Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

UNIVERSITEYE HAZIRLAMADA Yonlız yetenek smflan 20 Mayısta Yetenek ağırlıkh Fen sınıfları 21 Mayjsta ORDU cad.288/3 Aksaraylst TEL: 22 22 2 3 2 8 75 3 5 2 2 88 25 Cumhuriy 55. Yü; Sayı: 19673 Kurucusu: YUNUS NADİ 500 Kuruş 4 Mayjs 1979 Cuma Füsun ÖZBİLGEN dirter Turkıye'de bu'ıman İMP heyetı ıle bu hafta ıcınde teknık gorOşmeier vapıldıgı ve ekonomık konulardakl tum rakamlarla ven'erın 'ncelendığl bıldırılmektedır. Bu hcftakı teknık gö rüşmelerden sonra önjrpüzdekı ha'ta Turkıye ve gelecek olan !MF Avrupo Grubu Başkanı Wittom Ile. «öıyasol boyutta» son değerlendırmelerın yapılacağı hesaplanmaktadır IMF Avrupa Grubu Başkanı VVıttom IMF ıcınde ön planda bır yetkı li olarak tanınmaktadır 1976 yılında Ingıltere ıle IMF cro(Arkası Sa. 11. Sü 4 de) İSPBASAR modern • • Dersane • Reklâm Tröstü Değii U.S.S.'de Sonuç Tröst'üyüzj • 21 Mayısİmt.Günü • L Ksnt Slnsmuı K»r»ı Sotaflı ŞijllİSTANBUL Tel.: 47 24 B7 J IMF Avrupa Grubu Başkanı "Siyasal boyutta değerlendirme için önümüzdeki hafta ge/ıyor ANKARA (Currhunvet Burosu) Ulusiararası Para Fonu Heyetı ıle Başkentte teknık duzey dekı gorüşmeler surerken, hukumet cevrelerınde yenı anloşmanın gelecek hafta sonunda tamamlanmosına ılışkın bır bekleyış dıkkatı cekmektedır Anlaşma sağlandığı takdırde IMF nın 1 hazıran tarıhınde Washıngton'da loplanacak yo netlm kuruluno konunun yotıştırıimesıne calışılccaktır Ma lıye Bakanlığı ceverlerı. dovıze ılışkın besapların bu takvıme gore hazıranda dış kredılerın acılabıleceğı varsayımı uzennde kurulduğunu bellı etmekte Başbakan, emeklilerle çalışanların gelir durumunu rahatlatmak için devlet bütçesinden Feyzioğlu ile 13 AP'H milletvekili Sosyal Güvenlik Bakanı Işgüzar hakkında gensoru önergesi verdi ANKARA (Cumhuriyet Bü rosu) CGP Genel Boşkanı Prof Turnon Feyzıoğıu ve 13 AP milletvekili ve bağımsız Cemalettın Inkaya Sosyal Guvenlık Bakanı Hılrri Işgüzar hakkında dun Mıllet Meclısı (Arkası Sa 11. Su 6 daı • , ' ı , ı ödenek ayrıldığını söyledi. Ecevıt: Geç/m indirimi diğer yasalarla birlikte gerçekleşir ANKARA (Cumhurlyet Buro) Bakanlar Kurulu dun sabah Başbakan Bulent Ecevıt'ın başkanlıg nda top'nnmıştır A ı nan bılgıye gore toplantıda Fılıstın Kurtuluş Orgutu'nun Ankara'da buro açması sorunu do ele alınmıştır Bılındığı gıbı FKÖ'nun Ankara'da buro ocması konusu hukumet tarafından uc yıl once kararloştırılSU TPAO, yıl sonuna kadar 40 adet yeni "petrol üretim kuyusu,, açacak ANKARA, (ANKA) Türkıye Petroılerı Anonım Ortoklığı 5979 yılı sonuna kadar ham oetrol uret.mı ıçın 40 adet yenı curetım kuyusu» açacaktır Yenı açılacok kuyularla, TP AO'nun halen gunde 3 500 ton düzeyınae olan gunluk ham pei rol uretımı, 4 bın 500 tona çı kocaktır Boylece Turkıye'de ytırt ıcınde günluk ham petrol üretiml 10 bln tona kadar cıkmış olacaKtır Turkıye de ha'en Shell 4 bın 500 ton dolayında uretım yapmaktadır Öte kl kuruluşların uretımı de 1000 ton duzeyındedır Turkıye nın guniuk ham pet rol tuketımı ıse 50 bın tona yukselmış bulunmaktodır TPAO yetkılerınden edınılen (Arkası Sa 11. Su 3 de) rmş artcok buronun acılmosı ceşıtli nedenlerle bugüne dek gerçekleşmemiştır. MC donemınde alınan karar ne o donemdeki hükümet ne Ecevıt hukümetı torafından uygulomaya konulmamıştır Bakanlar Ku rulunda buro açılması sorunu yenıden tartışılmıştır Başbakan toplantıya glrmeden once gazetecılerın so rularını ysnıtlomış «En oz geçım Indirımı ile ılgılı düzenleme ancak vergl yasasının butunluğü ıcınde gerçekleşır» demıştır. Başbakan Bülent Ecevıt, Turhan Feyzıoğlu başkanlığında hukümetı duşürmek ıçın bır gensoru hazırlanması yolundokı soruya «Gensoru henuz hazırlanmadığı için bu konuda bır yorumda bulunrftak lfttem«m. Hükümetımız hakkında sık sık gensorular venlegelmıştır. Burtlonn hepsınden hukumetımız guclenerek çıkmıştır Bu kez de aynı olacağına ınanıyorumı bicımınde yanıt verm ştır Bır gazetecının Mf.P nın asgan geçım ındırımını tek bır maddelık yasa olarak hazırla(Arkası Sa 11. Su. 4 de) Bakanlar Kurulunda Ortadoğu sorunlan ve FKO'nün Ankara'da büro açması tartışıldı. îstanbul'da 30 nisanda korsan miting yapmak isteyen 100 kişi tutuklandı Cumhurtyet Haber Merkezı Istanbul Uskudarda 30 ma yıs gecesı 1 Mayıs ıçın korsan yüruyuş yapan 100 genç Sıkıyonetım Mahkemesınce tutuManmi$. T9İP Gerte! Başkanı Ahmet Kaçmaz tutuksuz yargılanmak uzere serbest bırakılmış. avukatları TIP Genel Başkanı Behıce Boran ve arkadaslannm Adlı Tıbba sevkını ıstemıştlr Selımıye de gozaltında bulundu'ulan TIP Genel Başkanı Behıce Boron ve arkadaşlorı ıle Alemdağ'da kurulan nezarethaneye goturulen DISK Genel Başkanı Abdullah Baş turk ve arkadaslannm bugjn sorguiarının yapılarak Sıkıyonet.m Mahkemesıne sevkedıleceklen bıldırılmıştır 1 Mayıs mıtınglerıyle rtgılı olarak Izmir'de 5. Mersın'de de 4 kışı tutuklanmıştır. (Arkası Sa 11. Sü. 1 de) Yaser Arafat: "Türkiye'de FKÖ bürosu olmamasıüzücüdür,, FKÖ'nün davetlisi olarak Lübnan a giden bir Türk heyeti Arafat ve Faruk Kaddumi ile görüştü. Kaddumi, Arap dünyasmın Türkiye'ye destek olması için FKÖ'nün elinden geleni yapacağını söyledi. FKO lıderı Arofat Turk heyetıyla CHP Milletvekili Akın, 3 ki^inin silalılı saldırısına uğradı • BIR EL ATEŞ EDEN SAĞ EGILIMLI HASAN KOPUK VE 2 ARKADAŞI YAKALANDI ANKARA (Cumhurıyet Burosu) CHP Afyon Milletvekili Ismaıl Akın Ktcükesat Akyuz sokakta dun akşan saat 18 sularında kımlıklerı saptanan ve sag eğılım'ı oldukları belırtılen uç kışı tarafından sıiahlı saldırıya uğramıştır. Saldırganlardan Hasan Köpuk CHP'II mılletvekılıne bır el ateş ettıkten sonra Alı Cmor ve Bılge Bektore adlı ıkı arkadaşıyla birlikte ele geçırılmışlerdır. (Arkası Sa. 11. Su. 5 de) (Cumhunyet Haber Merkezı) Fıhstın Kurtuluş Orgutu Lıden Yaser Ara fat Beyrut'ta kendısıyle goruşme yapan bır Turk he yetme uç yıl once tslam Kon feransı nda karara bağlan tniî olmasma ve Türk tem sılcılen tarafından ıkı ket ka»^nn açıklanrnj? olması na ragmen, FılısUn Kurtu luî Orgütu'nün Turkıye'de hâlâ burosunun açılmama sından uzuntu duyduğunu soylemışür Fılıstın Kurtu Iu^ Orgütunün Turkıye de böro açmasının Türk • Arap ıhçkJİerırLn gehşrnesınin b»r Mmeesı oîacagına dıkkatı çeken Arafat. bu engellerrn yakn zamanda aşılacagma .nandıgmı sozlenne eKİermş tır Fılıstın Kurtuluş Orgutu Lıden Yaser Arafat 21 29 n san tanhlen arasında fKOnun davetlisi olarak Lübnan'a gıden Prof Dr Coşkun Özdeımr. Doç Dr. Gençay Gursoy. Doç Dr Yucel Sayman. Dr Haluk Cerger ve gazetecı Dogan Kologlu ndan oluşan Turk heyetının kabulünde yaptıt*ı konuşmada, Türk halkıim emperyallzrn ve slyo'•.löTnn yıllar boyu suren seS?dlısı ıle toprafnndan ko vulan Fılıstın halkının sorunlar'nı içtenlıkle benımsedıgınden kuşku duymadıgını behrtınış. «Türkıye. Fılıstın ^orunu karşısında tanhten gelen bır sorumluluga sa hıptıı» denıiştır Fıhstın KurtJİuş Orgütü Llden Fıh*tm nalkıyla Türk halkı arasmac ortak bır tanhi pavlaşrraktan gelen saglarn ba?'ar bulunduğuna Türkyeıun Ortadoğu da çok 6nem'ı bır rol ovnayabılecegını bu ılişkılern Türkıye'n:»ı ıç'cdp bulundueru eko(Arkası Sa. 11 Su 5 de) 5 ilde meydana gelen olaylarda 5 kişi öldürüldü • GULNAR SAVCISI'NIN İNTIHARINDAN SONRA DUN DE KAYMAKAM EŞI VE ÇO CUGU ILE ILÇEYI TERKETTI. Cumhurıyet Haber Merkezi Nızıp'te MHP llçe Başkanı, Gazıatep'te bır traktor sürucüsu, Adana'da bır bakkal, Istanbul'da bır Tekel ışçısı, Urfa'da da Zıraat Derneğı Başkanı öldürülrnuştur. Mersın'e bağlı Gufnar Hcesınde, Savcı'nın ıntıhar etmesınden sonra hava gerginleşmış, kaymakam, eşı ve çocuğuyla ılçeyı terketmıştır GAZIANTEP MHP Nızıp llçe Başkanı ve II Genel Meclısı uyesı Cuna Sanı Tıryakı, oncekı gece Sabah mahallesındekı evıne gıderken henuz kım (Arkası Sa. 11, Su. 1 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU PAMUK VE ZEYTÎNYAĞI DIŞSAT1M TESCtLLERİ BİR SÜRE DURDURULDU Gorunuş... ANKARA, (Cumhurıyet Bürosu) Tıcaret Bakanı Teoman Koprüiuler, dun bır açıklama yapa rak, paTuk ve zeytınyağı dışsatım tescıllerının bır süre ıçın durdurulduğunu bıldırmtştır. Yurt ıçı pamuk fıyatlarında son zamanlarda aşırı yukselmeler oldugunu hatırlatan Koprüluler, bu durumun pamuk ıplığı ve konfeksıyon sonayıcılerının dışsatımlarını olanaksız hale getjrdığını beiırtmlştır. Koprüluler Standart 1 beyaz pamukların en duşük dışsatım »lyatının 151 cent karşılığı 40 lıra olduğu halde Iç pıyasada borsa fıyatının 70 lıraya ulaştığını anlatmıştır. Pamuk ıplığı ve konfekslyon sanayıcılennın ıhtıyacı olan Standart • 2 haflf benekll ve daha yüksek kalıtel! pamukların dışsatımının durdurulduğunu bıldıren Köprulüler, <Bu uygulamanın amacı cıns pamukların kolaylıkla ve makul fıyatlarla temın edılebılmesıni sağlamaktır» demıştır. Tıcaret Bakanı, uloşılan yuk sek dışsatım mıktarı korşısmda lc piyasa gerekslnmelermı tehlıkeye duşürmemek Içın zey tın/ağı dışsatım tescıllerlnln bır süre ıçın durdurulduğunu da açıklamtş. bu konuda ozetle şunları soylemıştır. «Zeytınyağı dışsatım tesclllerı 51 bın 500 tona ulaşmış, bunun 25 bın 500 tonunun dışsatımı gerçekleştırılmıştır. Tescill yapılmış bulunan 26 bln tonun dışsatımının da gerçekleşmesl beklenmektedır kı bu rakam, son vıllardaki zeytınyağı dışsatım rokamları ıte karşılaştırıldığında, bu yıl rekor bır düzeve erışıldığlnı gösterır. Bu da yaklaşiK 70 mılyon dolar lık bır dışsatım gelırıne eşıt olmaktadır. Sıkıyönetim kapsamına alman illere atanacak askeri yargıçlar belli oldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dıyarbakır, Sıırt. Mardın. Hakkârı ve Urfa lllerı Sıkıyonetım Komutanlıgı Askeri Mahke mesınde ve Adlî Muşavırlığınde gorevlendırılecek askeri yar gıc'ar bellı olmuştur Hazırlanan kararnameye gö re. Yargıç Albay Doğan Dulger Iıoğlu, Yargıç Yarbay Ferşat Oltulu Yargıç Bınbaşı Nur Sefa ve Yargıç Bınbaşı Adnan Altın askeri mahkeme üyelıklenne getırılmışlerdır. Aynı ıller Sıkıyönetim Komutaniığı Adlı Muşavırhğıne Yargıç Albay Necatı Karakış ve yardım cılığına Yargıç Yarbay Yaşar Genellıoğ'a. Savcılıklara ıse Yargıç Yarbay Seyfettın Doğan Yargıç Hava Bınbaşı Ön der Barlas ve Yargıç Bırbcşı Muhteşem Savaşan atanmışlardır. «urkeş, bır «Erken seçim» önerîyor AP çevre| lennde de bu goruş yaygın. Fakat erken se1 çın karannı nasıl alacaklar butün sorun bu. Erken seçım Içın ikı yol görünuyor Bınncısı, ülkedekı bunalımın doruk noktasma çıkması, bu arada hükumetm duşurulmesı ve bırtakım zorlamalarla genış tabanlı» bır hükumet oluşturarak, bu hükümetın ülkeyı erken seçıme götürmesı . Ikıncı yol Anayasanın 108'ınci maddesınde göstenhyor. 108'mcı maddeye göre onsekız ay ıçınde ıkı hükimet güvensıziık oyu ıle düşer. kurulacak yenı hükümet de guvenoyu alamazsa, erken seçım yolu açılır. Nasıl açdır? Guvenoyu alamayan hükumetm Başbakanı. Cumhurbaşkanından seçımlenn yenılenmesını îbter Cumhurbaşkam, Mechslenn Baş.kanlanna danışarak seçımlenn yenılenmesıne karaı verir. Bu maddenm işletılebilmesı için önumüzde ıki ay var AP, CHP milletvekıllennden beşıne çengel (Arkası Sa. 11, Su. 7 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ 6ERÇEK cevıt hukümetı hakkındakl gensorulor zmcırıne yenı bır halka daha eklenmıştır. CGP Genel Başkanı Turhan Fey zıoğlu ve 13 AP milletvekili ta rafından dun Meclıs Başkanlığı na verılen gensoru onergesi, hukumete değıl, yalnızca Sosyal Guvenlık Bakanı Hılmı Işgu zcr'a yonelıktır. Önerge sahıplen, hedef olarak hukumet yerıne Sosyal Guvenlık Bakanı'nı seemekle «hukümetm en za yıf halkasunı vakaladıkları kanısındodırlar. Sosyal Guvenlık Bakanlığı Ile ııgılı yolsuzluk ıddıaları aaha once yıne CGP llderi tarafından kamuoyuna yansıtılmıştı Ayrıca. altı bagımsız Bakan ın yayınladıkları deklarasyonda ustü kapalı b<r bıçımde bu yol suzluk Iddıalorıno yer verılmış ve duyulan hoşnutsuzluk dıle getlrılmıştı Ne var kı, Bakanlar Kurulu'nun 17 saatlık toplantı sı sonunda volsuzluk ıddıolan mn uzerıne gıdılmesl kararlaştırılmış ve doha sonra bu konu larda gereklı soruşturmalara geçıldığı ılgılı Bakan'ın kendısi Gensoru. tarofmdan octklanmıştı. CGP lıdennın damgasım taşıyan yenı gensoru onergesıyle, bır yandan hükümet ıcınde öte yandan CHP grubunaa yenı çatlaklar arandığı bellıdır. A/rıca gensoru önergesının zamanlaması do ılgnçtır Sıkıyonetımın kapsam ve gerekcesınln genıalet/mesının kımı Doğu lu mılletvekıllerı üzerındekı olo sı etkılerı de gensoru verılırken hesaba katılmış olmolıdır 1 Ma yıs'ın yarattığı gerılımlı ortamda hukümete donuk eieştıri ve duyarlılıktan yararlanma cabası da onerge sahıplerının sıvasal gundemındedır Dış kredl mekanızmalarının ışlemeye baş lamasına ılışkın sürecte Ecevıt yönetımı açısından bır zamanla yarışın soz konusu olduğu dönemde, hukumetın yaşayabılırlığmın gundeme getırılmesı de blr başka anlamlı ışarettır. Gensortı önergesınln hedefı bellıdır Bıçak sırtında bır çoğunluğa sahıp Ecevıt hC0<u metını duşürmek ve daha sonra ya tgenış tabanlı» bır hükümete gıden yolu açmak, ya da ülkeyı erKen seçırre goturebılecek anayasal surecı hızlandırmaktır Başbakan Ecevıt «Hukumetımız hakkında SIK sık gensorular venlegelmıştır. Bunların hepsınden hukumetımız gjçlenereK çıkmıştır Bu kez de ayPI olacağına ınanıyorum» demektedır Ayrıca Başbakan, muhalefet kanadının 226 rakamına ulaşamıyacağı. hatta kırmızı oyların beyaz oylardan fazla çıkamıyacağı kanısındadır İktldann dayondığı nazık den ge açısından Meclıs antmetığı nın taşıdığı onem açıktır CHP' lı mılletvekıllerı ıle demokrasıden yana bağımsızlarm bu duruTiun bılıncınde olmaları gerektığını yınelemek yerınde olacaktır. 12 Martvari ora reIimlerm özlemını duyanlarm verdıklerl gensoru önergelerının, özeflıkle bu açıdan özen ve dıkkatle değerlendırılmesı guncel olduğu kadar tarıhsel de bır gorevdır. Macaristan'dan alınacak otobüslerle ilgîli kararnameyi Sanayi Bakanı imzaîadı İstabul Haber Servısl Istanbul Beledıye Başkanı Aytekın Kotıl, Macarıstan'dan alı nacaK otobüslerle ı.gllı kararnamenın Bakanlar Kurulu'nda ımza\a açıldığım ve Sanayi Ba kanı'nca da ımzalandığını OCIK lamış «Ekım ayında otobus tılomuz mevcudun ıkı katını aşa rak 980'e ulaşacaktır » demıştır. Beledıye Başkanı Kotıl, ek m ayından ıtıbaren vatandcşior n duraklarda beklemeyeceğ nı cmu|delerken» şoyle konuşmuştur: «Mcanstan'dakı otobus fırması 50'si körüklu 300 o'obusun taTiamını eylul ayı ıcınde teslım edecektır Ayrıca yıllar(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) E Kızıl Tugaylar Hıristiyan Demokrat Parti Merkezini bastı: 3 polis öldü DIŞ HABERLER SERVİSİ lalyan Hıristiyan Demokrat Partısı'nın Roma'dakı merkez) Kızıl Tugaylor adlı orgutün mlll tanları tarafından basılmı$: silahlı catışma ve bombalamalarda 3 polısın öldüğü cok sayıda gorevlının de yaralandığı acıklanmıştır. Ikısı kadın olmak üzere top(Arkası Sa. 11, Sü. 4 d»| GEÇİNEMEDİĞİMİZ KOMŞUMUZ Turhan ILGAZ'm Atina notları ..YARIN CUMHURİYET7E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog