Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAR1 Ord. Prof. H. V. Velidedeoğlu Ailenin Çilesi Boşanma Yolnız nukukculan değıi tüm yurttaştan ılgılend ren /apıt Ederı 25 Li'a İsteme adresı Turkocağı Cad 39 41 Cağalogiu ISTANBUL umhuriyeC 56. Yıl; Sayı: 19700 Kurucusu: YUXUS NADÎ 500 Kuruş 31 Mayis 1979 Perşembe istanbul ilörgütüyayını CIKIYOR TIP Kanada rle Lüksemburg, verecekleri borcu daha sonra açıklayacaklar. A!manya ile ABD'nin yardımın 200 milyon dolarlık bölümünün IMF koşulundan bağımsız işlemesi önerisi kabul edilmedi. Japonya, Fransa ve Ingiltere borç ertelemelerine karşı çıktı. milyon dolar veriyor, koşul: IMF ECEVİT «Kalk» bonısu yerine yanılıp da «Yat» borusu çalmasam!.. PARİS Ekonomık Işblrlığl ve Kalkmma Orgutu'ne (OECD) üye 17 ulke ve çeşıtlı uluslarorası kuruluşlar dun Parıs te yaptıklan toplantıda 14 ulke Türkıye'ye «bır defaya mahsus olmak uzere» toplam 906 mılyon dolar borc vermeyı yukumlendıklerını (taahhut) acıklamış lardır. İMF ıle «mutlaka» anlaşmaktan gecmesı öngorülen bor cun fıılen yürurlük kazanması ayrıca Turkıye'nın bu ülkelerla tek tek yapacağı anlaşmalara bağlanmıştır. 906 milyon doların 661 milyon doları cozel yardım» ka'an 245 milyon doları da «dış satım kredısı» bıçımınde gercekleşecektır. Bunun dışında Dunya Bankası'ndan 150 milyon dolar, uluslararası bankalordan da. !MF ıle anlaştık Batı 906 Bağımsız Enver Akova Devlet Bakanlığı görevinden istif a etti Sivas milletvekilinin Başbakanlığa yolladığı mektubunda, «hükümetin ülkenin içınde bulunduğu durum karşısmda gerekli önlemleri almadığı için istifa ettiğini» bildirdi. ANKARA (Cumhunyet Bürosu) Devlet Bakanı ve Sıvas bağımsız Mılletvekı Enver Akova dun hukumettekı görevinden ıstıfa ettığını açıklarmştır Enver Akova ıstıfa mektubunda hükumetın ülkenin ıcınde bUun duğu durum karşısmda gereklı onlemleri almadığı gerekçesıvle Istıfa ettığinı bıldırmıştır Ak ova'nın dünün tarihlni taşıyan 13 tıfa mektubu aynen şoyledır: «Başbakanlık maKamına; Gerek ılk hükumet kuruluşun da, gerekse altı bağımsız bakan olarak, memleketin ıcmde bulun duğu durum ve alınması lcap eden tedbırlert yuce mıllet nnıze acıklamıştık Bugüne kadar, kamuoyuna açıkladıgımız husus ların yerine getırılmesını sabırla bekledım Zamon zaman da Bakan'ar Ku rulu nezdınde bu meselele'i d • le getırdım Bu gınşımlenmde netıce almam maalesef mumkun olmamıştır Bundan bovle hukumet ıcerısınde kalarak müşterek mesulıyetı taşıvomavaca ğımdan Bakanlık gorevimden ıs tıfa edıyorum Bılgılerıntze saygı ıle arzederım » Başbakan Bülent Ecevit dün soat 19'da partısmın Ortak (Arkası Sa 11, Su a j e j Yalçın DOGAN bildiriyor tan sonra 400 milyon dolar gel mesı beklenmektedır. Parıs te yapılan toplantıya Avusturya, Belçıka. Kanada, Danımarka. Fınlandıya, Avustralya Fransa. Almanya, Italya. Japonya. Lüksemburg Hollanda. Yenl Zelanda, Norvec, Isvec, Ingıltere, ABD ve Isvıcre katHmışlardır OECD Genel Sek reterı Van Lennep başkanlığındaki toplantıda, IMF, Dunya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası lie OECD Türkıye'ye Yar dım Konsorsiyomu yetkılilerl de hazır bulunmuşlardır. İLK TOPLANTI Dün sabah uye ulkelsr kendı aralarında toplanmışlar ve Türkıye'ye verılecek borc mıktarmı tartişmışlardır. llk olarak cıkan rakam 500 m.lyon dolardır, beklenılenden bır saat fazla süren toplant'da çeşıtlı go(Arkası Sa 11 Sü 7 de) Müezzinoğlu konuşmasının sonunda «Hepinizi kasaya davet ediyorum» dedi. IMF ile görüşme bugün başlıyor. CHP GRUBU'NDA İŞGÜZAR'LA İLGİLİ GENSORUNUN GÜNDEME ALINMASI EĞİLİMİ BELİRDİ Grup toplantısı buglin de sürecek. Ecevit, • Kararınızm başımın üstünde yeri var» dedi. İsaüzar CHP Grubu'ndaki konuşmasında «Amaçları hükümeti düsürmek, gensorunun ardında SSK ilaç fabrikası yatıyor» dedi. ANKAPA (CumhurİYet Burosu) CHP Ortak Grubunda Sos*yol Güvenlık Bakanı Hılmı Işflü^^ı hakkındakı gensorurun gündeme olınması yolunda bır eğilim belırmıştır. işguzar, dun CHP Ortak Gru bunda konuşmuş, «Verecegınu her karara saygılıyım» demıştır İşguzar hakkınaakı gensorulann okundjgu oncekı gunku bırleşımı yoneten AP'lı Başkon vekılı'n n tutumu nedenıyle CHP grubu, Meclıs Başkanlığı' na bır yazı yazarak Şevket Doğan' ı voneteceğı oturumlara kctılmayacağını acıklarken, AP' lıler de CHP lılerın bır oncekı bırleşımde salondon ayrılmalarını protesto ıcın dunku oturumn Ljırmem şlerdır Bu nedenle dun TBMM bırleşık toplontısı yapılamamıştır (Arkası Sa. 11, Sü 4 de) Milli Güvenlik Kurulu U2 leri görüştü YENİ AMERIKAN YAPMA UYDUSU I983 YILINDA UrLERIN YERINI ALACAK Amerıkan bılım adamlarırtın «Sıgınt» adı venien yenı bır \apma uydu uzerınde calıştıkları bıldırı'mektedır 1983 y lında uıaya fırlatıiması olanlanan uydunun Sovyet topraklan uzerınde bır yorungeye sokulacagı ve ha'en vorungede bulunan foto goz lerı u\duano ışbırl,ğı hahnde Sovveter B r lığı'nde vapuacak tüm denemelerı gozieys ceğı a c k anmıştır Yem uydu ıle TCırkıye ae kı ABD tesıslerı onemını yıt'rıiecekt M llı Guvenlık Kurulu dünkü olagan top'antısında, son gun ler n tartışmalı konusu U 2 ucaklarının durumunu goruşmuş, gel'şmel8rle ılgıll olarak Kurul a bılgı vsrılmlştır Başba kan Ecevit toplantıdan sonra gazetecıler'n sorularını yanıtlarken casus uçakların ucusu ıcın Sovvetlerle ABD arasınaa an aşma/a varıldıgı yolunda cı kan haberlerı doğrulayan b.r bıldırının Turk hukjmetme ulaş madıgnı soylennıştır ABD'nin Ankara Büyukelcısl de dun yaptığı acıklamoda. U2'lenn Lçuşuna ılışkın Sovyet Amerıkan anlaşmasından haberlı olmadığını bıldırmıştır Turkıye'yı Senato Başkanı Atalay'ın konuğu olarak zıyaret etmekte olan SSCS Yuksek ŞOrası Başkanı Şıtıkov ıse ulkesınm U 2 ucuşlarına ı'ışkın tutumunun bellı olduğunu ıfade etmıştır. J (Haberi 7. sayfada) «Sıgınt» adı verıten uydu uzaydakı ben2erler>nın arasına karıştığında dek dınleme tes'Slenmn onemı kalmayacak. Turkıye Ankara'da bir kahvehaneyi tarayarak 7 kişiyi öldüren ülkücüler yakalandı ANKARA (Cumhunyet Burosu) Ankara'da 16 mayıs gu nu Etlık Pıyangotepe'de bır kah veyı basarak ıcerıdekılen yuzustu yere yatırdıktan sonra sılahla tarayıp 7 kışıyı öldürmekten sanık aranan ülkuculerın tumünun yakalandığı oğrenılmış tır Yetkılilerln blldırdığıne göre, kahvedekı kışılen hunharca oldurerek kacanlara yataklık eden ler de yakalanmış ve gozaltı^a a)ınmışlardır. Olayda kullanılan 7 tabanca da ele gecırılmıştır Ankara Emnıyet Mudürluğü bugun bu konuda bır acıklama yaparak olayın sanıklarını fotoğ rafları ıle bırlıkte kamuoyuna duyuracaktır. TÜRKSOVYET KARMA KOMİSYON TOPLANTISINDA ENERJİ, PETROL, TİCARİ KONULAR ELE ALINACAK • LİBYA İLE 29 OCAKTA İMZA LANAN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI BAKANLAR KURULU*NCA ONAYLANDI. (Haberi 7. Sayfada) GÖZLEM UĞUR MUMCU (Haberi 7. sayfada) Libya petrol fjyatına varil başına 2.30 dolar zam yaptı Dış Haberier Servis! Libya, üretmekte olduğu ham petrolün fıyatına vanl başına (yal< laşık 119 litre) 2 30 doar zam yapmış ve böylelıkle, Lıbya pst rolunun satış fıvatı 21 31 dolar/varıl (yaklaşık serbest piyoso değerı üzerınden ,1.065,5 lıra) olmuştur. Boylelıkle, çeşıtlı uretıcl ülkelennt ardarda yaptıkları zamlar sonunda petrol fıyatlan, OPEC (Petrol Ihracatçısı Ulkeler OrgütüVm mort aymdakl toplantısında saptodiğı 14 55 dolar/vorıl (yaklaşık 727.5 lıra) fiyatın cok üstüne cıkmıştır. Ote vandan bazı serbest pıvasolarda hom petrol satış fıyotlarının 40 dolar/varıl (yaklaşık 2.000 lıra) dolaylanna yukseldıği de görülmektedır. Öte v'andan Lıbya yaptığı (Arkası Sa 11. Sü 1 de) Demîrel: «Hükümet ülke için değil ömrünü uzatmak için yardım arıyor» ANKARA, (Cemhuriyet BürosıO AP Genel Başkanı Demırel, dun partısmın ortak grubunda yaptığı konusmada, «Coktan tukenen bu hukumet butun ümıdını yordıma bağlamıştır. Yardım ulke ıcm aranmıyor, yardım bu hükumetın omrunü uzatmak ıcın aranıyor Bunun ıcın her seye razı olacaklorından korkarıms demıştır THY ve Sbmerbank zamlannı elestıren Demıre! şunları söylemıştır«Doğu ıllerıne havayolu Ile gıtmek ımkânı hemen hemen kalmamıştır Ankara'dan Van'a, Istanbul'dan, Erzurum'a. Ankara'dan. Trabzon a gıdış donuş ucretı adeta bır servet sar fını gerektırıyor Ulkenın uzak koselerı, uzaklık cezasına carp tırılmıştır Dıyarbakır'dan İstan bul'a gıdılıp gelınmesı adeta ya saklanmaktadır» (Arkası Sa. 11. Su 5 de) Yeni Bayramlar ... K. Maraş katliamı nedeniyle idamı istenenler 330'a yükseldi ADANA, (a. a.) Geçen yıl aralık ayında 111 yurttaşın yaşamını yıtırdığı, 917 konut ve ışyennın yakılıp yıkıldıgı K. Maraş şıddet olayları ıle ılgılı ek ıddıaname de hazırlanmış ve ıdam ıstemı ıle yargılanacak sanık sayısı 304'ten 330'a yükselmıştır 6 askerı savcı tarafından hazırlanan ekı ıle bırlıkte 240 sayfadan oluşan iddıanamede, 592' sı tutuklu 803 sanık hakkındo komu davası acıldığı ve sanıkların 17 ayrı suctan yargılanacakları Ifade edılmıştir. Sanıklardan 10'u kadın 330'unun tSılahlı ısyan ve kıt'ale sebeblyet» suclannı lşledıklerl, haV'arında Turk Ceza Yasasının 149/2. moddesınln uygulanması gerektığı savunulmuştur 29'u kadın 419 sanığın da «Sılahlı Isyon ve kıt'ale katılmak» su(Arkası So. 11. Sü 8 de) Butun gozler Parıs e cevrıldı Batılı dostlarımız sonunaa bızlere acıyıp kesenın agzmı açarlarsa cok sevıneceğız Bız NATO nun bekçısıyiî paranın buyuğunü hakettık ama adamiar da cok katı yureklıleı, bızlerı üzdukçe uzuyoriar. Venrım ama... Canım vereceksen ver nıcın vermıyorsun'' Baksanıza emekiılıgı yaklaşan NATO Başkomutanı Haıg ıle Aşağı Saksonya Malıye Bakanı Kıep Dizler ıçın nasıl da parcalanıyorlor'? Aliahaşkına Turkıve'ye para verın... Parayı aıdıktan sonra bu General Haıg'e bır bankanın Yonetım Kurulu «Fahrı Uye ığ.» falan verel.m cok caiıştı adam bızier ıcm .. Hem eıondım, bılındığı gıbt, komunızme karşı cok sert olan emekii generclıere Yonetım Kurbiu uyelığı vermek son zamanlarda cadet» ol(Arkası Sa 11. Sü 1 de) KAYSERİ DMMA ÖĞRENCİSİIKİ IRAKLI GENÇ İLE İSTANBUL'DA TÖBDER'Lİ BİR ÖĞRETMEN ÖLDÜRÜLDÜ Cumhuriyet Haber Merkezi Kayserı Devlst Mımanık Muhendıslık Akodemlsınde okuyan Irak uyruklu ıkı oğrencı. kaidık ları evde kımlıklerı belırsız kışılerın sılâhlı saldırısı sonucu oldurulmuştür. Olay, oncekı akşam 22 30 sı ralarında Mıthatpaşa mahallesı Eğın sokakta meydana gel mıştır DMMA oğrencılerınden Irak uyrukıu Mahmut Şukur (23) ıle Turhan Sabahattın Izzettın (24)'ın kaidıklan evın kapısı calınmış, ıkı arkadaş bır llkte kapıyı actıklannda karşılorında ıki kısının otomatık silâhlarından cıkan ateşıyle karşı laşmışlardır Olav yerınde hemen olen ıkl Irak'lı oğrenc.nın cesetlerl Tıp Fakültesi Hastanesıne kaldırılmıştır Scuşturma genışletılerek sürdürülürken, cesetlere sog gorüşlü ogrencııer sahıp cıkmıştır • Ülkücüler tarafından ekur (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Alpaslan Türkeş'in Almanya'dan sınırdışı edilmesi istendi VVİESBADEN / Almanya (o.o.) Cok sayıda Batı Almanya'n sıyası ve sendıkacı, halen Almanya aa bulunan MHP Genel Başkanı Alpaslan Turkeş'ın Almanya'dan sınırdışı edılmesinl Istemışlerdır Türkes gecen cuma günü Frankfurt'a gelmlştl. Wıesbaden Eyalet Meclisl Sosyal Demokrat Mllletvekılı Gert Luetgort. bu konuda yaptığı acıklamada Alposlan Türkeş'in adınm, Türkıye'de pek cok ccınayet olayınaı karıştığını. TOrkeş'ın Almanya'ya. bu ulkede colışan Tfjrk tşcilerını şıddet hareketierıne kar.smaya teşvık eîmek amacsyla gelmış olabıleceğınl öne surmuş ve Türkeş'in Almanya'dan derhal sınırdışı edılmeEinl ıstemıştır. (Arkası Sa. 11, Sü 5 de) İtalya'da pazar günü Bazı bozukluklar yapılacak saptanan genel seçimlerde DC 10'ların tarihsel uçuşları tüm uzlaşmanm yazgısı dünyada durduruldu belli olacak (Haberi 3. sayfada) (rfaberi 12. sayfada) «Kamu malları Sayıştay denetimı altına alınmalı» ANKARA (ANKA) Sayıştay ın 117 kuruluş yıldonumü dun düzenlenen torerle kutlanmıştır Yıidonumu nedenı ıle düzenlenen torende bır konuşma yapon Sayştay Başkanı Co hıt Eren. Kamu Iktısadı Teşebbuslennın denetımlerının Sayıştay'a verılmesmı ıstemıştır. Kamu geiırlerının ozellıkle vergılenn toplanması ışının Ma lıye Bokanlığımn gorevı olduğuna dıkkatı ceken Eren vergılerın denetienmesı konusunda Moiıye Bakanlığmın Savıştoy ıle ışbırlığı vnDmasınm Tur kıye koşullan ıcmde en *yl uv(Arkası Sa 11. Sü 1 del îran'da Arap kökenlilerin yaşadığı bölgedeki çatışmada 80 kişi öldü DIŞ HABERLER SERVİSİ Basra Korfezı kıyısmda bulunan ve ozerkltk ısteyen Arap azınlığın yaşadığı Hurremşehır' de dün meydana ge.en çarpışmalarda en az 80 kışımn olduğü ve cok sayıda ınsanın yara landığı bıldirılmıştır. Tahran Radyosu ülkenin petrol yatağı olan Kuzıstan bolgesınde kente takvıye bırlıklennın ganderıldığını bıldırmıştır. Hürremşehır'deki olaylar Arap azırüığın dıni önderi Ayetullah Hagani nın Kum'da, Humeyni ıle yaptığı gö ruşmeden sonra Hürremşehır'e donüşünde büyuk gostenlerle karşılanmasmdan sonra gelışmıştır Hagani'nın donuşunden sonra Kuzıstan Valısı Amıral Madaru lehınde bır gosten düzen (Arkası Sa. 11, Sü 8>de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog