Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Ü.S.S,eHAZIRLAMADA SONŞANS! 7 21 MAYISTAKİ HIZLI KURSLARIMIZDA C B I E i m j DERSANESI PÎŞAKAPISIÜSKÜDAR: TEL332624 Broşiir isteyiniz Cumhuriy 55. Yü; Sayı: 19674 Kurucusu: YUNUS NADt 500 Kuruş 5 Mayıs 1979 Cumartesi hesap vermek zonındadırlar» demlştlr. Ecevit. ana muholefet partısı lıderının şıddet eylemcılerınden blr kısmının adlarını ağzına almaktan cekındığını belırterek, tBızım elı silahlı eylemalerden bır tekine bıle borcumuz yoktur» bıcımınde konuşmuştur Dun Yaşar Doğu Spor Solonu nda yapılan CHP Ankara II Kongresı nde konuşan Boşbakon Ecevit, Türk demokrasısınm korunmasında, son yıllarda Türk halkı(Arkası Sa. 11, Sü 3 de) UNIVERSITEYE HAZIRLAMADA Yonlız yetenek sınıfları 2 0 M a \ ısta Yetenek agırlıklı Fen sınıfları 21 Mavısta ORDU cad.288/3 Aksaraylst TEL: 22 22 23 28 75 35 22 88 25 AnKara'dakİ IMF heyetinin başkanı Woodward, 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1979 yılı programında öngörülen politikaları sert biçimde eleştirdi. Ecevit: Eli silahlı eylemcilerden bir tekine bile borcumuz yoktur,, • CHP ANKARA ÎL BAŞKANLIĞINA ÜMİT GÜRTUNA SEÇILDİ ANKARA, (Cumhunyet Bürosu) Boş bakan ve CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit. Turkıye de şıddet eylemcılennın holkın ıçınde yapayalnız olduklarını söylemış, fülkemı ze yıllardır ocı tohumları ekenlenn bızi eleştırmeye haklan yoktur. Onlar mıllet önünde IMF heyeti: Bu gidişle bir yere varamazsınız ANKARA, (ANKA) Turklyo' de bulunan IMF heyetl'nın başkanı Charles Woodward, tTur klye'nın Dorduncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1979 yılı programında ongorülen polltıkalar ıle hıç bır yere varamaya eağını» söylemıştır. IMF heyeti ıle yenl. bir «StandBy» düzenlemesl yapılması ıçın Malıye Bakanlığında sürdurülen gorüşmelerde. »konomının gösterdıği gellşmelerle llışkın bllgılerın incelenmesl tamamlanmıştır. Edınilen b Igıye göre uzun dönemdî okrnomın.n potansıyeltnm yCk••ek olrncs'ra karşın, kısa s*re de soron'arın «"ıddi boyıi'or<!o» olduıî ı konusunda T.'ikV© ıle IMF orosında görüş bırlıği ^ ğıcnmıştı*. Kısa surell soi<i lcnn c8zurr.fi lcln dış flnu.ısmon gereKO'n mınin «acil» o.cuöu konusunda da ortak *ir yargıya varan taraflar, bu çereksınımın karşılanması ıçın dış fınan&man cevreler'nı rrıetinun edecek önlemlerın cıınması gerektığınl teyid etTiış lerdlr.. Turklye l'o IMF arasında Wa IİY« BakanlıgYnda sürdurülen göruşmelerde, dış fınansman cevrelerınl memnun edecek on lemler uzerındekı değerlendırmelere perşembe gunu baslanmış ve IMF heyettne Dordun cu Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1979 yılı programı anlatılmıştır Edınılen bılglye göre, IMF Heyeti Başkanı Charles WoodlArkası Sa. 11. Sü 6 da) Filistin Kurtuluş Urgutu nun Ankara'da büro açması konusunda Bakanlar Kurulu görüş birliğine vardı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Uc yıldır sonuçlanmayan Fılıstın Kurtuluş Örgutünun Ankara'da buro acması konu sunda son aşamaya gelınmış tır Edınılen tnlgıye gore Dış ışlerı Bakaniıgında yapılan ça lışmalar sonucu buronun açıl ması konusunda kesın goruş belırmış ve konu Bakanlar Ku ruluna gotürulmuştur Bakanlar Kurulunun öncekı gun yapılan toplantısında Başbakan konuyu hukümet uyelerıne açmıştır Yapılan tortış malardan sonra buronun açıl ması konusunda goruşbırlığlne varılmıştır Başbakan Ecevit toplantıda konuyu son olarak (Arkası Sa 11, Su 5 de) ainmmınuıımıımr ıiıııuıııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiııımııııımmç Sedat ERGÎN = Margaret Thatcher kimdir? DIŞ HABERLER SERVİSİ Blr bokkolm kızı olan Ingıltere'nın yeni Başbakanı bayan Margaret Thatcher; 53 yaşında evlı ve bırı kız otekı erkek ıkız çocuk annesıdır Aılesı tarafından sıkı bır dm eğıtımıyle büyutul«n (Arkası Sa. 11. Su. 7 de) Thatcher, Ingiltere ve batının ilk kadın başbakanı oldu (Dış Haberler Servısı) ingıltere de seçımlen Muhafazakâr Partı kazanmış ve Margaret Thatcher ülkenın ve Batının ılk kadın başbakanı olmuştur. Yaklaşık 41 mılyon İngılız secmenın yüzde 75 9unun san dık başına gıttığı secımlerde Muhafazakâr Partl Avam Kamarasmdakı 635 candalyeden 339'unu kazanm ş ve ıktıdara gelmıştır. Secırnlerı yıtıren Işci Partısı'nın ıse bu kez 268 üye cıkardığı gorülmuştür. Alınan kesın sonuclora gore. Lıberal, Partı 11, dığer partıler de kalan 17 mılletvekıllığını poylaşmıştır Aynı zamanda dunyanın dörduncü kadın başbakanı olmak onurunu da kazanan Margaret Thatcher sonucların belırlenmeye başlamasındnn sonra »Aslında ben tavuklorın yumurta'arını gormeden onları saymam, oma herşeyin lyl gıttıĞi. '.ok ıyi gıttığı acıktır» demıştır. Salt çoğunluk ıcm aranan 318 sandalyeden 21 sandalye fazla kazanarok tek başına ıktıdar oian Muhafazakâr Partı' nın kadın başbakanı Margarct Thatcher partısının oy ayırımı sırasında ılerleme kaydederk©n kralıce EJızabeth tarafından 3araya oağnlarak başbakan olarak gorevlendırılmıştır Thatcher'ın kabınesını bugün acık 1 MAYIS'TA İSTANBUL'DA GÖZALTINA AÜNAN 600 KADARI TİP'Lİ, 757 KİSİDEN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜN SORGUSU BİTTİ • olan KARTAL'DA GÖZALTINA ALINAN VE SORGULARI TAMAMLANAN 80 KlŞlDEN 66'SI TUTUKLANDI i Cumhuriyet Bir ayın ilginç olaylarının bilinmeyen yönleri... 5 parasız 32 sayfa Avrupa'nın ılk, dunyanın dörduncu kadın Başbakanı Thatcher, bır propaganda gezısınde.. (Cumhunyet Haber Merkezı) Istanbul'da 1 Mayıs gunu sokağa çıkma yasagına uymayarak gosterı yuruyuşü düzenledıkleri ıddıasıyla Istanbul (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) • PAZARTESİYE DAĞITICINIZDA iııııiiiıınııııııT= ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonunda Türkiye'ye yapılacak ek yardıma karşı çıkıldı WASHİNGTON, (AP) Amerıkan Senatosu Dış İlişkiler Komısyonu Başkanı Frank Church, Amerıkan yönetımının Türk sılahlı kuvvetlerıni modernleştırmesı ve Turk ekonomı sının guclendırılmesı amacıyla, Türkiye'ye yapılmasını on gordüğü 150 mtlyon dolar tutanndakı hıbe ve kredılı satışları kapsayan ek yardım tasarı sına karşı çıkmıştır AmeriKan Senatosu Dış İlişkiler Komısyonu'nun, Amerıkan yonetımi nin 4 2 mılyar dolar tutarındakı askerî dıs vardtm tasarısmaa (Arkası Sa. 11, Su. 2 de) • laması beklenmektedır Kralıce Elızabeth e ıstıfasını suncn Işçı Partısı Başkanı James Callaghan eşıyle bırhkte hafta sonunu gecırmek üzero Subşes'tekı cıftlığıne gıtmıştır Bayan Thatcher'ın zaman zaman Sovyetler Bırlığı'nı kınayan sert demecler vermesı doiayısıyle kendısıne karşı ılk tepkl de. secımlerl kazandığı sıralarda gene Sovyetler Bırlıği (Arkası Sa 11. Su 7 de) AVRUPA PARLAMENTOSU SOSYALİST ÜYELERİ VE BAZI SENDİKALAR 1 MAYIS KONUSUNDA ECEVİT'l ELEŞTİRDİ LAHEY, Avrupa Parlamen tosu nun çeşıtlı sosyalıst parla menterlerı ve sendıka yönetıcı lerı d Mayıs olayı ve tutuklamalar» nedenıyle Ecevit Hükümetını eleştırmışlerdır. THA'nın haberıne göre kısa bır süre once Türkıye yı zıyaret eden Avrupa Parlamentosu Sosyalıst Grubu sözculerınden Hollandalı Parlamenter Pîeter Dankert, tTutuklanan sendıka yönetıcılerı ve parti lıderleri ser best bırakılmadığı taktırde Tür kıye 1971 73 donemındekl ortama donuşebılır» demıştlr. (Arkası Sa. 11, Su 5 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Feyzioğlu ve Yolsuzluk... GÖREVDEN ALINAN KAYMAKAM: GÜLNAR'DA DEVLET SOKAK EŞKİYASINA BIRAKILDI • GEÇİNEMEDİĞİMİZ KOMŞUMUZ Turhan ILGAZ'm yazı dizisi BUGÜN 4. SAYFAM1ZDA CHP FATIH İtCE BINAS1Nl KURŞUNLAMAKTAN SA NIK ULKUCUNUN UZERİNDE 3 TABANCA BULUNDU. IZMIR'DE UC SOYGUNCU B1R BANKADAN 108 BIN LIRA AL1P KAÇT1. ANTALYADA BIR SURE ONCE BIR ŞOFORU OLDURUP, KENDILERINI SOL BIR ÖRGUTÜN ÜYESI GlBl GÖSTEREN, SOYGUN VE HIRSIZLIK YAPAN 7 SAĞCI YAKALANDI. • • lyet Memurluğu'na atonmıştır. Mersın Vahsı'nin 23 Nısan günu sağcı mılıtanlarca taşlı sopalı scldırıya uğrayan Kaymakam Tezer'ın gorevınden alınması ıcn telsızle lcışlerl Bakanlıgma başvurduğu ve bu talebının kabul edıldığı oğrenılmıştır. (Arkası Sa 11 Sü 4 de) CGP Genel Başkanı ve 13 AP'lı mılletvekJİi, bır gensoru önergesı vererek, Sosyol Guvenlık Bakanı Hılmı Işguzar'ın Bakanlıktan aynlmasını ıstedıler Feyzioğlu, «Söz konusu Bakanın yerınde oturmasına razı olmak, yolsuzlukların ortulmesıne yardımcı olmak demektır» dıye, görüşunu de açıklamış bulunuyor Buraya bır nokta koyarak, Feyzıoğlu'nu, CGP'lı Başkan Mehmet Altmışyedıoğlu'nun da ımzaladığı mobılya yolsuz'uğuna ılışkın TBMM Soruşturma Hazırlık Komısyonu raporundan kısa alıntılar yapalım Raporda. yolsuzluk ortaya cıkarıldıktan sonra, Başbakan Demırel ıle Malıye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Tıccret Bakanı Halıl Başol'un olayı örtbas etmek ıstedıkbn şoyle anıatılmoktadır Başbakanın konu Hs ilgill kendı Bakonlıklarına soruşturma yapılması içın talimat venrken, koalısyon ortağı fakat başka bır partıye mensup bır bakanın bulun(Arkası Sa. 11, Sü 7 de) Cumhurlyet Haber Merkezl Mersın'e bağiı Gulnar'da kl olaylardan sonra gorevınden alınan Gulnar Kaymakam Vekı lı Ismaıl Tezer Kastamonu Ma Mülayîm: «ABD ile ilişkilerimizin yeniden gözden geçirilmesinin ciddî olarak zamanı gelmiştir» ANKARA (Cumhunyet Bürosu) Cumhunyet Senatosu Dışışlerı Komısyonu Başkanı Samsun CHP Senatoru Prof Zıya Gokalp Mulayım, tSon gelışmelerın ışığında Turk Amerıkan ılışkılerının yeniden gözden geçınlmesının cıddı olarak zamanının geldığını» bıldırmıştır. Prof Mulayım; fBaşkan Car ter"ın SALT2 anlaşması nedenıyle Turkıye'dekı uslerle önemle ılgılendığını, ancak Türkıye'nın, ABD'nın dostluğuna o(Arkası Sa 11. Su. 2 de) CUMHURİYET CiDDiYET ... BUGÜN 6. SAYFAMIZDA. MALAZGİRT'TE TUTUKLANAN AĞAN1N 49 KÖYLÜYÜ ÖLDÜRTTÜĞÜ ONE SÜRÜLDÜ Haberi 5. Sayfada 1 MAYIS ŞENLİKLERt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog