUTULECEK ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Akkuyu'da kurulması planlanan Turkıye nın ı k nükleer santralı (le ılgılı olarak kredı ve teknık konulara ılışkın gorüşmelerın Isvec ASEA Atom Fırmasıyla yetkr!) kurulusiar arosında 21 moyıs günü Ankara da başloma sı kararlaştırıtmıştır. Türkıye'nin ılk atom santralına Hışkın calışmaların başlatılmasmdan sonra konu fırma ve kredi aşamasına gelmış, Enerıı ve Tabil Kaynaklar Bakanlığı onerı veren fırmalar arasında Isveo ASEA Atom Fırmasında karar kılmıştı Ancak. ikl ay kadar önce Malıye Bakanlığı «Kredı koşullorının kotu» olması gerekcesını ılerı surmuş ve yenıden ıhaleye cıkarılmasını 'stemıştır Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığı ihalenın yenıden ASEA Atom Fırmasınca kazanıldığım Malıye Bakanlığına bildırmış ve Malıye den kredı goruşmelenne geçrlmesı ıcın ızın ıstemtştır Bir ayı gecen sürede Malıye Bakanlığının konuya hıc bir yanıt vermemesı uzerıne Başbakanlık Malıye Bokanlığını uyaran btr vazı yazmıştır. Malıye Bakanlığı Başbakan(Arkası Sa 11 Sü 1 de) Cumhuriyet parasız 32 şayfa Haberler 7. Sayfada Demirel'in TRT yöneticileri için dava istemi Ağır Ceza'da da reddedildi ANKARA, (ANKA) AP Getıel Başkanı Suleyman Demırel' In TRT yonetıcılerı hakkında kamu davası açılması ısteğıyle yaptığı üc ayrı başvuru konusunda Ankara Cumhuriyet Sav cılığı nca takıpsızlık kararı ve rılmesı uzerıne Altındag Ağır Ceza Mahkemesı ne yaptığı ıti razlar da reddedılmıştır (Arkası Sa 11, Su 4 de) A TLRKİYE K23I938 \ Erbakan'ın Kırıkhan'daki konuşmasından sonra MSP'lilerle MHP'liler çatıştı Cumhuriyet Haber Merkezı KIRIKHAN MSP llce Orgutü tarafından düzenlenen acık hava toplantısında Genel Başkan Necmettın Erbakan konuşmasını tamamladıktan sonra dışardan bır grup ulkucü cGuclu Devlet, Mıllı Iktıdar, Yeşıl Komunıstler» drye slogan atarak MSP'lılere saldırmıştır (Arkası Sa. 11, Su. 7 de) Birbirinden ilginç konular ve olaylar... DAĞITICINIZDA uırıııiıırıiııııııııııııiiT Friiııifmıımrmiımmım YARIN Ecevit: "Çıkarları çarpık düzene bağlı olanlar tedirgin oluyor,, GÖZLEM UĞUR MUMCU YAZISIZ KEMAL AYGÜN ÖLDÜ Ankara eski Valısi ve tstanbul eskı Beledıye Başkanlarmdan Kemai Aygun, geçırdıgı bır kalp knzı sonucu otmüştür 1914 yılında Sıvasın Dıvriğı ılçesınde dogan Kemal Aygün, Sıyasal Bılgıler Fakultesını bıtırdıkten sonra çeşıtlı yerlerde kaymakamlık görevlennde bulunmuştur. Istanbul Emnıyet Mü(Arkası Sa. 11. Sü. 2 de) BAYAN THATCHER İN WASHİNGTON'UN BAŞBAKANLIĞI • ! YÜKSEK DÜZEYDEKÎ AMERÎKAN YONETICILERÎ MUHAFAZAKÂR PARTİNIN YÖNETİMÎNİ ÖZELLİKLE DOĞUBATI KAYGILANDIRDI IUŞKILERİ VE (DIŞ HABERLER SERVİSİ) İngıltere de yapılan genel seCimlerı Muhafazakâr Partı nın kazanması ve partı lıderı Mar garet Thatcher'ın Başbakanlığa getırılmesı AET ve NATO'nun Avrupalı uyelerı arasında memnunluklo karşılanırken. ABD'nın seçım sonuclarından pek hoşlanmadığı bıldırılmektedır Başkan Carter'ın Margaret Thatcher'ın seçlm zaferinl ılk kutlayan devlet adamlarından olmasına karşın, ısımlerının acıklanmasını ıstemeyen yüksek düzeydekl bazı Amerlkan yetkılıleri, Carter yönetımlnın seclm sonuclarından memnun olmadığını ve yenl Ingılız hükümeti İle ilışkllerde bazı güclükler ortaya cıkabıleceğınl belırtmışlerdır Söz konusu guclüklerın Doğu Batı llışkllerl ve Rodezya sorununo ıdşkın olduğu bıidınlmektedır Ba zı Batı Avrupa ülkelerının SALT II anlaşmasmın Avrupa güvenlığıni ıkınci plana ıttığl konusun da Ifade ettıklerı kaygılara katılan Muhafazakâr Partı. uzun menzıllı Sovyet SS 20 füzeterının oluşturduğu tehdıdın SALT anlaşması ile değıl, Avru pa'nın kendı caydırıcı nükleer gücünü oluşturması ile karşıla(Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) ABD DIŞlŞLERl BAKAN YARDIMCISI CHRİSTOPHER YARIN ANKARA'YA GELİYOR ANKARA (Cumhunyet Bürosu) ABD Dışışlerı Bakan Yar dımcısı VVorren Chrıstopher, Başkan Carter'ın özel temsılclsı olarak Türk hukumet yetkıiılenyle görüşmelerde bulunmar< uzere yarın Ankara'ya gelecek tır Chrıstopher'ın temasları sırasında bolgesel gelışmelerın ışığında ekonomık ve sıyası ıhşkılerın ele alınması beklenmektedır Bu çercevede Salt2 anlaşmasmın imzalanmasından önce uslere verılecek statü ile bağlantılı olarak hazırlık (Arkası Sa. 11. Sü. 5 de) Toprağın altı... LİBYA'YA SAVAŞ GEMİSİ VE SİLAH SATIMI İÇİN YAPILAN GÖRÜŞMELERDE GELİŞME VAR ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turk Hava Kuvvetlerının |et eğıtim gereksınmesınin karşılanması tcin ABD'den ıkı fılo T 3 8 |et ucoğının a'ınması ıcin anlaşmaya varıldığı öğrenılmıştlr. Cumhunyet'e bır açıklama yapan Savunma Bakanı Neş et Akmandor, anlaşmamn tamamlandığını bıldırerek Türkıye nın (Arkası Sa 11. Sü. 6 da) RODEZYA KONUSUNDA IZLEYECEĞt SERT POLITÎKADAN ENDÎŞE DUYUYORLAR. «Devletce ışletılecek madenler hakkmdaki kanun», önumuzdekı gunlerde Anayasa Mahkemesmde göruşulecektır Bu yasa ile ellennden ışletme hakkı alınan madencıler, kapı kapı dolaşaraK yasanın ıptal edılmesı ıçın çalışmaktadırlar Madencılenn çaldıklan kapılar arasında, Istanbul Hukuk Fakültesının adı solcuya ÇIKTTIIŞ bır medenı hukuk profesöru de vardır Bu hukuk profesoru, Anayasa Mahkemesıne sunulmak uzere hazırladıgı raporda madencılen çok sevındırmıştır Anayasanm l30uncu maddesınde açıkça, «Tabıl servetler ve kaynaklar devletm hukum ve tasarrufu altındadır Bunların aranması ve ışletılmesı hakkı devlete aıttır» demektedır Karavoliarı or(Arkosı Sa 11. Su 1 de) Cumhunyet Haber Merkezi Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit. dun yapılan CHP II kongrelerıne gonderdıgı ortak mesaıda «Hukumette kcrşılaştıgımız engellerı aynı ınanç ve guvenle karşılayacağız» demış ıl kongrelerı ve kurultayın CHP ıcındekı bırlığın yenı kanıtları olacağını belırtmıştır CHP nın guç zamanlarüa ıktıdar olduğu goruşunu yıneleyen Başbakan Bulent Ecevit, partısının 1978 başında bu go revı yenıden ustlendıgını, ıktıdardayken sorunları agırlaştıranlann şımdı sorumsuz muhalefet yaptıklarını one surmuş(Arkası Sa 11. Su 3 de) KONGREDEN NOTLAR: «Genel Yönetim Kurulu birinci dünyanın B takımıyla üçüncü dünyanın A takımından oluşuyor» Selim İ'ALCTVEB CHP Istanbul II Kongresı dun Spor ve Sergı Sarayı nda baslacJı Kongrenın dığer bır çok kongreden farkı, seçımlerı kımın kazanacağının bellı oluşuydu ve bu durum muhalıflerce de dıle get rıldı Kongrenın ılk gununde ortaya cıkan bır dığer yenılık de GeneJ Yonetım (Arkası Sa 11, Su 8 d°) Kaçakçılıkla ilgili istihbarat hizmetleri yurt çapında yaygınlaşıyor ANKARA, (Cumhurly«t Burosu) Gunruk ve Tekel Bakanlığı'nda kacakcılıkla ılgılı istihbarat hızmetlerinın yurutulmesınde yenı bır örgütlenmeye gıdıldığı oğrenılmıştlr. Istanbul, Izmır, Iskenderun ve Mersin Gümruk Başmüdürlüklennde İstihbarat Şu De Müdürlüklerl kurulmasına Ilışkın bır yıl dan beri sürdürülen catışmaların tamamlandığını belırten yetkılıler. buralarda ku! lanılacak personelin hizmetın ıhtlyacına göre Bolge Başmudürlüklerınce secılece ğını belırtmışlerdır (Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) Yunanlılar 2 Türk balıkçısım casusluk iddiasıyla tutukladı ATINA (AP) Ikı Turk balıkçısı, Ege denızınde Yunan karasularında casusluk yaptıkları ıddıası ile Yunan makamları tarafından tutuklanmıştır Saffet ve Mustafa adlı balıkcılann motoru, cuma gunu bır Yunan devrıye botu tarafından durdunılarak, Yunan lımanına goturulmüştur Balıkcılar Istanbul'dan Izmır'e gıderken, yolu şaşırdıklarını bıldırmışler ve casusluk suçlamasını reddetmışlerdır. Yunanıstan Dışısleri Bakanlığından bır yetkıli geçmışte benzer olayların ıkı ulke arasındaki ılışkılerı gergınleştırdığıne işaret etmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog